Quyết định số 21/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 21/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/1998/QĐ-TTg về việc thành lập Sở Thể dục thể thao do thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 1 năm 1998 QUY T NNH V VI C THÀNH L P S TH D C TH THAO TH TRƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph và các Ch t ch U ban nhân dân t nh Kiên Giang, Gia Lai, Hà Giang, QUY T NNH: i u 1. Thành l p các S Th d c th thao t nh: Kiên Giang, Gia Lai, Hà Giang trên cơ s tách ch c năng qu n lý nhà nư c và t ch c v th d c th thao t S Văn hoá - Thông tin - Th thao c a các t nh nói trên. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a S Th d c th thao do Ch t ch U ban nhân dân t nh quy nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký văn b n. B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng B Văn hoá - Thông tin, các Ch t ch U ban nhân dân t nh Kiên Giang, Gia Lai, Hà Giang ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản