Quyết định số 2055/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định số 2055/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2055/QĐ-UBND về việc ban hành Tiêu chuẩn Vệ sinh - Văn minh năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2055/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 2055/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH TIÊU CHU N V SINH - VĂN MINH NĂM 2008 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a S Văn hóa và Thông tin - cơ quan Thư ng tr c Ban Ch o ho t ng “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” t i thành ph H Chí Minh t i T trình s 952/TTr-SVHTT ngày 17 tháng 4 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Tiêu chuNn V sinh - Văn minh năm 2008 cùng v i tiêu chí phân lo i, x p h ng, ánh giá thi ua và các bi n pháp t ch c th c hi n ho t ng “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” trên a bàn thành ph H Chí Minh, g m có: 1. Tiêu chuNn l ư ng, v a hè v sinh - văn minh; 2. Tiêu chuNn tuy n h m v sinh - văn minh; 3. Tiêu chuNn sông, kênh, r ch v sinh - văn minh; 4. Tiêu chuNn chung cư v sinh - văn minh; 5. Tiêu chuNn ký túc xá v sinh - văn minh; 6. Tiêu chuNn ch , siêu th v sinh - văn minh; 7. Tiêu chuNn b nh vi n, trung tâm y t d phòng v sinh - văn minh; 8. Tiêu chuNn b n xe, nhà ga v sinh - văn minh; 9. Tiêu chuNn c ng trư ng v sinh, an toàn; 10. Tiêu chuNn công s văn minh - s ch p.
  2. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Văn hóa và Thông tin, Giám c S N i v , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các thành viên Ban Ch o ho t ng “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” t i thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - TT/TU, TT.H ND/TP, TT/UB; - Ban Tuyên giáo Thành y; - Ban VHXH-H ND thành ph ; - y ban MTTQ VN TP ; Các oàn th TP; - Ban T và KT TP; Báo, ài; - VPH -UB : các PVP; Các Phòng CV; - Lưu : VT, (VX/T) D. Nguy n Th Thu Hà TIÊU CHU N V SINH - VĂN MINH NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 2055/Q -UBND ngày 10 tháng 5 năm 2008 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) Ban Ch o ho t ng “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” t i thành ph H Chí Minh tri n khai th c hi n 10 tiêu chuNn - thang i m v sinh - văn minh là cơ s phân lo i, x p h ng, ánh giá thành tích thi ua trong năm 2008 như sau: I. CÁC TIÊU CHU N: 1. Tiêu chu n tuy n ư ng, v a hè v sinh - văn minh: 100 i m. - Treo c T qu c úng quy nh trong các ngày l , t t. - L ư ng, v a hè thông thoáng, s d ng úng quy nh; xe tr t t , (20 i m) ch a l i i cho ngư i i b . - Quét d n thư ng xuyên, gi gìn l ư ng, v a hè s ch s ; không x (30 i m) rác, nư c th i, v t xác súc v t ra ư ng ho c th súc v t phóng u b a bãi. - B trí gi ho c thùng rác d c v a hè úng kho ng cách quy nh. (20 i m) - Kinh doanh không l n chi m lòng, l ư ng, v a hè. (30 i m) 2. Tiêu chu n tuy n h m v sinh - văn minh: 100 i m
  3. - Treo c T qu c úng quy nh trong các ngày l , t t. (10 i m) - Không vi t v b y trên tư ng, treo dán qu ng cáo trái phép. - Tuy n h m ph i thông thoáng, không b l n chi m m t h m và (20 i m) kho ng không. - Gi gìn v sinh tuy n h m; không x rác, nư c th i; th súc v t (20 i m) phóng u b a bãi. - 100 % h dân có h p ng thu gom rác. (15 i m) - Không phơi qu n áo trư c nhà, ban công trên l u. (15 i m) - Tuy n h m không x y ra t n n buôn bán, hút chích ma túy, m i (20 i m) dâm, c b c ghi s , t i ph m ho t ng. 3. Tiêu chu n sông, kênh, r ch v sinh - văn minh: 100 i m. - Không có nhà v sinh trên sông, kênh, r ch. (20 i m) - Có t ch c thu gom, v t rác trên m t nư c theo nh kỳ. (30 i m) - Có thùng rác d c tuy n sông, không v t rác và rác xu ng sông, (25 i m) kênh, r ch. - Không l n chi m b sông, kênh, r ch làm nh hư ng n giao thông (25 i m) ư ng th y. 4. Tiêu chu n chung cư v sinh - văn minh: 100 i m. - Treo c T qu c úng qui nh trong các ngày l , t t. (10 i m) - C nh quan s ch, xanh; không vi t, v b y trên tư ng, treo dán qu ng (20 i m) cáo trái phép; c u thang thông thoáng, s ch s , sáng s a. - Không phơi qu n áo trư c m t ti n; không nuôi th súc v t ch y rong, (20 i m) phóng u b a bãi. - Không có ngư i nh u nh t say sưa, không có hành vi càn qu y gây (20 i m) m t an ninh, tr t t chung. - M i h , phòng u có thùng rác có n p y; Không rác t n ng; (15 i m) có h p ng thu gom rác. - Có th c hi n t ng v sinh theo nh kỳ. (15 i m) 5. Tiêu chu n ký túc xá v sinh - văn minh: 100 i m. - Treo c T qu c úng quy nh trong các ngày l , t t.
  4. - Sinh viên ch p hành t t n i qui ký túc xá. (15 i m) - Gi gìn phòng s ch p, ngăn n p, tr t t . (15 i m) - Không phơi qu n áo trư c m t ti n ký túc xá. (20 i m) - Thư ng xuyên t ch c các ngày “Ch nh t Xanh” và các cu c thi (20 i m) phòng s ch p trong m i h c kỳ, năm h c. - Có t ch c và huy ng ông o sinh viên ký túc xá tham gia các (15 i m) ho t ng b o v môi trư ng, gi gìn ký túc xá s ch p. - Trang b y , b o qu n và s d ng t t các phương ti n phòng (15 i m) ch ng cháy n , không x y ra cháy n . 6. Tiêu chu n ch , siêu th v sinh - văn minh: 100 i m. - Treo bi n hi u ơn v và c T qu c úng quy nh. (10 i m) - Không dùng lòng ư ng, l ư ng kinh doanh và s d ng v a hè (20 i m) làm bãi gi xe. - Hàng hóa kinh doanh trong ch , siêu th ư c trưng bày khoa h c, (10 i m) g n gàng p m t theo t ng ngành hàng, nhóm hàng, riêng i v i ngành hàng kinh doanh th c phNm ph i m b o i u ki n v sinh an toàn th c phNm; m b o các yêu c u phòng ch ng cháy, n và l i i thông thoáng t o v m quan văn minh thương nghi p. - Gi gìn v sinh trong khuôn viên ch và bên ngoài; có h th ng thoát (25 i m) nư c t t, không ng p, ng nư c bNn; t ng ngành hàng kinh doanh ph i có thùng rác n p y, không x rác b a bãi, không nư c bNn ra ư ng; có nhà v sinh s ch s . - Có cây xanh, cây ki ng t o m ng xanh t i tr s và nơi kinh doanh. (10 i m) - B o m an toàn cho khách hàng, không x y ra hi n tư ng tr m (15 i m) c p, móc túi, bán hàng rong gây m t tr t t . - Có l c lư ng b o v thư ng xuyên t i ch , siêu th trong và ngoài gi (10 i m) làm vi c; m b o an ninh tr t t khu v c kinh doanh. 7. Tiêu chu n b nh vi n, trung tâm y t d phòng v sinh - văn minh: 100 i m. - Treo bi n hi u ơn v và c T qu c úng quy nh. (10 i m) - Tác phong, ngôn phong c a cán b công ch c và t p th y - bác s (15 i m) trong giao ti p - ng x luôn hòa nhã, t n tình ph c v b nh nhân, m c ng ph c, eo b ng tên. - Nơi khám, ch a b nh tr t t , ngăn n p, s ch s . (10 i m) - Có cây xanh ho c cây ki ng t o m ng xanh. (10 i m) - Nhà v sinh s ch s , thùng rác có n p y, thư ng xuyên làm v sinh (15 i m)
  5. và kh trùng nơi khám ch a b nh, hành lang, phòng b nh nhân. - Không gây ô nhi m môi trư ng; có h p ng và th c hi n các bi n (20 i m) pháp x lý rác y t , nư c th i y t . - Không chi m d ng trái phép lòng, l ư ng làm nơi xe, qu ng cáo (20 i m) và kinh doanh các lo i d ch v . - Không x y ra hi n tư ng tr m c p, móc túi. 8. Tiêu chu n b n xe, nhà ga v sinh - văn minh: 100 i m. - Treo bi n hi u ơn v và T qu c úng quy nh. (10 i m) - Cán b , công nhân viên giao ti p l ch s , m c ng ph c, eo b ng (10 i m) tên. - Nhà v sinh s ch s , b trí thùng ng rác có n p y. (20 i m) - Không có ngư i lang thang, ăn xin, buôn bán hàng rong trong khuôn (10 i m) viên b n xe, nhà ga. - Không chi m d ng, s d ng lòng l ư ng; không treo, dán áp phích, (20 i m) băng-rôn qu ng cáo trái phép làm nh hư ng m quan ô th . - Không x y ra hành vi móc túi, m t mát tài s n c a khách; không có (20 i m) ho t ng bán vé ch en, giành gi t khách. - Căn tin, c a hàng d ch v s ch s , an toàn v sinh th c phNm, niêm (10 i m) y t và bán úng giá. 9. Tiêu chu n c ng trư ng v sinh - an toàn: 100 i m. - Có nơi cho ph huynh ưa, ón h c sinh. (30 i m) - Không bày bán hàng rong trư c c ng trư ng. (35 i m) - Có t ch c, hư ng d n lưu thông giúp h c sinh băng qua ư ng vào (35 i m) gi tan h c, không ùn t c giao thông trư c c ng trư ng. 10.Tiêu chu n công s văn minh-s ch p: 100 i m. - Treo bi n hi u cơ quan, ơn v và c T qu c úng quy nh. (10 i m) - Cán b công ch c eo b ng tên, m b o gi gi c làm vi c, thái (20 i m) vui v , ti p nh n và hoàn tr h sơ nhanh g n, không gây phi n hà cho ngư i dân. - Th c hi n n p s ng văn minh nơi công c ng, cán b công ch c không (15 i m) u ng rư u, bia trư c và trong gi làm vi c, gi ngh trưa, không hút
  6. thu c lá t i phòng làm vi c, phòng h p và t i nh ng nơi qui nh không hút thu c lá. - Tr ng cây xanh, hoa ki ng, t o môi trư ng xanh khuôn viên cơ quan, (15 i m) ơn v ; tham gia H i thi “Môi trư ng xanh”, tích c c tham gia cu c v n ng “Toàn dân làm s ch p thành ph ” hàng năm. - Phòng làm vi c ngăn n p, g n gàng, s ch p; không x rác b a bãi; (25 i m) có gi rác trong khuôn viên và phòng làm vi c; nhà v sinh s ch s , gi gìn v sinh môi trư ng. - Có nơi xe khách, xe n i b n n p, tr t t ; không thu ti n g i xe. (15 i m) II. V PHÂN LO I VÀ X P H NG, ÁNH GIÁ THI UA: 1. i m chu n và các ch tiêu phân lo i: - T ng i m cao nh t cho 10 tiêu chuNn là : 100 i m, ơn v th c hi n và t v i các m c ch tiêu i m s ư c phân lo i c th như sau: a) t t 95 i m - 100 i m : + Xu t s c b) t t 85 i m - < 95 i m :+T t c) t t 70 i m - < 85 i m : + Khá 2. Các ch tiêu ánh giá k t qu thi ua: a) S ơn v /t ng s tham gia t t l 100%, trong ó có 30% ơn v t l ai xu t s c, 50% ơn v t lo i t t, còn l i t l ai khá, x p lo i thi ua: Ñôn vò Hoàn thành xu t s c nhi m v . b) S ơn v /t ng s tham gia t t l 90%, trong ó có 20% ơn v t l ai xu t s c, 40% ơn v t lo i t t, còn l i t l ai khá, x p lo i thi ua: Ñôn vò Hoàn thành t t nhi m v . c) S ơn v /t ng s tham gia t t l 80%, trong ó có 10% ơn v t lo i xu t s c, 30% ơn v t lo i t t, còn l i t lo i khá, x p lo i thi ua: Ñôn vò Hoàn thành nhi m v . d) N u không th c hi n m t trong nh ng Tiêu chuNn trên, x p lo i thi ua: Ñôn vò Không hoàn thành nhi m v . III. T CH C TH C HI N: 1. Th i gian ki m tra, sơ k t, t ng k t: - t 1:
  7. + Phát ng t thi ua cao i m: T tháng 3/2008 – 19/5/2008. + Ki m tra: T 20/3/2008 – 15/5/2008 + Sơ k t t 1: 19/5/2008 - t 2: T 20/5/2008 – 02/9/2008 + Ki m tra: T 01/6/2008 – 20/8/2008 + Sơ k t t 2: T 20/8/2008 – 30/8/2008 - t 3: T 03/9/2008 – 25/12/2008. + Ki m tra: T 01/12/2008 – 20/12/2008 + Sơ k t t 3 và T ng k t năm th c hi n : Tháng 01/2009. 2. Phân công nhi m v : a) Các s - ngành, thành viên Ban Ch o thành ph : Ch o, hư ng d n các ơn v tr c thu c, các ngành qu n - huy n tham gia, h tr cơ s th c hi n t t 10 tiêu chuNn - thang i m v sinh - văn minh năm 2008, chú ý xây d ng các mô hình i m, ưa vào i m thi ua c a ngành mình ánh giá k t qu th c hi n nhi m v k ho ch năm 2008, ph i h p t t trong công tác phát ng tham gia, ki m tra, ánh giá k t qu thi ua và t ch c sơ k t, t ng k t c a thành ph , qu n - huy n. b) y ban nhân dân qu n - huy n: Ch o, hư ng d n y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n 10 tiêu chuNn - thang i m v sinh - văn minh năm 2008, t ch c phát ng, ki m tra, ánh giá k t qu thi ua, th c hi n sơ k t, t ng k t theo th i gian quy nh. c) Phân công các ơn v tr c ti p th c hi n t ng tiêu chuNn, ch m i m thi ua các t sơ k t, t ng k t: - y ban nhân dân qu n - huy n: Tiêu chuNn sông, kênh, r ch v sinh - văn minh. - y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n; M t tr n T qu c và các oàn th : Tiêu chuNn l ư ng, v a hè v sinh - văn minh, tuy n h m v sinh - văn minh. - Ban i u hành khu ph - p, T dân ph -T nhân dân, Ban qu n lý chung cư, nhà t p th : Tiêu chuNn chung cư, nhà t p th v sinh - văn minh. - Ban Giám c, Ban Qu n lý các ký túc xá: Tiêu chuNn ký túc xá v sinh - văn minh, - Ban Giám hi u các trư ng t i a bàn thành ph : Tiêu chuNn c ng trư ng v sinh - an toàn. - Ban Qu n lý ch , Ban Giám c siêu th : Tiêu chuNn ch , siêu th v sinh - văn minh.
  8. - Ban Giám c B n xe, Nhà ga : Tiêu chuNn b n xe, nhà ga v sinh - văn minh. - Ban Giám c B nh vi n, Trung tâm y t d phòng: Tiêu chuNn b nh vi n, trung tâm y t d phòng v sinh - văn minh. - Th trư ng các ơn v công s : Tiêu chuNn công s văn minh-s ch p. d) Cơ quan Thư ng tr c Ban Ch o thành ph -S Văn hóa và Thông tin có trách nhi m tham mưu, xu t n i dung tr ng tâm, phương châm, khNu hi u hành ng c a t ng t ho t ng, t ng h p và báo cáo k t qu th c hi n các t ho t ng v Ban Ch o ho t ng “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” t i thành ph theo th i gian sơ k t, t ng k t c a t ng t ho t ng./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản