Quyết định số 21/2004/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 21/2004/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2004/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục kiểm dịch thực vật vùng I do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2004/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 21/2004/Q -BNN Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2004 QUY T Đ NH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A CHI C C KI M DNCH TH C V T VÙNG I B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t năm 2001; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 88/2003/Q -BNN ngày 04 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c B o v th c v t; Xét ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t và V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: i u 1. V trí ch c năng Chi c c Ki m d ch th c v t vùng I là ơn v tr c thu c C c B o v th c v t, có ch c năng qu n lý nhà nư c v ki m d ch th c v t, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, có kinh phí ho t ng, ư c m tài kho n theo qui nh c a pháp lu t. Ph m vi ho t ng c a Chi c c g m các t nh H i Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, H i Dương, Qu ng Ninh. Tr s c a Chi c c Ki m d ch th c v t vùng I t t i s 2 Tr n Quang Kh i, Thành ph H i Phòng. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Th c hi n ki m d ch th c v t i v i các v t th thu c di n ki m d ch th c v t xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, quá c nh và x lý v t th thu c di n ki m d ch th c v t theo qui nh c a pháp lu t và các i u ư c qu c t v ki m d ch th c v t mà Vi t Nam ã ký k t và tham gia; 2. C p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t; gi y ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng theo quy nh c a pháp lu t;
  2. 3. Thu phí và l phí v công tác ki m d ch th c v t theo quy nh c a pháp lu t; 4. Qu n lý và th c hi n kh trùng theo quy nh c a pháp lu t; 5. Hu n luy n, b i dư ng chuyên môn, nghi p v v ki m d ch th c v t, kh trùng cho Chi c c B o v th c v t các t nh, thành ph trong vùng ph trách; 6. Hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n công tác ki m d ch th c v t n i a i v i các t nh, thành ph trong vùng ph trách; 7. Th c hi n công tác thanh tra chuyên ngành theo phân c p và gi i quy t khi u n i, t cáo v ki m d ch th c v t theo thNm quy n; 8. Tham gia xây d ng tiêu chuNn, qui trình và th c hi n kh o sát th c nghi m v ki m d ch th c v t; 9. Tham gia các chương trình h p tác qu c t v ki m d ch th c v t; 10. Qu n lý công ch c, tài chính, tài s n và các ngu n l c khác ư c giao; 11. Th c hi n nhi m v khác ư c C c trư ng C c B o v th c v t giao. i u 3. T ch c b máy 1. Lãnh o Chi c c Lãnh o Chi c c Ki m d ch th c v t vùng I g m có Chi c c trư ng và các Phó Chi c c trư ng do C c trư ng C c B o v th c v t b nhi m theo qui nh. Chi c c trư ng i u hành các ho t ng c a Chi c c, ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c B o v th c v t và trư c pháp lu t v ho t ng c a Chi c c và nhi m v ư c giao. Phó Chi c c trư ng giúp vi c Chi c c trư ng ch u trách nhi m trư c Chi c c trư ng và trư c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v ư c phân công. S lư ng Phó Chi c c trư ng không quá 02 ngư i. 2. B máy qu n lý c a Chi c c 2.1 Các phòng giúp vi c: a) Phòng Hành chính t ng h p; b) Phòng K thu t; c) Phòng Ki m d ch th c v t xu t khNu, nh p khNu. 2.2 Các Tr m Ki m d ch th c v t tr c thu c: Các Tr m có con d u riêng th c hi n nhi m v ki m d ch th c v t theo quy nh c a pháp lu t.
  3. C c trư ng C c B o v th c v t qui nh Quy ch làm vi c c a ơn v . i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày k t ngày ăng Công báo Chính ph , Quy t nh này thay th Quy t nh s 84/NN-TCCB/Q ngày 08 tháng 02 năm 1994 c a B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) v vi c qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Chi c c Ki m d ch th c v t vùng I. Bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng b , V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c B o v th c v t, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B , Chi c c trư ng Chi c c Ki m d ch th c v t vùng I ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản