Quyết định số 20/2007/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 20/2007/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2007/QĐ-BTC về Quy chế huy động, cho vay và trả nợ vốn đối với Dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất do Bộ Tài chính ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2007/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 20/2007/Q -BTC Hà N i, ngày 28 tháng 03 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH HUY NG, CHO VAY VÀ TR N V N I V I D ÁN NHÀ MÁY L C D U S 1 DUNG QU T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 141/2003/N -CP ngày 20/11/2003 c a Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương; Căn c Ngh nh s 134/2005/N -CP ngày 01/11/2005 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài; Căn c Quy t nh s 546/Q -TTg ngày 17 tháng 6 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh D án u tư Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 2951/VPCP-KTTH ngày 01 tháng 6 năm 2006 v vi c thu x p kho n v n 1.000 tri u ô la M cho d án Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính ngân hàng và các t ch c tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch huy ng, cho vay và tr n v n i v i D án Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Chánh Văn phòng; V trư ng V Tài chính ngân hàng và các t ch c tài chính; V trư ng V Ngân sách Nhà nư c; V trư ng V Tài chính i ngo i; T ng Giám c Kho b c Nhà nư c; Ch t ch H i ng qu n lý và T ng Giám c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c T p oàn D u khí Vi t Nam và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng Chính ph , các PTTg; - Các B , cơ quan ngang B ; cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao;
  2. - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - T p oàn D u khí Vi t Nam; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các /v thu c và tr c thu c B Tài chính; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Ki m toán Nhà nư c; - V TC N, V NSNN, V PC; - Lưu VT (2), V TCNH Tr n Xuân Hà QUY CH HUY NG, CHO VAY VÀ TR N V N IV ID ÁN NHÀ MÁY L C D U S 1 DUNG QU T (Ban hành theo Quy t nh s 20/2007/Q -BTC ngày 28/3/2007 c a B trư ng B Tài chính) I. QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh vi c huy ng 1.000 tri u ô la M (USD) u tư D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t c a T p oàn D u khí Vi t Nam; quy nh vi c qu n lý và giám sát vi c gi i ngân, thanh toán và hoàn tr ngu n v n này. i u 2. B Tài chính có trách nhi m huy ng v n t vi c phát hành trái phi u Chính ph b ng ngo i t t i th trư ng v n trong nư c, th trư ng v n qu c t và vay các t ch c tín d ng nư c ngoài; tr n g c, lãi trái phi u, kho n vay t ch c tín d ng nư c ngoài và các chi phí khác liên quan (n u có). i u 3. Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam có trách nhi m nh n v n u thác, cho vay v n, gi i ngân theo úng quy t nh u tư c a Th tư ng Chính ph ; giám sát vi c s d ng v n vay c a T p oàn D u khí; thu h i n vay, lãi vay và hoàn tr B Tài chính theo quy nh. i u 4. Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam ư c B Tài chính c p phí qu n lý theo quy nh t i Quy ch này. i u 5. T p oàn D u khí Vi t Nam có trách nhi m s d ng ngu n v n vay úng m c ích, có hi u qu và hoàn tr n vay, lãi vay y và úng h n quy nh. II. HUY NG, QU N LÝ, U THÁC VÀ TR N CÁC NGU N V N HUY NG i u 6. Huy ng v n 1. Hình th c huy ng v n a) Hình th c huy ng v n bao g m phát hành trái phi u Chính ph b ng ngo i t t i th trư ng v n trong nư c, th trư ng v n qu c t và vay các t ch c tín d ng nư c ngoài.
  3. b) B trư ng B Tài chính quy t nh vi c l a ch n hình th c huy ng; kh i lư ng, th i i m và các i u ki n huy ng v n theo t ng hình th c huy ng. 2. Nguyên t c huy ng a) Vi c huy ng v n tuỳ thu c ti n th c hi n c a D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t. b) Kỳ h n vay tùy thu c vào th i h n cho T p oàn D u khí vay (16 năm) và tình hình th c t th trư ng. Trư ng h p n th i h n tr n vay nhưng chưa n th i h n T p oàn D u khí tr n , B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c vay m i tr n cũ. c) Lãi su t vay theo lãi su t th trư ng t i th i i m phát hành trái phi u ho c th a thu n tín d ng vay v n. 3. Cơ s pháp lý cho vi c huy ng v n a) Phát hành trái phi u Chính ph trên th trư ng v n trong nư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 141/2003/N -CP ngày 20/11/2003 c a Chính ph và các quy nh liên quan. b) Phát hành trái phi u Chính ph trên th trư ng v n qu c t và vay v n c a các t ch c tín d ng nư c ngoài th c hi n quy nh t i Ngh nh s 134/2005/N -CP ngày 01/11/2005 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài và quy nh c a Chính ph v phát hành trái phi u qu c t . 4. ng ti n huy ng là ng ô la M (USD). 5. Phương th c huy ng a) Phát hành trái phi u ngo i t trên th trư ng v n trong nư c và th trư ng v n qu c t theo phương th c u th u ho c b o lãnh phát hành. b) Vay các t ch c tín d ng nư c ngoài thông qua àm phán tr c ti p gi a B Tài chính và t ch c cho vay. 6. Các chi phí liên quan n huy ng v n (n u có) do B Tài chính thanh toán. i u 7. Qu n lý v n huy ng 1. B Tài chính m Tài kho n “v n cho Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t” t i m t ngân hàng thương m i c a Vi t Nam qu n lý v n huy ng cho D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t. 2. Thu c a Tài kho n “v n cho Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t” bao g m: a) Ti n huy ng t phát hành trái phi u ngo i t trên th trư ng v n trong nư c, qu c t và vay t ch c tín d ng nư c ngoài.
