Quyết định số 211/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
5
download

Quyết định số 211/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 211/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 211/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 211/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 211/2003/Q -TTG NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2003 V VI C THÀNH L P H I NG NGHI M THU NHÀ NƯ C CÁC CÔNG TRÌNH XÂY D NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng v vi c thành l p H i ng nghi m thu Nhà nư c các công trình xây d ng (t trình s 37/TTr-BXD ngày 27 tháng 5 năm 2003), QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i ng nghi m thu Nhà nư c các công trình xây d ng (sau ây g i chung là H i ng nghi m thu Nhà nư c) v i các n i dung sau ây: I. NHI M V 1. Ki m tra, xem xét công tác nghi m thu c a ch u tư (g i chung là ki m tra) và tr c ti p nghi m thu các công trình thu c d án nhóm A, các d án quan tr ng Qu c gia khi th y c n thi t và nh ng công trình khác do Th tư ng Chính ph yêu c u. 2. Hàng năm, H i ng trình Th tư ng Chính ph danh m c công trình thu c các d án s ki m tra ho c tr c ti p nghi m thu ch t lư ng công trình xây d ng. 3. Ban hành Quy ch làm vi c c a H i ng nghi m thu Nhà nư c phù h p v i nhi m v ư c giao. Báo cáo Th tư ng Chính ph theo nh kỳ ho c t xu t tình hình ch t lư ng công trình, các vi ph m và bi n pháp x lý. II. QUY N H N 1. Trong quá trình ki m tra, n u phát hi n các sai ph m nghiêm tr ng làm nh hư ng n ch t lư ng công trình thì H i ng nghi m thu Nhà nư c có quy n ra quy t nh ình ch thi công và yêu c u ch u tư, nhà th u có bi n pháp kh c ph c. Trư ng h p c bi t nghiêm tr ng, báo cáo và xu t bi n pháp kh c ph c Th tư ng Chính ph quy t nh.
  2. 2. H i ng nghi m thu Nhà nư c có quy n yêu c u ch u tư t ch c qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng theo qui nh và báo cáo H i ng nghi m thu Nhà nư c xem xét, ánh giá k t lu n v ch t lư ng công trình, l p biên b n t ng nghi m thu công trình hoàn thành, cho phép bàn giao ưa vào khai thác s d ng. 3. H i ng nghi m thu Nhà nư c có quy n hoãn nghi m thu trong trư ng h p công trình chưa i u ki n cho vi c s d ng ho c s n xu t và không các h sơ pháp lý, k thu t. III. TRÁCH NHI M H i ng nghi m thu Nhà nư c ch u trách nhi m trư c Th tư ng và trư c pháp lu t v các quy t nh và k t lu n c a mình v ch t lư ng công trình xây d ng. IV. CƠ C U T CH C 1. Ch t ch H i ng: B trư ng B Xây d ng. 2. Các Phó Ch t ch H i ng: - M t Th trư ng B Xây d ng; - M t Th trư ng B Khoa h c công ngh ; - M t Th trư ng B , Ngành ho c m t Phó ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có d án; - Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty có công trình ho c thành viên Ban ch o các công trình quan tr ng qu c gia. 3. Các y viên H i ng: - C c trư ng C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng, B Xây d ng (g i t t là C c Giám nh - B Xây d ng); - Th trư ng cơ quan chuyên môn (C c, V , Ban) có ch c năng qu n lý xây d ng c a B , Ngành có công trình; - Giám c S Xây d ng a phương có công trình; - Tuỳ theo tính ch t c a t ng công trình, Ch t ch H i ng có th quy t nh m i lãnh o các cơ quan chuyên môn liên quan ho c chuyên gia tham gia H i ng; Danh sách các Phó Ch t ch, y viên H i ng do các b , ngành, a phương c khi có yêu c u và g i B Xây d ng; Ch t ch H i ng quy t nh danh sách các thành viên H i ng c a t ng công trình, ng th i báo cáo Th tư ng Chính ph . 4. Ch t ch H i ng s d ng b máy t ch c và con d u c a B Xây d ng ph c v các ho t ng c a H i ng. C c Giám nh - B Xây d ng là cơ quan thư ng tr c giúp vi c c a H i ng.
  3. i u 2. Hàng năm B Tài chính b trí và c p kinh phí cho ho t ng thư ng xuyên c a H i ng và ư c ưa vào d toán chi hành chính s nghi p c a B Xây d ng. i v i các d án tr c ti p nghi m thu ch t lư ng công trình ư c s d ng kinh phí c a d án u tư, ư c tính vào m c chi phí khác trong t ng d toán công trình xây d ng theo quy nh hi n hành. i u 3. H i ng nghi m thu Nhà nư c các công trình xây d ng ã ư c thành l p và ang ho t ng theo các quy t nh trư c ây ph i bàn giao và chuy n ti p ho t ng phù h p v i quy nh c a Quy t nh này. i u 4. Ch t ch H i ng nghi m thu Nhà nư c các công trình xây d ng, B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr các T ng công ty có d án, các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản