Quyết định số 2100/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 2100/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2100/2006/QĐ-BYT về việc thành lập Hội đồng chuyên môn xây dựng Quy trình kỹ thuật điều trị xơ hóa cơ Deltac do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2100/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2100/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 14 tháng 06 năm 2006 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG CHUYÊN MÔN XÂY D NG QUY TRÌNH K THU T I U TRN XƠ HÓA CƠ DELTA B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Căn c k t lu n c a B trư ng B Y t t i cu c h p v i các chuyên gia hàng u v ngo i khoa, nhi khoa, ph c h i ch c năng, ch nh hình nhi... và H i ng chuyên môn xây d ng tiêu chu n ch nh i u tr ph u thu t xơ hóa cơ Delta, thành l p theo Quy t nh s 213/Q -BYT ngày 20/01/2006 c a B trư ng B Y t ; Theo ngh c a ông V trư ngV i u tr , V trư ng V Khoa h c và ào t o, B Yt , QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i ng chuyên môn xây d ng Quy trình i u tr xơ hóa cơ Delta, g m các ông, bà có tên sau: 1. GS.TS. Kim Sơn, Ch t ch H i ngo i khoa Vi t Nam: Ch t ch H i ng; 2. PGS.TS. Nguy n Ti n Bình, Phó Giám c H c vi n Quân y: Phó Ch t ch thư ng tr c H i ng; 3. GS. Nguy n Thu Nh n, Ch t ch H i Nhi khoa Vi t Nam: y viên; 4. GS. Nguy n Th , Ch t ch H i Gây mê h i s c Vi t Nam: y viên; 5. GS.TS. Nguy n Xuân Nghiên, B nh vi n B ch Mai: y viên; 6. PGS.TS. Trương Văn Vi t, Giám c B nh vi n Ch R y: y viên; 7. PGS.TS. Nguy n Thanh Liêm, Giám c B nh vi n Nhi Trung ương: y viên; 8. PGS.TS. Nguy n Ng c Hưng, Ch t ch H i Ch nh hình Nhi Vi t Nam, Trư ng khoa Ch n thương ch nh hình, B nh vi n Nhi Trung ương: y viên; 9. GS.TS. Tr n Ng c Ân, B nh vi n B ch Mai: y viên;
  2. 10. GS.TS. Lê c Hinh, B nh vi n B ch Mai: y viên; 11. TS. Nguy n Văn Th ch, Phó Giám c B nh vi n Vi t c: y viên; 12. TS. Nguy n Thái Sơn, Phó Giám c B nh vi n Xanh Pôn: y viên; 13. GS. Võ Thành Ph ng, B nh vi n Ch n thương ch nh hình thành ph H Chí Minh: y viên; 14. PGS. TS. Tr n Văn H p, Ch nhi m B môn Gi i ph u b nh, Trư ng ih cY Hà N i: y viên; 15. PGS.TS. Tr n ình Chi n, Ch nhi m B môn Ch n thương ch nh hình, H c vi n Quân y: y viên; 16. TS. Ph m ăng Nh t, Trư ng khoa Ch n thương ch nh hình, B nh vi n TW Hu : y viên; 17. TS. Lê c T , Trung ương H i c u tr tr em tàn t t Vi t Nam: y viên; 18. TS. Nguy n c Nghĩa, Trư ng khoa ch n thương ch nh hình, B nh viên Xanh pôn: y viên; 19. BS. Ph m Quang Trí, Phó Giám c B nh vi n Ch n thương ch nh hình Thành ph H Chí Minh: y viên; 20. TS. Nguy n Ti n Lý, Giám c B nh vi n Khoa h c ch n thương ch nh hình, B Lao ng – Thương binh và Xã h i: y viên; 21. TS. Ngô Văn Toàn, Trư ng khoa ch n thương, B nh vi n Vi t c: y viên; 22. TS. Trương ình Lâm, Trư ng khoa Ch n thương ch nh hình, B nh vi n Ch R y: y viên; 23. ThS. ng Thanh Ti p, Khoa Gây mê h i s c B nh vi n Nhi TW: y viên; 24. PGS.TS. Lê Quang Cư ng, Phó V trư ng V i u tr : y viên; 25. TS. Ph m Qu c B o, Phó V trư ng V Khoa h c và ào t o: y viên. T Thư ký: 1. BS CKII. Tr n Văn Sơn, Chuyên viên V i u tr : T trư ng 2. ThS. Nguy n Th Hu , chuyên viên V i u tr ; 3. ThS. Nguy n c Ti n, chuyên viên V i u tr ;
  3. 4. ThS. Ph m c M c, chuyên viên V i u tr ; i u 2. H i ng chuyên môn có nhi m v : Xây d ng Quy trình k thu t i u tr xơ hóa cơ Delta. i u 3. Kinh phí xây d ng Quy trình k thu t i u tr xơ hóa cơ Delta l y t kinh phí chi t xu t c a B Y t . i u 4. Quy t nh này thay th Quy t nh s 213/Q -BYT ngày 20/01/2006 c a B trư ng B Y t v vi c thành l p H i ng chuyên môn xây d ng tiêu chuNn ch nh i u tr ph u thu t xơ hóa cơ Delta; Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. H i ng chuyên môn s gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V i u tr , V trư ng v Khoa h c và ào t o, Th trư ng các ơn v có liên quan và các ông, bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản