Quyết định số 207/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 207/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 207/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 207/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 207/2006/QĐ-TTg Hà N i, ngày 07 tháng 9 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHUNG XÂY D NG THÀNH PH C N THƠ Đ N NĂM 2025 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng; Xét đ ngh c a B trư ng B Xây d ng t i t trình s 35/TTr-BXD ngày 12 tháng 6 năm 2006 và c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ t i t trình s 61/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2005 v vi c phê duy t Quy ho ch chung xây d ng thành ph C n Thơ đ n năm 2025 QUY T Đ NH : Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch chung xây d ng thành ph C n Thơ đ n năm 2025 v i nh ng n i dung ch y u sau đây: 1. Ph m vi, quy mô Ph m vi quy ho ch bao g m toàn b ranh gi i hành chính thành ph C n Thơ v i di n tích 139.000 ha. 2. Tính ch t: là trung tâm công nghi p, thương m i - d ch v , du l ch, giáo d c - đào t o và khoa h c - công ngh , y t và văn hoá c a vùng đ ng b ng sông C u Long; là đô th c a ngõ c a vùng h lưu sông Mê Kông; đ u m i quan tr ng v giao thông v n t i n i vùng và liên v n qu c t ; có v trí chi n lư c v qu c phòng, an ninh. 3. Quy mô dân s - Đ n năm 2015: dân s toàn thành ph kho ng 1.300.000 ngư i, trong đó dân s n i thành kho ng 700.000 ngư i; - Đ n năm 2025: dân s toàn thành ph kho ng 1.600.000 - 1.800.000 ngư i; trong đó dân s n i thành kho ng 1.000.000 - 1.100.000 ngư i; 4. Quy mô đ t xây d ng 2 - Đ n năm 2015: đ t xây d ng đô th kho ng 14.750 ha v i ch tiêu 200 - 210 m /ngư i, trong 2 đó đ t dân d ng 4.296 ha v i ch tiêu 65 - 70 m /ngư i. - Đ n năm 2025: đ t xây d ng đô th kho ng 22.000 - 23.000 ha v i ch tiêu 220 - 230 2 2 m /ngư i, trong đó đ t dân d ng 8.300 - 8.500 ha v i ch tiêu 80 - 85 m /ngư i.
  2. 5. Đ nh hư ng phát tri n không gian và ki n trúc c nh quan đô th a) Các hư ng phát tri n chính c a thành ph như sau: - Phía Tây B c d c sông H u phát tri n khu đô th - công nghi p - d ch v Th t N t, khu đô th - công ngh cao phía B c r ch Ô Môn và khu công nghi p n ng g n v i c ng phía Nam r ch Ô Môn; - Phía Đông Nam d c sông H u phát tri n khu đô th - c ng - công nghi p Cái Răng Nam sông C n Thơ; - Phía Tây Nam phát tri n khu đô th sinh thái g n v i các khu b o t n t nhiên sông nư c, vư n cây ăn trái; - Phía Tây phát tri n các vành đai nông nghi p ngo i thành. b) Phân khu ch c năng - Các khu (di n tích kho ng 5.400 ha - 5.800 ha), bao g m : + Khu hi n h u c n đư c c i t o, ch nh trang và qu n lý ch t ch v quy ho ch, ki n trúc, b o v các di s n l ch s - ki n trúc c nh quan có giá tr , bao g m: khu đô th trung tâm (di n tích 1000 ha, dân s kho ng 250.000 ngư i) g m các khu đã xây d ng t i các phư ng thu c các qu n Bình Th y và Ninh Ki u trong khu trung tâm và ven các tr c đư ng Hoà Bình, 30/4, 3/2, Tr n Hưng Đ o, qu c l 91 và 91 B; các khu dân cư hi n h u t i Cái Răng, Ô Môn, Th t N t (di n tích 450 ha, dân s kho ng 150.000 ngư i). + Các khu phát tri n m i đư c xây d ng theo các d án phát tri n đô th v i h th ng h t ng đ ng b , ki n trúc hi n đ i, bao g m: * Khu d c qu c l 91 B, khu phía B c c n Cái Kh và qu n Bình Th y (di n tích 1.200 - 1.300 ha, dân s kho ng 200.000 ngư i) c n khai thác tr c ven sông H u, xây d ng các công trình ki n trúc cao t ng làm đi m nh n c a m t ti n m i c a thành ph ven sông H u; * Khu ven sông C n Thơ và khu phía Nam qu c l 1A m i thu c