Quyết định số 2079/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
64
lượt xem
5
download

Quyết định số 2079/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2079/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công tại cơ quan Uỷ ban Thể dục thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2079/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THAO NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 2079/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 13 tháng 12 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH CHI TIÊU N I B , QU N LÝ VÀ S D NG TÀI S N CÔNG T I CƠ QUAN U BAN TH D C TH THAO B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11/3/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Th d c th thao; Căn c Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i cơ quan nhà nư c; Căn c Quy t nh s 391/2004/Q -UBTDTT ngày 18/3/2004 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao v vi c ban hành quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng U ban Th d c th thao; Theo ngh c a Chánh Văn phòng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành Quy ch chi tiêu n i b , qu n lý và s d ng tài s n công t i cơ quan U ban Th d c th thao. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký, và thay th Quy t nh s 125/Q -UBTDTT ngày 01/02/2005 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao v ban hành Quy ch qu n lý kinh phí t i Văn phòng U ban TDTT. i u 3. Chánh văn phòng, Th trư ng các V , ơn v có liên quan thu c cơ quan U ban Th d c th thao có trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Như i u 3, - B trư ng, Ch nhi m UBTDTT; - Các Phó ch nhi m UBTDTT; - Các V , ơn v thu c cơ quan UBTDTT; - Lưu VP, VT. Nguy n Danh Thái QUY CH
  2. CHI TIÊU N I B , QU N LÝ VÀ S D NG TÀI S N CÔNG T I VĂN PHÒNG U BAN TH D C TH THAO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2079/Q -UBTDTT ngày 13 tháng 12 năm 2006 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao) Chương I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh 1. Quy ch này quy nh v công tác qu n lý chi tiêu kinh phí bao g m l p d toán, t ch c th c hi n d toán, quy t toán các kho n thu chi tài chính, qu n lý và s d ng tài s n công t i Văn phòng U ban Th d c th thao. 2. i tư ng áp d ng quy ch này g m cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c cơ quan U ban Th d c th thao (các V , Thanh tra, Văn phòng) hư ng lương ngân sách c p t i Văn phòng U ban Th d c th thao (theo th i gian th c t làm vi c). i u 2. Nguyên t c qu n lý kinh phí 1. Trong ph m vi kinh phí ư c giao, Văn phòng có nhi m v qu n lý và m b o chi cho các ho t ng qu n lý c a cơ quan U ban theo úng ch tài chính c a Nhà nư c và quy nh t i quy ch này. 2. M i kho n thu, chi t i Văn phòng ph i có k ho ch, d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t và khi thanh toán ph i có y ch c t theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 3. Ph n kinh phí ti t ki m ư c do th c hi n quy ch này ch ư c xác nh trong h n m c kinh phí ư c c p có thNm quy n giao t ch . i u 3. Văn phòng U ban Th d c th thao 1. Văn phòng U ban Th d c th thao (sau ây g i là Văn phòng) là ơn v d toán Ngân sách nhà nư c c p 3, có tư cách pháp nhân, có tài kho n t i Ngân hàng, Kho b c nhà nư c, ư c U ban Th d c th thao giao qu n lý tài s n công và c p kinh phí ph c v ho t ng qu n lý hành chính và s nghi p Th d c th thao c a cơ quan U ban Th d c th thao (sau ây g i là U ban). 2. Văn phòng ch u s qu n lý v tài chính c a U ban Th d c th thao (thông qua V K ho ch – Tài chính) và B Tài chính theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Các kho n kinh phí chi, thu t i Văn phòng 1. Chi qu n lý hành chính: Là kho n chi thư ng xuyên cho ho t ng qu n lý hành chính c a cơ quan U ban. 2. Chi s nghi p th d c th thao, chi ào t o b i dư ng cán b và chi s nghi p khác là các kho n chi theo nhi m v c th ư c U ban giao.
