Quyết định số 20/2006/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
4
download

Quyết định số 20/2006/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2006/QĐ-BTC về chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2006/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2006/Q -BTC Hà N i, ngày 31 tháng 03 năm 2006 QUY T NNH V VI C S A I QUY T NNH S 08/2005/Q -BTC NGÀY 20/01/2005 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH QUY NNH CH THU, N P VÀ QU N LÝ, S D NG PHÍ, L PHÍ TRONG CÔNG TÁC THÚ Y B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Sau khi trao i th ng nh t v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn (t i văn b n s 307/BNN-PC ngày 13/02/2006 và văn b n s 484/BNN-PC ngày 02/3/2006); Theo ngh c a V trư ng V Chính sách Thu , QUY T NNH: i u 1. S a i i m 3.4, m c III, ph n B, Bi u m c thu phí, l phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2005/Q -BTC ngày 20/01/2005 c a B trư ng B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý, s d ng phí, l phí trong công tác thú y, như sau: M c thu STT Danh m c Đơn v tính (đ ng) 3.4 L n th t: - Công su t dư i 100 con/ngày Con 6.000 - Công su t t 100 con/ngày tr lên Con 5.000 i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p phí, l phí thú y, cơ quan thu phí, l phí thú y và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG
  2. Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; Trương Chí Trung - Công báo; - U ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - C c Thú y (B Nông nghi p và PTNT); - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST3).
Đồng bộ tài khoản