qu n Cái Răng (di n tích 700 - 800 ha, dân s kho ng 120.000 - 150.000 ngư i), b trí ch y u các phư ng Hưng Phú, Hưng Th nh, Phú An, phát tri n các khu th p t ng phù h p v i đ c thù c a vùng sông nư c k t h p v i m t s công trình đi m nh n cao t ng khu v c trung tâm, ven sông C n Thơ, sông H u; * Khu thu c khu đô th công nghi p n ng Ô Môn đư c b trí t i phía Nam sông Ô Môn và phía Đông Nam qu c l 91 (di n tích 850 ha, dân s kho ng 120.000 - 150.000 ngư i), phát tri n các khu cao t ng k t h p th p t ng; * Khu thu c khu đô th - công nghi p công ngh cao t i phía B c sông Ô Môn thu c các phư ng Th i An và Th i Long (di n tích 400 - 500 ha, dân s kho ng 70.000 ngư i). Khu đô th đư c xây d ng hi n đ i, g n v i c nh quan sông nư c; * Khu thu c khu đô th sinh thái Phong Đi n b trí t i ven sông C n Thơ thu c các xã M Khánh, Giai Xuân và Nhơn Nghĩa (di n tích 350 ha, dân s kho ng 70.000 ngư i) phát tri n các khu th p t ng; * Khu t i khu v c Th t N t - L T (di n tích 600 ha, dân s kho ng 100.000 - 120.000 ngư i). - Các khu công nghi p, kho tàng và c ng (di n tích kho ng 3.000 ha - 3.800 ha), bao g m: + Khu công nghi p Hưng Phú 1 và Hưng Phú 2 g n v i c ng Cái Cui (kho ng 600 - 700ha);
  3. + Khu công nghi p và c ng Ô Môn: công nghi p n ng g n v i các nhà máy đi n và xi măng (kho ng 800 - 900 ha); + Khu công ngh cao B c Ô Môn (kho ng 400 ha); + Khu công nghi p - kho c ng Th t N t ven sông H u và kênh Cái S n (kho ng 1.000 - 1.200 ha); + H th ng c ng và kho hàng hoá g m c ng qu c t t i Cái Răng; c ng cho các khu công nghi p t i Trà Nóc, Th t N t; c ng du l ch t i Ninh Ki u (kho ng 300 ha). Ngoài ra, b trí qu đ t d tr (kho ng 4.000 ha) t i các nông trư ng sông H u và C Đ đ phát tri n công nghi p và đô th khi c n thi t. - Các trung tâm d ch v và chuyên ngành, bao g m: + Trung tâm c p vùng (di n tích kho ng 400 - 500 ha), bao g m: * Trung tâm tài chính, b o hi m, ngân hàng, d ch v thương m i - du l ch (kho ng 150 ha) đư c b trí t i trung tâm các qu n Ninh Ki u, Bình Th y; khu đô th m i Nam sông C n Thơ và các c n trên sông H u; * Trung tâm th thao vùng (kho ng 120 ha) đư c b trí trên tr c đư ng qu c l 91 B thu c qu n Bình Th y; * Trung tâm văn hoá Tây Đô (kho ng 120 ha) b trí t i khu đô th m i Nam sông C n Thơ, qu n cái Răng; * Trung tâm thương m i vùng đư c b trí t i các qu n Cái Răng, Ninh Ki u và Th t N t; * Trung tâm y t vùng đư c b trí trên tr c qu c l 91 B, k t h p xây d ng các b nh vi n chuyên ngành t i khu đô th công ngh cao; * Khu du l ch sinh thái đư c b trí t i qu n Bình Th y và huy n Phong Đi n. + Trung tâm hành chính, văn hoá, d ch v thương m i c a thành ph (di n tích kho ng 120 ha) đư c b trí t i qu n Ninh Ki u và khu đô th m i Nam sông C n Thơ. + Trung tâm các khu đô th (di n tích kho ng 100 - 120 ha): đư c b trí t i khu đô th Nam C n Thơ, khu đô th công nghi p n ng Ô Môn, khu đô th công ngh cao Ô Môn, khu đô th công nghi p d ch v Th t N t, khu đô th sinh thái Phong Đi n. + Trung tâm chuyên ngành nông nghi p k thu t cao đư c b trí t i khu v c Vi n lúa đ ng b ng sông C u Long. - Các khu cây xanh, công viên m t nư c (di n tích kho ng 3.000 ha), bao g m: + Khu công viên đô th (kho ng 700 - 800 ha) đư c b trí ven sông H u, sông C n Thơ và t i các khu đô th ; + Khu du l ch sinh thái C n u, C n Sơn, Cù lao Tân L c (kho ng 1.300 ha); + Khu du l ch sinh thái vư n cây ăn trái, h và sông, r ch (kho ng 250 - 300 ha) đư c b trí t i khu đô th sinh thái Phong Đi n; + Các khu sân golf (kho ng 500 - 600 ha) đư c b trí t i các qu n Ô Môn, Cái Răng và Bình Thu .
