Quyết định số 2011/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 2011/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2011/QĐ-BYT về thành lập Ban chuẩn bị dự án tiếp cận thuốc điều trị AIDS ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2011/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------ S : 2011/Q -BYT Hà N i, ngày 13 tháng 06 năm 2003 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CHU N BN D ÁN TI P C N THU C I U TRN AIDS VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t nh s 61/2000/Q -TTg ngày 05/6/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p y ban Qu c gia phòng ch ng AIDS và phòng ch ng t n n, ma túy, m i dâm; Căn c Ch th s 02/2003/CT-TTg ngày 24/2/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác phòng ch ng HIV/AIDS; Theo ngh c a ông V trư ng V Y t d phòng – B Y t , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban chuNn b xây d ng d án ti p c n thu c i u tr AIDS Vi t Nam g m các Ông, Bà có tên, ch c danh sau ây: 1. GS. TSKH. Ph m M nh Hùng, Th trư ng B Y t : Trư ng Ban 2. TS. Tr nh Quân Hu n, V trư ng V YTDP : Phó Trư ng ban TT 3. Ths. Tr n Công K , C c trư ng C c QL Dư c Vi t Nam : Phó Trư ng ban 4. GS. TSKH. Lê ăng Hà, Vi n trư ng Vi n YHCBLSN : Phó Trư ng ban 5. TS. Lý Ng c Kính, V trư ng V i u tr : y viên 6. BS. CNL. Tr nh Th Lê Trâm, Phó V trư ng V Pháp ch : y viên 7. PGS. TS. Nguy n c Hi n, Phó Vi n trư ng Vi n YHLSCBN : y viên Giúp vi c cho Ban chu n b d án ti p c n thu c i u tr AIDS Vi t Nam là T thư ký g m các thành viên sau: 1. TS. Nguy n Thanh Long, Chuyên viên V YTDP : T trư ng 2. TS. Ph m Th Bình Minh, Chuyên viên C c QL Dư c Vi t Nam : T phó
  2. 3. LS. Nguy n Huy Quang, Chuyên viên chính V Pháp ch : Thành viên 4. Ths. Nguy n Văn Kính, Chuyên viên V YTDP : Thành viên 5. BS. Nguy n Văn Kh m, Chuyên viên V i u tr : Thành viên 6. BS. Phan Th Thu Hương, Chuyên viên V YTDP : Thành viên 7. TS. Ph m c M nh, Cán b V YTDP : Thành viên i u 2. Ban chuNn b d án có nhi m v : 1. Xây d ng d án ti p c n thu c i u tr AIDS Vi t Nam và trình B trư ng B Y t xem xét trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Làm các th t c trình Th tư ng Chính ph phê duy t d án theo úng quy nh c a pháp lu t v ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t. 3. Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n d án khi d án ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 3. Thư ng tr c Ban chuNn b t t i Ban AIDS V Y t d phòng. Kinh phí xây d ng d án ư c s d ng trong kinh phí phòng ch ng AIDS và các ngu n vi n tr . i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. Ban chuNn b d án s t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 5. Các ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng c a các V : V Y t d phòng, V Pháp ch , V i u tr - B Y t , C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam; Th trư ng các ơn v có liên quan và các Ông, Bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B YT Nơi nh n: - Như i u 5; - Lưu YTDP, Pháp ch ; - Lưu tr . Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản