intTypePromotion=3

Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
68
lượt xem
6
download

Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của UBND Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 214/2006/Q -UBND Hà N i, ngày 06 tháng 12 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C A UBND THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng 2003; Căn c Lu t t ai 2003; Căn c Lu t u th u 2005; Căn c Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999, s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000, s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 và các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph Hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch giám sát u tư c a c ng ng; Căn c Thông tư s 03/2003/TT-BKH ngày 19/5/2003 c a B K ho ch và u tư hư ng d n báo cáo giám sát, ánh giá u tư; Căn c Thông tư s 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính hư ng d n gi i quy t v n u tư; Căn c văn b n s 5787/VPCP-CN ngày 11/10/2006 c a Văn phòng Chính ph v vi c phân c p Gi y ch ng nh n KKD cho DNTN và th m nh phê duy t các d án nhóm C cho c p qu n, huy n t i Hà N i; Căn c văn b n s 2364/T &GS T ngày 12/4/2005 c a B K ho ch và u tư hư ng d n qu n lý u tư g n v i vi c th c hi n Ngh nh s 16/2005/N -CP c a Chính ph ; Căn c Ngh quy t s 08/2006/NQ-H ND ngày 22/7/2006 c a H i ng nhân dân thành ph v phân c p m t s lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v kinh t - xã h i; Căn c quy t nh s 48/2006/Q -UB ngày 11/4/2006 c a UBND Thành ph v vi c ban hành quy nh v phân c p th m quy n l p, th m nh, phê duy t nhi m v án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn trên a bàn Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i t trình s 937/TTr-KH& T ngày 15/11/2006, Báo cáo th m nh s : 1537/STP-VBPQ ngày 7/11/2006 c a S Tư pháp Hà N i; T trình b sung s : 983/TTr-KH& T ngày 01/12/2006 c a S K ho ch và u tư Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này b n “Quy nh v qu n lý các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c c a UBND Thành ph Hà N i”. i v i các d án u tư không có xây d ng công trình th c hi n theo quy nh t i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999, s 12/2000/N - CP ngày 05/5/2000, s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph và t i các i m 2, 3, 8, 10 (kho n 2,4), 12, 15, 18, 20, 21 quy nh này
 2. i v i các d án u tư xây d ng công trình s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, Thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Quy t nh này thay th quy t nh s 100/2002/Q -UB ngày 16/7/2002, s 116/2002/Q -UB ngày 14/8/2002 c a UBND Thành ph ; Các quy nh trong lĩnh v c u tư và xây d ng c a UBND Thành ph trái v i n i dung quy nh t i quy t nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; ( báo cáo); - TT Thành y; ( báo cáo) - TT H NDTP; ( báo cáo) - Văn phòng Chính ph ; - Các B KH& T, XD; Nguy n Qu c Tri u - Các /c PCT UBND Thành ph ; - Tòa án, Vi n Ki m sát, MTTQ TP; - ài PT&THHN, Báo KT T ( ưa tin); - Như i u 3; - Lưu: VT. QUY NNH QU N LÝ CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C A UBND THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 214/2006/Q -UBND ngày 06/12/2006 c a UBND thành ph ) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng, ph m vi i u ch nh B n quy nh này áp d ng v trình t , th t c, trách nhi m, quy n h n c a các t ch c, cá nhân có liên quan vi c phân c p trong qu n lý d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách c a UBND Thành ph Hà N i, k c các d án s d ng b ng ngu n thu l i ho c t qu phát tri n s nghi p u tư xây d ng cơ s v t ch t c a các ơn v s nghi p công l p thu c Thành ph nh m th c hi n các quy nh c a pháp lu t v xây d ng và c i cách hành chính trên a bàn Thành ph . i u 2. Công tác k ho ch u tư 1. Danh m c các d án u tư t ngu n v n ngân sách nhà nư c ph i l p và giao k ho ch hàng năm theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách. D án u tư nhóm A, công trình thu c danh m c công trình tr ng i m s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c ph i n m trong k ho ch 5 năm ư c H ND Thành ph thông qua. i v i các d án nhóm A do nhu c u c p bách ph i u tư chưa có trong k ho ch 5 năm ph i có văn b n ch p thu n c a Thư ng tr c H ND Thành ph . Các d án nhóm B ph i b trí v n th c hi n d án không quá 4 năm, nhóm C không quá 2 năm.