  3. 3. V n u tư xây d ng ư c giao theo k ho ch hàng năm cho các d án do Văn phòng làm ch u tư. 4. Các kho n thu v phí, l phí trong ph m vi thNm quy n c a U ban theo quy nh c a pháp lu t i v i các ho t ng thNm nh, c p gi y phép. 5. Các kho n thu vi n tr , tài tr h p pháp, t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. 6. Các kho n thu khác. i u 5. D toán ngân sách Vào tháng 7 hàng năm, căn c nhi m v qu n lý nhà nư c c a U ban, nh m c và ch chi tiêu hi n hành, các V , Thanh tra và các ơn v thu c cơ quan U ban có trách nhi m ph i h p v i Văn phòng l p d toán ngân sách năm sau theo các nhi m v và m c l c ngân sách g i V K ho ch – Tài chính t ng h p vào d toán ngân sách chung c a U ban. Chương II. QU N LÝ CHI TIÊU KINH PHÍ VÀ NNH M C KINH PHÍ HÀNH CHÍNH GIAO KHOÁN T I VĂN PHÒNG M C I. QU N LÝ CHI TIÊU KINH PHÍ HÀNH CHÍNH i u 6. Thanh toán cho cá nhân 1. Ti n lương và các kho n ph c p có tính ch t ti n lương: a. Hàng tháng, căn c b ng ch m công do các ơn v g i n và ch ti n lương, ph c p hi n hành i v i cán b công ch c, phòng Tài v l p b ng thanh toán lương và ph c p trình Chánh Văn phòng (ho c Phó Chánh Văn phòng ư c phân công) ký duy t chi lương cho cán b , công ch c cơ quan U ban và các ơn v mà Văn phòng ư c giao nhi m v m b o chi; b. Ti n lương ư c thanh toán làm 2 kỳ. Kỳ th nh t t m ng 70% vào tu n u c a tháng. Kỳ th hai thanh toán ph n còn l i sau khi ã tr ti n b o hi m và các kho n ph i tr khác vào ngày cu i tháng. 2. Chi tr tr c p b o hi m xã h i: Căn c các ch ng t ngh m, thai s n hư ng tr c p b o hi m xã h i, phòng Tài v l p b ng thanh toán tr c p xã h i trình Chánh văn phòng phê duy t chi tr cho cán b , công ch c và thanh toán v i cơ quan B o hi m xã h i theo ch hi n hành. 3. Chi ti n lương làm thêm gi à làm vi c vào ban êm, b i dư ng c h i: a. Hàng tháng, Phòng Tài v căn c b ng ch m công làm thêm gi , ngh c a b ph n qu n lý ư c lãnh o Văn phòng ký duy t l p b ng thanh toán ti n lương làm
  4. thêm gi và làm vi c vào ban êm, b i dư ng c h i trình Chánh Văn phòng ký duy t thanh toán cho cán b , công ch c; b. M c thanh toán ti n lương làm thêm gi và làm vi c vào ban êm ư c quy nh t i Thông tư liên t ch s 08/TTLT-BNV-BTC ngày 5/01/2005 Liên t ch B N i v - B Tài chính. S ngày làm vi c quy nh trong m t tháng là 22 ngày; S gi làm vi c quy nh trong m t ngày là 8 gi ; Th i gi làm vi c vào ban êm ư c xác nh t 22 gi ngày hôm trư c n 6 gi ngày hôm sau. c. Cách tính tr lương làm thêm gi : Trư ng h p làm thêm gi vào ban ngày, ti n lương làm thêm gi ư c tính theo công th c sau: Ti n lương làm 150% ho c Ti n lương S gi th c thêm gi vào = X 200% ho c X gi th làm thêm ban êm 300% Trong ó: M c 150% áp d ng i v i gi làm thêm vào ngày thư ng; M c 200% áp d ng i v i gi làm thêm vào ngày ngh hàng tu n; M c 300% áp d ng i v i gi làm thêm vào ngày l ho c ngày ư c ngh bù n u ngày l trùng vào ngày ngh hàng tu n, ngày ngh có hư ng lương; Trư ng h p làm thêm gi vào ban êm, ti n lương làm thêm gi ư c tính theo công th c sau: Ti n lương làm Ti n lương làm S gi th c th thêm gi vào = thêm 1 gi vào X 130% X làm thêm gi ban êm ban ngày vào ban êm Trong ó ti n lương làm thêm 1 gi vào ban ngày (tuỳ t ng trư ng h p làm thêm vào ngày thư ng, ngày ngh hàng tu n, ngày l , ngày ngh có hư ng lương, ư c b trí ngh bù hay không ư c b trí ngh bù nh ng gi làm thêm vào ban êm) ư c tính theo công th c quy nh t i ti t c kho n 3 i u 6 chương II Quy ch này v i s gi th c t làm thêm là 1 gi . d. Vi c thanh toán làm thêm gi và làm vi c ban êm quy nh trên ây áp d ng cho i tư ng là cán b , công ch c (k c công ch c d b ), viên ch c, nh ng ngư i ang trong th i gian t p s , th vi c là lao ng h p ng ã ư c x p lương theo b ng lương do Nhà nư c quy nh. N u ph i làm vi c ngoài gi (ph i có gi y i u ng c a th trư ng ơn v và xác nh n c a lãnh o Văn phòng. i v i các gi i thi u có quy nh riêng). e. M t s i tư ng ư c thanh toán ti n b i dư ng c h i như cán b lưu tr , kho qu ư c b i dư ng c h i b ng hi n v t tương ương v i 2000 ng/ngư i/ngày làm vi c (khi Nhà nư c thay i ch s quy nh b sung cho phù h p).
