Quyết định số 2118/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 2118/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2118/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hành động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ vị thành niên và thanh niên đến năm 2010 định hướng 2020 - tỉnh Hưng Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2118/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH HƯNG YÊN NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 2118/Q -UBND Hưng Yên, ngày 15 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K HO CH HÀNH NG B O V , CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO S C KHO VN THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN N NĂM 2010 NNH HƯ NG 2020 - T NH HƯNG YÊN U BAN NHÂN DÂN T NH HƯNG YÊN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Quy t nh s 2010/Q -BYT ngày 07/06/2006 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành k ho ch t ng th qu c gia v b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho v thành niên và thanh niên Vi t Nam giai o n 2006-2010, nh hư ng n 2020; Căn c Ngh quy t s 02-NQ/TU ngày 07/06/2006 c a Ban thư ng v T nh u “V y m nh công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân trong tình hình m i”; Ngh quy t s 12-NQ/TU ngày 17/4/2007 c a Ban Thư ng v T nh u “V chương trình Dân s , gia ình và tr em giai o n 2006-2010 và nh hư ng n 2015”; Xét ngh c a Giám c S Y t t i T trình s 579/TTr-YT ngày 19/9/2007, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t k ho ch hành ng b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho v thành niên và thanh niên n 2010, nh hư ng 2020 - t nh Hưng Yên v i các n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu và ch tiêu cơ b n 1.1- M c tiêu chung: C i thi n tình tr ng s c kho th ch t, tinh th n và xã h i c a nhóm tu i tr . Nâng cao ki n th c, thái , k năng th c hành v chăm sóc s c kho và ti p c n các d ch v chăm sóc s c kho ti n t i gi m tình tr ng có thai ngoài ý mu n, nhi m HIV, tai n n thương tích, s d ng ch t gây nghi n và r i lo n tâm lý v thành niên và thanh niên. 1.2- M c tiêu c th : - Nâng cao vai trò c a các c p, các ngành, oàn th , nhà trư ng và gia ình trong b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho c a v thành niên và thanh niên. T o môi trư ng h tr , b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho c a v thành niên và thanh niên. Th c hi n xã h i hoá b o v , chăm sóc nâng cao s c kho v thành niên và thanh niên.
  2. - Nâng cao ki n th c và k năng th c hành v S c kho sinh s n, s c kho tình d c, phòng ch ng HIV/AIDS, phòng ch ng tai n n thương tích, l m d ng ch t gây nghi n và s c kho tâm th n cho v thành niên và thanh niên t b o v và nâng cao s c kho . - m b o cho v thành niên và thanh niên ti p c n d dàng và ư c áp ng , an toàn, thu n ti n các d ch v chăm sóc s c kho phù h p v i tâm lý l a tu i. - Xây d ng và tri n khai r ng các mô hình b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho v thành niên và thanh niên, c bi t là trong lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n. 1.3- Các ch tiêu cơ b n n năm 2010: - 100% c p u ng, chính quy n, oàn th a phương có ngh quy t và k ho ch t ch c th c hi n k ho ch b o v chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân, trong ó có v thành niên và thanh niên và 100% cán b lãnh o ng, chính quy n, oàn th các c p ư c cung c p thông tin và h tr c i thi n vi c b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho c a v thành niên và thanh niên. - 100% cha m và th y cô giáo ư c cung c p thông tin và h tr c i thi n vi c b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho c a v thành niên và thanh niên. - H ng năm: Gi m 10% trư ng h p có thai ngoài ý mu n; 10% s trư ng h p nhi m HIV m i; 10% s tai n n thương tích; 10% v thành niên, thanh niên s d ng ma tuý, rư u, bia, thu c lá. - 70% v thành niên và thanh niên trao i và ư c tư v n v tâm sinh lý; 80% v thành niên và thanh niên bi t th i i m d có thai, 90% hi u bi t cơ b n các bi n pháp tránh thai. - 80% v thành niên và thanh niên bi t phòng tránh nhi m khuNn ư ng sinh s n và có hi u bi t úng, y v phương th c lây truy n HIV. - 80% v thành niên và thanh niên bi t và d dàng ti p c n các d ch v tư v n, k thu t v chăm sóc s c kho sinh s n, v v n tâm lý, tình c m khi có nhu c u. - 100% cơ s chăm sóc s c kho sinh s n th c hi n thông tin - giáo d c, tư v n v chăm sóc s c kho sinh s n cho v thành niên và thanh niên. - 80% các i m cung c p d ch v chăm sóc s c kho sinh s n ư c ào t o, trang b phương ti n và i u ki n, thư ng xuyên cung c p d ch v thân thi n cho v thành niên và thanh niên. - Xây d ng và t ng bư c tri n khai r ng rãi mô hình i m v b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho c a v thành niên và thanh niên trên a bàn toàn t nh. - 80% v thành niên và thanh niên có khó khăn, có hoàn c nh c bi t ư c ti p c n thông tin v chăm sóc s c kho sinh s n, có hi u bi t v s lây truy n và cách phòng tránh HIV. Trong ó 50% ti p c n ư c d ch v thân thi n v thành niên và thanh niên.