 3. 2. i u ki n ghi k ho ch: Các d án ghi k ho ch v n u tư hàng năm c a Thành ph t i th i i m l p và trình c p có thNm quy n phê duy t k ho ch khi có các i u ki n sau: a. i v i các d án quy ho ch: Ph i có cương và nhi m v d án quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t (tr các d án giao k ho ch năm 2007). b. i v i các d án chuNn b u tư: Có quy t nh phê duy t nhi m v chuNn b u tư, d toán chi phí chuNn b u tư ư c c p có thNm quy n quy t nh phê duy t trư c th i i m 31 tháng 10 trư c năm k ho ch (tr các d án giao k ho ch năm 2007). i v i nh ng d án có t ng m c u tư dư i 500 tri u không ph i l p và trình phê duy t nhi m v chuNn b u tư .Ch u tư báo cáo cơ quan c p trên tr c ti p xem xét, ki m tra g i cơ quan u m i t ng h p k ho ch trình c p có thNm quy n giao k ho ch hàng năm. c. i v i các d án chuNn b th c hi n u tư: Có quy t nh u tư c a c p có thNm quy n trư c th i i m 31 tháng 10 năm trư c năm k ho ch. d. i v i các d án th c hi n u tư: Có quy t nh u tư c a c p có thNm quy n trư c th i i m 31 tháng 10 trư c năm k ho ch; Có quy t nh phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán c a c p có thNm quy n. Trư ng h p c bi t i v i d án nhóm A n u chưa có quy t nh phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán thì trong quy t nh u tư ph i quy nh m c v n t ng h ng m c công trình, có thi t k và d toán h ng m c công trình ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. u m i t ng h p k ho ch trình c p có thNm quy n quy t nh: a. S K ho ch và u tư t ng h p k ho ch u tư các d án s d ng ngu n v n ngân sách u tư cho phát tri n, v n chương trình m c tiêu, l y ý ki n S Tài chính và trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. b. S Tài chính t ng h p k ho ch u tư các d án s d ng ngu n v n ngân sách s nghi p kinh t , l y ý ki n S K ho ch và u tư và trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. c. Phòng K ho ch – Kinh t các Qu n, huy n có trách nhi m t ng h p, l y ý ki n Phòng Tài chính và trình UBND qu n, huy n quy t nh phê duy t k ho ch u tư các d án s d ng ngu n v n ngân sách u tư do Qu n, huy n qu n lý. d. Th i gian tr l i, tham gia ý ki n c a cơ quan ư c h i ý ki n là 07 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n h i ý ki n. Sau th i h n trên, cơ quan ư c h i ý ki n không có văn b n tr l i ư c xem là th ng nh t v i n i dung do cơ quan u m i g i và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và UBND Thành ph . e. Cơ quan u m i t ng h p k ho ch ch u trách nhi m v n i dung trình duy t. 4. i u ch nh k ho ch: Các S , Ngành, UBND các Qu n, huy n, các ơn v liên quan và các ch u tư có trách nhi m t ch c th c hi n nghiêm túc k ho ch u tư hàng năm theo quy t nh phê duy t c a c p có thNm quy n; Trư ng h p i u ch nh k ho ch ph i th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t v u tư; cơ quan u m i t ng h p k ho ch quy nh t i kho n 1 i u này có trách nhi m báo cáo và trình c p có thNm quy n xem xét phê duy t i u ch nh k ho ch trư c ngày 31/10 hàng năm. K ho ch i u ch nh trư c khi phê duy t ph i ư c s ch p thu n c a Thư ng tr c H ND. y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư ư c i u ch nh cơ c u k ho ch v n (xây l p, thi t b và ki n thi t cơ b n khác) i v i các d án thu c thành ph qu n lý như không làm thay i t ng m c v n Thành ph ã giao k ho ch cho d án. i u 3. Qu n lý u tư theo quy ho ch
 4. Các d án u tư xây d ng công trình s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c khi trình UBND Thành ph thông qua ch trương và phê duy t nhi m v chuNn b u tư ph i phù h p v i quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, các quy ho ch phát tri n ngành có liên quan, quy ho ch xây d ng chi ti t, quy ho ch và k ho ch s d ng t 5 năm ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 4. Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng 1. N i dung qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn thành ph th c hi n úng theo Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph ; quy t nh s 170/2006/Q -UBND ngày 20/9/2006 c a UBND thành ph quy nh trách nhi m qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn Thành ph Hà N i. 2. Qu n lý ti n , kh i lư ng thi công, an toàn lao ng, môi trư ng xây d ng th c hi n theo các i u 31, i u 32, i u 33 và i u 34, Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph . Chương 2. TRÌNH T , TH T C TRI N KHAI D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH S D NG V N NGÂN SÁCH C A THÀNH PH HÀ N I i u 5. Trình t tri n khai các d án u tư xây d ng công trình s d ng ngu n v n ngân sách 1. ChuNn b u tư a. Phê duy t nhi m v chuNn b u tư (xác nh ch trương u tư) b. L p d án u tư. c. ThNm nh và phê duy t d án u tư (bao g m thNm nh thi t k cơ s ). 2. Th c hi n u tư a. ThNm nh và phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán. b. Giao t th c hi n d án. c. Th c hi n b i thư ng, gi i phóng m t b ng. d. u th u. e. Xây d ng công trình. 3. K t thúc d án u tư ưa vào khai thác s d ng. a. Quy t toán v n u tư và phê duy t quy t toán. b. Bàn giao công trình ưa vào khai thác s d ng. i u 6. Cung c p Thông tin liên quan ph c v l p, th m nh, phê duy t d án u tư. 1. Hình th c cung c p thông tin: a. ăng t i c p nh t thư ng xuyên trên phương ti n thông tin i chúng: C ng giao ti p i n t thành ph Hà N i, Trang thông tin i n t S K ho ch và u tư Hà N i và các trang thông tin i n t do các S chuyên ngành, Qu n, Huy n qu n lý.