  4. Ngoài ra còn có h th ng cây xanh và công viên n m trong các khu du l ch sinh thái và cù lao. + Vùng ngo i thành: v i ch c năng là vùng phát tri n các đô th v tinh, vùng đ m, vùng sinh thái và phát tri n du l ch, bao g m: * Các cơ s nghiên c u và s n xu t th nghi m lúa, hoa màu, cây ăn trái; gi ng gia c m, gia súc, gi ng tôm, cá (di n tích kho ng 200 ha); * Các th tr n trung tâm c a các huy n và khu v c ngo i thành các th tr n Vĩnh Th nh, Th nh An (huy n Vĩnh Th nh); C Đ , Th i Lai (huy n C Đ ). c) V ki n trúc và c nh quan đô th - Khu v c b o t n di s n ki n trúc, di tích l ch s , văn hoá và khu v c h n ch phát tri n (khu trung tâm đô th ): gi m m t đ xây d ng, tăng di n tích cây xanh, tăng t ng cao trung bình; b o t n, tôn t o các công trình ki n trúc có giá tr ; k t h p b o v các vùng c nh quan ven sông H u, sông C n Thơ và các r ch Cái Răng, Ô Môn, Bình Thu , Trà Nóc. - Khu xây d ng m i: phát tri n ki n trúc hi n đ i, cao t ng k t h p không gian xanh d c các tr c qu c l 91, 91B, đư ng M u Thân - sân bay Trà Nóc và t i các khu m i. - Khu v c gi gìn c nh quan: không xây d ng công trình; c n b o t n thiên nhiên và các khu v c sinh thái, b o t n các khu sinh thái mi t vư n g n v i sông nư c k t h p v i vành đai nông nghi p. - Khu c nh quan d c sông H u: t ch c các m ng cây xanh, m t nư c, k t h p b trí m t s công trình ki n trúc cao t ng t o đi m nh n cho đô th . 6. Đ nh hư ng quy ho ch phát tri n k t c u h t ng k thu t a) Giao thông - Các ch tiêu chính: + Di n tích đ t giao thông kho ng 4.090 ha, trong đó di n tích đ t giao thông đ i ngo i kho ng 2.210 ha; đ t giao thông đô th kho ng 1.880 ha. + T l đ t giao thông đô th : 20 - 22%, trong đó giao thông tĩnh 3 - 4%. + T ng chi u dài đư ng chính thành ph : kho ng 362 km, trong đó c i t o, nâng c p kho ng 116 km; xây d ng m i kho ng 246 km. 2 + Ch tiêu đ t giao thông đô th : 19 - 21 m /ngư i. - Giao thông đ i ngo i + Giao thông đư ng b : g m qu c l 1A (đo n đi qua thành ph C n Thơ có l gi i 80 m); qu c l 80 (đo n đi qua khu dân cư có l gi i 45 m); qu c l 91 B n i dài xu ng phía Nam (đư ng Nam sông H u, có l gi i 80 m); tuy n cao t c d ki n n i tr c qu c l 80 và đư ng N2 đi qua t nh An Giang (có l gi i 95 m). + Đư ng thu : g m tuy n giao thông thu qu c t trên sông H u; giao thông thu n i vùng g m các tuy n kênh Cái S n, sông C n Thơ, kênh xáng Xà No, r ch Ô Môn, r ch Th t N t. + Đư ng s t: k t h p v i c u qua sông H u t i khu v c qu n Ô Môn, vư t qua qu c l 91 C đi Long Xuyên, Cà Mau và n i v i c ng Cái Cui.
