Quyết định số 2056-QĐ/PC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định số 2056-QĐ/PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2056-QĐ/PC về việc ban hành quy định đăng ký phương tiện thuỷ nội địa do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2056-QĐ/PC

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2056-Q /PC Hà N i, ngày 06 tháng 8 năm 1996 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N THU N I NA. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I. Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i. Căn c Ngh nh s 40/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a. Theo ngh c a Ông V trư ng V Pháp ch và ông C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này "B n quy nh ăng ký phương ti n thu n i a". i u 2. C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam hư ng d n vi c t ch c tri n khai và thi hành quy t nh này nh m m b o th ng nh t qu n lý ăng ký phương ti n thu n i a trong ph m vi c nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 9 năm 1996. Quy t nh này thay th quy t nh s 2491 Q /PC-VT ngày 08 tháng 12 năm 1993 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Th l ăng ký hành chính t u sông. i u 4. Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, giám c các S Giao thông v n t i, S giao thông công chính và các t ch c cá nhân có phương ti n thu n i a ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Lã Ng c Khuê ( ã ký)
  2. QUY NNH ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N THU N I NA (Ban hành kèm theo quy t nh s 2056 ngày 6 tháng 8 năm 1996 c a B trư ng B giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. 1. B n quy nh này quy nh các nguyên t c và t ch c ăng ký phương ti n thu n i a Vi t Nam. 2. Phương ti n thu n i a c a các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t trư c khi ưa vào khai thác, s d ng ph i ăng ký theo B n quy nh này, tr các lo i phương ti n thu n i a sau ây: a. Phương ti n chuyên dùng vào m c ích an ninh, qu c phòng; b. Phương ti n ánh b t thu s n; c. Bè m ng, phương ti n thu gia d ng. 3. Tàu thuy n th thao ăng ký theo quy nh riêng. 4. Phương ti n thu n i a ã ăng ký theo th l ăng ký hành chính tàu sông s 2491 Q /PC-VT ngày 8 tháng 12 năm 1993 c a B trư ng B giao thông v n t i, khi gi y phép i sông h t h n ph i làm th t c i ăng ký. i u 2. Các thu t ng trong quy nh này ư c hi u như sau: 1. Phương ti n thu n i a (sau ây g i t t là phương ti n) bao g m: a. T u, thuy n có ng cơ ho c không có ng cơ; b. Bè m ng; c. Các c u trúc n i ư c s d ng vào m c ích giao thông v n t i ho c kinh doanh d ch v trên ư ng thu n i a. 2. Phương ti n thu gia d ng là phương ti n ch ph c v cho cá nhân, gia ình, không tham gia vào kinh doanh v n t i, có tr ng t i không quá 5T ho c công su t máy không quá 15CV. 3. Thuy n viên là nh ng ngư i làm vi c trên phương ti n theo ch c danh tiêu chuNn qui nh (tr nh ng ngư i làm vi c trên phương ti n gia d ng). i u 3.
  3. 1. Thuy n viên làm vi c trên phương ti n ph i ư c ăng ký vào s Danh b thuy n viên và b trí úng v i ch c danh, phù h p v i lo i phương ti n do B Giao thông v n t i quy nh. 2. Ch phương ti n có trách nhi m qu n lý, khai thác phương ti n ã ư c ăng ký theo úng các quy nh hi n hành. 3. Ch phương ti n ph i n p l phí ăng ký phương ti n theo quy nh c a Nhà nư c. i u 4. C c ư ng sông Vi t Nam th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ăng ký phương ti n thu n i a trong ph m vi c nư c. Chương 2: ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N i u 5. Vi c ăng ký phương ti n th c hi n theo các nguyên t c sau: 1. Phương ti n ch ư c ăng ký t i cơ quan ăng ký nơi ch phương ti n t tr s chính (n u là t ch c) ho c nơi ăng ký h khNu thư ng trú (n u là cá nhân). 2. Khi chuy n ch s h u, thay i tính năng k thu t ho c chuy n vùng ho t ng phương ti n ph i ăng ký l i. i u 6. Khi ăng ký, ch phương ti n ph i chuNn b các gi y t sau: 1. Các gi y t ph i n p: a. ơn xin ăng ký (theo m u). b. Hai nh c 9x12 ch p toàn c nh phương ti n tr ng thái n i nhìn t m n ph i. 2. Các gi y t ph i trình: a. Danh sách thuy n viên (theo m u); b. Gi y phép óng m i (n u thu c lo i phương ti n ph i xin phép óng m i) ho c gi y phép nh p khNu (n u là phương ti n nh p ngo i); c. Gi y ch ng nh n an toàn k thu t phương ti n thu n i a c a cơ quan ăng ki m phương ti n thu n i a có thNm quy n; d. Hoá ơn thu trư c b . i u 7. Th t c ăng ký l i phương ti n quy nh như sau: 1. Chuy n ch s h u: Ngoài các gi y t ã quy nh t i i u 6 (tr gi y phép óng m i) ch m i c a phương ti n ph i trình h p ng mua bán phương ti n.