 5. b. Cung c p thông tin tr c ti p theo ngh c a ch u tư: Ch u tư ư c quy n ngh các cơ quan qu n lý c a Thành ph cung c p các thông tin c n thi t liên quan n vi c l p d án u tư ngoài các thông tin ã ăng t i trên phương ti n thông tin i chúng. 2. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i t ng h p các thông tin liên quan n công tác qu n lý u tư và xây d ng ăng t i trên phương ti n thông tin i chúng, bao g m: Các văn b n pháp lu t c a nhà nư c, quy nh hư ng d n v qu n lý u tư, xây d ng ang có hi u l c thi hành; Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph , quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch s d ng t ai 5 năm, quy ho ch xây d ng chi ti t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. Cung c p thông tin tr c ti p theo ngh c a ch u tư: a. Trách nhi m cung c p thông tin theo ngh c a ch u tư: - S K ho ch và u tư là u m i cung c p thông tin v chính sách u tư, hư ng d n th t c, gi i quy t khó khăn vư ng m c trong quá trình tri n khai l p thNm nh d án, phê duy t d án. - Cơ quan qu n lý quy ho ch ki n trúc (S Quy ho ch ki n trúc và UBND Qu n, Huy n) là u m i cung c p, hư ng d n, gi i áp các thông tin v quy ho ch xây d ng và Ch ng ch quy ho ch xây d ng (theo phân c p t i quy t nh s 48/2006/Q -UB ngày 11/4/2006 c a UBND Thành ph v vi c ban hành quy nh v phân c p thNm quy n l p, thNm nh, phê duy t nhi m v án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn trên a bàn Thành ph Hà N i). N i dung thông tin quy ho ch xây d ng, n i dung Ch ng ch quy ho ch xây d ng khi cung c p chi ch u tư th c hi n theo quy nh c a B Xây d ng và c a UBND Thành ph . - S Xây d ng là u m i hư ng d n, cung c p cho ch u tư thông tin v a ch t (n u có) t i a i m l p d án ho c khu v c lân c n khi nhà u tư có yêu c u l p thi t k cơ s và d án; cung c p thông tin và hư ng d n ch , chính sách qu n lý kinh t - k thu t trong xây d ng cơ b n. - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t là u m i cung c p, hư ng d n, gi i áp các thông tin v quy ho ch, k ho ch s d ng t, chính sách t ai, th t c thu h i, giao t; ánh giá tác ng môi trư ng; s d ng tài nguyên. - S Tài chính là u m i cung c p, hư ng d n, gi i áp các thông tin chính sách v b i thư ng, h tr gi i phóng m t b ng và thanh quy t toán v n u tư. - Các S chuyên ngành theo ch c năng nhi m v là u m i cung c p, hư ng d n, gi i áp các thông tin v quy ho ch, tiêu chuNn k thu t ngành. - Các doanh nghi p qu n lý, kinh doanh i n l c, nư c s ch, qu n lý công trình th y l i, thoát nư c, bưu chính vi n thông có trách nhi m cung c p thông tin liên quan cho ch u tư làm căn c l p d án. - UBND các Qu n Huy n là u m i cung c p, hư ng d n, gi i áp các thông tin liên quan v th t c l p, phê duy t phương án b i thư ng gi i phóng m t b ng, h sơ a chính liên quan n a i m t ai trên a bàn qu n huy n. b. Các S , Ngành, UBND các Qu n, Huy n và các cơ quan liên quan trong ph m vi thu c thNm quy n ư c UBND Thành ph giao có trách nhi m cung c p thông tin; ch u trách nhi m v n i dung, ch t lư ng thông tin và hư ng d n, gi i áp theo ngh c a các ch u tư trong th i h n không quá 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a ch u tư. Trư ng h p các thông tin v quy ho ch c n cung c p theo ngh các ch u tư chưa có trong quy ho ch ã ư c c p thNm quy n phê duy t, trong th i h n 7 ngày làm vi c ph i thông báo cho ch u tư bi t b ng văn b n, ng th i có trách nhi m báo cáo xu t v i cơ quan có thNm quy n phê duy t quy ho ch tr l i cho ch u tư trong th i h n 30 ngày k t ngày ch u tư có yêu c u. c. Các cơ s ngành qu n huy n có quy nh hư ng d n c th vi c cung c p thông tin cho ch u tư và niêm y t công khai t i cơ quan tri n khai th c hi n.
 6. i u 7. Xác nh ch u tư d án. Ch u tư d án ph i ư c c p có thNm quy n quy t nh khi phê duy t nhi m v chuNn b u tư trư c khi l p d án; vi c xác nh ch u tư th c hi n theo các quy nh như sau: 1. D án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph : Ch u tư d án là UBND Thành ph . UBND Thành ph y quy n cho các Ban QLDA có i u ki n năng l c t ch c th c hi n m t ph n nhi m v , quy n h n c a ch u tư (không y quy n phê duy t các quy t nh thu c thNm quy n c a ch u tư). 2. D án thu c thNm quy n phê duy t c a UBND Thành ph : a. i v i các d án nhóm A, B, C: Ch u tư d án là các S , Ngành, UBND các Qu n, Huy n. Ch u tư có th y quy n cho các Ban QLDA tr c thu c th c hi n m t ph n nhi m v , quy n h n c a ch u tư (không y quy n phê duy t các quy t nh thu c thNm quy n c a ch u tư). b. i v i các d án s d ng ngu n v n ngân sách s nghi p kinh t u tư duy tu, b o dư ng cơ s v t ch t hi n có và có t ng m c u tư n 1 t ng, ch u tư d án là ơn v qu n lý, s d ng cơ s v t ch t ó. c. Các ơn v s nghi p công l p là ch u tư các d án th c hi n b ng ngu n v n thu s nghi p l i theo quy nh u tư cơ s v t ch t c a ơn v . d. UBND Xã, Phư ng là ch u tư các d án u tư s d ng ngu n v n ngân sách c a Xã, Phư ng qu n lý theo phân c p. e. Các trư ng h p khác, UBND Thành ph xem xét quy t nh i v i t ng d án c th phù h p v i phương th c u tư và quy mô c a t ng d án. 3. i v i các d án th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u này, ơn v ang ho c s qu n lý s d ng công trình có trách nhi m c ngư i tham gia v i Ban QLDA qu n lý u tư xây d ng công trình và ti p nh n qu n lý, s d ng khi công trình hoàn thành. 4. Các hình th c qu n lý d án: th c hi n theo quy nh t i m c 11 i u 1 Ngh nh 112/2006/N -CP c a Chính ph và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, Thành ph . i u 8. L p và phê duy t nhi m v chu n b u tư 1. i v i các d án u tư thu c thNm quy n quy t nh c a UBND Thành ph : a. Các S , Ban, Ngành, UBND các Qu n, huy n căn c vào Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph và Qu n, huy n, K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm ã ư c H ND thành ph thông qua, các quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch xây d ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t nghiên c u, xu t các d án u tư trình UBND Thành ph thông qua ch trương b ng quy t nh phê duy t nhi m v chuNn b u tư d án. b. N i dung h sơ khi trình phê duy t nhi m v chuNn b u tư g m: T trình ngh phê duy t nhi m v chuNn b u tư; cương công tác chuNn b u tư. N i dung cương công tác chuNn b u tư c n thuy t minh rõ các n i dung: Tên d án, s c n thi t u tư, tên ch u tư, a i m xây d ng công trình (thuy t minh sơ b hi n tr ng khu t), s phù h p v i quy ho ch (Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, các quy ho ch ngành liên quan, quy ho ch xây d ng chi ti t, quy ho ch, k ho ch s d ng t), m c tiêu u tư, quy mô u tư d ki n, hình th c u tư, t ng m c và ngu n v n u tư d ki n (trong ó có ư c chi phí b i thư ng GPMB, phương án tái nh cư n u có, chi phí nghiên c u l p d án), d ki n th i gian th c hi n d án, n i dung công tác chuNn b u tư, kinh phí, ngu n v n và d ki n th i gian hoàn thành công tác chuNn b u tư.
 7. c. N i dung quy t nh phê duy t nhi m v chuNn b u tư g m: Tên d án, tên ch u tư, a i m d ki n xây d ng công trình, m c tiêu u tư; quy mô u tư d ki n, n i dung chuNn b u tư, d toán chuNn b u tư (bao g m c chi phí cho vi c l p thi t k cơ s ), th i gian hoàn thành chuNn b u tư. d. ThNm quy n phê duy t nhi m v chuNn b u tư: UBND Thành ph phê duy t nhi m v chuNn b u tư các d án nhóm A, B; y quy n Giám c S K ho ch và u tư phê duy t nhi m v chuNn b u tư các d án nhóm C thu c UBND Thành ph qu n lý và các d án do S , Ngành phê duy t u tư theo y quy n t i quy nh này. Các d án u tư thu c i tư ng báo cáo Thành y thông qua: Ch u tư trình Ban cán s UBND Thành ph báo cáo Thành y thông qua trư c khi phê duy t nhi m v chuNn b u tư theo quy ch làm vi c c a Thành y. e. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i ti p nh n, thNm tra, trình UBND Thành ph xem xét quy t nh phê duy t nhi m v chuNn b u tư và ch u trách nhi m v vi c thNm tra, các n i dung xu t và báo cáo c a mình. g. Th i gian thNm tra h sơ trình phê duy t nhi m v chuNn b u tư là 12 ngày làm vi c; th i gian xem xét phê duy t nhi m v chuNn b u tư là 03 ngày làm vi c. 2. UBND các Qu n, Huy n phê duy t nhi m v chuNn b u tư i v i các d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a UBND các Qu n, huy n theo phân c p. Phòng K ho ch – kinh t các Qu n, Huy n là u m i ti p nh n h sơ, thNm tra trình c p có thNm quy n phê duy t nhi m v chuNn b u tư. N i dung h sơ trình duy t, n i dung quy t nh phê duy t, th i gian thNm tra, phê duy t nhi m v chuNn b u tư th c hi n theo m c b, c, g kho n 1 i u này. 3. Phê duy t d toán chi phí chuNn b u tư: a. y quy n các S : Giao thông công chính, Xây d ng, Công nghi p, Nông nghi p và phát tri n nông thôn phê duy t d toán chi phí chuNn b u tư các d án nhóm B, C; ti p nh n, thNm nh, trình UBND Thành ph phê duy t d toán chi phí chuNn b u tư d án nhóm A trên cơ s nhi m v chuNn b u tư ã ư c UBND Thành ph phê duy t. b. y quy n các S : Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Bưu chính Vi n thông phê duy t d toán chi phí chuNn b u tư các d án có t ng m c u tư n 5 (năm) t ng thu c chuyên ngành qu n lý trên cơ s nhi m v chuNn b u tư ã ư c UBND Thành ph phê duy t. c. UBND các Qu n, Huy n th c hi n phê duy t d toán chi phí chuNn b u tư các d án ư c phân c p quy t nh u tư theo quy nh này. d. Th i gian thNm tra h sơ trình phê duy t d toán chi phí chuNn b u tư là 12 ngày làm vi c; th i gian xem xét phê duy t d toán chi phí chuNn b u tư là 03 ngày làm vi c. i u 9. L p d án u tư 1. i v i các d án quan tr ng qu c gia theo Ngh quy t s 66/2006/QH11 c a Qu c h i thì ch u tư ph i l p Báo cáo u tư trình Chính ph xem xét trình Qu c h i thông qua ch trương và cho phép u tư. i v i các d án khác, ch u tư không ph i l p Báo cáo u tư. i v i d án nhóm A không có trong quy ho ch ngành ư c c p có thNm quy n phê duy t thì ch u tư ph i báo cáo B qu n lý ngành xem xét, b sung quy ho ch theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph ch p thu n b sung quy ho ch trư c khi l p d án u tư xây d ng công trình. 2. L p d án u tư:
 8. a. N i dung d án u tư khi l p, trình thNm nh, phê duy t d án th c hi n theo quy nh t i i u 5, 6, 7, 8 Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph ; m c 4 i u 1 Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, Thành ph . b. N i dung Báo cáo kinh t - k thu t khi l p, trình thNm nh, phê duy t th c hi n theo quy nh t i kho n 4 i u 35 Lu t Xây d ng, kho n V ph n I Thông tư s 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 c a B Xây d ng và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, Thành ph . c. Trong quá trình l p d án, căn c thông tin ư c cung c p ch u tư l p h sơ d án và không ph i th a thu n v i các cơ quan qu n lý liên quan. d. Công tác t ch c th c hi n GPMB theo quy ho ch không ph i l p d án; th c hi n theo quy t nh giao nhi m v c a UBND Thành ph . e. Th i gian l p xong d án nhóm C không quá 6 tháng, nhóm B không quá 9 tháng, nhóm A không quá 12 tháng k t khi có quy t nh giao v n chuNn b u tư. Trư ng h p th i gian l p d án kéo dài hơn so v i quy nh, ch u tư ph i có văn b n báo cáo và ư c cơ quan quy t nh u tư ch p thu n. i v i các d