Quyết định số 2033/2006/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 2033/2006/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2033/2006/QĐ-UBTDTT về việc Ban hành quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng viên chức ngành Thể dục thể thao do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2033/2006/QĐ-UBTDTT

  1. Y BAN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TH D C TH THAO Đ c l p – T do – H nh phúc S : 2033/2006/QĐ-UBTDTT Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V N I DUNG VÀ HÌNH TH C TUY N D NG VIÊN CH C NGÀNH TH D C TH THAO B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c th thao; Căn c Ngh đ nh s 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các đơn v s nghi p c a Nhà nư c và các văn b n hư ng d n c a B N i v ; Căn c Ngh đ nh s 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph đã ban hành s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các đơn v s nghi p c a Nhà nư c; Căn c Công văn s 4190/BNV-CCVC ngày 23 tháng 11 năm 2006 c a B N i v v vi c th ng nh t ban hành Quy đ nh n i dung và hình th c tuy n d ng viên ch c ngành Th d c th thao; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh n i dung và hình th c tuy n d ng viên ch c ngành Th d c th thao. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và bãi b Công văn s 1120/TCĐT ngày 16/8/1995 c a T ng c c Th d c th thao (nay là y ban Th d c th thao) v vi c hư ng d n n i dung và t ch c thi tuy n vào ng ch hư ng d n viên, hu n luy n viên ngành Th d c th thao. Đi u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch đ o th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 4. Th trư ng các v , đơn v tr c thu c y ban Th d c th thao ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nguy n Danh Thái
  2. Y BAN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TH D C TH THAO- Đ c l p – T do – H nh phúc QUY Đ NH V N I DUNG VÀ HÌNH TH C TUY N D NG VIÊN CH C NGÀNH TH D C TH THAO (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 2033/2006/QĐ-UBTDTT ngày 28 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi, đ i tư ng áp d ng: Quy đ nh này đư c áp d ng cho các kỳ tuy n d ng viên ch c ng ch hư ng d n viên và hu n luy n viên ngành Th d c th thao. Đi u 2. M c đích, yêu c u: Vi c tuy n d ng viên ch c ngành Th d c th thao nh m l a ch n nh ng ngư i có đ đi u ki n v tiêu chu n chuyên môn nghi p v theo quy đ nh c a pháp lu t, có ph m ch t đ o đ c t t và k năng ngh nghi p c n thi t đ làm vi c cho các cơ quan, đơn v có nhu c u c n tuy n. Đi u 3. Nguyên t c: 1. Vi c tuy n d ng ph i đ m b o nguyên t c dân ch , công khai, công b ng, ch t lư ng và đúng quy đ nh; m i công dân Vi t Nam có đ đi u ki n theo quy đ nh đ u đư c đăng ký d tuy n làm viên ch c ngành Th d c th thao. Nh ng ngư i đư c tuy n d ng ph i đúng tiêu chu n nghi p v và đư c b trí đúng vi c, đ vi c theo quy đ nh. 2. Vi c t ch c tuy n d ng ph i thông qua H i đ ng tuy n d ng và đư c th c hi n b ng hình th c xét tuy n ho c thi tuy n. 3. Nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d tuy n không đư c tham gia vào H i đ ng tuy n d ng, làm đ thi, coi thi, ch m thi và ph c v kỳ thi. Chương 2: ĐI U KI N TUY N D NG VÀ ƯU TIÊN TRONG TUY N D NG Đi u 4. Ngư i d tuy n vào ng ch hư ng d n viên, hu n luy n viên ph i có đ các đi u ki n sau: 1. Là công dân Vi t Nam, có đ a ch thư ng trú t i Vi t Nam. 2. Tu i đ i d tuy n t đ 18 tu i đ n dư i 45 tu i. Các đ i tư ng sau đây, tu i đ i d tuy n có th t 45 tu i tr lên nhưng không quá 50 tu i:
