Quyết định số 1999/1999/QĐ-BYT

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
5
download

Quyết định số 1999/1999/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1999/1999/QĐ-BYT về việc ban hành 2 chương trình phần mềm "ứng dụng tin học trong quản lý báo cáo thống kê bệnh viện và hồ sơ bệnh án" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1999/1999/QĐ-BYT

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1999/1999/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 1999/1999/QĐ-BYT NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH 2 CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM "ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ BÁO CÁO THỐNG KÊ BỆNH VIỆN VÀ HỒ SƠ BỆNH ÁN" BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Y tế. Để đáp ứng việc quản lý báo cáo thống kê bệnh viện. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị Bộ Y tế. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay ban hành chương trình phần mềm "ứng dụng tin học trong quản lý báo cáo thống kê bệnh viện và hồ sơ bệnh án" gồm: - Chương trình phần mềm 1 "ứng dụng tin học trong quản lý báo cáo thống kê bệnh viện và hồ sơ bệnh án" sử dụng tại bệnh viện. - Chương trình phần mềm 2 "ứng dụng tin học trong quản lý báo cáo thống kê bệnh viện và hồ sơ bệnh án"sử dụng tại Bộ Y tế. Điều 2: Chương trình phần mềm này được áp dụng tại các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện ngành, các bệnh viện huyện và tại Vụ Điều trị. Điều 3: - Vụ trưởng Vụ Điều trị chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ứng dụng 2 phần mềm (phần mềm 1 và phần mềm 2). - Giám đốc các Sở Y tế tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm đôn đốc các bệnh viện trực thuộc thực hiện chương trình phần mềm 1. Điều 4: Hiệu lực thi hành:
  2. - Từ ngày 01 tháng 9 năm 1999: đối với các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế. - Từ 01 tháng 1 năm 2000: đối với các bệnh viện tỉnh, thành phố, bệnh viện ngành. - Sau năm 2000: đối với các bệnh viện huyện. Điều 5: Các Ông, Bà Chánh văn phòng, Chánh thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và các Vụ, Cục của cơ quan Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Ngọc Trọng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản