Quyết định số 2057-QĐ/PC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 2057-QĐ/PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2057-QĐ/PC về cấp phép đóng mới phương tiện thuỷ nội địa do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2057-QĐ/PC

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2057-Q /PC Hà N i , ngày 06 tháng 8 năm 1996 QUY T NNH V C P PHÉP ÓNG M I PHƯƠNG TI N THU N I NA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph qui nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i. Căn c Ngh nh s 40/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph "V b o m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a". Theo ngh c a các ông V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. M i t ch c cá nhân Vi t Nam ho c nư c ngoài ư c phép cư trú và ho t ng h p pháp t i Vi t Nam trư c khi óng m i phương ti n tham gia v n t i hành khách, hàng hoá, d ch v du l ch, ho t ng th thao trên ư ng thu n i a Vi t Nam u ph i ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n c p phép. i u 2. Cơ quan, doanh nghi p ho c cá nhân có nhu c u óng m i phương ti n thu n i a, ph i làm ơn theo các m u ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 3. 1. C c ư ng sông Vi t Nam qu n lý vi c c p gi y phép óng m i các phương ti n th ng nh t trong c nư c và tr c ti p c p gi y phép óng m i các phương ti n l p máy có công su t t 135 CV tr lên, các phương ti n không l p máy có tr ng t i t 200 t n tr lên; các phương ti n th nghi m. 2. S giao thông v n t i, S giao thông công chính c p gi y phép óng m i cho các phương ti n ngoài i tư ng quy nh t i Kho n 1 i u này t i a phương và nh kỳ báo cáo v C c ư ng sông Vi t Nam (theo m u). i u 4. Khi nh n h sơ xin phép óng m i phương ti n, cơ quan c p phép xem xét, ch m nh t sau 15 ngày ph i thông báo k t qu cho ngư i xin phép.
  2. i u 5. Th i h n c a gi y phép óng m i phương ti n không quá 6 tháng k t ngày c p. N u quá h n ghi trong gi y phép mà ngư i ư c c p phép chưa tri n khai th c hi n thì gi y phép h t hi u l c. i u 6. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 9 năm 1996 M i hành vi vi ph m Quy t nh này u b x ph t hành chính theo quy nh hi n hành. i u 7. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng các V tham mưu c a B , C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c các S giao thông v n t i, S giao thông công chính và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lã Ng c Khuê ( ã ký) U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH c l p - T do - H nh phúc S GTVT S GP- M GI Y PHÉP ÓNG M I PHƯƠNG TI N THU N I NA. Có giá tr n h t ngày... tháng... năm 199... Căn c Quy t nh s .... ngày... tháng... năm 199 c a B trư ng B GVTT v c p phép óng m i phương ti n thu n i a. C c ư ng sông Vi t Nam cho phép: Tên cơ quan, doanh nghi p ho c cá nhân: a ch : ư c óng m i: Phương ti n thu n i a có các c tính cơ b n sau: Lo i phương ti n:............. S lư ng............. chi c Công d ng:....................................................... Vùng ho t ng...................................................
  3. Tr ng t i:.....................Hàng................. t n Khách................ ngư i ng cơ chính:................ Lo i ng cơ...................... T c :....................... km/h V t li u v :..................................................... Yêu c u................ th c hi n nghiêm ch nh nh ng quy nh c a ngành và c a Nhà nư c khi ti n hành óng m i phương ti n. Ngày... tháng... năm 199... U BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA S GTVT VI T NAM S GP- M c l p - T do - H nh phúc GI Y PHÉP ÓNG M I PHƯƠNG TI N THU N I NA. Có giá tr n h t ngày... tháng... năm 199... Căn c Quy t nh s ... ngày... tháng... năm... c a B trư ng B GTVT v c p phép óng m i phương ti n thu n i a. S Giao thông v n t i cho phép: Tên cơ quan, doanh nghi p ho c cá nhân: a ch : ư c phép óng m i chi c phương ti n thu n i a có các c tính cơ b n sau: - Lo i phương ti n:.............. S lư ng............ chi c - Công d ng:..................................................... - Vùng ho t ng................................................. - Tr ng t i:..................... Hàng................. t n Khách................ ngư i - ng cơ chính:................. Lo i ng cơ................... -T c :........................ km/h
  4. - V t li u v :................................................... Yêu c u.............. th c hi n nghiêm ch nh nh ng quy nh c a Ngành và c a Nhà nư c khi ti n hành óng m i phương ti n. Ngày... tháng... năm 199... (M U S 1: ƠN ÁP D NG I V I CƠ QUAN HO C DOANH NGHI P) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày tháng năm 199 ƠN XIN ÓNG M I PHƯƠNG TI N THU N I NA Kính g i: Tên cơ quan ho c doanh nghi p: a ch : Quy t nh thành l p (ho c gi y phép u tư) s do C p ngày tháng năm 199 Xin phép ư c óng m i phương ti n thu có các c i m cơ b n sau ây: - Lo i phương ti n: - Vùng ho t ng - Tr ng t i: Hàng t n Khách ngư i - ng cơ chính: Lo i ng cơ: -T c : km/h Nh m m c ích: S lư ng phương ti n xin óng chi c. Xin cam oan s ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c trong óng m i và khai thác phương ti n thu n i a Ký tên, óng d u
  5. (M U S 2: ƠN ÁP D NG I V I CÁ NHÂN VI T NAM HO C NƯ C NGOÀI) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày tháng năm 199 ƠN XIN ÓNG M I PHƯƠNG TI N THU N I NA Kính g i: H và tên: a ch : (N u là cá nhân nư c ngoài ph i ghi rõ h chi u s .... ngày... tháng... năm.... th th c s .... ngày..... tháng.... năm..... Xin phép ư c óng m i phương ti n thu có các c i m cơ b n sau ây: - Lo i phương ti n: - Vùng ho t ng - Tr ng t i: Hàng t n Khách ngư i - ng cơ chính: Lo i ng cơ: -T c : km/h Nh m m c ích: S lư ng phương ti n xin óng chi c. Tôi xin cam oan s ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c trong óng m i và khai thác phương ti n thu n i a Xác nh n c a Chính quy n a phương Ký tên c p phư ng, xã
Đồng bộ tài khoản