  3. - 100% v thành niên và thanh niên hi u bi t m t s hành vi nguy cơ cho s c kho (s d ng và l m d ng ch t gây nghi n, an toàn giao thông,...); 100% v thành niên và thanh niên có v n v s c kho tâm th n ư c tư v n, i u tr . - 100% các trư ng h c t ch c t t chương trình giáo d c s c kho v thành niên và thanh niên. 1.4- nh hư ng n năm 2020: - Ti p t c Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c truy n thông v b o v chăm sóc và nâng cao s c kho v thành niên và thanh niên. - Tri n khai r ng các mô hình b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho v thành niên và thanh niên ã ư c xây d ng, rút kinh nghi m và hoàn ch nh mô hình trong giai o n 2010 - 2020. - Tăng v s lư ng, nâng cao v ch t lư ng các i m cung c p d ch v chăm sóc s c kho toàn di n (cung c p thông tin, tư v n v lâm sàng) cho v thành niên và thanh niên. - Ti p t c xây d ng môi trư ng thu n l i cho công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho v thành niên và thanh niên 2- Các gi i pháp 2.1. Tăng cư ng thông tin - giáo d c truy n thông v b o v chăm sóc và nâng cao s c kho v thành niên và thanh niên: T p trung nhân l c, phương ti n, huy ng nhi u kênh truy n thông chuy n t i các thông tin, thông i p t nhi u ngu n, b ng nhi u hình th c v b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho v thành niên và thanh niên cho nhi u nhóm i tư ng, t o s quan tâm c a c ng ng n s c kho v thành niên và thanh niên. - Tăng cư ng giáo d c truy n thông ưa các ki n th c v chăm sóc s c kho sinh s n, phòng tránh HIV, phòng tránh tai n n thương tích và l m d ng ch t gây nghi n, l m d ng lao ng, l m d ng tình d c v thành niên vào n i dung gi ng d y chính th c, k t h p v i các ho t ng ngo i khoá t i các trư ng trung h c cơ s và trung h c ph thông nh m giáo d c k năng s ng cho v thành niên và thanh niên. - M r ng và nâng cao ch t lư ng tư v n s c kho cho v thành niên và thanh niên. Tri n khai ho t ng tư v n s c kho cho v thành niên và thanh niên t i các i m cung c p d ch v chăm sóc s c kho t t nh n cơ s . Thành l p nhóm tuyên truy n, tư v n chăm sóc s c kho v thành niên và thanh niên, trang b phương ti n, n phNm truy n thông; ào t o k năng tư v n s c kho v thành niên và thanh niên cho cán b y t tuy n cơ s do cán b y t làm nòng c t, v i s tham gia c a giáo viên, cán b oàn, h i ph n và các ban ngành oàn th . 2.2- Xã h i hoá công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho v thành niên và thanh niên:
  4. - Xã h i hoá công tác b o v chăm sóc và nâng cao s c kho cho v thành niên và thanh niên nh m huy ng m i ngu n l c trong nư c và qu c t cho vi c th c hi n các m c tiêu. ng th i xác nh vai trò các t ch c ng, chính quy n, oàn th , qu n chúng và c ng ng tham gia vào các ho t ng chăm sóc s c kho v thành niên và thanh niên; t o ra s c m nh t ng h p, môi trư ng thu n l i cho vi c ưa ra các nhu c u và áp ng nhu c u b o v chăm sóc và nâng cao s c kho cho v thành niên và thanh niên. - Nâng cao vai trò, v trí và trách nhi m c a gia ình và c ng ng. V n ng gia ình tích c c và ch ng tham gia chăm sóc s