Quyết định số 2117/1997/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
8
download

Quyết định số 2117/1997/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2117/1997/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Quy chế quản lý và bảo tồn nguồn gen thực vật, động vật và vi sinh vật do Bộ Trưởng Bộ Khoa Học Công nghệ Và Môi Trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2117/1997/QĐ-BKHCNMT

  1. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2117/1997/Q -BKHCNMT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1997 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ VÀ B O T N NGU N GEN TH C V T, NG V T VÀ VI SINH V T B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22-05-1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Theo ngh c a các ông V trư ng V Qu n lý Công ngh , V trư ng V Qu n lý Khoa h c, V trư ng V K ho ch, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch qu n lý và b o t n ngu n gen th c v t, ng v t và vi sinh v t". i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 582/Q -NSY ngày 02-11-1987 c a Ch nhi m U ban Khoa h c và K thu t Nhà nư c ban hành quy nh t m th i v nhi m v , quy n h n c a các cơ quan b o t n, lưu gi , s d ng ngu n gen và gi ng ng v t, th c v t và vi sinh v t và bãi b nh ng quy nh trư c ây v qu n lý và b o t n, lưu gi qu gen trái v i Quy t nh này. i u 3. Các ông Th trư ng các ơn v có liên quan tr c thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các cơ quan, ơn v tham gia b o t n, lưu gi các ngu n gen thu c các B , ngành và các a phương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Ph m Khôi Nguyên ( ã ký) QUY CH
  2. V QU N LÝ VÀ B O T N NGU N GEN TH C V T, NG V T VÀ VI SINH V T (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 2117/1997/Q -BKHCN&MT ngày 30 tháng 12 năm 1997) B o t n, lưu gi ngu n gen ng v t, th c v t và vi sinh v t là b o v tài nguyên di truy n nh m cung c p ngu n nguyên li u kh i thu ph c v công tác nghiên c u khoa h c, c i t o gi ng, m b o duy trì ư c tính a d ng sinh h c và nh ng ti n c n thi t v tài nguyên sinh h c cho s phát tri n b n v ng n n nông nghi p hi n t i cũng như trong tương lai. I. QUY NNH CHUNG: 1. Ngu n gen ư c quy nh trong Quy ch này là nh ng sinh v t s ng hoàn ch nh hay b ph n s ng c a chúng mang thông tin di truy n sinh h c có kh năng t o ra hay tham gia t o ra gi ng m i c a th c v t, ng v t và vi sinh v t. 2. Ngu n gen th c v t, ng v t và vi sinh v t là tài nguyên qu c gia và là m t b ph n h p thành quan tr ng trong vi c b o v tính a d ng sinh h c, ph c v cho ho t ng nghiên c u và phát tri n khoa h c và kinh t c a các ngành: nông nghi p, lâm nghi p, thu s n, công nghi p th c phNm, y t . 3. B o t n, lưu gi tài nguyên di truy n ư c ti n hành dư i nhi u hình th c khác nhau (Insitu, Exsitu, On-Farm, in vivo, in vitro) t i các cơ s , t ch c, các thành ph n kinh t khác (trong ó có c tư nhân) và ư c liên k t thành m t M ng lư i dư i s qu n lý th ng nh t c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. II. N I DUNG CÔNG TÁC QU N LÝ V B O T N, LƯU GI NGU N GEN: 1. i u tra, kh o sát và thu th p các ngu n gen thích h p v i tính ch t và c i m c a t ng cây, con và vi sinh v t. 2. B o t n lâu dài và an toàn các ngu n gen ã thu th p ư c thích h p v i c tính sinh h c c th c a t ng i tư ng c n gi , trình k thu t, kh năng thi t b c a cơ quan có nhi m v lưu gi quy mô c n b o t n. 3. ánh giá các ngu n gen theo các ch tiêu sinh h c c th phù h p v i i tư ng. 4. Tư li u hoá: các ngu n gen sau khi ánh giá u ph i tư li u hoá dư i các hình th c: phi u i u tra, phiêu miêu t , phi u ánh giá, hình v , b n phân b , ch p nh, n phNm thông tin, catalog ho c xây d ng cơ s d li u tin h c. 5. Trao i thông tin tư li u và ngu n gen c n ư c ti n hành thư ng xuyên gi a các cơ quan tham gia trong h th ng b o t n, lưu gi ng th i cung c p các thông tin tư li u v ngu n gen cho các cơ quan khoa h c, s n xu t khi có nhu c u. Trư ng h p c n thi t có th trao i v i nư c ngoài nhưng ph i ư c các cơ quan có thNm quy n ch p thu n. III. I TƯ NG C N Ư C ƯA VÀO B O T N, LƯU GI :
  3. 1. Ưu tiên các ngu n gen quý, hi m c thù c a Vi t Nam và ang có nguy cơ b m t. 2. Các ngu n gen ã ư c ánh giá các ch tiêu sinh h c. 3. Các ngu n gen c n cho công tác nghiên c u, lai t o gi ng và ph c v ào t o. 4. Các ngu n gen ư c nh p t nư c ngoài ã ư c n nh và thu n hoá Vi t Nam, có ý nghĩa quan tr ng trong s n xu t. IV. T CH C TH C HI N: 1. Ho t ng qu n lý và b o t n, lưu gi ngu n gen ư c ti n hành trên ph m vi c nư c. H th ng các cơ quan tham gia b o t n, lưu gi ngu n gen c a các B , ngành, a phương ư c liên k t thành m t M ng lư i các cơ quan b o t n, lưu gi ngu n gen và t dư i s qu n lý th ng nh t c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 2. Ho t ng qu n lý và i u hành M ng lư i cơ quan b o t n, lưu gi ngu n gen bao g m các n i