  5. + Đư ng hàng không: sân bay Trà Nóc đư c nâng c p và m r ng thành C ng hàng không Qu c t . - Giao thông đ i n i + Đư ng b : * Tr c chính đô th : Các tr c d c bao g m: qu c l 91 hi n h u t giao l v i đư ng Hùng Vương kéo dài t i Ô Môn tr thành tr c chính đô th (l gi i 40m); đư ng M u Thân n i dài t đư ng Nguy n Văn C đ n sân bay Trà Nóc (l gi i 50m); qu c l 91 B hi n h u t đư ng 3/2 t i khu công nghi p Ô Môn (l gi i 80m); qu c l 91 C d ki n n i t qu c l 1 A t i Ô Môn và nh p v i qu c l 91 h ên h u tr thành tr c giao thông Tây B c - Đông Nam (l gi i 72m). Các tr c ngang: ch nh trang hoàn thi n các tr c chính hi n h u như đ i l Hoà Bình, đư ng 30/4, Tr n Phú, Hùng Vương, Tr n Hưng Đ o và 3/2 (l gi i 30 m đ n 40 m); xây d ng m i tr c đư ng Nguy n Văn C n i dài (l gi i 34 m) và các tr c ngang (l gi i t 51 m đ n 53 m). Các tr c chính khu v c n i k t các khu ch c năng đô th (l gi i t 30 m đ n 35 m). * T i các nút giao c t gi a tr c giao thông đ i ngo i, đư ng cao t c, đư ng s t và các tr c đư ng chính thành ph : xây d ng các nút giao thông khác c t. T i các nút giao gi a các đư ng ph chính đô th : m r ng nút giao c t đ ng m c ho c thi t k đ o giao thông. * Xây d ng b n xe thành ph m i t i khu v c giao l gi a qu c l 1A và đư ng cao t c d ki n trong khu v c qu n Cái Răng (kho ng 15 - 20 ha). Các b n xe hi n h u trong n i đô s chuy n thành b n xe buýt. T i các khu đô th m i như Ô Môn, Th t N t và Ngã ba L T xây d ng các b n xe liên t nh k t h p v i b n xe buýt. * B trí bãi đ xe t i các khu v c trung tâm công c ng c a thành ph . + Đư ng thu : n o vét các kênh r ch đ m b o cho phép lưu thông các phương ti n có t i tr ng t 5 t n. B n tàu khách chính b trí t i khu v c b n phà C n Thơ hi n h u. B n tàu du l ch b trí t i khu v c b n Ninh Ki u. C i t o và xây d ng thêm các b n tàu hàng hoá và hành khách trên các tuy n sông chính c a thành ph t i các đi m dân cư đô th ven sông, r ch. b) San n n - Đ i v i khu đô th hi n h u: cao đ n n xây d ng phù h p v i t ng khu v c và các khu ch c năng đô th , g m khu v c đô th trung tâm, khu v c g n các sông thoát đư c nư c m t t t, n n không b ng p, không có hi n tư ng s t l . Đ d c n n t i thi u 0,4%. - Đ i v i khu đô th m i: san, đ p phù h p v i cao đ kh ng ch , k t h p t n d ng đ a hình t nhiên, gi l i sông, r ch đ h tr tiêu thoát nư c và t o c nh quan cho đô th . - Ngu n đ t đ p: khai thác cát t sông H u; t o h và n o vét h , sông r ch. c) Thoát nư c mưa - H th ng: ch n h th ng thoát nư c mưa tách riêng. - Lưu v c: theo các lưu v c nh bám theo h th ng kênh r ch.