  5. 4. Chi ti n thư ng: Căn c quy t nh khen thư ng c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao và m c ti n thư ng theo quy nh c a Nhà nư c, phòng Tài v l p b ng thanh toán ti n thư ng i v i các trư ng h p cán b , công ch c c a U ban ư c khen thư ng trình Chánh Văn phòng ký duy t chi ti n. Trư ng h p khen thư ng i v i các c m, a phương, các ngành, Phòng thi ua khen thư ng l p gi y ngh thanh toán ti n thư ng g i phòng Tài v làm th t c chuy n kho n tr c ti p vào tài kho n c a ơn v ư c khen thư ng. Trư ng h p khen thư ng các V V, HLV l p thành tích t i các gi i thi u, căn c quy t nh khen thư ng c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao, các V có liên quan làm gi y ngh t m ng trình Chánh Văn phòng ký duy t chi ti n và ch u trách nhi m l p ch ng t thanh toán chuy n v phòng Tài v Văn phòng. Ch ng t thanh toán ph i có y ch ký nh n ti n c a các i tư ng theo danh sách trong quy t nh. i u 7. Chi mua hàng hoá, d ch v Hàng năm, căn c d toán Ngân sách ư c U ban Th d c th thao giao và nhu c u th c t c u cơ quan U ban, phòng Hành chính - Qu n tr có trách nhi m ph i h p v i phòng Tài v L p d toán chi c năm có chia theo t ng tháng, quý báo cáo Chánh Văn phòng phê duy t làm cơ s b trí ngân sách và qu n lý chi tiêu trong năm. 1. Chi thanh toán ti n i n, nư c, i n tho i, bưu chính, Internet: a. Hàng tháng, căn c gi y báo thanh toán ti n c a ơn v cung c p d ch v , hoá ơn tài chính và các ch ng t khác (n u có), phòng Hành chính - Qu n tr có trách nhi m ki m tra, xác nh n s lư ng s d ng, s ti n ph i tr và ký xác nh n vào thông báo c a bên bán sau ó chuy n cho phòng Tài v làm th t c thanh toán. b. Khi ki m tra n u th y có phát sinh không bình thư ng, phòng Hành chính - Qu n tr ph i báo cáo ngay Lãnh o Văn phòng và xu t bi n pháp qu n lý k p th i b o m ti t ki m ch ng lãng phí. c. Cư c i n tho i c nh t i nhà riêng và cư c i n tho i di ng c a cán b lãnh o ư c thanh toán cùng v i kỳ thanh toán ti n lương. Phòng Tài v căn c nh m c, l p b ng thanh toán trình Chánh Văn phòng ký duy t thanh toán. M c thanh toán ti n cư c phí i n tho i và ti n trang b máy i n tho i di ng theo quy nh c a Nhà nư c. 2. Chi mua v t tư, d ng c , văn phòng phNm: a. Vi c mua s m v t tư, d ng c , văn phòng phNm ph c v các ơn v trong cơ quan U ban do phòng Hành chính - Qu n tr thu c văn phòng th c hi n. Khi có nu c u mua s m, thay th v t tư, d ng c , văn phòng phNm, các ơn v l p phi u ngh (theo m u) g i v phòng hành chính - qu n tr . Phòng hành chính - qu n tr t ng h p nhu c u c a các ơn v và báo cáo lãnh o Văn phòng xin ch trương mua. Phòng hành chính - Qu n tr t ch c chào hàng c nh tranh ánh giá và l a ch n nhà cung c p năng l c, trình Lãnh o Văn phòng phê duy t. Sau khi