  4. 2. Chuy n vùng ăng ký: Ch phương ti n n cơ quan ăng ký cũ n p: a. ơn xin chuy n vùng ăng ký (theo m u). b. Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a. Cơ quan ăng ký cũ thu các gi y t trên, xoá tên trong s ăng ký phương ti n và c p cho ch phương ti n "Gi y chuy n vùng ăng ký". Ch phương ti n n cơ quan ăng ký m i làm th t c ăng ký. Ngoài nh ng gi y t ã quy nh t i i u 6 (Tr gi y phép óng m i và hoá ơn thu trư c b ) ch phương ti n ph i n p "Gi y chuy n vùng ăng ký". 3. Thay i tính năng k thu t; ch phương ti n ph i: a. N p các gi y t sau: - ơn xin ăng ký l i (theo m u); - S danh b thuy n viên; - Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n th y n i a; b. Trình các gi y t sau: - Gi y ch ng nh n an toàn k thu t phương ti n thu n i a sau khi thay i tính năng. - Danh sách thuy n viên (n u có s thay i). i u 8. Khi i ăng ký, ch phương ti n ph i chuNn b các gi y t sau: 1. Các gi y t ph i n p: a. Gi y ch ng nh n ăng ký tàu sông; b. Hai nh kh 9 x 12 ch p toàn c nh phương ti n tr ng thái n i phía m n ph i. 2. Các gi y t ph i trình: a. Gi y ch ng nh n an toàn k thu t phương ti n thu n i a; b. Danh sách thuy n viên. i u 9.
  5. 1. Cơ quan ăng ký phương ti n có trách nhi m ăng ký và c p các gi y t có liên quan cho ch phương ti n ch m nh t 2 ngày k t ngày nh n h sơ. 2. N u phương ti n không i u ki n ăng ký, cơ quan ăng ký ph i thông báo ngay cho ch phương ti n bi t. 3. Sau khi vào s ăng ký, cơ quan ăng ký c p cho ch phương ti n: a. Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a; b. S Danh b thuy n viên; c. S ăng ký c a phương ti n. i u 10. Tên phương ti n do ch phương ti n t t nhưng ph i ư c cơ quan ăng ký ch p thu n. Trư ng h p phương ti n không có tên g i riêng thì s dăng ký phương ti n s là tên c a phương ti n. i u 11. 1. Xoá tên ăng ký phương ti n trong các trư ng h p sau: a. Phương ti n b phá hu ho c b m t tích. b. Phương ti n thanh lý. 2. Ch phương ti n ph i báo cho cơ quan ăng ký phương ti n bi t xoá tên trong s ăng ký và thu h i h sơ. i u 12. 1. S giao thông v n t i, S giao thông công chính th c hi n vi c ăng ký phương ti n thu c các thành ph n kinh t óng trên a phương. 2. Cơ quan ăng ký phương ti n thu c S giao thông v n t i, S giao thông công chính có các nhi m v , quy n h n sau: a. L p và qu n lý h sơ ăng ký phương ti n. b. C p gi y ch ng nh n ăng ký cho phương ti n; c. Thu l phí ăng ký theo quy nh c a Nhà nư c; d. Báo cáo ăng ký phương ti n nh kỳ theo m u quy nh c a C c ư ng sông Vi t Nam. i u 13. T ch c cá nhân có hành vi vi ph m Quy nh ăng ký phương ti n thu n i a s b x ph t hành chính theo các nguyên t c quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ban hành ngày 6/7/1995 và chương VII Ngh nh s 40/CP ngày 5