án ph i u tư gi i quy t các nhu c u c p bách, b c xúc ho c các yêu c u c bi t khác ư c th c hi n theo văn b n ch o c a c p có thNm quy n. i u 10. Th m nh và phê duy t d án 1. N i dung thNm nh d án: N i dung thNm nh d án u tư xây d ng công trình th c hi n theo quy nh t i m c 6 i u 1 Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, Thành ph . i v i Báo cáo kinh t - k thu t: N i dung thNm nh Báo cáo kinh t - k thu t th c hi n theo quy nh t i m c 6 i u 1 Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph ; i u 12 Ngh nh s 16/2005/N -CP c a Chính ph , kho n V ph n I Thông tư s 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 c a B Xây d ng và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, Thành ph . 2. Cơ quan, t ch c u m i thNm nh: a. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i t ch c thNm nh các d án u tư thu c thNm quy n quy t nh c a UBND Thành ph và S K ho ch và u tư theo y quy n t i quy nh này. b. Phòng K ho ch – Kinh t các Qu n, huy n là u m i t ch c thNm nh các d án u tư, Báo cáo kinh t - k thu t thu c thNm quy n quy t nh c a UBND Qu n, Huy n theo phân c p. c. Các S ngành ư c UBND Thành ph y quy n quy t nh u tư theo quy nh này có trách nhi m giao cho m t ơn v chuyên môn tr c thu c làm u m i t ch c thNm nh d án theo quy nh trư c khi quy t nh u tư. d. ThNm nh d án u tư xây d ng công trình c thù, th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 71/2005/N -CP ngày 06/6/2005 c a Chính ph . e. Cơ quan, t ch c u m i thNm nh ch u trách nhi m v k t qu thNm nh và các n i dung d án trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c thNm nh: a) H sơ trình phê duy t: Th c hi n theo quy nh t i m c 4 i u 1 Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, Thành ph .
 9. b. Trong th i h n 3 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, cơ quan, t ch c u m i thNm nh d án có trách nhi m g i h sơ d án l y ý ki n thNm nh c a các cơ quan liên quan (bao g m c n i dung thNm nh thi t k cơ s ) theo quy nh. c. N i dung tr l i ý ki n thNm nh c a các cơ quan liên quan ph i rõ ràng: n i dung ng ý (phù h p), n i dung không ng ý (không phù h p), n i dung c th ph i b sung hoàn ch nh. Th i gian tr l i ý ki n thNm nh k t khi nh n ư c văn b n yêu c u là: 7 ngày i v i d án nhóm C, 10 ngày i v i d án nhóm B và 15 ngày i v i d án nhóm A. Sau th i h n trên, n u cơ quan ư c h i ý ki n thNm nh không có văn b n tham gia ý ki n thNm nh, ư c xem là th ng nh t v i n i dung d án do cơ quan u m i thNm nh g i và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và UBND Thành ph . Th i gian thNm nh thi t k cơ s theo quy nh t i kho n 4 i u 11 quy nh này. d. Cơ quan u m i thNm nh d án có trách nhi m t ng h p ý ki n thNm nh c a các cơ quan liên quan (bao g m k t qu thNm nh thi t k cơ s ) và thông báo k t qu thNm nh d án b ng văn b n ch u tư hoàn ch nh h sơ trình phê duy t d án. Trư ng h p h sơ d án y theo quy nh, cơ quan thNm nh thi t k cơ s óng d u xác nh n h sơ thi t k cơ s ã ư c thNm nh g i cơ quan u m i thNm nh d án l p báo cáo thNm nh và trình c p thNm quy n phê duy t d án. e. Trư ng h p h sơ d án ph i b sung hoàn ch nh theo thông báo k t qu thNm nh d án, ch u tư hoàn ch nh h sơ d án, h sơ thi t k cơ s và làm vi c v i cơ quan thNm nh thi t k cơ s óng d u xác nh n h sơ thi t k cơ s ã ư c thNm nh trư c khi trình phê duy t d án. 4. Th i gian thNm nh, phê duy t d án u tư: a. Th i gian thNm nh d án u tư: - D án thu c nhóm C: 18 ngày làm vi c. - D án thu c nhóm B: 27 ngày làm vi c. - D án thu c nhóm A: 54 ngày làm vi c. - Trư ng h p c bi t, th i gian thNm nh d án có th kéo dài hơn nhưng ph i ư c ngư i quy t nh u tư cho phép và thông báo cho ch u tư bi t. b. Th i gian thNm nh d án i v i d án ph i b sung hoàn ch nh theo thông báo k t qu thNm nh d án: - D án thu c nhóm C: 08 ngày làm vi c. - D án thu c nhóm B: 12 ngày làm vi c. - D án thu c nhóm A: 24 ngày làm vi c. c. Th i gian xem xét phê duy t u tư d án c a c p có thNm quy n: - D án thu c nhóm C: 02 ngày làm vi c. - D án thu c nhóm B: 03 ngày làm vi c. - D án thu c nhóm A: 06 ngày làm vi c. - Trư ng h p c bi t, th i gian phê duy t d án có th kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm vi c.
