Quyết định số 20/1999/QĐ-CHK về việc ban hành Quy chế về công tác khí tượng hàng không dân dụng Việt Nam do trưởng Cục Hàng không dân dụng ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 20/1999/QĐ-CHK về việc ban hành Quy chế về công tác khí tượng hàng không dân dụng Việt Nam do trưởng Cục Hàng không dân dụng ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 20/1999/qđ-chk về việc ban hành quy chế về công tác khí tượng hàng không dân dụng việt nam do trưởng cục hàng không dân dụng ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/1999/QĐ-CHK về việc ban hành Quy chế về công tác khí tượng hàng không dân dụng Việt Nam do trưởng Cục Hàng không dân dụng ban hành

 1. C C HÀNG KHÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T DÂN D NG VI T NAM NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/1999/Q -CHK Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 1999 QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM S 20/1999/Q -CHK NGÀY 08 THÁNG 07 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH "QUY CH V CÔNG TÁC KHÍ TƯ NG HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM" C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26/12/1991; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20/04/1995; Căn c Ngh nh 68/CP ngày 25/10/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam; th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c và m b o công tác khí tư ng ph c v ho t ng hàng không dân d ng; Theo ngh c a Ông Trư ng Ban Không t i- Không v n, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch v công tác khí tư ng hàng không dân d ng Vi t Nam". i u 2: B n Quy ch này áp d ng cho t t c các cá nhân, cơ quan và ơn v ; các cá nhân, t ch c trong và ngoài nư c có liên quan n công tác khí tư ng hàng không dân d ng t i Vi t Nam. i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh 114/Q -HKDD ngày 02/03/1989 v vi c ban hành i u l công tác khí tư ng hàng không dân d ng Vi t Nam. i u 4: Các Ông T ng giám c C m c ng HK mi n B c, Trung và Nam, Trung tâm QLBDD Vi t Nam, T ng công ty hàng không Vi t Nam, Giám c Công ty Pacifi Airlines, Trư ng Ban Không t i - Không v n, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n Ti n Sâm ( ã ký)
 2. DANH M C TU CH NH S Ngày tu ch nh Ngày thay vào Ngư i tu ch nh Ghi chú
 3. M CL C Các n i dung Trang Chương I Các ch vi t t t và nh nghĩa I-1 Chương II Nh ng quy nh chung II-1 Chương III T ch c, nhi m v và quy n h n c a các cơ quan khí III-1 tư ng hàng không Chương IV Quy nh v n i dung công tác khí tư ng hàng không IV-1 M c 1. Công tác quan tr c và báo cáo khí tư ng IV-1 M c 2. Công tác d báo và c nh báo khí tư ng IV-5 M c 3. Khai thác, trao i tin t c khí tư ng hàng IV-8 không trong nư c và Qu c t M c 4. Công tác th ng kê, lưu tr và cung c p s li u IV-10 khí tư ng, khí h u hàng không Chương V Quy nh v cung c p, ti p nh n s d ng d ch v khí V-1 tư ng hàng không M c 1. Quy nh v cung c p, ti p nh n s d ng d ch V-1 v khí tư ng hàng không các sân bay có ho t ng HKDD t i Vi t Nam M c 2. Quy nh v công tác hi p ng cung c p d ch V-7 v khí tư ng gi a các cơ quan khí tư ng và các cơ quan không lưu, không báo và tìm ki m - c u n n Chương VI Quy nh v m b o k thu t và thông tin liên l c cho VI-1 công tác khí tư ng hàng không Chương VII Qu n lý Nhà nư c v công tác khí tư ng hàng không VII-1 Chương VIII Khen thư ng, x lý vi ph m và i u kho n thi hành VIII-1 QUY CH
 4. V CÔNG TÁC KHÍ TƯ NG HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 20/1999/Q -CHK ngày 8 tháng 07 năm 1999 c a C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t Nam) Chương 1 CÁC CH VI T T T VÀ NNH NGHĨA i u 1: Trong Quy ch này, các ch vi t t t ư c hi u như sau: 1. ACC (Area Control Center): Trung tâm ki m soát không lưu ư ng dài; 2. ADS (Automatic Dependent Surveillance): Giám sát ph thu c t ng; 3. AFTN (Aeronautical Fĩxed Telecommunication Netword): M ng thông tin c nh hàng không; 4. AIC (Aeronautical Information Circular): Thông tri không báo hàng không 5. AIP (Aeronautical Information .0ublication): T p thông báo hàng không 6. AIREP (Air Report): Báo cáo t t u bay; 7. APP (Approach Control Center): Cơ quan ki m soát ti p c n; 8. ARFOR (Area Forecast): B n tin d báo th i ti t vùng bay; 9. BKN (Broken): Năm n bNy ph n mây(ch lư ng mây); 10. CCHK: C m c ng hàng không; 11. CHC: C t h cánh; 12. FIC (Flight Information Center): Trung tâm thông báo bay; 13.FIR (Flight Information Region): Vùng thông báo bay; 14. HB: i u hành bay; 15. HKDD: Hàng không dân d ng; 16. ICAO (International Civil Aviation Organization): T ch c hàng không dân d ng Qu c t 17. KSVKL: Ki m soát viên không lưu; 18. MCA (Main Collection Area): Vùng thu th p chính; 19. MCC (Main Collection Center): Trung tâm thu th p chính;
