Quyết định số 20/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 20/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2007/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2557/2002/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2002 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 20/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 06 tháng 04 năm 2007 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S N I DUNG TRONG QUY NNH BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 2557/2002/Q -BGTVT NGÀY 16/8/2002. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh 179/2004/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph quy nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m hàng hoá; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a: C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, V trư ng V Khoa h c Công ngh , V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. S a i n i dung t i i m 2.2.2.3 trong Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 2557/2002/Q -BGTVT ngày 16/8/2002 c a B trư ng B Giao thông V n t i, c th như sau: 2.2.2.3. Các tài li u khác: - nh ch p ki u dáng, m u nhãn hàng hoá ã ăng ký, b n ăng ký thông s k thu t theo m u quy nh; - Thuy t minh các gi i pháp công ngh nh m m b o ch t lư ng, an toàn k thu t s n phNm; k t qu ki m tra ch t lư ng c a cơ s s n xu t i v i s n phNm m u các công o n s n xu t, l p ráp; - Văn b n xác nh n doanh nghi p tiêu chuNn s n xu t, l p ráp môtô, xe g n máy c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; - Thuy t minh phương pháp và v trí óng s khung, s ng cơ; - B n sao các gi y ch ng nh n ch t lư ng ki u lo i c a các linh ki n thu c danh m c b t bu c ph i ki m tra quy nh t i ph l c 1 c a Quy nh này; - Tài li u hư ng d n s d ng;
  2. - B n cam k t c a doanh nghi p v vi c ki u lo i s n phNm ăng ký s n xu t không xâm ph m quy n s h u công nghi p ang ư c b o h và doanh nghi p t ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t n u có x y ra xâm ph m. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh văn phòng, V trư ng V Khoa h c Công ngh , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i/ Giao thông Công chính và th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I - Như Đi u 3; - VP Chính ph (đ báo cáo); - B Công an, C c CSGTĐBĐS; - B Tài chính; - B Thương m i; - B Công nghi p; - B Khoa h c và Công ngh ; - TC H i quan; H Nghĩa Dũng - UBND các t nh, tp. tr c thu c TW; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp) - Lưu: VT, KHCN.
Đồng bộ tài khoản