Quyết định số 2088/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
256
lượt xem
31
download

Quyết định số 2088/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2088/QĐ-BYT về việc ban hành "quy định về y đức" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2088/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 2088/Q -BYT Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 1996 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH "QUY NNH V Y C" B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11 tháng 10 năm 1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t . Theo ngh c a V trư ng V i u tr , B Y t ; QUY T NNH: i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n "Quy nh v y c" (tiêu chuNn o c c a ngư i làm công tác y t ) áp d ng cho m i ngư i hành ngh y t k c ngư i nư c ngoài hành ngh y t t i Vi t Nam. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Ngư i th c hi n t t quy nh v y c s ư c khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c, ngư i vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 3.- Các ông, bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V i u tr , các V c a cơ quan B y t , C c trư ng C c qu n lý dư c Vi t Nam, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , y t các ngành, các cơ s khám b nh, ch a b nh, Giám c S y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các i tư ng quy nh t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG B YT Nguyên Phương QUY NNH V Y C (TIÊU CHU N O C C A NGƯ I LÀM CÔNG TÁC Y T ) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2088/BYT-Q ngày 06 tháng 11 năm 1996 c a B trư ng B Y t ) Y c là ph m ch t t t p c a ngư i làm công tác y t , ư c bi u hi n tinh th n trách nhi m cao, t n tu ph c v , h t lòng thương yêu chăm sóc ngư i b nh, coi h au ơn như mình au n, như l i Ch t ch H Chí Minh ã d y: "Lương y ph i như t m u". Ph i th t thà oàn k t, kh c ph c khó khăn, h c t p vươn lên hoàn thành nhi m v , toàn tâm toàn ý xây d ng n n Y h c Vi t Nam. Y c ph i th hi n qua nh ng tiêu chu n, nguyên t c o c ư c xã h i th a nh n.
  2. 1- Chăm sóc s c kho cho m i ngư i là ngh cao quý. Khi ã t nguy n ng trong hàng ngũ y t ph i nghiêm túc th c hi n l i d y c a Bác H . Ph i có lương tâm và trách nhi m cao, h t lòng yêu ngh , luôn rèn luy n nâng cao phNm ch t o c c a ngư i th y thu c. Không ng ng h c t p và tích c c nghiên c u khoa h c nâng cao trình chuyên môn. S n sàng vư t qua m i khó khăn gian kh vì s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. 2- Tôn tr ng pháp lu t và th c hi n nghiêm túc các quy ch chuyên môn. Không ư c s d ng ngư i b nh làm th c nghi m cho nh ng phương pháp chNn oán, i u tr , nghiên c u khoa h c khi chưa ư c phép c a B Y t và s ch p nh n c a ngư i b nh. 3- Tôn tr ng quy n ư c khám b nh ch a b nh c a nhân dân. Tôn tr ng nh ng bí m t riêng tư c a ngư i b nh; khi thăm khám, chăm sóc c n b o m kín áo và l ch s . Quan tâm n nh ng ngư i b nh trong di n chính sách ưu ãi xã h i. Không ư c phân bi t i x ngư i b nh. Không ư c có thái ban ơn, l m d ng ngh nghi p và gây phi n hà cho ngư i b nh. Ph i trung th c khi thanh toán các chi phí khám b nh, ch a b nh. 4- Khi ti p xúc v i ngư i b nh và gia ình h , luôn có thái ni m n , t n tình; trang ph c ph i ch nh t , s ch s t o ni m tin cho ngư i b nh. Ph i gi i thích tình hình b nh t t cho ngư i b nh và gia ình h hi u cùng h p tác i u tr ; ph bi n cho h v ch , chính sách, quy n l i và nghĩa v c a ngư i b nh; ng viên an i, khuy n khích ngư i b nh i u tr , t p luy n chóng h i ph c. Trong trư ng h p b nh n ng ho c tiên lư ng x u cũng ph i h t lòng c u ch a và chăm sóc n cùng, ng th i thông báo cho gia ình ngư i b nh bi t. 5- Khi c p c u ph i khNn trương chNn oán, x trí k p th i không ư c un Ny ngư i b nh. 6- Kê ơn ph i phù h p v i chNn oán và b o m s d ng thu c h p lý, an toàn; không vì l i ích cá nhân mà giao cho ngư i b nh thu c kém phNm ch t, thu c không úng v i yêu c u và m c b nh. 7- Không ư c r i b v trí trong khi làm nhi m v , theo dõi và x trí k p th i các di n bi n c a ngư i b nh. 8- Khi ngư i b nh ra vi n ph i d n dò chu áo, hư ng d n h ti p t c i u tr , t chăm sóc và gi gìn s c kho . 9- Khi ngư i b nh t vong, ph i thông c m sâu s c, chia bu n và hư ng d n, giúp gia ình h làm các th t c c n thi t. 10- Th t thà, oàn k t, tôn tr ng ng nghi p, kính tr ng các b c th y, s n sàng truy n th ki n th c, h c h i kinh nghi m, giúp l n nhau. 11- Khi b n thân có thi u sót, ph i t giác nh n trách nhi m v mình, không l i cho ng nghi p, cho tuy n trư c. 12- Hăng hái tham gia công tác tuyên truy n giáo d c s c kho , phòng ch ng d ch b nh c u ch a ngư i b tai h n, m au t i c ng ng; gương m u th c hi n n p s ng v sinh, gi gìn môi trư ng trong s ch.
Đồng bộ tài khoản