 5. 20. METAR (Meteorological Aerodrome Report): B n tin báo cáo th i ti t thư ng l t i sân bay; 21. MWO (Meteorological Watch Office): Ban canh phòng th i ti t 2.NOTAM 22. NOTAM (Notice To Airmen): Thông báo NOTAM; 23. OVC (Overcast): Tám ph n mây (ch lư ng mây); 24. QFE (Atmospheric pressure at Aerodrome elevation or at runway threshold): áp su t khí quy n t i m c cao sân bay ho c ngư ng ư ng CHC; 25. QLBDD: Qu n lý bay dân d ng; 26. QNH (Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground): Khí áp ưa v m c bi n theo khí quy n chuNn; 27. RAFC (Regional Area F orecast Center): Trung tâm d báo th i ti t khu v c; 28. ROBEX (Regional Operational Meteorological Bulletin Exchange): M ng trao i thông tin khí tư ng ph c v hàng không trong khu v c; 29. ROFOR (Route Forecast): B n tin d báo th i ti t ư ng bay; 30. SCC (Subsidiary Collection Center): Trung tâm thu th p ph ; 31. SPECI (Special): B n tin báo cáo th i ti t ch n l c t i sân bay; 32. TAF (Terminal Aerodrome Forecast): B n tin d báo th i ti t t i sân bay; 33. TCA (TAF Collection Area): Vùng thu th p TAF; 34. TCC (TAF Collection Center): Trung tâm thu th p TAF; 35. TWR (Tower): ài ki m soát t i sân; 36. UTC (Universal Time Coordination):Gi qu c t ; 37. VSAT (Very Small Aperture Terminal): Thi t b u cu i có m r t nh ; 38. WAFC (World Area F orecast Center): Trung tâm d báo th i ti t toàn c u; 39. WMO (World Meteorological Organisation): T ch c khí tư ng th gi i; i u 2: Trong Quy ch này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. ài ki m soát t i sân: Cơ quan không lưu cung c p công tác ki m soát t i sân; 2. th t ng cao: th khí tư ng có liên quan nm t ng áp hay l p khí quy n t ng cao xác nh;
 6. 3. ư ng ATS: Tuy n ư ng ư c thi t l p nh m m c ích nh hư ng lu ng không lưu m b o công tác không lưu; 4. ư ng c t h cánh (CHC): Hình ch nh t ư c quy nh trên b m t c a sân bay ph c v cho t u bay c t và h cánh; 5. i m báo cáo: V trí a lý quy nh d a vào ó tàu bay báo cáo v trí; 6. Báo cáo t t u bay: B n báo cáo t m t tàu bay ang bay tuân theo các yêu c u v báo cáo v trí, tình tr ng ho t ng và/ ho c i u ki n khí tư ng; 7. B n cao không - B n m t ng áp (AT): B n th i ti t t i các m t ng áp tiêu chuNn có ghi các s li u khí tư ng quan tr c ư c t i m t ng áp ó; 8. B n d báo: B n ghi các y u t khí tư ng mà d báo viên s x y ra trong kho ng th i gian nh t nh; 9. B n m t t: B n th i ti t có ghi nh ng s li u khí tư ng quan tr c ư c t m t t; 10. B n tin khí tư ng: B n thông báo v i u ki n khí tư ng quan tr c ư c vào m t th i gian và m t a i m xác nh; 11. Ban canh phòng th i ti t: Là Cơ quan khí tư ng hàng không ch u trách nhi m theo dõi chuNn b và c nh báo v i u ki n th i ti t nguy hi m uy hi p ho t ng HKDD trong vùng thông báo bay (FIR); 12. Ban chuyên nghi p: Là các chuy n bay ph c v cho nh ng m c ích kinh t nh t nh n m ngoài ho t ng v n chuy n thương m i HKDD như: Bay hu n luy n, bay ch p nh, kh o sát a hình, tài nguyên, bay ph c v khai thác d u khí, bay ph c v nông nghi p, bay bi u di n th thao, bay t c xi - du l ch; bay thám sát bão và m t s ho t ng bay khác; 13. B ph n khí tư ng t i các sân bay a phương: Là Cơ quan khí tư ng hàng không t t i các sân bay a phương ch u trách nhi m cung c p d ch v khí tư ng ph c v ho t ng HKDD c a sân bay; 14. Cơ quan chi nhánh: Cơ quan khí tư ng sân bay có nhi m v l p các b n tin METAR cho các sân bay liên quan, b n tin AIREP và truy n nh ng b n tin này t i các trung tâm thu th p chính MCC và ph SCC; 15. Cơ quan không lưu: Thu t ng chung tuỳ theo t ng trư ng h p có th là cơ quan ki m soát không lưu, trung tâm thông báo bay hay phòng th t c bay; 16. Cơ quan khí tư ng hàng không: Danh t chung ch nh ng cơ quan ch u trách nhi m cung c p d ch v khí tư ng ph c v ho t ng hàng không dân d ng trong nư c và Qu c t . 17. Cơ quan khí tư ng t i các sân bay Qu c t : Là Cơ quan khí tư ng hàng không t t i sân bay Qu c t ch u trách nhi m m b o công tác khí tư ng cho ho t ng
 7. HKDD t ng CCHK khu v c, có ph m vi trách nhi m bao g m các sân bay tr c thu c CCHK khu v c và vùng thông báo bay (FIR) ư c phân công; 18. Cơ quan ki m soát ti p c n: ơn v ư c thành l p cung c p công tác ki m soát không lưu dành cho các chuy n bay có ki m soát n hay i t m t hay nhi u sân bay; 19. Cơ quan tìm ki m - c u n n: cơ quan ch u trách nhi m tri n khai công tác t ch c tìm ki m - c u n n và hi p ng ch huy ho t ng tìm ki m - c u n n trong m t vùng trách nhi m tìm c u; 20. Chuy n bay có ki m soát: B t c chuy n bay nào ư c cung c p công tác ki m soát không lưu; 21. D báo: Phát bi u v i u ki n khí tư ng d ki n s xNy ra t i m t th i i m hay trong m t kho ng th i gian xác nh và cho m t khu v c hay ph n vùng tr i xác nh; 22. cao tương i: Kho ng cách theo chi u th ng ng t m t m c mà ta quy nh làm chuNn n m t m c khác, m t i m ho c m t v t ư c coi như m t i m; 23. cao tuy t i: Kho ng cách theo chi u th ng ng t m c nư c bi n trung bình n m t m c, m t i m ho c m t v t ư c coi như m t i m; 24. H sơ khí tư ng: Tài li u vi t tay hay in n, ch a ng các thông tin khí tư ng ph c v chuy n bay mà tr c ban khí tư ng giao cho lái trư ng; 25. H th ng d báo th i ti t toàn c u: H th ng toàn c u trong ó các Trung tâm d báo th i ti t toàn c u và khu v c cung c p các d báo khí tư ng hàng không trên ư ng bay d ng th ng nh t ã ư c tiêu chuNn hoá; 26. K ho ch bay: Các tin t c quy nh cung c p cho cơ quan không lưu v chuy n bay d nh th c hi n ho c m t ph n c a nó; 27. K ho ch khai thác: K ho ch v ho t ng bay ư c th c hi n b i nhà khai thác; 28. K ho ch khai thác bay: K ho ch c a nhà khai thác i v i ho t ng an toàn c a chuy n bay d a trên các xem xét, ánh giá v tình tr ng sân bay, gi i h n khai thác và i u ki n th i ti t d ki n trên ư ng bay và t i các sân bay có liên quan; 29. M ng vi n thông c nh hàng không (AFTN): H th ng toàn c u các m ng hàng không c nh nh m m c ích cung c p m t ph n c a d ch v c nh hàng không bao g m vi c trao i các i n văn và/ho c các d li u gi a các tr m hàng không c nh v i nhau; 30. M c bay: M t ng áp so v i m t m c áp su t quy nh 1013.2 hPa và cách m t ng áp cùng tính ch t nh ng quãng áp su t quy nh; 31. M c bay ư ng dài (Gruising level): M c bay ư c duy trì trong su t ph n chính c a chuy n bay;
 8. 32. Ngư i làm công tác khí tư ng: T t c các t ch c và cá nhân th c hi n công tác khí tư ng hàng không dân d ng; 33. Nhà khai thác: Cá nhân, t ch c hay doanh nghi p ang tham gia ti n hành các ho t ng khai thác t u bay; 34. NOTAM: M t thông báo ph bi n b ng phương ti n vi n thông ch a ng tin t c liên quan n vi c thi t l p, tình tr ng ho c s thay i c a b t kỳ phương ti n d n ư ng, công tác và phương th c ho c s nguy hi m mà vi c nh n bi t k p th i là c c kỳ quan tr ng i vơí nh ng ngư i có liên quan n khai thác bay; 35. Phát thanh VOLMET: Truy n thanh trên sóng vô tuy n thư ng xuyên các tin t c khí tư ng cho các t u bay ang bay; 36. Phòng th t c bay: Cơ quan ư c thành l p nh n các báo cáo có liên quan n công tác không lưu và k ho ch bay n p trư c khi kh i hành. Phòng th t c bay có th thành l p riêng r ho c k t h p v i cơ quan không lưu hay cơ quan không báo ã có; 37. Phòng trưng b y th i ti t: Nơi cơ quan khí tư ng trưng bày tài li u khí tư ng ngư i lái có th nghiên c u th i ti t và nghe thuy t trình v th i ti t; 38. Quan tr c khí tư ng: ánh giá m t hay nhi u y u t khí tư ng b ng thi t b , b ng m t do quan tr c viên khí tư ng th c hi n; 39. Quan tr c t t u bay: ánh giá m t hay nhi u y u t khí tư ng t t u bay ang bay do lái trư ng ho c d n ư ng th c hi n; 40. Sân bay d b : Sân bay mà t u bay có th n khi không th ho c không nên n ho c h cánh t i sân bay d nh h cánh. Sân bay d b bao g m: a. D b c t cánh: Sân bay d b mà t i ó t u bay có th h cánh khi i u này c n thi t ngay sau khi c t cánh và không th s d ng sân bay c t cánh; b. D b ư ng dài; Sân bay d b mà t i ó t u bây có th h cánh sau khi tr i qua i u ki n khNn nguy ho c không bình thư ng trong quá trình bay ư ng dài; c. D b n: Sân bay d b mà tàu bay có th n khi không th ho c không nên h cánh t i sân bay d nh h cánh; 41. T m nhìn: Kh năng nhìn th y, nh n bi t các v t n i b t không phát sáng ban ngày và các v t n i b t phát sáng ban êm. T m nhìn ư c xác nh theo i u ki n khí quy n và bi u di n ơn v o kho ng cách; 42. T m nhìn CHC: Kho ng cách mà trong gi i h n ó, ngư i lái khi ang trên tr c ư ng CHC có th nhìn th y nh ng d u hi u k trên l p ph ư ng CHC, èn l ho c tim ư ng CHC; 43. T m nhìn ngang khí tư ng: T m nhìn c trưng cho khu v c sân bay, ư c ch n là t m nhìn x u nh t;
 9. 44. T p thông báo hàng không: Tài li u ư c nhà ch c trách HKDD ho c cơ quan ư c u quy n c a m t qu c gia phát hành, ch a ng nh ng thông tin hàng không có tính ch t lâu dài c n thi t cho ho t ng bay; 45. Thông báo SIGMET: Thông tin ư c ban hành b i Ban canh phòng th i ti t liên quan n s xu t hi n hay d ki n s xu t hi n c a các hi n tư ng th i ti t trên ư ng bay có kh năng uy hi p n an toàn bay; 46. Tin t c khí tư ng: Bao g m các s li u quan tr c, phân tích, d báo khí tư ng hay b t kỳ m t thông tin nào khác liên quan n i u ki n th i ti t hi n t i hay d ki n s xu t hi n; 47. Tho thu n không v n khu v c: Tho thu n ư c ICAO phê duy t, thông thư ng d a trên nh ng khuy n cáo c a h i ngh không v n khu v c; 48. Thuy t trình (Briefing): Nh ng gi i thích b ng l i v i u ki n th i ti t hi n t i hay d ki n s xu t hi n; 49. Tr m quan tr c khí tư ng sân bay: Cơ quan ch u trách nhi m ti n hành quan tr c và báo cáo v i u ki n th i ti t t i sân bay và trong vùng ph c n sân bay; 50. Tr m thông tin hàng không: Tr m ph c v cho d ch v thông tin hàng không; 51. Trung tâm d báo th i ti t toàn c u: Trung tâm khí tư ng ư c ch nh chuNn b và cung c p các d báo t ng cao d ng s cho các trung tâm d báo th i ti t khu v c; 52. Trung tâm d báo th i ti t khu v c: Trung tâm khí tư ng ư c ch nh chuNn b và cung c p các d báo khí tư ng khu v c cho các chuy n bay kh i hành t các sân bay trong vùng trách nhi m c a trung tâm và cung c p các d li u s d ng nút i m cho d báo toàn c u; 53. Trung tâm ki m soát ư ng dài: Cơ quan ư c thi t l p cung c p d ch v ki m soát không lưu cho các chuy n bay có ki m soát trong vùng trách nhi m c a mình; 54. Trung tâm thông báo bay: Cơ quan ư c thi t l p cung c p công tác không báo và công tác báo ng; 55. Trung tâm thu th p chính (MCC): Là trung tâm có trách nhi m thu th p và x lý các i n văn METAR và AIREP t các vùng thu th p chính (MCA) thành nh ng t p tin METAR và AIREP ROBEX và phân phát các t p tin này t i nh ng MCCs khác. Trung tâm thu th p chính (MCC) cũng có trách nhi m phân phát các t p tin ROBEX nh n ư c t các MCCs khác t i các trung tâm thu th p ph (SCCs) và các cơ quan chi nhánh trong vùng thu th p chính; 56. Trung tâm thu th p ph (SCC): Là trung tâm có nhi m v thu th p các b n tin METAR và AIREP t các cơ quan khí tư ng sân bay liên quan và các cơ quan chi nhánh ư c l a ch n; x lý thành các t p tin ROBEX và chuy n chúng t i các trung tâm thu th p chính (MCCs);
 10. 57. Trung tâm thu th p TAF (TCC): Là trung tâm có trách nhi m thu th p và x lý các i n văn TAF t các vùng thu th p TAF (TCA) thành nh ng t p tin TAF ROBEX và phân phát các t p tin này t i nh ng TTC khác. Trung tâm thu th p TAF (TCC) cũng có trách nhi m phân phát t i các cơ quan/ tr m khí tư ng trong vùng thu th p TAF (TCA) các t p tin TAF ROBEX nh n ư c t các TCCs; 58. Tư v n: Trao i ý ki n gi a các d báo viên và nhà khai thác, t lái v nh ng i u ki n th i ti t hi n t i hay d ki n s xu t hi n có liên quan n ho t ng bay; 59. Vùng bao ph (H th ng d báo th i ti t toàn c u): Khu v c a lý mà trung tâm d báo th i ti t khu v c có trách nhi m chuNn b cho các d báo v i u ki n th i ti t nguy hi m; 60. Vùng thông báo bay (FIR): M t vùng tr i có gi i h n xác nh trong ó có cung c p công tác thông báo bay và công tác báo ng; 61. Vùng thu th p chính (MCA): Là vùng bao g m m t nhóm cơ quan/ tr m khí tư ng có các b n tin METAR và AIREP ư c sưu t p và x lý thành t p tin ROBEX ph c v trao i s li u OPMET khu v c; 62. Vùng thu th p TAF (TCA): Là vùng bao g m m t nhóm cơ quan/ tr m khí tư ng có các b n tin TAF ư c sưu t p và x lý thành t p tin TAF ROBEX ph c v trao i s li u OPMET khu v c; 63. Vùng tr i có ki m soát: M t vùng tr i có gi i h n xác nh mà trong ó công tác ki m soát không lưu ư c cung c p cho các chuy n bay có ki m soát; Chương 2 NH NG QUY NNH CHUNG i u 3: Quy ch này quy nh v công tác khí tư ng hàng không dân d ng Vi t Nam (g i t t là công tác khí tư ng hàng không) nh m m c ích: 1. Làm cơ s pháp quy cho qu n lý chuyên ngành và t ch c th c hành nghi p v khí tư ng hàng không t i Vi t Nam; 2. m b o ch t lư ng công tác khí tư ng hàng không ph c v ho t ng bay trong vùng tr i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và trong các vùng thông báo bay (FIRs) do T ch c HKDD Qu c t (ICAO) giao cho Vi t Nam m nhi m. i u 4: Công tác khí tư ng hàng không nói t i i u 3 bao g m: 1. Vi c t o ra các s n phNm khí tư ng hàng không ph c v cho nhu c u ho t ng hàng không dân d ng; 2. Cung ng d ch v khí tư ng t i các nhà khai thác hàng không dân d ng, t lái, các cơ quan không lưu, không báo, tìm ki m - c u n n và các i tư ng khác có nhu c u.
 11. i u 5: C c HKDD Vi t Nam th ng nh t qu n lý công tác khí tư ng hàng không Vi t Nam nh m m b o cho ho t ng HKDD phát tri n liên t c, an toàn, hi u qu , phù h p v i các quy nh c a Pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c Qu c t mà Vi t Nam tham gia ký k t. i u 6: Quy ch này ư c ban hành phù h p v i Lu t HKDD Vi t Nam, các quy nh c a Nhà nư c v công tác khí tư ng, áp ng các tiêu chuNn và khuy n cáo th c hành c a T ch c HKDD Qu c t (ICAO) v công tác khí tư ng hàng không. i u 7: Quy ch này áp d ng cho t t c các cá nhân, cơ quan và ơn v ; các cá nhân, t ch c trong và ngoài nư c có liên quan n công tác khí tư ng hàng không t i Vi t Nam. i u 8: Các n i dung quy nh trong Quy ch này s ư c b sung k p th i và u n áp ng nh ng thay i có liên quan do s phát tri n không ng ng c a ngành HKDD. Chương 3 T CH C, NHI M