 10. i u 11. Th m nh thi t k cơ s công trình xây d ng 1. Các S Xây d ng, Giao thông Công chính, Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m t ch c thNm nh thi t k cơ s các d án nhóm B, C thu c thNm quy n phê duy t c a UBND Thành ph . a. S Công nghi p t ch c thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình h m lò, d u khí, nhà máy i n, ư ng dây t i i n, tr m bi n áp và các công trình công nghi p chuyên ngành (tr công nghi p v t li u xây d ng); b. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình th y l i, ê i u và các công trình chuyên ngành nông nghi p khác ư c UBND Thành ph giao. c. S Giao thông công chính t ch c thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình giao thông, h t ng k thu t ô th . d. S Xây d ng thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình dân d ng, công nghi p v t li u xây d ng và các d án u tư xây d ng công trình khác do Ch t ch y ban nhân dân Thành ph yêu c u; ThNm nh thi t k cơ s i v i d án u tư xây d ng m t công trình dân d ng nhóm A dư i 20 t ng. e. Trư ng h p d án u tư xây d ng công trình liên quan t i nhi u chuyên ngành thì S u m i ch trì thNm nh thi t k cơ s là S có ch c năng qu n lý nhà nư c v ngành có y u t quy t nh tính ch t, m c tiêu c a d án, ch u trách nhi m t ng h p ý ki n c a các s , ngành và cơ quan liên quan thNm nh thi t k cơ s . f. Ch u tư t ch c thNm nh thi t k b n v thi công c a Báo cáo kinh t - k thu t trư c khi trình c p có thNm quy n phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t; Trư ng h p ch u tư không i u ki n t ch c thNm nh thi t k b n v thi công – d toán thì ch u tư thuê ơn v tư v n năng l c thNm nh ho c báo cáo ngư i quy t nh u tư giao cho các t ch c tr c thu c có năng l c chuyên môn thNm nh. 2. y ban nhân dân Qu n, Huy n ch u trách nhi m t ch c thNm nh thi t k cơ s ; Phòng Xây d ng – ô th là b ph n u m i giúp UBND Qu n, huy n t ch c thNm nh thi t k cơ s các d án theo phân c p quy t nh u tư. 3. N i dung thNm nh thi t k cơ s : Th c hi n theo quy nh t i m c 6 i u 1 Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . Cơ quan, t ch c thNm nh thi t k cơ s có trách nhi m k t lu n v k t qu thNm nh thi t k cơ s có i u ki n c p có thNm quy n phê duy t d án theo quy nh c a Lu t Xây d ng, Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . Trư ng h p thi t k cơ s do ch u tư l p chưa i u ki n c p có thNm quy n phê duy t d án theo quy nh, cơ quan thNm nh ph i có ý ki n thNm nh b ng văn b n (m t l n); n i dung văn b n thNm nh ph i rõ ràng: n i dung ng ý, n i dung không ng ý, n i dung ph i b sung hoàn ch nh c th , g i cho cơ quan u m i thNm nh d án thông báo cho ch u tư b sung hoàn thi n; cơ quan thNm nh thi t k cơ s ki m tra, óng d u xác nh n h sơ ã thNm nh khi nh n ư c h sơ ã hoàn thi n c a ch u tư ch u tư trình c p có thNm quy n phê duy t d án. 4. Th i gian thNm nh thi t k cơ s : a. Th i gian thNm nh thi t k cơ s (thi t k b n v thi công i v i các trư ng h p ch l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình) c a d án u tư nhóm C không quá 10 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l .
 11. b. Th i gian thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư nhóm B không quá 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . c. Th i gian ki m tra, óng d u xác nh n h sơ thi t k cơ s ã ư c thNm nh i v i h sơ d án ph i b sung hoàn ch nh h sơ thi t k cơ s không quá 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . i u 12. V phân c p và y quy n quy t nh u tư 1. UBND các Qu n, Huy n quy t nh u tư các d án n nhóm C thu c các lĩnh v c kinh t - xã h i ư c phân c p qu n lý theo Ngh quy t H ND Thành ph s 08/2006/NQ-H ND ngày 22/7/2006. 2. y quy n quy t nh phê duy t các d án thu c thNm quy n c a UBND Thành ph : Giám c các S : Xây d ng, Giao thông công chính, Công nghi p, Nông nghi p và phát tri n nông thôn quy t nh u tư các d án nhóm C do S tr c ti p qu n lý trên cơ s k ho ch chuNn b u tư ã ư c UBND Thành ph phê duy t. Giám c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Bưu chính Vi n thông quy t nh u tư các d án có t ng m c u tư n 5 (năm) t ng do S tr c ti p qu n lý trên cơ s k ho ch chuNn b u tư ã ư c UBND Thành ph phê duy t. Giám c các S khác quy t nh u tư các d án có t ng m c u tư n 1 (m t) t ng do S tr c ti p qu n lý trên cơ s k ho ch chuNn b u tư ã ư c UBND Thành ph phê duy t. Giám c S K ho ch và u tư quy t nh u tư các d án n nhóm C trên cơ s k ho ch chuNn b u tư ã ư c UBND Thành ph phê duy t (ngoài các d án y quy n cho các S quy t nh u tư). i u 13. Giao t, b i thư ng GPMB th c hi n các d án u tư 1. Vi c giao và cho thuê t th c hi n các d án u tư xây d ng th c hi n theo quy nh c a Lu t t ai, các ngh nh hư ng d n th c hi n Lu t t ai c a Chính ph , quy t nh s 68/2006/Q - UBND c a UBND Thành ph và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . 2. Trư ng h p gi i phóng m t b ng xây d ng theo quy ho ch xây d ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, vi c b i thư ng gi i phóng m t b ng ư c th c hi n như sau: a. Giao T ch c phát tri n qu t Thành ph tri n khai th c hi n gi i phóng m t b ng theo quy ho ch i v i khu t chưa xác nh ch u tư. b. i v i nh ng d án có yêu c u c bi t v ti n , có di n tích chi m t l n và quan tr ng n m trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph , UBND Thành ph giao T ch c phát tri n qu t ti n hành GPMB, giao t s ch cho Ch u tư th c hi n d án. c. Kinh phí gi i phóng m t b ng th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . d. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i UBND Thành ph phê duy t nhi m v GPMB theo quy ho ch; Th i gian xem xét trình UBND Thành ph phê duy t nhi m v GPMB theo quy ho ch không quá 10 ngày làm vi c. i u 14. V th m nh, phê duy t thi t k , d toán, t ng d toán công trình 1. Ch u tư t t ch c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán, t ng d toán theo quy nh t i i u 16 Ngh nh s 16/2005/N -CP, m c 7 i u 1 Ngh nh s 112/2006/N -CP c a Chính ph và g i các quy t nh phê duy t n cơ quan quy t nh u tư, cơ
 12. quan thNm nh thi t k cơ s và cơ quan u m i t ng h p k ho ch u tư trư c th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày phê duy t; Trư ng h p ch u tư không i u ki n, năng l c t ch c thNm nh thi t k k thu t – t ng d toán, thi t k b n v thi công – d toán thì ch u tư thuê t ch c tư v n có i u ki n năng l c thNm nh theo quy nh. 2. ThNm nh giá máy móc thi t b : S Tài chính ch trì ph i h p v i các s qu n lý có liên quan (n u c n thi t) t ch c thNm nh giá c máy móc, thi t b làm căn c ch u tư phê duy t d toán ho c t ng d toán i v i nh ng d án u tư s d ng v n ngân sách Nhà nư c u tư mua s m máy móc, thi t b ; Th i gian gi i quy t không quá 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l c a ch u tư. i u 15. V công tác qu n lý u th u 1. Vi c tri n khai công tác u th u ph i th c hi n nghiêm túc các quy nh c a Lu t u th u, Lu t Xây d ng, Lu t Th c hành ti t ki m ch ng lãng phí và các Ngh nh, văn b n hư ng d n th c hi n. N i dung, th i h n phê duy t các n i dung quá trình u th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u. i u ki n t ch c u th u: Có k ho ch u th u ư c duy t; h sơ m i th u ư c duy t và k ho ch v n ư c giao th c hi n. Trư ng h p chưa có k ho ch v n ư c giao, ph i có ý ki n ch p thu n c a UBND thành ph . 2. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i giúp UBND Thành ph th c hi n qu n lý Nhà nư c v u th u theo y quy n c a UBND Thành ph , ch u trách nhi m hư ng d n các S , Ngành, Qu n, Huy n và các ch u tư th c hi n các n i dung v công tác u th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u; ki m tra, thanh tra và t ng h p báo cáo công tác u th u các d án u tư thu c ph m vi Thành ph qu n lý. Th c hi n các nhi m v : Phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu u th u c a các gói th u d án ư c y quy n phê duy t theo quy nh này. Ti p nh n, thNm nh trình UBND Thành ph phê duy t k ho ch u th u, k t qu u th u các gói th u d án thu c thNm quy n phê duy t c a UBND Thành ph ngoài các d án ã phân c p, y quy n t i Quy nh này. Ti p nh n, ki m tra h sơ liên quan do ch u tư trình, d th o văn b n c a y ban nhân dân Thành ph trình Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu u th u các gói th u d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph . 3. Các S ngành thu c Thành ph th c hi n các nhi m v : Phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu u th u các gói th u d án ư c y quy n phê duy t theo Quy nh này. y quy n các S : Giao thông công chính, Xây d ng, Công nghi p, Nông nghi p và phát tri n nông thôn phê duy t h sơ m i th u các gói th u d án nhóm B, ti p nh n, thNm nh, trình UBND Thành ph phê duy t h sơ m i th u các gói th u d án nhóm A thu c thNm quy n phê duy t c a UBND Thành ph . 4. UBND các Qu n, Huy n th c hi n các nhi m v : Phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu u th u i v i các gói th u d án ư c phân c p quy t nh u tư theo Quy nh này. 5. Các S , Ngành, Qu n, Huy n ch u trách nhi m toàn di n v công tác u th u ư c y ban nhân dân Thành ph phân c p, y quy n và có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n công tác u th u theo nh kỳ (6 tháng, năm) theo quy nh c a pháp lu t v u th u g i v S K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo y ban nhân dân Thành ph . 6. Vi c ăng t i các n i dung liên quan n công tác u th u th c hi n nghiêm túc theo quy nh c a Lu t u th u, Ngh nh s 111/2006/N -CP c a Chính ph .
