Quyết định số 213/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 213/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 213/2003/QĐ-TTg về việc công nhận các xã vùng an toàn khu thuộc tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 213/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 213/2003/Q -TTG Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH V VI C CÔNG NH N CÁC XÃ VÙNG AN TOÀN KHU THU C T NH THÁI NGUYÊN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Thái Nguyên t i công văn s 37/TT-UB ngày 19 tháng 11 năm 2002 và c a B trư ng B K ho ch và u tư t i công văn s 7542 BKH/ P ngày 28 tháng 11 năm 2002, v vi c công nh n các xã vùng An toàn khu thu c t nh Thái Nguyên, QUY T NNH i u 1. Công nh n 34 xã (ngoài 9 xã và 1 th tr n thu c huy n nh Hoá ã ư c công nh n là xã thu c vùng An toàn khu t i Quy t nh s 70/TTg ngày 27 tháng 01 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph ) thu c các huy n nh Hoá, i T , Võ Nhai, Ph Yên, Phú Bình, Phú Lương, t nh Thái Nguyên là các xã thu c vùng An toàn khu trong th i kỳ trư c Cách m ng tháng Tám năm 1945 và kháng chi n ch ng th c dân Pháp (có danh sách kèm theo). i u 2.T năm 2003 n 2007, m i năm ngân sách trung ương h tr ngân sách a phương kho ng 30 t ng u tư cơ s h t ng và b o v , tôn t o di tích l ch s t i các xã vùng An toàn khu ã ư c công nh n t i Quy t nh s 70/TTg nói trên và t i Quy t nh này theo tinh th n Quy t nh s 70/TTg ngày 27 tháng 01 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph v "B o v , tôn t o di tích l ch s cách m ng, phát tri n kinh t - xã h i vùng An toàn khu thu c huy n nh Hoá, t nh B c Thái". Giao Ch t ch y ban nhân dân t nh Thái Nguyên ch trì, ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin và các cơ quan liên quan xem xét quy ho ch, xây d ng, phê duy t các d án u tư nâng c p cơ s h t ng b o t n, tôn t o di tích l ch s cách m ng t i các xã thu c vùng An toàn khu c a t nh và ch o th c hi n theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. i u 3. B N i v ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng án v tiêu chí, công nh n các a danh là căn c cách m ng (g i là An toàn khu - ATK) trong các th i kỳ l ch s cách m ng và kháng chi n c a dân t c ta và các cơ ch , chính sách áp d ng cho các a phương nói trên trình Th tư ng Chính ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  2. i u 5. B trư ng các B : Văn hoá - Thông tin, K ho ch và u tư, Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i, N i v , Giáo d c và ào t o, Ch nhi m y ban Dân t c, Ch t ch y ban nhân dân t nh Thái Nguyên và các các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n: KT. TH TƯ NG CHÍNH PH - Th tư ng, các PTT Chính ph , - B Văn hoá - Thông tin, PHÓ TH TƯ NG -B N iv , - B Tài chính, - B Lao ng - Thương binh và Xã h i, - B Giáo d c và ào t o, - B K ho ch và u tư, - y ban Dân t c, - Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương, Ph m Gia Khiêm - Văn phòng Trung ương ng, - Các y ban c a Qu c h i, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - T nh y, H ND, UBND t nh Thái Nguyên, - VPCP : BTCN, các PCN, các V : KTTH, TH, P, TTBC - Lưu : VX (5), Văn thư. DANH SÁCH CÁC XÃ Ư C CÔNG NH N XÃ AN TOÀN KHU T NH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 213/2003/Q -TTg ngày 23 tháng 10 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) Xã An toàn khu Ghi chú 1 2 3 T ng s : 34 xã 1. Huy n nh Hoá 14 xã 1. i m M c 2. Quy Kỳ 3. Trung Lương 4. B c Nhiêu 5. Kim Ph ng 6. ng Th nh 7. Linh Thông 8. Kim Sơn 9. Lam V
  3. 10. Phú Ti n 11. Phúc Chu 12. Phư ng Ti n 13. Tân Dương 14. Tân Th nh 2. Huy n iT 11 xã 1. Yên Lãng 2. La B ng 3. Phú Cư ng 4. B n Ngo i 5. M Yên 6. Minh Ti n 7. Phúc Lương 8. c Lương 9. Phú Xuyên 10. Hoàng Nông 11. Khôi Kỳ 3. Huy n Võ Nhai 6 xã 1. Liên Minh 2. Phương Giao 3. Dân Ti n 4. Tràng Xá 5. Lâu Thư ng 6. Phú Thư ng 4. Huy n Ph Yên 1 xã 1. Tiên Phong 5. Huy n Phú Bình 1 xã 1. Kha Sơn 6. Huy n Phú Lương 1 xã 1. H p Thành
Đồng bộ tài khoản