V VÀ QUY N H N C A CÁC CƠ QUAN KHÍ TƯ NG HÀNG KHÔNG i u 9: H th ng các cơ quan khí tư ng hàng không ư c t ch c thành các b ph n thu c các cơ quan, ơn v trong ngành HKDD Vi t Nam bao g m: 1. Cơ quan khí tư ng t i sân bay Qu c t Tân Sân Nh t, à N ng và N i Bài tr c thu c CCKH khu v c mi n B c, mi n Trung và mi n Nam; 2. Phòng khí tư ng tr c thu c Trung tâm QLBDD Vi t Nam; 3. Ban khí tư ng - Trung tâm Hi p ng ch huy HB tr c thu c Trung tâm QLBDD Vi t Nam; 4. Ban canh phòng th i ti t vùng FIR H Chí Minh tr c thu c Cơ quan khí tư ng t i Sân bay Qu c t Tân Sơn Nh t; 5. Ban canh phòng th i ti t vùng FIR Hà N i - Trung tâm QLBDD mi n B c tr c thu c Trung tâm QLBDD Vi t Nam; 6. B ph n khí tư ng t i các sân bay a phương tr c thu c các CCHK khu v c. i u 10: Nhi m v - Quy n h n c a các Cơ quan khí tư ng t i sân bay Qu c t Tân Sơn Nh t, à N ng và N i Bài: 1. T ch c th c hi n các n i dung công tác khí tư ng ư c nêu trong Chương IV, V, VI và trong ph m vi vùng trách nhi m ư c phân công như sau: a. Cơ quan khí tư ng t i Sân bay Qu c t Tân Sơn Nh t: m b o công tác khí tư ng cho ho t ng HKDD t i các sân bay thu c CCHK khu v c mi n Nam và trong vùng FIR H Chí Minh;
 12. b. Cơ quan khí tư ng t i sân bay Qu c t à N ng: m b o công tác khí tư ng cho ho t ng HKDD t i các sân bay thu c CCHK khu v c mi n Trung; c. Cơ quan khí tư ng t i sân bay Qu c t N i Bài: m b o công tác khí tư ng cho ho t ng HKDD t i các sân bay thu c CCHK khu v c mi n B c và trong vùng FIR Hà N i; Th c hi n ch c năng tham mưu cho Lãnh o CCHK khu v c v công tác khí tư ng. Th c hi n ch c năng qu n lý v chuyên ngành khí tư ng v i các sân bay a phương tr c thu c CCHK khu v c; 3. Xây d ng các quy nh, tài li u hư ng d n khai thác, quy trình, quy ph m cho các b ph n nghi p v tr c thu c cho phù h p v i c i m công vi c, khu v c trách nhi m, trình cán b /nhân viên và i u ki n trang thi t b khí tư ng, m b o ch t lư ng, tính khoa h c và tính pháp lý c a d ch v khí tư ng; 4. T ch c qu n lý, khai thác, b o dư ng, ki m tra các trang thi t b khí tư ng chuyên d ng. Xây d ng k ho ch u tư, nâng c p và b o m cơ s h t ng k thu t cho công tác khí tư ng; 5. Xây d ng và tri n khai th c hi n các k ho ch v ào t o, hu n luy n và t ch c thi nâng b c cho cán b /nhân viên khí tư ng; 6. Hi p ng, ph i h p v i các cơ quan ơn v liên quan gi i quy t các v n thu c nghi p v chuyên ngành và các nhi m v ư c giao; 7. T ch c nghiên c u ng d ng khoa h c - công ngh nh m nâng cao ch t lư ng và hi u qu c a công tác khí tư ng hàng không. Tham gia h p tác trao i khoa h c k thu t v i các t ch c trong nư c và Qu c t v lĩnh v c khí tư ng. i u 11: Nhi m v - Quy n h n c a các Ban canh phòng th i ti t vùng FIRs H Chí Minh và Hà N i: 1. T ch c th c hi n các n i dung công tác khí tư ng ư c nêu trong Chương IV, V, VI và trong ph m vi vùng trách nhi m ư c phân công như sau: a. Ban canh phòng th i ti t vùng FIR H Chí Minh: m b o công tác khí tư ng cho ho t ng HKDD trong vùng FIR H Chí Minh; b. Ban canh phòng th i ti t vùng FIR Hà N i: m b o công tác khí tư ng cho ho t ng HKDD trong vùng FIR Hà N i; 2. Hàng tháng t ch c t ng k t quy lu t ho t ng c a các hi n tư ng th i ti t nguy hi m; 3. Thư ng xuyên rút kinh nghi m v công tác d báo, c nh báo các i u ki n th i ti t nguy hi m. i u 12: Nhi m v - Quy n h n c a B ph n khí tư ng t i các sân bay a phương:
 13. 1. m b o công tác khí tư ng cho ho t ng HKDD t i các sân bay a phương và là m t thành ph n liên k t v i Cơ quan khí tư ng t i các sân bay Qu c t thu c t ng CCHK khu v c; 2. Công tác m b o khí tư ng t i các sân bay a phương: a. Ti n hành quan tr c và l p các b n tin báo cáo th i ti t thư ng l và t bi n METAR, SPECI, d báo xu th TREND cung c p cho Cơ quan khí tư ng t i sân bay Qu c t , ài ki m soát t i sân, t lái và các nhà khai thác; b. Ti n hành trao i s li u v i Cơ quan khí tư ng t i sân bay Qu c t và b ph n khí tư ng t i các sân bay a phương thu th p và cung c p các thông tin khí tư ng b sung cho t lái; c. Th c hi n ch th ng kê và báo cáo s li u khí h u hàng không cho Cơ quan khí tư ng t i sân bay Qu c t theo quy nh c th trong m c 4, Chương IV; 3. Ch tr c và phát báo s li u khí tư ng t i các sân bay a phương: a. Trong th i gian có ho t ng bay n và/ho c bay i theo k ho ch, B ph n khí tư ng t i sân bay có trách nhi m: - Ti n hành tr c và cung c p b n tin th i ti t sân bay c a mình cho t lái trư c gi d ki n kh i hành theo k ho ch c a chuy n bay ít nh t là 01 gi . - T n xu t phát báo b n tin là 30 phút m t l n; - Theo dõi và cung c p không ch m tr tin t c v s thay i l n c a i u ki n th i ti t t i sân d ng mã SPECI cho ài ki m soát t i sân và các sân bay liên quan; - Thu th p và chuNn b b n tin th i ti t c a các