  6. - Hành lang ch gi i b o v b sông đ m b o theo quy đ nh qu n lý thu gi i. d) C p nư c - Nhu c u dùng nư c 3 + T ng lư ng nư c c p cho sinh ho t: 200.000 - 250.000 m /ngày. 3 + T ng lư ng nư c c p cho công nghi p: 80.000 - 90.000 m /ngày. - Ngu n nư c + S d ng ngu n nư c m t sông H u, sông C n Thơ. S d ng ngu n nư c ng m đ i v i các khu v c xa ngu n nư c m t. 3 + Các công trình đ u m i: nhà máy nư c C n Thơ I (công su t 40.000m /ngày); nhà máy 3 nư c C n Thơ II (nâng lên 60.000 m / ngày); nhà máy nư c Trà Nóc (nâng lên 60.000 3 3 m /ngày); nhà máy nư c Th t N t (nâng lên 20.000 m /ngày). Xây d ng thêm các Nhà máy 3 3 nư c Hưng Phú (60.000 m /ngày); Hưng Th nh (40.000 m /ngày); Thu n Hưng (40.000 3 m /ngày). Trong tương lai, khi khu v c Th t N t phát tri n trên 1.000 ha đ t công nghi p, xây 3 d ng thêm nhà máy nư c công su t 40.000 - 50.000 m /ngày. đ) C p đi n - Ph t i đi n đ n năm 2025: 530.200 KW. - Ngu n đi n: lư i đi n qu c gia thông qua các Nhà máy đi n Trà Nóc, Ô Môn và lư i đi n cao th khu v c phía Nam. - Lư i đi n: gi l i lư i đi n phân ph i 22 KV và 0,4 KV; c i t o nâng c p, thi t k đi ng m t i các khu đô th m i và trung tâm đô th . e) Thoát nư c b n, v sinh môi trư ng - Nư c th i sinh ho t: + Khu v c đô th trung tâm: xây d ng tr m x lý t i khu v c Hưng Phú x ra sông H u và khu v c xã Long Tuy n x ra sông Bình Th y. + Khu v c đô th c ng công nghi p Nam C n Thơ: t p trung thu gom v tr m x lý khu v c Hưng Phú. + Khu v c đô th công ngh cao: xây d ng tr m x lý riêng. + Khu đô th sinh thái vư n: tuỳ theo đ a hình, áp d ng gi i pháp đào h đ x lý theo d ng sinh h c. + T i các th tr n: xây d ng tr m x lý trư c khi x ra kênh r ch. - Nư c th i công nghi p: + Nư c th i c a các nhà máy, xí nghi p n m trong thành ph : x lý c c b đ t tiêu chu n v sinh theo gi i h n B trư c khi th i ra h th ng thoát nư c đô th . + Các khu công nghi p t p trung: nư c th i ph i đ t tiêu chu n v sinh theo gi i h n A trư c khi x ra môi trư ng; đư c x lý c c b trong t ng nhà máy, sau đó t i tr m làm s ch t p trung. + Nư c th i b nh vi n: x lý c c b và kh trùng trư c khi x ra h th ng thoát nư c đô th . - V sinh môi trư ng: + Ch t th i r n sinh ho t: khu x lý ph c v cho khu v c n i thành b trí t i xã Trư ng Thành (cách trung tâm thành ph 15 km, v i di n tích 120 ha, d ki n m r ng lên 200 ha). Khu x lý ph c v cho các huy n ngo i thành b trí t i xã Th nh L c, huy n Th t N t (20 ha, d ki n m r ng lên 50 ha).
  7. + Nghĩa trang: t p trung đưa v nghĩa trang t i xã Đ nh Môn, huy n C Đ ph c v khu v c phía Nam thành ph ; nghĩa trang t i xã Trung Nh t, huy n Th t N t (quy mô 50 ha) ph c v khu v c phía B c thành ph . 7. Các bi n pháp b o v môi trư ng, c nh quan sông nư c: - Ki m soát ch t ch nư c th i sinh ho t và công nghi p trư c khi x ra sông, r ch; - Tr ng và b o v các d i cây xanh ven các sông, r ch, t o không gian m cho thành ph ; - Ki m soát vi c khai thác các lo i hình du l ch sinh thái vùng c a sông và cù lao. 8. Quy ho ch xây d ng đ t đ u và chương trình, d án ưu tiên đ u tư: a) Các d án đ u tư k t c u h t ng chính: - Nâng c p, m r ng sân bay Trà Nóc thành C ng hàng không qu c t ; - Xây d ng đo n vòng cung n i qu c l 1A v i qu c l 80; - Xây d ng tuy n đư ng C n Thơ - Xà No - V Thanh; - Xây d ng b kè sông H u và sông C n Thơ khu v c n i thành; - Xây d ng trung tâm văn hoá Tây Đô; - Xây d ng Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia; - Xây d ng b nh vi n đa khoa Trung ương C n Thơ; - Xây d ng Trư ng Đ i h c Y Dư c C n Thơ; - Xây d ng b kè C n Cái Kh ; - Xây d ng đê bao Cù Lao Tân L c; - Xây d ng đư ng và c u qua C n Khương. - Xây d ng tuy n đư ng M u Thân - Sân bay Trà Nóc; - Xây d ng tuy n đư ng B n T ng - M t Ngàn; - Nâng c p m r ng c ng Cái Cui theo quy ho ch C m c ng s 6. b) Khu trung tâm đô th : - Tri n khai xây d ng các d án h t ng k thu t đô th như các tuy n giao thông đ i ngo i, nâng c p các tuy n đ i n i; chu n b k thu t, c p nư c, thoát nư c b n v sinh môi trư ng khu v c n i thành; - C i t o các khu đô th hi n h u, đ c bi t khu trung tâm thành ph , đ ng th i phát tri n các d án đô th m i trên qu c l 91 B. c) Khu đô th m i Nam sông C n Thơ:
  8. - Xây d ng Trung tâm văn hoá Tây Đô; - Phát tri n c ng Cái Cui và khu công nghi p Cái Cui; - Tri n khai th c hi n các d án phát tri n nhà . d) Khu đô th công nghi p n ng: - Phát tri n khu công nghi p Trà Nóc giai đo n II và các khu đô th m i g n v i khu công nghi p. đ) Khu đô th công ngh cao: thu hút đ u tư vào khu đào t o - nghiên c u khoa h c. e) Khu đô th sinh thái Phong Đi n: - Nâng c p đư ng vòng cung và đư ng Nguy n Văn C n i dài; - Nghiên c u l p quy ho ch chi ti t và d án phát tri n các khu du l ch sinh thái. g) Khu đô th công nghi p - d ch v Th t N t: - M r ng và phát tri n khu công nghi p và Trung tâm thương m i Th t N t t i ngã ba L T ; - Hình thành khu đô th m i g n v i khu công nghi p. h) Khu v c ngo i thành: - C i t o, nâng c p h t ng các th tr n huy n l và th tr n khác c a các huy n ngo i thành, t o đi u ki n liên k t khu v c nông thôn và các khu đô th n i thành; - C i t o nâng c p các tuy n c m dân cư. Đi u 2. y ban nhân dân thành ph C n Thơ: 1. Công b Quy ho ch chung xây d ng thành ph C n Thơ đ n năm 2025 đ các t ch c, cá nhân bi t, th c hi n; t ch c vi c th c hi n quy ho ch theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Ban hành Quy ch qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chung xây d ng thành ph C n Thơ đ n năm 2025 đã đư c phê duy t. 3. T ch c l p, phê duy t các quy ho ch chi ti t và d án đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Ph i h p v i B Giao thông v n t i xác đ nh v trí, hư ng tuy n, quy mô các công trình giao thông đ i ngo i trên đ a bàn thành ph . 5. Qu n lý ch t ch qu đ t xây d ng, có k ho ch s d ng đ t phù h p v i ngu n v n và năng l c c a các ch đ u tư, tránh tình tr ng gi đ t và s d ng sai m c đích, đ m b o khai thác hi u qu qu đ t phát tri n thành ph ; qu n lý và s d ng đ t theo đúng các quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Ch t ch y ban nhân dân thành ph C n Thơ, B trư ng B Xây d ng và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./.
  9. Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CN (5b).
Đồng bộ tài khoản