  4. b) Các kho n thu h i g c, lãi t vi c cho vay D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t. c) Lãi ti n g i và các kho n thu khác t vi c s d ng v n t m th i nhàn r i c a Tài kho n “v n cho Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t”. d) Các kho n Ngân sách trung ương c p bù chênh l ch gi a lãi su t huy ng th c t và lãi su t cho vay d án và các kho n thu khác nh m b o m thanh toán g c, lãi trái phi u và tr n vay y , úng h n. 3. Nguyên t c s d ng Tài kho n “v n cho Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t” a) Tài kho n “v n cho Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t” ư c dùng cho vay i v i D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t; tr n g c, lãi trái phi u; tr n kho n vay t ch c tín d ng nư c ngoài và các chi phí liên quan khác (n u có). b) M i kho n thanh toán t Tài kho n “v n cho Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t” ph i tuân th theo quy nh c a Quy ch này và các quy nh khác có liên quan. c) Ti n t m th i nhàn r i c a Tài kho n “v n cho Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t” ư c cho Ngân sách Nhà nư c, Ngân hàng phát tri n Vi t Nam vay và s d ng vào các m c ích khác theo quy t nh c a B trư ng B Tài chính. i u 8. Chuy n v n cho Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam 1. Căn c chuy n v n. a) H p ng u thác gi a B Tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. b) K ho ch v n tháng, quý, năm và k ho ch v n t ng th c a D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t do Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam l p. c) Báo cáo tháng, quý, năm c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam v tình hình gi i ngân, tình hình s d ng v n c a D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t. d) ngh c a Ngân hàng Phát tri n Vi t nam v nhu c u v n ph c v gi i ngân. 2. Phương th c chuy n a) Trên cơ s nhu c u v n do Ngân hàng phát tri n Vi t Nam l p, B Tài chính th c hi n chuy n ti n cho Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. b) Ti n chuy n cho Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam ư c l y t Tài kho n “v n cho Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t”. i u 9. Thanh toán lãi và tr n vay 1. B Tài chính tr c ti p ho c y quy n cho m t t ch c tài chính, tín d ng th c hi n vi c thanh toán g c, lãi trái phi u, n vay và các chi phí liên quan khác (n u có).
  5. 2. Ti n thanh toán g c, lãi trái phi u, n vay và các chi phí liên quan khác (n u có) ư c l y t Tài kho n “v n cho Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t”. 3. ng ti n thanh toán lãi và tr n vay là ng USD. Trư ng h p thanh toán trái phi u b ng ng Vi t Nam (VN ) thì vi c quy i t USD sang VN theo t giá bán ra do Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam công b t i th i i m g n nh t. i u 10. m b o kh năng thanh toán 1. B Tài chính có trách nhi m m b o ngu n chuy n cho Ngân hàng phát tri n Vi t Nam theo úng ti n tri n khai c a D án Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t; thanh toán cho các ch n trong và ngoài nư c khi n h n. Trư ng h p n h n thanh toán các kho n n vay nhưng ngu n tr t D án Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t không thanh toán thì Ngân sách Trung ương có trách nhi m b trí ph n còn thi u. 2. B trư ng B Tài chính quy t nh các bi n pháp qu n lý r i ro nh m b o m kh năng thanh toán các kho n vay khi n h n. III. TI P NH N V N U THÁC, GI I NGÂN VÀ THU N IV ID ÁN i u 11. Ti p nh n v n u thác 1. Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam có trách nhi m ti p nh n v n u thác c a B Tài chính; gi i ngân, theo dõi, giám sát, thu n v n vay và theo dõi riêng i v i D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t. 2. Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam th c hi n ký h p ng tín d ng v i T p oàn D u khí Vi t Nam v viêc cho vay v n i v i D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t theo các quy nh c a Quy ch này và các quy nh liên quan. i u 12. Gi i ngân d án 1. Căn c gi i ngân a) H p ng tín d ng vay v n th c hi n D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t gi a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và T p oàn D u khí Vi t Nam. b) K ho ch v n tháng, quý, năm và k ho nh v n t ng th c a D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t do T p oàn D u khí Vi t Nam xây d ng. c) Báo cáo tháng, quý, năm v ti n D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t và tình hình s d ng v n vay c a T p oàn D u khí Vi t Nam. 2. Nguyên t c, trách nhi m c a T p oàn D u khí trong vi c l p k ho ch v n cho D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t: a) S d ng t i a v n c p t Ngân sách Nhà nư c và v n t có c a T p oàn D u khí b trí cho D án Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t.
  6. b) K ho ch gi i ngân chi ti t theo t ng quý, tháng trên cơ s h p ng cung c p thi t b ã ký k t gi a T p oàn D u khí Vi t Nam và các i tác. 3. Gi i ngân v n vay t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam ph i m b o: a) Tuân th các quy nh, cam k t trong h p ng tín d ng ã ký. b) Phù h p v i ti n th c hi n D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t c) Cân i trong t ng th t tr ng các ngu n v n huy ng c a D án Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t. i u 13. Quy nh và i u ki n cho vay i v i D án 1. Th i h n cho vay là 16 năm k t ngày nh n kho n vay u tiên, trong ó th i gian ân h n là 4 năm. 2. ng ti n cho vay và tr n g c, lãi là ng ô la M . 3. Lãi su t cho vay a) Lãi su t cho vay là 3,6%/năm và ư c gi nguyên trong su t th i h n cho vay c a D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t. b) Lãi su t n quá h n b ng lãi su t phát hành trái phi u Chính ph lo i 10 năm b ng ngo i t (t i th i i m phát sinh n quá h n) c ng 1,2% 4. Tr n g c và lãi vay a) Vi c tr n g c và lãi vay th c hi n theo quý và ư c th a thu n c th trong h p ng tín d ng. b) Trong th i gian ân h n, T p oàn d u khí Vi t Nam chưa ph i tr n g c nhưng ph i tr lãi b ng các ngu n v n h p pháp c a mình. c) H t th i gian ân h n, T p oàn d u khí Vi t Nam ph i tr n g c và lãi cho Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; . d) n h n tr n , n u T p oàn d u khí Vi t Nam không tr n và không ư c gia h n n thì Ngân hàng phát tri n Vi t Nam chuy n s n g c n h n tr nhưng chưa tr sang n quá h n và áp d ng lãi su t n quá h n theo quy nh t i Quy ch này. 5. m b o thanh toán và b i thư ng a) T p oàn d u khí Vi t Nam ư c s d ng tín ch p khi vay v n t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. b) Quy n ưu tiên cao nh t v các nghĩa v n ph i thanh toán ư c dành cho kho n vay t ngu n huy ng c a Chính ph u tư D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t. T i m t th i i m, n u T p oàn d u khí Vi t Nam có nhi u nghĩa v n n
  7. h n thì nghĩa v n t ngu n huy ng c a Chính ph u tư D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t ư c quy n thanh toán trư c tiên. c) Trư ng h p T p oàn d u khí Vi t Nam không th c hi n ư c các nghĩa v c a mình, B Tài chính có quy n yêu c u T p oàn d u khí Vi t Nam b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t, k c vi c yêu c u t t c các ngân hàng ph c v phong to các tài kho n c a T p oàn D u khí tr n . i u 14. Thu h i n vay 1. T p oàn d u khí Vi t Nam có trách nhi m cân i các ngu n v n tr n vay theo úng h p ng tín d ng ã ký. 2. Trư ng h p không có kh năng tr n úng h n, T p oàn d u khí Vi t Nam có trách nhi m báo cáo B Tài chính, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam trư c 1 tháng so v i th i i m n h n tr n v tình hình tài chính, kh năng và không tr ư c n úng h n. 3 Ch m nh t là 3 ngày làm vi c sau khi thu h i n g c, lãi vay (k c lãi quá h n), Ngân hàng phát tri n Vi t Nam có trách nhi m chuy n toàn b ti n thu h i n g c, lãi vay c a D án Nhà máy l c d u s 1 v Tài kho n “v n cho Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t”. i u 15. Phí qu n lý 1. Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam ư c hư ng phí qu n lý b ng 0,05%/năm tính trên s dư n v n vay bình quân trong năm c a D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t. 2. Phí qu n lý c a D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t ư c B Tài chính c p theo ngh c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. IV. TRÁCH NHI M TRONG VI C QU N LÝ, GIÁM SÁT VÀ THEO DÕI D ÁN i u 16. Trách nhi m c a T p oàn D u khí Vi t Nam 1. Ký h p ng tín d ng v i Ngân hàng phát tri n Vi t Nam theo úng các quy nh c a Quy ch này và các quy nh khác có liên quan. 2. Xây d ng và báo cáo B Tài chính, Ngân hàng phát tri n Vi t Nam k ho ch gi i ngân v n vay t ng tháng, quý, năm, t ng th c giai o n và th i i m thanh toán theo h p ng cung c p thi t b ã ký k t gi a T p oàn d u khí Vi t Nam và các i tác. 3. Báo cáo B Tài chính, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam v ti n và tình hình s d ng v n vay hàng tháng, quý, năm c a D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t. 4. Hoàn tr cho Ngân hàng phát tri n Vi t Nam theo úng các tho thu n trong h p ng tín d ng và qui nh c a Quy ch này.