sân bay liên quan khác cung c p cho t lái th c hi n các chuy n bay i trư c gi d ki n kh i hành theo k ho ch ít nh t là 01 gi ; - Cung c p thư ng xuyên b n tin th i ti t cho ài ki m soát t i sân; - B ph n khí tư ng ch h t trách nhi m cung c p tin t c khí tư ng trong ngày sau khi nh n ư c thông báo ã ch m d t ho t ng bay; b. Trong th i gian không có ho t ng bay n và i, hàng ngày, B ph n khí tư ng t i sân bay còn có trách nhi m: - Phát báo liên t c s li u quan tr c 01 gi m t l n vào u gi t 2300 UTC n 1100 UTC cho Cơ quan khí tư ng t i sân bay Qu c t thu c CCHK khu v c; - i v i nh ng sân bay a phương có ho t ng bay t 5 l n chuy n bay/tu n tr lên và/ho c ư c ch nh làm sân bay d b , tr c và phát báo liên t c s li u quan tr c 30 phút m t l n, t i thi u t 2200 UTC n 1100 UTC cho Cơ quan khí tư ng t i sân bay Qu c t thu c CCHK khu v c;
 14. c. Theo yêu c u c a Giám c sân bay và cơ quan không lưu, B ph n khí tư ng s n sàng cung c p các thông tin khí tư ng c n thi t. i u 13: Nhi m v - Quy n h n c a Phòng khí tư ng thu c Trung tâm QLBDD Vi t Nam: 1. Th c hi n ch c năng tham mưu và ch o nghi p v công tác khí tư ng hàng không dân d ng trong ph m vi Trung tâm QLBDD Vi t Nam theo quy nh và quy n h n và ch c năng c a cơ quan khí tư ng này do T ng Giám c Trung tâm ban hành; 2. Th c hi n nh ng công vi c liên quan n công tác khí tư ng theo s phân công c a C c HKDD; 3. Tham gia, tri n khai các ho t ng khoa h c k thu t, h p tác trao i v i các cơ quan khí tư ng trong nư c và Qu c t v lĩnh v c khí tư ng. i u 14: Nhi m v - Quy n h n c a Ban khí tư ng Trung tâm Hi p ng ch huy HB Gia Lâm thu c Trung tâm QLBDD Vi t Nam: 1. Th c hi n vi c thu th p, x lý và phân phát các tin t c khí tư ng t i các sân bay và ngư i s d ng khi có yêu c u; 2. Theo dõi tình hình, di n bi n th i ti t các sân bay, cung c p k p th i các thông tin khí tư ng liên quan n các ho t ng bay t i Tr c Ban trư ng và Trung tâm i u hành bay Hãng Hàng không qu c gia Vi t Nam l p k ho ch bay và ra các quy t nh khai thác bay phù h p. i u 15: Căn c vào nhi m v - quy n h n c a các cơ quan khí tư ng ư c nêu trong chương này, các cơ quan khí tư ng hàng không có trách nhi m xây d ng quy nh v t ch c và ho t ng c a cơ quan và các ơn v tr c thu c trình c p có thNm quy n phê chuNn. i u 16: Ch ng ch năng nh khí tư ng i tư ng, th i gian, i u ki n d thi, n i dung thi, các lo i hình ch ng ch và vi c s d ng ư c quy nh c th trong Quy ch thi c p ch ng ch năng nh do C c HKDD ban hành. Chương 4 QUY NNH V N I DUNG CÔNG TÁC KHÍ TƯ NG HÀNG KHÔNG M C I. CÔNG TÁC QUAN TR C VÀ BÁO CÁO KHÍ TƯ NG i u 17: Quy nh chung 1. Tr m quan tr c khí tư ng hàng không ư c thi t l p t i các sân bay có ho t ng HKDD bao g m các quan tr c viên khí tư ng hàng không và h th ng thi t b chuyên d ng. Tr m có nhi m v th c hi n các quan tr c, o c các y u t khí tư ng và th i
 15. ti t khu v c sân bay và ưa ra các báo cáo th i ti t ph c v t u bay c t h cánh t i sân bay và cho các ho t ng khai thác HKDD; 2. m b o yêu c u y , k p th i, chính xác s li u khí tư ng cho s d ng, tr m quan tr c khí tư ng hàng không ph i ư c thi t l p theo các yêu c u k thu t ư c quy nh i u 51, Chương VI; 3. Nh ng quan tr c ư c th c hi n t i tr m quan tr c khí tư ng hàng không ph i bao g m: - Quan tr c thư ng l , - Quan tr c c bi t, - Quan tr c ph c v t u bay c t h cánh; 4. Các b n tin quan tr c khí tư ng do tr m quan tr c khí tư ng hàng không l p và cung c p bao g m: - B n tin quan tr c th i ti t thư ng l , - B n tin quan tr c th i ti t c bi t, - B n tin quan tr c th i ti t c bi t ch n l c, - B n tin quan tr c th i ti t ph c v t u bay c t h cánh; 5. Th i gian ti n hành quan tr c nh kỳ ư c quy nh hàng ngày như sau: a. T i sân bay Qu c t 30 phút m t l n 24/24 gi ; b. T i các sân bay a phương 30 phút ho c 01 gi m t l n, t i thi u t 2200 UTC n 1100 UTC hàng ngày (t n su t c th ư c qui nh trong b n "Quy ch bay trong khu v c sân bay" c a t ng sân bay và phù h p v i Kho n 3, i u 12, Chương III). Ngoài ra khi có nhu c u ho t ng bay, B ph n khí tư ng t i sân bay a phương s ti n hành các quan tr c b sung theo tho thu n gi a Giám c sân bay và cơ quan không lưu liên quan; 6. Quan tr c c bi t ư c th c hi n khi có nh ng thay i c th các y u t khí tư ng gió m t t, t m nhìn ngang khí tư ng, t m nhìn ư ng CHC, th i ti t hi n t i và/ho c mây t ho c vư t qua nh ng ch tiêu nêu ra trong Chương 4 - Ph ư c 3 c a ICAO ho c theo s tho thu n gi a cơ quan khí tư ng và cơ quan không lưu liên quan t i sân bay. i u 18: Quy nh v n i dung quan tr c khí tư ng hàng không: Các tr m quan tr c khí tư ng hàng không ti n hành quan tr c các y u t khí tư ng: Hư ng và t c gió b m t; t m nhìn ngang khí tư ng; t m nhìn ư ng CHC; hi n tư ng th i ti t; lư ng, lo i và cao chân mây; nhi t không khí, nhi t i m sương; áp su t khí quy n QNH/QFE;