  3. a) S quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân qu c phòng trong cơ quan, đơn v thu c Quân đ i nhân dân, s quan, h s quan chuyên nghi p trong cơ quan, đơn v thu c Công an nhân dân; b) Viên ch c trong các doanh nghi p Nhà nư c; c) Cán b , công ch c c p xã bao g m các ch c danh quy đ nh t i Đi u 2 Ngh đ nh s 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; d) Nh ng ngư i đư c công nh n ch c danh giáo sư, phó giáo sư ho c có h c v ti n sĩ thu c chuyên ngành phù h p v i ng ch viên ch c tuy n d ng. 3. Có đơn xin d tuy n, có lý l ch rõ ràng, có văn b ng, ch ng ch đào t o theo tiêu chu n c a ng ch viên ch c tuy n d ng. 4. Có đ s c kh e đ đ m nh n nhi m v . 5. Không trong th i gian b truy c u trách nhi m hình s , ch p hành án ph t tù, c i t o không giam gi , qu n ch , đang b áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n ho c đưa vào cơ s ch a b nh, cơ s giáo d c. 6. Đi u ki n b sung: a) Căn c vào tính ch t và đ c đi m chuyên môn nghi p v , đơn v tuy n d ng có th b sung thêm m t s đi u ki n d tuy n như: năng khi u, gi i tính, trình đ đào t o trên chu n c a ng ch tuy n d ng. b) Đi u ki n b sung không th p hơn ho c trái v i quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và ph i đư c c p có th m quy n qu n lý viên ch c phê duy t. Đi u 5. H sơ d tuy n bao g m: 1. Đơn xin d tuy n. 2. Sơ y u lý l ch theo m u quy đ nh, có xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú ho c c a cơ quan, đơn v nơi ngư i đó đang công tác, h c t p. 3. B n sao gi y khai sinh. 4. Có đ b n sao các văn b ng, ch ng ch và b ng k t qu h c t p phù h p v i yêu c u c a ng ch viên ch c d tuy n. 5. Gi y ch ng nh n s c kh e do cơ quan y t có th m quy n c p qu n, huy n tr lên c p. Gi y ch ng nh n s c kh e có giá tr trong 06 tháng tính đ n ngày n p h sơ d tuy n. 6. B n cam k t c a ngư i d tuy n v tính h p pháp c a các gi y t trong h sơ d tuy n. Đi u 6. Ưu tiên trong tuy n d ng: 1. Chính sách ưu tiên trong tuy n d ng th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 1 Ngh đ nh s 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các đơn v s nghi p c a Nhà nư c. C th :
  4. a) Ngư i dân t c thi u s , ngư i tình nguy n ph c v vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i đ o; anh hùng l c lư ng vũ trang; anh hùng lao đ ng; thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh; con li t sĩ, con thương binh, con b nh binh, con c a ngư i ho t đ ng cách m ng trư c t ng kh i nghĩa (t ngày 19 tháng 8 năm 1945 tr v trư c); con đ c a ngư i ho t đ ng kháng chi n b nhi m ch t đ c hóa h c; con anh hùng l c lư ng vũ trang, con anh hùng lao đ ng đư c c ng 30 đi m vào k t qu tuy n d ng. b) Nh ng ngư i có h c v ti n sĩ đúng chuyên ngành đào t o, phù h p v i nhu c u tuy n d ng đư c c ng 20 đi m vào k t qu tuy n d ng. c) Nh ng ngư i có h c v th c sĩ đúng chuyên ngành đào t o, phù h p v i nhu c u tuy n d ng; nh ng ngư i t t nghi p lo i gi i và xu t s c các b c đào t o chuyên môn phù h p v i nhu c u tuy n d ng; ngư i đã hoàn thành nghĩa v quân s ; đ i viên thanh niên xung phong, đ i viên trí th c tr tình nguy n ph c v nông thôn, mi n núi t hai năm tr lên đã hoàn thành nhi m v ; cán b , công ch c c p xã có th i gian làm vi c liên t c t i cơ quan, t ch c c p xã t ba năm tr lên đư c c ng 10 đi m vào k t qu tuy n d ng. 2. Các đ i tư ng ưu tiên khác theo quy đ nh c a y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và ph i phù h p v i yêu c u xây d ng đ i ngũ viên ch c th d c th thao và đ c đi m kinh t - xã h i c a đ a phương. 3. Trư ng h p nhi u ngư i có tiêu chu n, đi u ki n và đi m ưu tiên b ng nhau ch tiêu tuy n d ng cu i cùng thì H i đ ng tuy n d ng căn c vào th t các tiêu chí ưu tiên sau đây đ xác đ nh ngư i trúng tuy n: - Đã t ng là hu n luy n viên đ i tuy n, đ i tuy n tr qu c gia. - Là v n đ ng viên đ i tuy n qu c gia đã đ t huy chương t i các gi i th thao qu c t . - Là v n đ ng viên ki n tư ng, c p I. - Là v n đ ng viên đã đ t nhi u huy chương t i các gi i vô đ ch th thao qu c gia. - Có trình đ đào t o cao hơn (b c đào t o, x p lo i t t nghi p). Chương 3: TUY N D NG B NG HÌNH TH C XÉT TUY N Đi u 7. N i dung xét tuy n và cách xác đ nh ngư i trúng tuy n: 1. N i dung xét tuy n bao g m: a) Yêu c u, tiêu chu n nghi p v c a ng ch tuy n d ng. b) K t qu h c t p trung bình toàn khóa c a ngư i d tuy n. c) Đ i tư ng ưu tiên trong tuy n d ng theo quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy t đ nh này; n u ngư i tuy n d ng thu c nhi u di n ưu tiên thì ch đư c xét m t di n ưu tiên cao nh t. 2. Cách xác đ nh ngư i trúng tuy n: a) Ngư i trúng tuy n trong kỳ xét tuy n là ngư i đ t yêu c u, tiêu chu n nghi p v c a ng ch d tuy n và có k t qu h c t p trung bình toàn khóa (đư c tính theo thang đi m 100), c ng v i chính sách ưu tiên theo quy đ nh tính t ngư i có k t qu xét cao nh t cho đ n h t ch tiêu đư c tuy n d ng.
  5. b) Trư ng h p nhi u ngư i có k t qu xét b ng nhau ch tiêu cu i cùng (k c đã căn c vào các tiêu chí ưu tiên quy đ nh t i kho n 3 Đi u 6 c a Quy t đ nh này) thì H i đ ng tuy n d ng b sung n i dung ph ng v n đ l a ch n ngư i có k t qu cao nh t trúng tuy n. Vi c t ch c ph ng v n đư c ti n hành như sau: - Ch t ch H i đ ng tuy n d ng quy đ nh n i dung ph ng v n, thang đi m c th và thành l p các ban chuyên môn đ ti n hành ph ng v n viên ch c. - N i dung ph ng v n: Nh m đánh giá v ki n th c giao ti p; hi u bi t chuyên môn, xã h i; nguy n v ng, hư ng ph n đ u c a thí sinh đư c tuy n d ng vào v trí c a ng ch d tuy n. Chương 4: TUY N D NG B NG HÌNH TH C THI TUY N Đi u 8. Hình th c thi tuy n g m hai ph n thi b t bu c sau và đư c tính theo thang đi m 100: - Ph n thi vi t (th i gian làm bài; 120 phút). - Ph n thi v n đáp (m i thí sinh thi không quá 30 phút không k th i gian chu n b ) ho c tr c nghi m (th i gian làm bài t 45 phút đ n 60 phút). Tuỳ theo yêu c u công vi c, H i đ ng tuy n d ng có th b sung thêm ph n thi tin h c và ngo i ng . Đi u 9. N i dung thi: 1. Thi vào ng ch hư ng d n viên: a) Ph n thi vi t: N i dung c a ph n thi vi t t p trung vào nh ng ki n th c cơ b n sau: - Đư ng l i, ch trương, quan đi m c a Đ ng và Nhà nư c v th d c, th thao. - H th ng t ch c b ngành Th d c th thao, t ch c xã h i v th d c th thao (t Trung ương đ n đ a phương). - V trí, ch c năng, nhi m v c a đơn v mà thí sinh đăng ký d tuy n. - Quy ch , quy trình, phương pháp t ch c đào t o, hư ng d n luy n t p th d c th thao đ i v i cá nhân, t p th . - N i dung, hình th c, phương pháp t ch c các cu c thi đ u th d c th thao qu n chúng câu l c b th d c th thao cơ s , c a ngành. - Nh ng tiêu chu n rèn luy n thân th , ch tiêu phát tri n s nghi p th d c, th thao nư c ta. - Phương pháp đánh giá hi u qu luy n t p c a cá nhân, t p th tham gia th d c th thao. - Vai trò, v trí, ch c năng, nhi m v c a hư ng d n viên đ i v i phong trào th d c th thao. b) Ph n thi v n đáp: Ph n thi v n đáp nh m m c đích phát hi n nh ng năng khi u, tri th c xã h i và phương pháp hư ng d n t p luy n th d c th thao c a thí sinh bao g m: - Nh ng hi u bi t v phong trào th d c th thao và hình th c t ch c t p luy n th d c th thao cho t ng đ i tư ng.