  8. i u 17. Trách nhi m c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam 1. Ký h p ng tín d ng v i T p oàn D u khí Vi t Nam theo úng các quy nh c a Quy ch này và các quy nh khác có liên quan; chuy n B Tài chính m t b h p ng qu n lý, giám sát. 2. Ti p nh n, qu n lý ngu n v n và cho vay D án Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t c a T p oàn D u khí Vi t Nam theo úng quy nh c a Quy ch này. 3. Gi i ngân úng m c ích, úng ti n s d ng v n vay c a D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t. 4. Giám sát vi c s d ng v n vay c a T p oàn D u khí; ôn c vi c tr n và th c hi n thu h i n (g c, lãi) t T p oàn D u khí y , úng h n. 5. Báo cáo B Tài chính nhu c u v n hàng năm, quý, tháng và t ng th c giai o n th c hi n cho vay D án Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t. 6. Báo cáo B Tài chính v tình hình gi i ngân, tình hình s d ng v n d án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t c a T p oàn D u khí và các vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n nhi m v ư c giao. 7. Xây d ng và báo cáo B Tài chính k ho ch c p bù phí qu n lý c a D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t B Tài chính xem xét, b trí trong d toán chi ngân sách nhà nư c. 8. Chuy n ti n thu h i n g c, lãi vay c a D án nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t v B Tài chính theo quy nh t i Quy ch này. i u 18. Trách nhi m c a B Tài chính 1. Th c hi n vi c chuy n ti n cho Ngân hàng phát tri n Vi t Nam cho vay i v i Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t theo ngh c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. 2. B trí ngân sách th c hi n vi c tr n (g c, lãi) trái phi u, kho n vay t ch c tín d ng nư c ngoài và các chi phí liên quan khác (n u có). 3. Cân i ngân sách nhà nư c c p phí qu n lý cho Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam trong vi c nh n u thác gi i ngân, thu n D án Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t. 4. Giám sát vi c ti p nh n, cho vay l i và gi i ngân c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam i v i D án Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t; vi c s d ng v n vay, tr n và th c hi n thu h i n (g c, lãi) c a T p oàn D u khí Vi t Nam, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam V. CH BÁO CÁO, QUY T TOÁN, KI M TRA VÀ T CH C TH C HI N i u 19. Báo cáo, quy t toán c a T p oàn D u khí Vi t Nam
  9. 1. T p oàn D u khí Vi t Nam có trách nhi m th c hi n ch báo cáo, quy t toán tài chính theo quy nh c a Nhà nư c và Quy nh t i Quy ch này. 2. nh kỳ hàng tháng, quý, năm T p oàn D u khí Vi t Nam có trách nhi m báo cáo B Tài chính, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam v nhu c u v n, tình hình gi i ngân và các v n liên quan theo quy nh c a Nhà nư c và Quy nh t i Quy ch này. i u 20. H ch toán, báo cáo và quy t toán c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam 1. Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam m tài kho n h ch toán và theo dõi riêng kho n cho vay, thu n , tr n c a D án Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t. 2. nh kỳ hàng tháng, quý, năm ho c t xu t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam báo cáo tình hình cho vay, thu n tr n c a D án Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t v i B Tài chính. i u 21. Ki m tra c a B Tài chính 1. nh kỳ hàng quý ho c t xu t, B Tài chính ki m tra tình hình cho vay, thu n tr n v n huy ng D án Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; 2. Theo yêu c u qu n lý, B Tài chính ki m tra vi c s d ng v n vay c a T p oàn D u khí Vi t Nam. i u 22. T ch c th c hi n 1. B Tài chính, Ngân hàng Phát tri n Vi t nam, T p oàn D u khí Vi t Nam có trách nhi m th c hi n úng các quy nh t iQuy ch này. 2. M i s thay i, b sung Quy ch này cho phù h p v i tình hình th c t do B trư ng B Tài chính quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản