Quyết định số 202/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
87
lượt xem
7
download

Quyết định số 202/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 202/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 202/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 202/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 202/1999/Q -TTG NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 1999 V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N H TH NG C NG BI N VI T NAM N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (công văn s 145/KH T ngày 16 tháng 01 năm 1997, s 680/KH T ngày 14 tháng 3 năm 1998 và s 3007/GTVT-KH T ngày 03 tháng 9 năm 1999) và ý ki n th m nh c a H i ng th m nh Nhà nư c v các d án u tư (công văn s 4848/H T ngày 14 tháng 7 năm 1998 và s 77/T NN ngày 24 tháng 7 năm 1999), QUY T NNH i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng c ng bi n Vi t Nam n năm 2010 v i n i dung ch y u sau: 1- M c tiêu quy ho ch: - M c tiêu chung: Làm cơ s xây d ng và phát tri n h th ng c ng bi n Vi t Nam theo m t quy ho ch t ng th và th ng nh t trên quy mô c nư c; hình thành nh ng trung tâm k t n i cơ s h t ng giao thông v n t i t i các khu v c và c bi t là t i các vùng kinh t tr ng i m; t o cơ s v t ch t k thu t v c ng bi n, ph c v cho vi c phát tri n kinh t , ng th i kh ng nh v trí và ưu th v kinh t bi n c a t nư c i v i khu v c và th gi i, t o ra nh ng u m i giao lưu kinh t quan tr ng gi a trong nư c v i nư c ngoài. - Các m c tiêu c th : + H th ng c ng bi n Vi t Nam ư c quy ho ch phát tri n nh m áp ng yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c trên cơ s ti n b khoa h c công ngh hàng h i v quy mô, trang thi t b , dây chuy n công ngh , h th ng qu n lý, có th t ng bư c ưa nư c ta h i nh p và s c c nh tranh trong ho t ng c ng bi n v i các nư c trong khu v c và qu c t . + H th ng c ng bi n Vi t Nam b o m thông qua toàn b lư ng hàng hóa xu t nh p khNu b ng ư ng bi n theo yêu c u tăng trư ng c a n n kinh t t nư c, d ki n t kho ng 106 tri u t n/năm vào năm 2003 và kho ng 200 tri u t n/năm vào năm 2010.
  2. + H th ng c ng bi n Vi t Nam ư c qui ho ch phân b trên ph m vi c nư c t i nh ng v trí có i u ki n và nhu c u xây d ng c ng bi n, nh m khai thác ưu th thiên nhiên, t n d ng kh năng v n t i bi n, ph c v t t các vùng kinh t , các khu công nghi p, ti t ki m chi phí u tư và chi phí khai thác c ng. 2- Nh ng nh hư ng quy ho ch phát tri n h th ng c ng bi n Vi t Nam: - C i t o, nâng c p, hi n i hóa các c ng hi n có, phát huy các i u ki n t nhiên và cơ s s n có nh m u tư h p lý, khai thác có hi u qu h th ng c ng. - T p trung xây d ng m t s c ng t ng h p gi vai trò ch o các vùng kinh t tr ng i m cho các t u có tr ng t i l n (trên 30.000 DWT). Chú tr ng t i các c ng ho c khu b n chuyên dùng cho hàng container, hàng r i, hàng l ng và c ng trung chuy n qu c t . - Xây d ng có tr ng i m m t s c ng các a phương trên cơ s cân nh c k lư ng hi u qu u tư, ch c năng và quy mô thích h p v i m c phát tri n kinh t c a a phương và kh năng huy ng v n. - Cùng v i vi c phát tri n các c ng c n chú ý phát tri n ng b các d ch v hàng h i và các cơ s h t ng liên quan nh m nâng cao năng l c ph c v và hi u qu u tư c a c ng. - Trong vi c u tư phát tri n cũng như khai thác các c ng bi n c n k t h p ch t ch gi a yêu c u phát tri n kinh t và qu c phòng. 3- Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng c ng bi n Vi t Nam n năm 2010: H th ng c ng bi n Vi t Nam n năm 2010 có 8 nhóm: - Nhóm 1: Nhóm c ng bi n phía B c, bao g m các c ng bi n t Qu ng Ninh n Ninh Bình. - Nhóm 2: Nhóm c ng bi n B c Trung B , bao g m các c ng bi n t Thanh Hóa n Hà Tĩnh. - Nhóm 3: Nhóm c ng bi n Trung Trung B , bao g m các c ng bi n t Qu ng Bình n Qu ng Ngãi. - Nhóm 4: Nhóm c ng bi n Nam Trung B , g m các c ng bi n t Bình nh n Bình Thu n. - Nhóm 5: Nhóm c ng bi n thành ph H Chí Minh - ng Nai - Bà R a - Vũng Tàu. - Nhóm 6: Nhóm c ng bi n ng b ng sông C u Long ( BSCL). - Nhóm 7: Nhóm c ng bi n các o Tây Nam. - Nhóm 8: Nhóm c ng bi n Côn o.