c kho v thành niên và thanh niên. Huy ng các ngu n l c, t o s ng h , chia s c a c ng ng trong b o v , chăm sóc nâng cao s c kho v thành niên và thanh niên. - Huy ng s tham gia và t ch c ph i h p t t gi a các ngành, oàn th trong công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho v thành niên và thanh niên. ưa n i dung b o v , chăm sóc s c kho v thành niên và thanh niên vào k ho ch ho t ng hàng năm c a các ngành, oàn th , a phương trên cơ s ch c năng nhi m v ư c phân công. - a d ng và m r ng m ng lư i cung c p d ch v cho v thành niên và thanh niên t i tuy n y t cơ s , c bi t là tuy n y t xã, phư ng nh m áp ng , k p th i, thu n ti n nhu c u c a i tư ng. - Khuy n khích các cơ s y t ngoài công l p, các t ch c xã h i trên a bàn t nh tham gia cung c p các d ch v có ch t lư ng cao cho công tác chăm sóc s c kho v thành niên và thanh niên. - Ti p nh n s ng h , h p tác v i các t ch c cá nhân trong và ngoài nư c trong b o v , chăm sóc s c kho v thành niên và thanh niên. 2.3- Cung c p d ch v chăm sóc s c kho cho v thành niên và thanh niên: - Xây d ng các i m cung c p d ch v thân thi n cho v thành niên và thanh niên. L ng ghép tư v n tâm sinh lý, s c kho v i d ch v lâm sàng; t ch c tuyên truy n, giáo d c s c kho cho v thành niên và thanh niên, t o i u ki n cho v thành niên và thanh niên khi ti p c n v i các d ch v thân thi n luôn ư c gi kín các thông tin. - T i các cơ s cung c p các d ch v chăm sóc s c kho sinh s n thân thi n có cán b y t ư c ào t o ki n th c cơ b n v tư v n v thành niên và thanh niên v thành niên, có k năng th c hi n các th thu t, k thu t chăm sóc s c kho sinh s n v i ch t lư ng t t nh t, an toàn. - T i các trư ng Trung h c ph thông, cao ng và i h c tri n khai thí i m góc b n h u v thành niên và thanh niên, nh m ưa các ki n th c, hi u bi t v chăm sóc s c kho sinh s n n v i các i tư ng ưu tiên là h c sinh và sinh viên. 2.4- Nâng cao k năng ti p xúc, cung c p d ch v thân thi n và tư v n cho i ngũ cán b y t , thày cô giáo và i ngũ ng ng:
  5. - T ch c các khoá ào t o v k năng tư v n, ti p xúc và cung c p các d ch v thân thi n cho các i tư ng là cán b y t làm công tác chăm sóc s c kho sinh s n. - M các l p b i dư ng k năng tư v n d ch v chăm sóc s c kho sinh s n thân thi n cho i ngũ cán b là giáo viên các trư ng ph thông, cao ng và i h c. - Các nhà trư ng b i dư ng ki n th c cơ b n v chăm sóc s c kho sinh s n v thành niên và thanh niên cho h c sinh, sinh viên; thông qua các em tuyên truy n ki n th c v s c kho sinh s n n b n bè cùng l a tu i và các i tư ng khác trong c ng ng. 2.5- H tr b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho v thành niên và thanh niên: - Nâng cao các ho t ng b o v và gi m thi u y u t nguy cơ t môi trư ng s ng c a v thành niên và thanh niên. Cung c p thông tin, ki n th c, k năng tuyên truy n cho các b c cha m , th y cô giáo, cán b oàn, i, cán b chính quy n và oàn th a phương tham gia các ho t ng b o v , chăm sóc s c kho v thành niên và thanh niên. - Gi m thi u và t ng bư c lo i b các y u t nguy cơ như ma tuý, thu c lá, rư u