dung sau: - Hư ng d n nghi p v , xây d ng k ho ch và t ch c xét duy t các án b o t n, lưu gi ngu n gen hàng năm trình Lãnh o B , ngành, a phương và B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xét duy t. - T ch c cho các cơ quan tham gia trong h th ng ăng ký ch ng lo i gen ang ư c b o t n, lưu gi t i các cơ quan ó theo án chung ã ư c duy t và án trong năm v các ch tiêu s lư ng, ch t lư ng c th . - Xây d ng s ki m tra hàng năm v k ho ch b o t n, lưu gi ngu n gen hư ng d n các B , ngành, a phương làm k ho ch. - Hàng năm, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n k ho ch khoa h c, công ngh và môi trư ng trong ó có k ho ch v b o t n, lưu gi ngu n gen th c v t, ng v t và vi sinh v t. Trên cơ s ó, các B , ngành, a phương hư ng d n và t ng h p nhu c u b o t n, lưu gi ngu n gen c a các cơ quan th c hi n g i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng cùng v i toàn b k ho ch khoa h c, công ngh và môi trư ng c a năm sau. K ho ch b o t n, lưu gi ngu n gen ph i ư c th o lu n trong H i ngh th o lu n k ho ch năm c a B , ngành, a phương và ư c t ng h p trình Lãnh o B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng phê duy t cùng các n i dung khác c a k ho ch khoa h c, công ngh và môi trư ng. - Ki m tra, ôn c các m t ho t ng các cơ quan tham gia h th ng b o t n, lưu gi . Trong trư ng h p c n thi t, khi các cơ quan không ch p hành các i u kho n trong quy nh này ho c không kh năng m ương nhi m v thì có th ngh Lãnh o B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ình ch ho c chuy n giao nhi m v cho cơ quan khác. 3. S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng các t nh, thành ph có nhu c u b o t n, lưu gi ngu n gen c h u c a a phương mình s là cơ quan th c hi n nhi m v :
  4. - Giúp U ban nhân dân các t nh, thành ph xây d ng k ho ch, ưa vào k ho ch khoa h c, công ngh và môi trư ng c a a phương và qu n lý toàn di n công tác b o t n, lưu gi ngu n gen thu c ph m vi a phương sau khi k ho ch ư c phê duy t. - Ph i h p v i ơn v ch trì thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng th ng nh t công tác qu n lý v b o t n, lưu gi ngu n gen theo ngành và lãnh th . 4. Nhi m v c a các cơ quan tham gia M ng lư i b o t n, lưu gi ngu n gen: - Qu n lý và t ch c th c hi n các n i dung quy nh t i ph n II c a Quy ch này v toàn b s lư ng và ch t lư ng ngu n gen ã ư c duy t trong án (k c ngu n gen mà cơ quan ph i h p b o t n, lưu gi ). 5. Các B , ngành, a phương: - Xây d ng án t ng th b o t n, lưu gi ngu n gen thu c lĩnh v c do cơ quan m nhi m. - Các B , ngành ch qu n, U ban nhân dân t nh, thành ph có trách nhi m ăng ký v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v s lư ng c th các ch ng lo i ngu n gen ang ư c gi t i các ơn v theo các ch tiêu k thu t quy nh cho t ng ch ng lo i. - Hàng năm l p k ho ch và báo cáo c th v tình hình qu n lý ngu n gen thu c ơn v ang b o t n, lưu gi g i cho B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. - T p hu n hư ng d n k thu t và nghi p v qu n lý ngu n gen cho các cán b k thu t và các ơn v ph i h p. - Báo cáo nh kỳ theo yêu c u c a các cơ quan qu n lý. 6. Các t ch c khoa h c, công ngh , cơ s s n xu t kinh doanh, cá nhân... thu c các B , ngành, a phương có i u ki n cơ s v t ch t, khoa h c k thu t có th m nh n ư c nhi m v b o t n, lưu gi ngu n gen th c v t, ng v t và vi sinh v t trong lĩnh v c chuyên môn h p c a B , ngành, a phương mình nhưng ph i ư c s ch p thu n và ph i ch u s qu n lý, ch o v chuyên môn c a cơ quan ch trì. V. NGU N TÀI CHÍNH: - Hàng năm các B , ngành, a phương l p k ho ch tài chính cho công tác b o t n, lưu gi ngu n gen t Ngân sách khoa h c, công ngh và môi trư ng. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng s xem xét và giao ch tiêu hàng năm cho các án b o t n, lưu gi ngu n gen thu c các B , ngành, a phương thành m t h ng m c c a k ho ch khoa h c, công ngh và môi trư ng. - Các B , ngành, a phương c n t o i u ki n thu hút các ngu n v n khác ph c v công tác b o t n, lưu gi ngu n gen. - Tranh th các ngu n tài chính c a các t ch c qu c t ào t o cán b , trao i chuyên gia, h i th o qu c t , h p tác v i các t ch c qu c t , v i các nư c trong khu
  5. v c và qu c t cùng i u tra, thu th p, trao i ngu n gen và b sung trang thi t b , ti n hành i u tra, b o t n, lưu gi , tư li u hoá và trao i các thông tin tư li u. VI. I U KHO N THI HÀNH: 1. V trư ng V Qu n lý Công ngh B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch u trách nhi m theo dõi, ki m tra, nh kỳ báo cáo B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v vi c th c hi n Quy ch này. 2. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c trên cơ s Quy ch này ch nh cơ quan ch trì và ban hành Quy ch qu n lý v b o t n, lưu gi ngu n gen th c v t, ng v t và vi sinh v t c a cơ quan mình. 3. Quy ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
Đồng bộ tài khoản