  6. ư c Lãnh o Văn phòng phê duy t, phòng hành chính - qu n tr th c hi n mua t i nhà cung c p ư c l a ch n; b. Trư ng h p mua nh ng v t tư, hàng hoá không thu c ti t a kho n 2 i u 7 nêu trên mà có giá tr m t l n mua t 5.000.000 ng tr lên, phòng Hành chính - Qu n tr yêu c u các nhà cung c p (ít nh t 3 ơn v ) g i báo giá, l p phi u duy t giá (theo m u) trình lãnh o Văn phòng phê duy t. Sau khi ư c phê duy t, phòng Hành chính - Qu n tr ti n hành các th t c ký h p ng kinh t v i các nhà cung c p và tri n khai th c hi n; Trư ng h p n u ơn v ngh mua hàng ng th i là ơn v mua thì căn c vào báo giá c a các nhà cung c p ơn v mua l p phi u ngh hàng ki m phi u duy t giá (theo m u) trình lãnh o Văn phòng phê duy t trư c khi th c hi n mua; c. Các kho n mua s m có giá tr t 100.000 ng tr lên i v i m t l n mua ph i có hoá ơn tài chính theo quy nh; i v i các kho n mua s m, d ch v có giá tr t 5.000.000 ng tr lên ph i th c hi n thanh toán b ng chuy n kho n. Trư ng h p ơn v cung c p d ch v không m tài kho n t i ngân hàng, n u ph i thanh toán b ng ti n m t thì ngư i mua hàng ph i có gi i trình và ngh ư c lãnh o Văn phòng phê duy t; d. Các kho n mua s m có giá tr dư i 100.000 ng m t l n mua mà không có hoá ơn tài chính, ngư i mua ph i l y hoá ơn bán l có ghi tên, a ch c a ngư i bán, sau ó l p b ng kê mua hàng (theo m u) làm ch ng t thanh toán; e. M i lo i v t tư, hàng hoá mua v u ph i nh p kho và c p phát theo quy nh hi n hành. Phi u nh p kho ph i ghi y tên, ch ng lo i, ch t lư ng hàng hoá và các y u t khác, và ph i có y ch ký theo quy nh; f. Trư c khi nh p kho Th kho có trách nhi m ki m tra s lư ng, ch t lư ng v t tư, hàng hoá th c t so v i ch ng t nh p, n u phát hi n sai l ch ph i l p biên b n báo cáo lãnh o Văn phòng cho ý ki n gi i quy t; g. Khi thanh toán, phòng Hành chính - Qu n tr l p phi u ngh thanh toán (theo m u) kèm theo hoá ơn tài chính, phi u nh p kho, h p ng kinh t ho c phi u duy t giá và các ch ng t khác chuy n phòng Tài v làm th t c thanh toán; h. Trư ng h p ph i t m ng ti n m t mua hàng thì ngư i mua hàng ph i l p gi y ngh t m ng (theo m u) trình lãnh o ơn v và lãnh o Văn phòng phê duy t sau ó chuy n phòng Tài v chi t m ng. Trong vòng 15 ngày sau khi mua hàng, ngư i mua hàng ph i chuy n ch ng t n phòng Tài v làm thru t c thanh toán t m ng. i. Vào ngày 25 hàng tháng các ơn v l p gi y ngh c p văn phòng phNm và m c in máy tính, m c photocopy, gi y fax, gi y photo g i v phòng Tài v t ng h p trình lãnh o Văn phòng duy t mua và c p cho các ơn v . k. Các lo i v t tư ph c v công tác thi ua khen thư ng do Phòng thi ua khen thư ng ch u trách nhi m l p d toán, quy trình mua s m ư c th c hi n như quy nh t i các ti t a n ti t 1 c a kho n 2 i u 7 c a Quy ch này.