 16. 1. Quan tr c gió b m t: a. Gió quan tr c ghi trong b n tin là gió th c cao 6 - 10m so v i m t ư ng CHC; b. Giá tr gió o ư c là c trưng cho d c ư ng CHC, gió ư c o gi a ư ng CHC (tính t hai u ư ng CHC) khi t u bay c t cánh và khu v c ti p t khi tàu bay vào h cánh; c. T c và hư ng gió là giá tr quan tr c trung bình trong th i gian 02 phút iv i b n tin phát trong sân bay và 10 phút i v i b n tin phát ra ngoài sân bay; d. Hư ng gió ư c làm tròn n giá tr 10o g n nh t và t c gió ư c bi u di n b ng ơn v m/s; 2. Quan tr c t m nhìn ngang khí tư ng - t m nhìn ư ng CHC: a. T m nhìn ngang khí tư ng c trưng cho khu v c c t cánh và l y cao trong b n tin ph c v t u bay c t cánh; và c trưng cho khu v c ti p c n và h cánh trong b n tin ph c v t u bay h cánh; c trưng cho sân bay và vùng ph c n trong b n tin phát ra ngoài sân bay; b. T m nhìn ư ng CHC là t m nhìn quan tr c d c theo ư ng CHC. Quan tr c t m nhìn ư ng CHC c trưng cho vùng ti p t c a ư ng CHC và ư c th c hi n nh ng sân bay có ư ng CHC s d ng phương th c ti p c n chính xác ư c trang b h th ng èn ư ng CHC; c. T m nhìn ư ng CHC ư c xác nh b ng máy và tuân th theo Tài li u hư ng d n th c hành quan tr c và báo cáo t m nhìn ư ng CHC - Doc. 9328 c a ICAO; d. T i các sân bay a phương chưa ư c trang b máy o, vi c xác nh t m nhìn ư c th c hi n b ng m t d a trên sơ các tiêu i m o t m nhìn ngang và t m nhìn ư ng CHC ã ư c thi t l p cho t ng sân bay; e. Các tiêu i m ph i ư c t cách mép ư ng CHC m t kho ng cách an toàn t i thi u là 30 m; f. Kích thư c, m u s c các tiêu i m o t m nhìn do Cơ quan khí tư ng t i sân bay Qu c t quy nh; t i các sân bay có ho t ng ban êm m i tiêu i m ph i ư c l p 01 ngu n sáng có công su t 25W; 3. Quan tr c lư ng, lo i, cao chân mây: a. Quan tr c mây c trưng cho khu v c ti p c n trong b n tin ph c v t u bay h cánh, c trưng cho v trí ài g n khi s d ng h th ng h cánh b ng thi t b t i các sân bay Qu c t và c trưng cho sân bay và vùng ph c n trong b n tin phát ra ngoài sân bay; b. T i các sân bay a phương chưa ư c trang b máy o, vi c xác nh lư ng, lo i, cao chân mây ư c quan tr c viên th c hi n b ng m t;
 17. c. T i các sân bay ư c trang b máy o, lo i mây ư c xác nh b ng m t và ư c quan tr c viên c p nh t vào b n tin; 4. Quan tr c nhi t không khí, nhi t i m sương: Nhi t không khí, nhi t i m sương c trưng cho ư ng CHC và ư c làm tròn n nguyên Xen xi; 5. Quan tr c khí áp Khí áp so v i m c nư c bi n (QNH) và khí áp t i sân (QFE) ư c quy tròn xu ng nguyên hPa g n nh t trong b n tin t i sân và tr s khí áp QNH trong b n tin phát ra ngoài sân bay; 6. Quan tr c hi n tư ng th i ti t hi n t i: a. Hi n tư ng th i ti t c trưng cho khu v c c t cánh và l y cao trong b n tin ph c v t u bay c t cánh và khu v c ti p c n, h cánh trong b n tin ph c v t u bay h cánh và c trưng cho sân bay và vùng ph c n trong b n tin phát ra ngoài sân bay; b. D ng hi n tư ng th i ti t và các ký hi u vi t t t ư c tuân theo b ng 4768 mã lu t khí tư ng hàng không METAR/SPECI; 7. N i dung b n tin th i ti t thư ng l và c bi t ch n l c ư c trình bày d ng minh ng vi t t t và dư i d ng mã lu t METAR/SPECI tuân theo quy nh trong Chương 4 - Ph ư c 3 c a ICAO. i u 19: Quy nh v quan tr c và báo cáo th i ti t t t u bay. 1. M i t u bay ang th c hi n c t h cánh các sân bay Vi t Nam hay ang bay trong vùng trách nhi m c a các Trung tâm ki m soát ư ng dài (ACC) c a Vi t Nam u ph i có trách nhi m th c hi n quan tr c và báo cáo như sau: a. Quan tr c và báo cáo thư ng kỳ: ư c th c hi n t i các i m báo cáo không lưu/khí tư ng (ATS/MET) trên l trình bay; b. Quan tr c và báo cáo c bi t: ư c th c hi n vào th i i m b t kỳ khi g p các hi n tư ng th i ti t nguy hi m; 2. Các hi n tư ng th i ti t nguy hi m ph i th c hi n quan tr c và báo cáo c bi t t t u bay: - Nhi u ng khí quy n v a n m nh - óng băng m nh - Sóng núi m nh - Vùng dông (kèm ho c không kèm mưa á)
 18. - Vùng có bão b i hay bão cát m nh - Ho t ng núi n a và mây tro núi l a - Mây CB - Gió t trong vùng ti p c n và l y cao; 3. N i dung báo cáo t t u bay: a. N i dung báo cáo thư ng kỳ trên l trình bay theo trình t : - Lo i b n tin - Thông tin v chuy n bay bao g m: Tên, s hi u t u bay, v trí kinh vĩ , th i gian và m c bay hay cao - Tin t c khí tư ng bao g m: Nhi t không khí, hư ng và v n t c gió, nhi u ng, óng băng và Nm (n u có th ); b. N i dung báo cáo c bi t trên l trình bay theo trình t : - Lo i b n tin - Thông tin v chuy n bay bao g m: Tên, s hi u t u bay, v trí kinh vĩ , th i gian và m c bay hay cao - Tin t c khí tư ng: Hi n tư ng th i ti t nguy hi m; c. N i dung báo cáo gió t trong vùng ti p c n và l y cao theo trình t : - Tên b n tin - Lo i t u bay - Tên hi n tư ng và v trí phát hi n (tên ư ng CHC) - Th i gian; 4. Quan tr c th i ti t t t u bay ư c báo cáo cho cơ quan không lưu thông qua: - Liên l c d li u không a - Liên l c tho i. 5. Phương th c báo cáo t t u bay: a. Khi s d ng liên l c d li u không a và áp d ng giám sát ph thu c t ng (ADS), các quan tr c t t u bay ư c th c hi n t ng 15 phút m t l n trên ư ng