  3. Trong m i nhóm c ng bi n nói trên b trí các c ng t ng h p và các c ng chuyên dùng (c ng li n b , c ng n i, vùng neo u tàu t i các khu v c hàng h i và các c ng c n), ch c năng nhi m v c a t ng nhóm c ng như ngh c a B Giao thông v n t i t i văn b n s 680/KH T ngày 14 tháng 3 năm 1998. Danh m c các c ng bi n trong qui ho ch ư c nêu t i ph l c kèm theo quy t nh này. 4. Các c ng ti m năng: Quy ho ch xác nh danh m c các c ng ti m năng là các c ng d ki n phát tri n ch y u sau năm 2010, c n ph i dành qu t thích h p xây d ng. i v i các c ng ti m năng, tùy theo nhu c u và kh năng th c hi n u tư B Giao thông v n t i nghiên c u trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. i u 2. Qu n lý quy ho ch h th ng c ng bi n 1- B Giao thông v n t i là cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành thông qua C c Hàng h i Vi t Nam ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph qu n lý quy ho ch h th ng c ng bi n ã ư c phê duy t. 2- Giao B Giao thông v n t i quy t nh các i u ch nh c th i v i các c ng không trái v i ch c năng, quy mô c a các nhóm c ng trong quy ho ch ư c duy t. - Trong trư ng h p c n b sung, i u ch nh quy ho ch ư c duy t, C c Hàng h i Vi t Nam nghiên c u báo cáo B trư ng B Giao thông v n t i trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 3- Giao B Giao thông v n t i l p và trình Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch chi ti t các nhóm c ng 1,3,5,6. - Giao B Giao thông v n t i phê duy t quy ho ch chi ti t các nhóm c ng còn l i. 4- Giao B Giao thông v n t i xây d ng cơ ch t o ngu n v n u tư phát tri n c ng và cơ s h t ng c ng bi n, trình Chính ph phê duy t theo hư ng Nhà nư c th ng nh t qu n lý cơ s h t ng c ng bi n, các doanh nghi p thuê khai thác và tr phí b o m ngu n thu c a ngư i b v n u tư c ng và ngu n thu thu c c quy n c a Nhà nư c tái u tư phát tri n h th ng c ng và cơ s h t ng c ng bi n theo quy ho ch ư c duy t. 5- Giao y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và T ng c c a chính qu n lý ch t ch qu t theo quy nh c a pháp lu t nh m áp ng yêu c u phát tri n xây d ng c ng bi n theo úng quy ho ch. 6- Giao B Giao thông v n t i ph i h p v i U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B , ngành liên quan t ch c xây d ng m ng lư i giao thông t i c ng: ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, lu ng tàu bi n, nh m khai thác ng b c ng bi n và nâng cao kh năng thông qua c a c ng bi n.
  4. i u 3. Tri n khai th c hi n quy ho ch 1- Giao B Giao thông v n t i căn c vào Quy ho ch phát tri n h th ng c ng bi n Vi t Nam n năm 2010 ã phê duy t, ch o C c Hàng h i Vi t Nam xây d ng k ho ch u tư phát tri n cho t ng th i kỳ, phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i. 2- T nay n năm 2003, t p trung u tư ch y u vào 10 c ng tr ng i m sau: - C ng t ng h p Cái Lân. - C ng t ng h p H i Phòng. - C ng t ng h p C a Lò. - C ng t ng h p à N ng (Tiên Sa - Sông Hàn). - C ng chuyên dùng Khu công nghi p Dung Qu t. - C ng t ng h p Quy Nhơn. - C ng t ng h p Nha Trang. - C ng t ng h p Th V i. - C ng t ng h p Sài Gòn. - C ng t ng h p C n Thơ. 3- Ngu n v n u tư: Huy ng các ngu n v n trong nư c và ngoài nư c bao g m v n ngân sách nhà nư c, v n vay ODA, v n u tư theo các hình th c liên doanh, h p ng BOT và các ngu n v n khác. Các c ng tr ng i m ư c ưu tiên v n Nhà nư c u tư, m b o tính ch oc a Nhà nư c trong i u hành ho t ng khai thác h th ng c ng. Cho phép các ngành, các a phương và các doanh nghi p trong nư c t b v n ho c liên doanh v i nư c ngoài u tư các c ng khác phù h p v i quy ho ch. 4- Trình t u tư xây d ng c ng ư c th c hi n theo quy nh t i Quy ch qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n và các khu v c hàng h i Vi t Nam ban hành kèm theo Ngh nh s 13/CP ngày 25 tháng 2 năm 1994 c a Chính ph và Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph và các quy nh khác có liên quan. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 5. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , các cơ quan thu c Chính ph có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c
  5. Trung ương và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản