Quyết định số 21/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định số 21/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2005/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 26 tháng 07 năm 2005 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C PHÒNG, CH NG HIV/AIDS VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 432/Q -TTg ngày 20/5/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam thu c B Y t và i tên C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS thành C c Y t d phòng Vi t Nam; Theo ngh c a C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam và V trư ng V T ch c cán b - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b M c Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIVAIDS ban hành kèm theo Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27/8/2004 c a B trư ng B Y t . i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b - B Y t , C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n QUY NNH
  2. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C PHÒNG, CH NG HIV/AIDS VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 21/2005/Q -BYT ngày 26 tháng 07 năm 2005) I. CH C NĂNG 1. C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam là c c qu n lý chuyên ngành, thu c B Y t , giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c và th c thi pháp lu t, ch o, i u hành các ho t ng chuyên môn v lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS trong ph m vi c nư c. 2. C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, có tr s làm vi c t i thành ph Hà N i. Kinh phí ho t ng c a C c do ngân sách nhà nư c c p và các ngu n kinh phí h p pháp khác. II. NHI M V , QUY N H N 1. Ch trì xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n và ng n h n v phòng, ch ng HIV/AIDS, trình B trư ng B Y t phê duy t ho c B trư ng trình các c p có thNm quy n phê duy t. 2. Ch trì xây d ng, s a i, b sung ho c quy nh m i các văn b n quy ph m pháp lu t, ch , chính sách v lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS trình B trư ng B Y t ban hành ho c B trư ng trình các c p có thNm quy n ban hành. 3. Ch trì ho c ph i h p xây d ng quy nh chuyên môn, quy trình k thu t, phân tuy n k thu t, tiêu chuNn v chuyên môn, k thu t thu c lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS trình c p có thNm quy n ban hành. 4. Qu n lý, ch o các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS trong ph m vi c nư c; làm u m i qu n lý, ch o ho t ng chuyên môn v phòng, ch ng HIV/AIDS c a các B , ngành. 5. Qu n lý, ch o và t ch c th c hi n các n i dung sau: a) Xây d ng n i dung và t ch c tri n khai công tác thông tin - giáo d c - truy n thông v phòng, ch ng HIV/AIDS; b) Xây d ng k ho ch và t ch c b i dư ng chuyên môn nghi p v v lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS cho cán b phòng, ch ng HIV/AIDS; c) T ch c h th ng giám sát HIV/AIDS/STI và theo dõi, ánh giá, sơ k t, t ng k t các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS; d) Ch o t ch c tri n khai các bi n pháp can thi p gi m tác h i, d phòng lây nhi m HIV; ) Ch o tri n khai công tác chăm sóc, qu n lý, i u tr và h tr ngư i nhi m HIV/AIDS;
  3. e) Ch trì và ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c th c hi n các ho t ng nghiên c u khoa h c trong phòng ch ng HIV/AIDS. 6. Ch trì qu n lý ch o, i u ph i và t ch c tri n khai các ho t ng và các d ánh p tác qu c t trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS. 7. Tham mưu cho B trư ng trong vi c ph i h p liên ngành v t ch c th c hi n công tác phòng, ch ng HIV/AIDS. Giúp B trư ng B Y t làm thư ng tr c v phòng, ch ng HIV/AIDS c a U ban qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm. 8. Ch trì ho c ph i h p v i các ơn v có liên quan t ch c ki m tra và xu t các bi n pháp x lý vi ph m trong ho t ng chuyên ngành phòng, ch ng HIV/AIDS theo quy nh c a pháp lu t; tham gia các oàn thanh tra v ho t ng chuyên ngành phòng, ch ng HIV/AIDS. 9. Qu n lý cán b , công ch c, tài s n, kinh phí ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Y t . 10. Ch trì, ph i h p v i các V , C c, Văn phòng, Thanh tra c a B Y t trong vi c qu n lý, ch o các ho t ng chuyên môn c a m ng lư i phòng ch ng HIV/AIDS tuy n dư i. 11. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao. III. T CH C VÀ CƠ CH HO T NG 1. Lãnh oC c Lãnh o C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam g m C c trư ng và các Phó C c trư ng do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m. C c trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a C c. Các Phó C c trư ng giúp vi c C c trư ng, ch u trách nhi m trư c C c trư ng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 2. T ch c c a C c a) Văn phòng C c; b) Phòng K ho ch - Tài chính; c) Phòng Giám sátHIV/AIDS/STI; d) Phòng Chăm sóc, i u tr HIV/AIDS; ) Phòng Can thi p và d phòng lây nhi m HIV/AIDS; e) Phòng Thông tin - Giáo d c - Truy n thông; g) Phòng Nghiên c u khoa h c và H p tác Qu c t .
  4. 3. Cơ ch ho t ng a) C c Phòng, ch ng HIV/AIDS ho t ng theo ch th trư ng; b) Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng và các Phòng thu c C c do C c trư ng quy nh trên cơ s ch c năng, nhi m v , quy n h n c a C c ã ư c B trư ng B Y t giao. M i quan h gi a Văn phòng, các Phòng trong C c do C c trư ng quy nh; c) Vi c b nhi m, mi n nhi m ch c danh lãnh o Văn phòng và các Phòng trong C c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t; d) Các ch c danh lãnh o C c, Văn phòng và các Phòng thu c C c ư c hư ng ph c p theo quy nh c a pháp lu t. 4. Biên ch Biên ch c a C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam ư c xác nh theo Quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác trên cơ s xu t c a C c trư ng.
Đồng bộ tài khoản