 19. bay và 30 giây m t l n trong 10 phút u tiên trong giai o n l y cao c a chuy n bay; b. Khi s d ng liên l c tho i, vi c quan tr c và báo cáo thư ng l ư c ti n hành t i các i m báo cáo ATS ã ư c C c HKDD Vi t Nam quy nh; 6. Trong trư ng h p khi phát hi n th y hi n tư ng th i ti t có kh năng uy hi p n an toàn bay hay làm gi m hi u su t khai thác c a t u bay khác, t lái s ti n hành các quan tr c t su t và thông báo k p th i cho cơ quan không lưu; 7. Trong trư ng h p có ho t ng núi l a, t lái có trách nhi m ti n hành quan tr c c bi t và i n vào m u VAR sau chuy n bay ưa vào h sơ khí tư ng; 8. Các cơ quan không lưu c a Vi t Nam sau khi nh n ư c báo cáo t t u bay có trách nhi m chuy n ngay cho Ban canh phòng th i ti t dư i d ng i n văn theo m u AIREP, AIREP SPECIAL và c nh báo gió t t t u bay theo khuy n cáo trong Ph ư c 3 c a ICAO. M C 2: CÔNG TÁC D BÁO VÀ C NH BÁO KHI TƯ NG i u 20: Công tác d báo, c nh báo th i ti t ph c v cho ho t ng HKDD ư c th c hi n b i Cơ quan khí tư ng t i các sân bay Qu c t , các Ban canh phòng th i ti t. Ph m vi không gian trách nhi m cho thi t l p d báo, c nh báo bao g m các sân bay, vùng tr i, vùng trách nhi m ư c quy nh t i các i u 10 và 11 Chương III. i u 21: Các b n tin d báo, c nh báo ư c l p b i các Cơ quan khí tư ng t i sân bay Qu c t bao g m: - D báo th i ti t sân bay - TAF, - D báo h cánh - d ng TREND, - D báo c t cánh, - D báo vùng và ư ng bay - ROFOR, WINTEM, ARFOR - D báo vùng cho các chuy n bay t ng th p - GAMET, - C nh báo sân bay - AERODROME WARNING, - C nh báo gió t t ng th p - WINDSHEAR WARNING, - C nh báo SIGMET, AIRMET. i u 22: D báo th i ti t sân bay TAF: 1. Các cơ quan khí tư ng t i sân bay Qu c t thu c các CCHK khu v c có trách nhi m l p và phát hành các b n tin d báo cho sân bay Qu c t và các sân bay a phương tr c thu c CCHK khu v c;
 20. 2. Th i gian phát hành và hi u l c c a các b n tin d báo cho sân bay Qu c t ư c quy nh như sau: a. D báo cho 24 gi (TAF dài): ư c thi t l p 04 l n/ngày v i th i gian b t u có hi u l c vào 0000, 0600, 1200 và 1800 UTC. Th i gian l p và phát hành ph i trư c ít nh t 2 gi 30 phút so v i gi b n tin d báo b t u có hi u l c; b. D báo cho 09 ho c 12 gi (TAF ng n): ư c thi t l p 04 l n/ngày v i th i gian b t u có hi u l c vào 0300, 0900, 1500 và 2100 UTC. Th i gian l p và phát hành ph i trư c ít nh t 01 gi so v i gi b n tin d báo b t u có hi u l c; 3. Th i gian phát hành và hi u l c c a các b n tin d báo cho sân bay a phương ư c quy nh như sau: a. B n tin d báo sân bay ư c l p và phát hành vào các ngày sân bay có k ho ch ho t ng bay; b. Th i gian phát hành b n tin d báo sân bay ph i trư c ít nh t 01 gi so v i gi t u bay b t u th c hi n ch ng kh i hành u tiên theo k ho ch; c. Th i gian hi u l c c a b n tin d báo ph i bao trùm kho ng th i gian t th i i m t u bay kh i hành t ch ng u tiên cho n sau 03 gi c t cánh kh i sân bay; 4. N i dung, hình th c và tiêu chuNn cho d báo các y u t th i ti t thay i trong b n tin d báo th i ti t sân bay như quy nh trong Chương 6 - Ph ư c 3 c a ICAO; 5. Trong trư ng h p cơ quan khí tư ng t i sân bay Qu c t phát hi n th y hay nh n nh th i ti t s có thay i khác bi t áng k so v i n i dung b n tin d báo g n nh t ã ư c phát hành thì ph i l p ngay b n tin d báo sân bay b sung (TAF AMD). Tiêu chuNn ngư ng cho thi t l p d báo sân bay b sung theo quy nh trong Chương 6 - Ph ư c 3 c a ICAO, ho c theo tho thu n gi a cơ quan khí tư ng t i sân bay Qu c t v i các ơn v s d ng liên quan. i u 23: D báo h cánh - d ng TREND: 1. Cơ quan khí tư ng hàng không sân bay Qu c t và B ph n khí tư ng các sân bay a phương có trách nhi m l p d báo ph c v t u bay h cánh d ng xu th TREND, ưa vào cu i các báo cáo th i ti t sân bay thư ng l hay c bi t; 2. N i dung, hình th c và các tiêu chuNn cho d báo các y u t th i ti t thay i trong b n tin d báo như quy nh trong Chương 6 - Ph ư c 3 c a ICAO. i u 24: D báo c t cánh: 1. Cơ quan khí tư ng hàng không sân bay Qu c t có trách nhi m l p d báo ph c v t u bay c t cánh theo yêu c u c a t lái và nhà khai thác như quy nh trong i u 40 và i u 41, Chương V. i v i các sân bay a phương khi có yêu c u, B ph n khí tư ng sân bay s ph i h p v i cơ quan khí tư ng t i sân bay Qu c t liên quan th c hi n;
Đồng bộ tài khoản