bia, gái mãi dâm... ra kh i môi trư ng s ng c a gi i tr b ng các bi n pháp hành chính và xã h i. T ch c các ho t ng xã h i, t o môi trư ng lành m nh thu hút v thành niên và thanh niên. Phát tri n lo i hình "câu l c b ", " i m văn hoá", t ch c các cu c thi,... t o môi trư ng lành m nh, thu hút s tham gia c a v thành niên và thanh niên, giúp h t b o v và nâng cao s c kho c a b n thân. - Huy ng qu n chúng, h i viên các chi h i oàn th t i c m dân cư tham gia b o v , chăm sóc s c kho v thành niên và thanh niên. - Kiên quy t x lý các vi ph m l m d ng lao ng, l m d ng tình d c v thành niên. 2.6- Cơ ch chính sách: - Tăng ngân sách nhà nư c chi cho ngành y t , trong ó có ho t ng b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho v thành niên, thanh niên. - Tuy n d ng cán b y t trong các trư ng h c theo Thông tư s 03/TTLT-BYT- BGD& T nh m tăng cư ng các ho t ng y t trư ng h c. - Có chính sách khuy n khích cán b , h c sinh làm công tác oàn kiêm nhi m t i các nhà trư ng, cơ quan hành chính. - H tr v thành niên, thanh niên có hoàn c nh c bi t ư c ti p c n v i các d ch v tư v n, chăm sóc s c kho mi n phí. 2.7- Gi i pháp tài chính: T ng kinh phí d ki n: 1.790.000.000 . Trong ó:
  6. + Ngu n kinh phí Trung ương:1.000.000.000 . + Ngu n kinh phí a phương: 790.000.000 . i u 2. T ch c th c hi n 2.1- Ti n th c hi n: * Giai o n 2007 - 2008: - T ch c các ho t ng thông tin, giáo d c tuyên truy n v n ng xã h i t o s ng h c a toàn xã h i i v i lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n v thành niên và thanh niên. - Tri n khai thí i m 2 mô hình, d ch v thân thi n v i thanh niên và v thành niên t i các cơ s y t và "góc b n h u" m t s trư ng trung h c ph thông, cao ng và i h c trong t nh. - M các l p ào t o k năng tư v n, giao ti p, cung c p các d ch v k thu t cho các i tư ng là cán b y t , giáo viên trong các nhà trư ng trung h c ph thông, cao ng và i h c, xây d ng m ng lư i c ng tác viên trong các nhà trư ng, t ch c oàn, t ch c ph n , nông dân. * Giai o n 2009 - 2010 (m r ng mô hình can thi p): - M r ng các mô hình can thi p ư c ánh giá có hi u qu . - Ny m nh các ho t ng thông tin giáo d c truy n thông trong nhà trư ng ph thông và c ng ng. - T ch c giám sát, h tr v k thu t cho các cơ s ã tri n khai các d ch v thân thi n v thành niên và thanh niên. - T ng k t ánh giá k t qu tri n khai ho t ng chăm sóc và nâng cao s c kho v thành niên, rút ra nh ng bài h c kinh nghi m tri n khai ti p giai o n 2010 - 2020. 2.2- Công tác ch o: - Thành l p ti u ban ch o v chăm sóc s c kho v thành niên và thanh niên n m trong ban ch o chăm sóc s c kho sinh s n c a t nh ã ư c UBND t nh phê duy t ngày 31/12/2003. - Trung tâm chăm sóc s c kho sinh s n là cơ quan chuyên trách giúp ti u ban ch o, i u ph i và tri n khai các ho t ng, th c hi n k ho ch chăm sóc, b o v và nâng cao s c kho v thành niên và thanh niên. - Ph i h p l ng ghép các ho t ng v i các s , ban ngành; H i ph n , oàn thanh niên, S Giáo d c và ào t o, Ban ch o phòng ch ng các tai n n thương tích và t n n xã h i v i các chương trình, d án y t .
  7. - Ph i h p l ng ghép trong n i b ngành y t , l ng ghép các chương trình d án như: Làm m an toàn, k ho ch hoá gia ình, phòng ch ng HIV/AIDS, phòng ch ng tai n n thương tích, 2.3- Phân công nhi m v : -S Yt : Ch trì và ph i h p v i các ngành có liên quan t ch c th c hi n k ho ch chăm sóc s c kho v thành niên và thanh niên: t ch c các ho t ng thông tin, tư v n, giáo d c truy n thông v s c kho v thành niên và thanh niên cho các i tư ng t i c ng ng và trong nhà trư ng ph thông; xây d ng các i m cung c p d ch v thân thi n v thành niên và thanh niên t i các cơ s y t t t nh n huy n, t ng bư c tri n khai thí i m m t s trư ng ph thông và các trư ng i h c, Cao ng. T ch c ào t o m ng lư i cán b chuyên trách và c ng tác viên là cán b y t tuy n t nh, huy n, giáo viên, h c sinh, oàn thanh niên v k năng truy n thông, giao ti p, cung c p các tài li u truy n thông n m i i tư ng. - S k ho ch và u tư, S Tài chính: Ph i h p v i S Y t trình các c p có thNm quy n m b o ngân sách và hư ng d n các ho t ng b o v và chăm sóc s c kho v thành niên và thanh niên theo d toán 2007 - 2010. Ki m tra, giám sát vi c s d ng các ngu n kinh phí cho công tác b o v , chăm sóc s c kho v thành niên và thanh niên theo m c tiêu, k ho ch ã ư c phê duy t. - S Giáo d c và ào t o: + Ph i h p v i S Y t , S N i v tuy n d ng biên ch y t trư ng h c, xây d ng và ch o các trư ng h c th c hi n chương trình giáo d c th ch t, giáo d c gi i tính, chăm sóc s c kho sinh s n v thành niên và thanh niên, l m d ng ch t gây nghi n cho h c sinh c p ph thông. + B i dư ng cho giáo viên ki n th c, k năng gi ng d y, truy n t các n i dung giáo d c gi i tính, tình d c và s c kho v thành niên. Tham gia các ho t ng tuyên truy n v n ng v b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho v thành niên và thanh niên cho h c sinh. - oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh t nh: ưa n i dung giáo d c s c kho v thành niên và thanh niên vào chương trình giáo d c và nâng cao nh n th c cho oàn viên thanh niên trong nhà trư ng và các cơ s oàn a phương, ph i h p v i ngành y t t ch c các bu i truy n thông, cung c p các tài li u truy n thông cho i tư ng v thành niên và thanh niên; t ch c các cu c thi tìm hi u v ki n th c chăm sóc s c kho sinh s n - k ho ch hoá gia ình, HIV/AIDS và tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng. - H i Liên hi p Ph n t nh:
  8. Ph i h p v i ngành Y t tri n khai ho t ng tuyên truy n giáo d c ki n th c s c kho sinh s n - k ho ch hoá gia ình, HIV/AIDS cho các i tư ng là thanh niên, v thành niên ã l p gia ình, hư ng d n các bà m ang nuôi con bi t cách th c hành dinh dư ng úng cho tr theo các nhóm tu i, nuôi con hoàn toàn b ng s a m trong 6 tháng u, bi t chăm sóc tr khi b b nh. - U ban Dân s - Gia ình và Tr em: Ch trì, ph i h p v i các s , ngành liên quan t ch c th c hi n Ngh quy t 12- NQ/TU ngày 17/4/2007 c a Ban Thư ng v T nh u v “Chương trình Dân s , gia ình và tr em giai o n 2006 - 2010 và nh hư ng n năm 2015” và t ch c các d ch v k thu t chăm sóc s c kho sinh s n, phòng ch ng l m d ng s c lao ng, l m d ng tình d c tr em v thành niên. - UBND các huy n, th xã: Trên cơ s n i dung k ho ch ã ư c UBND t nh ban hành c th hoá và tri n khai k ho ch t i a phương. Xây d ng k ho ch b o v và chăm sóc nâng cao s c kho v thành niên và thanh niên c a huy n, th xã, b trí kinh phí t ngu n ngân sách c a a phương m b o th c hi n. Ch o xã, phư ng th c hi n t t công tác b o v và chăm sóc nâng cao s c kho v thành niên và thanh niên. Tăng cư ng ôn c, ki m tra giám sát vi c th c hi n các m c tiêu và n i dung c a k ho ch t i a phương. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Ông Chánh Văn phòng UBND t nh; Th trư ng các S , ngành: Y t , Tài Chính, K ho ch và u tư, U ban Dân s - Gia ình và Tr em t nh, T nh oàn TNCS, H i Liên hi p Ph n t nh; Th trư ng các s , ngành liên quan; Ch t ch UBND các huy n, th xã căn c quy t nh thi hành./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n B t Khách
Đồng bộ tài khoản