  6. tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a. PH L C HƯ NG D N GHI VÀO CÁC M U ƠN. 1. a) H và tên (n u là tư nhân) ghi ch in và ghi úng tên trong ch ng minh thư nhân dân. b) Tên cơ quan, ghi úng tên trong quy t nh thành l p. 2. a ch : a) thành ph , th xã: Ghi s nhà nơi ăng ký h khNu thư ng trú, tên ngõ, tên ư ng ph , thu c phư ng, qu n, thành ph . b) a phương khác: Ghi rõ thôn, xóm, xã, huy n, t nh. 3. Tên phương ti n: n u có tên phương ti n thì ghi vào, trư ng h p không có tên thì tr ng. 4. Công d ng: Ghi rõ là phương ti n ch hàng khô, hàng r i; hay ch khách hay t u kéo, t u Ny... 5. Các kích thư c c a phương ti n ghi theo ơn v làm s li u l y như trong S ki m tra k thu t c a cơ quan ăng ki m. 6. V t li u ch t o v : Ghi rõ v óng b ng "thép"; b ng "g ", b ng các ch t d o t ng h p, b ng xi măng lư i thép... 7. Ki u và lo i ng cơ: ghi ký hi u mác ng cơ. Công su t: ghi công su t nh m c c a ng cơ. ơn v : CV. 8. Ph n xác nh n c a chính quy n a phương n u ch phương ti n là tư nhân l y xác nh n là ngư i a phương có phương ti n trên. M US 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N THU N I NA Kính g i:
  7. Tên ch phương ti n a ch Gi y phép óng m i ho c nh p khNu s : ngày tháng năm Do cơ quan c p Gi y ch ng nh n an toàn k thu t s Do cơ quan c p Biên lai n p thu trư c b s ngày c a Làm ơn ngh cho ư c ăng ký phương ti n thu n i av i c i m như sau: Tên phương ti n Ký hi u thi t k Công d ng óng t i Năm xu t xư ng Chi u dài thi t k m Chi u dài l n nh t m Chi u r ng thi t k m Chi u r ng l n nh t m Chi u cao m n m Chi u chìm m M n khô m Tr ng t i: Hàng hoá T n Hành khách Ngư i Máy chính: Ki u và lo i ng cơ Công su t Nư c s n xu t S ch t o Năm s n xu t Xác nh n c a chính quy n a phương ...., Ngày tháng năm 199 c p phư ng xã Ch phương ti n ký tên C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y CHUY N VÙNG ĂNG KÝ Cơ quan ăng ký: Xác nh n: a ch :
  8. Là ch s h u phương ti n có các thông s cơ b n sau: - Kích thư c L x B x T x H - ng cơ chính V t li u v -S ăng ký - Nơi ăng ký Theo ngh c a ch phương ti n xin chuy n vùng ăng ký n: Cơ quan ăng ký thu c S GTVT ã thu Gi y ch ng nh n ăng ký cũ và c p cho ch phương ti n Gi y chuy n vùng ăng ký này Ông ư c ti p t c ăng ký nơi chuy n n. Ngày tháng năm 199 S Giao thông v n t i C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN CHUY N S H U Kính g i: H và tên (Tên cơ quan): a ch : Là ch s h u phương ti n có các c trưng cơ b n sau: - Kích thư c L x B x T x H - ng cơ chính -S ăng ký T i - V t li u v Nay tôi ã bán phương ti n trên cho Ông: H tên: a ch :
  9. Văn b n như ng bán ã ư c ký k t, tôi ã nh n s ti n bán phương ti n K t ngày tháng năm 199 phương ti n nêu trên thu c quy n s h u c a ông Kính mong làm th t c ăng ký cho Ông Tôi xin trân tr ng c m ơn. Ngày tháng năm 199 Ngư i bán ký tên C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN ĂNG KÝ L I (Dùng cho phương ti n thay i tính năng k thu t) Kính g i: Tên cơ quan (H và tên) a ch Ch s h u phương ti n: S ăng ký Nơi ăng ký Tôi xin ngh quý cơ quan cho phép tôi ư c ăng ký l i phương ti n nêu trên. Nêu lý do và s thay i các thông s cơ b n c a phương ti n: Tôi xin g i kèm theo ây nh ng h sơ k thu t có liên quan ti n i chi u và kính ngh cơ quan cho tôi ư c ăng ký l i. Ngày tháng năm 199 Ngư i làm ơn ký tên
Đồng bộ tài khoản