  7. l. Trư ng h p mua s m hàng hoá, d ch v có giá tr t 100 tri u ng tr lên ph i trình lãnh o U ban Th d c th thao phê duy t, và ph i t ch c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính và các văn b n s a i, b sung (n u có). 3. Chi thanh toán ti n xăng, d u: a. Vào ngày 25 hàng tháng phòng Hành chính - Qu n tr l p k ho ch s lư ng xăng, d u c n s d ng trong tháng t i trình lãnh o Văn phòng duy t, sau ó làm th t c t m ng chuy n kinh phí mua phi u xăng, d u và nh p vào kho qu . u tháng lái xe l p phi u ngh c p xăng có xác nh n c a Trư ng phòng Hành chính - Qu n tr n phòng Tài v làm th t c xin c p phi u xăng, d u. Phòng Tài v căn c s lư ng c p c a phòng Hành chính - Qu n tr ki m tra i chi u v i nh m c vi t phi u c p phi u xăng, d u giao cho lái xe i l y t i c a hàng xăng d u; b. Cu i tháng Trư ng phòng Hành chính - Qu n tr có trách nhi m ki m tra s nh t trình, i chi u v i l nh i u xe và ch s trên ng h t ng xe xác nh s km xe ch y th c t trong tháng, thanh toán s lư ng xăng, d u t ch th s d ng i v i t ng lái xe, phòng Tài v có trách nhi m t ng h p s lư ng xăng, d u ã c p phát trong tháng theo phi u c p xăng, d u, i chi u v i phòng Hành chính - Qu n tr l p biên b n i chi u, xác nh n trình lãnh o Văn phòng phê duy t. S lư ng xăng, d u còn th a ho c thi u ư c ghi vào s nh t trình làm căn c c p phát tháng sau; c. Trư ng h p trên ư ng i công tác ngo i t nh, n u thi u xăng d u ph i mua thêm thì lái xe ch ng mua và tính vào t ng s xăng dùng trong tháng. Sau t công tác, lái xe l p gi y ngh thanh toán kèm theo hoá ơn, trình Trư ng phòng Hành chính - Qu n tr xác nh n và lãnh o Văn phòng phê duy t phòng Tài v thanh toán. Trư ng phòng Hành chính - Qu n tr có trách nhi m ki m tra và ghi vào s nh t trình c a t ng xe s lư ng xăng, d u mua thêm t ng chuy n; 4. Ch s a ch a thư ng xuyên tài s n c nh: a. Khi có phát sinh nhu c u s a ch a, cán b ư c giao qu n lý tài s n (thu c các V , ơn v c a cơ quan U ban Th d c th thao) l p phi u ngh s a ch a (theo m u) trình th trư ng ơn v ký xác nh n sau ó chuy n cho phòng Hành chính - Qu n tr ki m tra tình tr ng tài s n c n s a ch a và l p d toán chi phí trình lãnh o Văn phòng phê duy t. N u công vi c s a ch a có giá tr l n ph i ư c l a ch n thông qua u th u theo quy nh c a Nhà nư c; b. i v i xe ô tô, Trư ng phòng Hành chính - Qu n tr ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n yêu c u s a ch a và d toán chi phí s a ch a trình Lãnh o Văn phòng duy t lái xe ưa xe i khám, ki m tra và s a ch a. Vi c l a ch n ơn v ki m tra, s a ch a, b o dư ng xe ph i th c hi n thông qua chào hàng c nh tranh hàng năm vào u quý I như i v i mua s m hàng hoá. c. Sau khi hoàn thành công vi c s a ch a, ơn v th c hi n l p phi u ngh thanh toán kèm theo hoá ơn, d toán chi phí và h p ng, thanh lý h p ng (n u công vi c s a ch a có giá tr t 5 tri u ng tr lên), biên b n nghi m thu tài s n sau s a ch a (theo m u) và các ch ng t khác (n u có) chuy n phòng Tài v làm th t c thanh toán.
  8. 5. Chi thanh toán công tác phí Vi c thanh toán công tác phí cho cán b , công ch c ư c th c hi n theo Thông tư 118/2004/TT-BTC ngày 8 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính. M c chi c th như sau: a. Ph c p công tác phí t i các t nh ng b ng và trung du là 40.000 ng/ngày/ngư i; t i Hà N i, thành ph H Chí Minh, vùng núi cao, h i o, biên gi i, vùng sâu, vùng xa là 50.000 ng/ngày/ngư i. S ngày thanh toán ph c p công tác phí ư c tính theo gi y i ư ng có ghi rõ th i gian i, v có xác nh n c a nơi n công tác. b. Ti n thuê phòng ngh t i nơi n công tác. M c chi ti n thuê phòng ngh ư c thanh toán theo hoá ơn thu ti n th c t , nhưng t i a không quá 120.000 ng/ngư i/ngày. Trư ng h p ngư i i công tác m t mình ho c trư ng h p oàn công tác có l ngư i khác gi i ph i thuê phòng riêng thì m c thanh toán t i a không quá 240.000 ng/ngư i/ngày. Vi c thanh toán ph i có ch ng t , hoá ơn tài chính theo quy nh hi n hành. Cán b ư c c i công tác ngh l i các a phương không có nhà ngh , nhà khách (không có hoá ơn) thì ư c thanh toán theo m c khoán t i a không quá 40.000 ng/ngày/ngư i. c. Ti n vé máy bay, tàu xe thanh toán cho cán b , công ch c i công tác như sau: - Thanh toán ti n vé máy bay: áp d ng cho các i tư ng là lãnh o t c p V tr lên; Chuyên viên cao c p, cán b , công ch c có m c lương t 6,10 tr lên (khi nhà nư c thay i h s , m c lương thì căn c vào hư ng d n chuy n x p lương xác nh l i cho phù h p); Trư ng h p ơn v c n c ngư i i công tác gi i quy t công vi c g p mà ngư i ư c c i công tác không tiêu chuNn thanh toán vé máy bay thì ph i ư c Lãnh o U ban Th d c th thao xem xét quy t nh ư c thanh toán Vi c mua vé máy bay cho các i tư ng ư c phép i công tác b ng vé máy bay do phòng Hành chính - Qu n tr th c hi n. Khi có nhu c u mua vé máy bay, các ơn v chuy n gi y c cán b i công tác ư c c p có thNm quy n phê duy t và ngh mua vé máy bay v phòng Hành chính - Qu n tr (b n photo); phòng Hành chính - Qu n tr làm th t c t m ng t i phòng Tài v và mua vé. - Vé tàu, ô tô: Cán b i công tác ư c thanh toán ti n vé tàu, ô tô theo cu ng vé h p l , phù h p v i th i gian i công tác. Trư ng h p cán b , công ch c i công tác b ng xe ô tô cơ quan thì không ư c thanh toán ti n tàu xe. Cán b , công ch c t túc phương ti n i công tác ư c thanh toán ti n tàu xe theo giá cư c v n t i hành khách nhà nư c cho s Km th c i. Trong ph m vi 15 ngày k t ngày i công tác v , ngư i i công tác v , ngư i i công tác ph i làm th t c thanh toán t m ng v i phòng Tài v . H sơ thanh toán bao g m: gi y ngh thanh toán; vé máy bay, vé tàu ho , vé xe ô tô; ch ng t ngh t i nơi công tác (n u có nghri l i, ph i thanh toán b ng hoá ơn tài chính); gi y c cán b i công tác ư c c p có thNm quy n phê duy t.
  9. d. Trư ng h p cán b , công ch c thư ng xuyên ph i i công tác lưu ng trên 15 ngày/tháng nưh văn thư i g i công văn, k toán giao d ch ngân hàng, kho b c…có th thanh toán ti n công tác phí theo m c khoán t i a không quá 150.000 ng/tháng/ngư i. i u 8. Ch s a ch a l n, mua s m tài s n c nh 1. Khi ư c thông báo phân b kinh phí, phòng Hành chính - Qu n tr ti n hành mua s m, s a ch a theo k ho ch ư c duy t. Khi mua s m, s a ch a phòng Hành chính - Qu n tr ph i kh o sát l y báo giá (ít nh t l y 3 báo giá), chuy n phòng Tài v ki m tra th t c và g i cơ quan thNm nh ánh giá có thNm quy n duy t giá (trư ng h p c n thi t); sau khi trình lãnh o Văn phòng phê duy t Hành chính - Qu n tr làm th t c ký h p ng. Trư ng h p s a ch a l n, mua s m tài s n c nh có giá tr t 100 tri u ng tr lên ph i trình lãnh o U ban Th d c th thao phê duy t và ph i t ch c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính. 2. Sau khi công vi c s a ch a l n hoàn thành, phòng Hành chính - Qu n tr ph i l p biên b n nghi m thu kh i lư ng, ch t lư ng làm căn c thanh, quy t toán kinh phí; Khi bàn giao tài s n mua s m m i cho các ơn v s d ng, phòng Hành chính - Qu n tr cùng phòng Tài v l p biên b n giao nh n tài s n, sau ó phòng Hành chính - Qu n tr t p h p y ch ng t g i v phòng Tài v thanh toán và ghi s tài s n c nh. 3. i v i s a ch a l n nhà c a, v t ki n trúc ph i th c hi n qu n lý theo quy ch qu n lý u tư xây d ng hi n hành. Phòng Hành chính - Qu n tr ch u trách nhi m m i các ơn v tư v n kh o sát thi t k và l p d toán trình lãnh o U ban Th d c th thao phê duy t. Khi th c hi n xong ph i quy t toán theo Lu t Xây d ng và quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 4. Ch ng t thanh toán chi mua s m, s a ch a l n tài s n bao g m: H p ng kinh t , hoá ơn, biên b n thanh lý h p ng, thi t k , d toán và quy t toán ư c duy t, biên b n nghi m thu, biên b n giao nh n tài s n c nh, gi y ngh thanh toán, và các h sơ khác có liên quan ư c c p có thNm quy n phê duy t (n u có). i u 9. Chi ón oàn vào 1. Căn c quy t nh c a B trư ng v vi c cho phép ón oàn, V H p tác Qu c t l p chương trình ón ti p oàn và l p d toán kinh phí ón oàn theo ch quy nh c a B Tài chính sau ó chuy n lãnh o Văn phòng phê duy t d toán kinh phí. Căn c d toán kinh phí ư c duy t, phòng Tài v ch u trách nhi m m b o kinh phí ón oàn. Trư ng h p ph i chi b ng ti n m t, V H p tác Qu c t l p gi y ngh t m ng chuy n lãnh o Văn phòng duy t, sau ó chuy n phòng Tài v chi t m ng. Nh ng kho n mua hàng hoá, d ch v ph c v cho công tác ón oàn có giá tr t 5.000.000 ng tr lên ph i thanh toán b ng chuy n kho n. 2. Sau khi hoàn thành công vi c, trong vòng 15 ngày, V H p tác Qu c t l p b ng t ng h p quy t toán kinh phí trình c p có thNm quy n phê duy t và ngh thanh toán
  10. g m: Quy t nh ón oàn vào, d toán và quy t toán kinh phí, hoá ơn tài chính (n u mua hàng hoá, d ch v ) và các ch ng t khác (có liên quan) thanh toán v i phòng Tài v . i u 10. Chi h i ngh trong nư c 1. Căn c theo Thông tư s 118/2004/TT-BTC ngày 8 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính, căn c theo quy t nh c a c p có thNm quy n cho phép t ch c h i ngh và d toán chi phí h i ngh ư c lãnh o Văn phòng duy t, ơn v ư c U ban Th d c th thao giao nhi m v t ch c h i ngh l p gi y ngh t m ng các kho n chi b ng ti n m t trình lãnh o Văn phòng duy t sau ó chuy n phòng Tài v chi t m ng. Vi c mua s m hàng hoá, d ch v có giá tr 5.000.000 ng tr lên thanh toán b ng chuy n kho n. Th i gian t ch c h i ngh không quá 3 ngày, t ch c l p t p hu n không quá 7 ngày. 2. M t s m c chi c th : - Chi h tr ti n ăn cho i bi u là khách m i không hư ng lương. M c chi 40.000 ng/ngư i/ngày; - Chi h tr ti n ngh cho i bi u là khách m i không hư ng lương t i a không quá 120.000 ng/ngư i/ngày; - Chi h tr ti n tàu xe cho i bi u là khách m i không hư ng lương theo giá cư c v n t i hành khách công c ng thông thư ng t i a phương; - Chi nư c u ng t i a không quá m c 5.000 ng/ngày/ngư i; Sau khi hoàn thành công vi c, trong vòng 15 ngày, ơn v th c hi n ph i l p quy t toán chi phí h i ngh , và gi y ngh thanh toán kèm theo ch ng t thanh toán g m: Quy t nh t ch c h i ngh , d toán và t ng h p quy t toán kinh phí thanh toán v i phòng Tài v . Trư ng h p chi phí t ch c h i ngh th c t vư t d toán ư c duy t, ơn v ch trì ph i gi i trình nguyên nhân và trình lãnh o Văn phòng duy t thanh quy t toán.
Đồng bộ tài khoản