  6. - Nh ng v n đ tâm – sinh lý l a tu i ngư i t p trong ho t đ ng th d c th thao. - Nh ng tình hu ng thư ng x y ra khi ngư i hư ng d n viên đang làm nhi m v và phương pháp x lý các tình hu ng đó. - Tình hình phát tri n kinh t xã h i c a đ a phương có liên quan đ n phát tri n phong trào th d c, th thao. - Nguy n v ng c a ngư i thi vào ng ch hư ng d n viên. 2. Thi vào ng ch Hu n luy n viên: a) Ph n thi vi t: N i dung thi vi t t p trung nh ng ki n th c cơ b n sau đây: - Đư ng l i, ch trương, quan đi m c a Đ ng và Nhà nư c ta v công tác th d c th thao. - H th ng t ch c c a ngành Th d c th thao; v trí, ch c năng nhi m v c a các cơ quan qu n lý nhà nư c, các t ch c s nghi p và các t ch c xã h i v th d c, th thao. - Phương pháp tuy n ch n v n đ ng viên. - Quy ch qu n lý v n đ ng viên và quy trình, phương pháp t ch c hu n luy n, đào t o v n đ ng viên. - Phương pháp đánh giá k t qu , thành tích rèn luy n c a v n đ ng viên. - T ch c hu n luy n, ch đ o v n đ ng viên trư c, trong và sau thi đ u. - N i dung, hình th c, phương pháp t ch c thi đ u c a môn th thao trong nư c và th gi i. - Vai trò, v trí, nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a hu n luy n viên. b) Ph n thi v n đáp: Ph n thi v n đáp nh m m c đích phát hi n kh năng t ch c và phương pháp hu n luy n v n đ ng viên. N i dung t p trung vào các v n đ sau: - Hi u bi t y h c, sinh lý, tâm lý trong khi t ch c hư ng d n v n đ ng viên luy n t p, thi đ u. - Các nguyên t c, phương pháp hu n luy n th thao; ki m tra, đánh giá trình đ t p luy n c a v n đ ng viên. - Các tình hu ng thư ng g p trong hu n luy n th thao và phương pháp x lý. - Nh ng hi u bi t c n thi t c a ngư i hu n luy n viên, nh t là môn mà ngư i d thi vào làm hu n luy n viên. - Thành tích c a v n đ ng viên đ i tuy n trong nư c và th gi i v môn thí sinh thi làm hu n luy n viên. - Nh ng v n đ kinh t , xã h i, đ i s ng c a đ a phương nh hư ng đ n phát tri n thành tích c a môn th thao thí sinh thi làm hu n luy n viên. - Nguy n v ng c a ngư i thi vào ng ch hu n luy n viên. 3. Thi tr c nghi m c a ng ch Hư ng d n viên và Hu n luy n viên:
  7. M i bài thi tr c nghi m g m 03 th lo i câu h i sau: a) Câu h i l a ch n Đúng – Sai: 5 – 10 câu; b) Câu h i l a ch n 1 phương án tr l i đúng trong 03 phương án: 20 – 25 câu. c) Câu h i ng dành cho thí sinh t tr l i đi n vào: 5 – 10 câu. N i dung ph n thi tr c nghi m gi ng như n i dung ph n thi v n đáp. 4. Tùy theo đi u ki n và kh năng c a H i đ ng thi tuy n t ng cơ quan, đơn v , Ch t ch H i đ ng thi tuy n quy t đ nh hình th c và n i dung thi theo quy đ nh t i Quy đ nh này và phù h p v i th c ti n c a cơ quan, đơn v . Đi u 10. Các xác đ nh ngư i trúng tuy n: 1. Ngư i trúng tuy n trong kỳ thi tuy n là ngư i ph i thi đ các môn thi, có s đi m c a m i ph n thi đ t t 50 đi m tr lên và t ng đi m các ph n thi c ng v i đi m ưu tiên theo quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 Đi u 6 c a Quy đ nh này (n u có) tính t ngư i có t ng đi m cao nh t cho đ n h t ch tiêu đư c tuy n. 2. Trư ng h p nhi u ngư i có k t qu đi m thi b ng nhau ch tiêu tuy n d ng cu i cùng c a kỳ thi thì H i đ ng thi tuy n quy t đ nh hình th c thi ti p đ ch n ngư i có đi m cao nh t trúng tuy n ho c căn c vào chính sách ưu tiên quy đ nh t i kho n 3 Đi u 6 c a Quy đ nh này đ xác đ nh ngư i trúng tuy n. Chương 5: T CH C TH C HI N Đi u 11. Th m quy n và trách nhi m c a các cơ quan, đơn v trong vi c tuy n d ng viên ch c vào làm vi c t i các đơn v s nghi p th d c th thao đư c quy đ nh như sau: 1. Đ i v i các B , Ngành Trung ương: V T ch c cán b các B , Ngành có trách nhi m ki m tra, giám sát vi c tuy n d ng viên ch c ngành th d c th thao c a các đơn v s nghi p th d c th thao tr c thu c B , ngành; đ ngh ngư i đ ng đ u c a B , Ngành ra quy t đ nh phê duy t k t qu tuy n d ng ho c có văn b n yêu c u bãi b quy t đ nh tuy n d ng trái v i quy đ nh c a pháp lu t. 2. Đ i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i chung là c p t nh): a) S N i v các t nh có trách nhi m ki m tra, giám sát và thanh tra công tác tuy n d ng c a các đơn v s nghi p th d c th thao thu c t nh; trình y ban nhân dân t nh bãi b quy t đ nh tuy n d ng viên ch c ngành Th d c th thao thu c th m quy n qu n lý trái quy đ nh c a pháp lu t. b) S Th d c th thao (S Văn hóa – Thông tin - Th thao) có trách nhi m hư ng d n n i doanh nghi p chuyên môn đ thi tuy n; giám sát ch tiêu tuy n d ng, ki m tra quá trình tuy n d ng các đơn v s nghi p th d c th thao thu c S ; S Th d c th thao (ho c S Văn hóa – Thông tin - Th thao) có trách nhi m t ng h p, th ng kê, báo cáo ch t lư ng cơ c u viên ch c ngành Th d c th thao c a đ a phương; Phê duy t k t qu tuy n d ng c a đơn v s nghi p th d c th thao tr c thu c S . 3. Đ i v i các qu n, huy n, th xã thành ph tr c thu c t nh, thành ph thu c Trung ương (sau đây g i chung là c p huy n):
  8. a) Phòng T ch c – Lao đ ng (ho c Phòng Lao đ ng - N i v ) huy n có trách nhi m ki m tra, giám sát và thanh tra công tác tuy n d ng c a các đơn v s nghi p th d c th thao thu c huy n; trình y ban nhân dân huy n bãi b quy t đ nh tuy n d ng viên ch c ngành Th d c th thao thu c th m quy n qu n lý trái quy đ nh c a pháp lu t. b) Phòng Văn hóa – Thông tin - Th thao huy n có nhi m v ph i h p trong vi c tuy n d ng viên ch c và có trách nhi m t ng h p, th ng kê, báo cáo ch t lư ng cơ c u viên ch c ngành th d c th thao thu c huy n. 4. Đ i v i các đơn v s nghi p th d c th thao: 4.1. Các đơn v có đ đi u ki n t ch c tuy n d ng viên ch c ngành Th d c th thao ch u trách nhi m th c hi n theo Quy đ nh này. 4.2. Các đơn v s nghi p th d c th thao không đ đi u ki n t ch c tuy n d ng viên ch c ngành Th d c th thao xây d ng k ho ch, ch tiêu c n tuy n đ ngh cơ quan có th m quy n c p trên tr c ti p t ch c tuy n d ng. K t qu tuy n d ng s đư c công b công khai và phân b v đơn v s d ng. 4.3. Sau khi có quy t đ nh phê duy t k t qu tuy n d ng c a cơ quan có th m quy n, ngư i đ ng đ u đơn v s nghi p ký h p đ ng làm vi c theo quy đ nh và báo cáo danh sách tuy n d ng v cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c đ ki m tra, theo dõi. 5. Cơ quan, đơn v và cá nhân nào vi ph m Quy đ nh này và các quy đ nh hi n hành khác có liên quan thì tùy theo m c đ và tính ch t vi ph m s b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 12. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c các cơ quan, đơn v , cá nhân ph n ánh k p th i v y ban Th d c th thao đ nghiên c u gi i quy t./. B TRƯ NG, CH NHI M Nguy n Danh Thái
Đồng bộ tài khoản