 13. 7. Th i gian thNm nh và phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu u th u. a. Th i gian thNm nh k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu u th u: i v i các gói th u thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph : không quá 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l ; i v i các gói th u khác: không quá 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . b. Th i gian phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, k t qu u th u không quá 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . i u 16. V i u ch nh d án. 1. D án u tư xây d ng công trình ã ư c quy t nh u tư ch ư c i u ch nh theo quy nh t i Kho n 8 i u 1 Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph . 2. Khi i u ch nh d án không làm thay i quy mô, m c tiêu u tư và không vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì ch u tư ư c phép t i u ch nh d án. Trư ng h p i u ch nh d án làm thay i thi t k cơ s v ki n trúc, quy ho ch, quy mô, m c tiêu u tư ban u ho c vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì ch u tư ph i trình ngư i quy t nh u tư xem xét, ch p thu n cho phép i u ch nh d án. Nh ng n i dung thay i ph i ư c thNm nh l i. 3. Trư ng h p phê duy t i u ch nh d án có t ng m c u tư vư t m c v n ư c phân c p, y quy n theo quy nh t i quy t nh này, cơ quan quy t nh u tư ph i báo cáo UBND Thành ph ch p thu n trư c khi phê duy t i u ch nh. S K ho ch và u tư có trách nhi m ki m tra, báo cáo UBND Thành ph ký văn b n tr l i S , Ngành, Qu n, Huy n trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ngh và h sơ i u ch nh d án c a ch u tư. 4. Các c p có thNm quy n không ư c phép i u ch nh d án u tư i v i các d án chưa th c hi n giám sát, ánh giá u tư theo quy nh. Ngư i quy t nh i u ch nh d án u tư xây d ng công trình ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. 5. Th i gian thNm nh phê duy t i u ch nh d án th c hi n như quy nh t i i m b, c Kho n 4 i u 10 Quy nh này. i u 17. C p, thanh toán và quy t toán v n u tư Vi c c p, thanh toán v n cho d án u tư ph i b o m úng ti n , trong ph m vi t ng d toán, d toán công trình ho c giá trúng th u ã ư c duy t; theo úng kh i lư ng hoàn thành ư c nghi m thu; vi c ki m tra, giám sát s d ng v n và thNm tra quy t toán công trình ph i úng quy nh v qu n lý v n u tư. Nghiêm c m ng trư c v n u tư t ngân sách nhà nư c cho d án chưa ư c c p có thNm quy n phê duy t. i v i d án u tư ã ư c phê duy t và b trí v n nhưng ch m kh i công xây d ng thì ph i i u chuy n v n cho d án u tư khác theo quy nh c a Chính ph . Vi c quy t toán v n u tư th c hi n theo quy nh t i m c 14 i u 1 Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . S Tài chính ch u trách nhi m thNm tra và trình y ban nhân dân Thành ph phê duy t quy t toán v n u tư các d án nhóm A, B; thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư, xây d ng công trình các d án nhóm C, tr các d án ã phân c p cho UBND Qu n, Huy n quy t nh u tư. Chương 3.
 14. GIÁM SÁT, ÁNH GIÁ U TƯ VÀ X LÝ VI PH M i u 18. Giám sát, ánh giá u tư UBND Thành ph giao nhi m v t ch c th c hi n công tác giám sát, ánh giá u tư cho các ơn v như sau: 1. S K ho ch và u tư: Là cơ quan u m i, xây d ng k ho ch giám sát, ánh giá u tư hàng năm, ch u trách nhi m t ng h p vi c th c hi n các nhi m v v công tác giám sát, ánh giá u tư c a Thành ph ; hư ng d n th c hi n giám sát, ánh giá u tư i v i các ngành, các c p, các d án ư c UBND Thành ph phân c p, y quy n phê duy t d án; ánh giá t ng th vi c tri n khai th c hi n các d án u tư c a các S , Ngành, Qu n, Huy n; T ch c giám sát, ánh giá u tư d án theo yêu c u c a UBND Thành ph . 2. Các S : Xây d ng, Giao thông Công chính, Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t; Bưu chính Vi n thông ch o, theo dõi, t ng h p và giám sát, ánh giá u tư các d án u tư thu c ph m vi ư c y quy n phê duy t d án, và các d án u tư nhóm B thu c lĩnh v c chuyên ngành qu n lý trên a bàn Thành ph ; nh kỳ g i báo cáo giám sát, ánh giá u tư v cơ quan u m i giám sát, ánh giá u tư c a Thành ph . 3. Các S , Ban, Ngành: Ch o, theo dõi, t ng h p và giám sát, ánh giá u tư các d án u tư thu c ph m vi ư c y quy n phê duy t d án; nh kỳ g i báo cáo giám sát, ánh giá u tư v cơ quan u m i giám sát, ánh giá u tư c a Thành ph . 4. UBND các Qu n, huy n: Ch o, theo dõi, t ng h p và giám sát, ánh giá u tư các d án thu c ph m vi ư c phân c p phê duy t d án; nh kỳ g i báo cáo giám sát, ánh giá u tư v cơ quan u m i giám sát, ánh giá u tư c a Thành ph và các S qu n lý chuyên ngành theo quy nh. 5. Ch u tư: Ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph , cơ quan c p trên qu n lý tr c ti p v vi c th c hi n các nhi m v quy nh v giám sát, ánh giá u tư i v i các d án thu c ph m vi qu n lý c a mình; ch u trách nhi m v n i dung và ch t lư ng các báo cáo và v các h u qu do không t ch c th c hi n vi c giám sát, ánh giá u tư ho c không báo cáo theo quy nh; nh kỳ g i báo cáo giám sát, ánh giá u tư v cơ quan c p trên qu n lý tr c ti p và cơ quan u m i giám sát, ánh giá u tư c a Thành ph . i u 19. Giám sát c a c ng ng Các cơ quan, t ch c và ch u tư các d án tham gia ho t ng u tư, xây d ng có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. i u 20. X lý vi ph m 1. Ch u tư d án ph i ch u trách nhi m toàn di n v th c hi n úng trình t , th t c theo quy nh, m b o ch t lư ng, ti n và hi u qu xây d ng c a d án theo quy t nh phê duy t c a c p có thNm quy n. Trong t ng bư c tri n khai th c hi n d án, n u ch u tư vi ph m quy nh v qu n lý u tư và xây d ng, cơ quan có thNm quy n chi phê duy t, gi i quy t th t c hành chính khi có h sơ ki m i m trách nhi m, x lý vi ph m c a cơ quan ch u tư, c p trên ch u tư i v i cá nhân, ơn v vi ph m; tùy theo m c vi ph m ph i ư c xem xét x lý k lu t theo các hình th c ki m i m, khi n trách, c nh cáo, cách ch c, chuy n công tác khác ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cơ quan, cá nhân cung c p thông tin, gi i quy t th t c hành chính n u vi ph m quy nh v qu n lý u tư và xây d ng, tùy theo m c vi ph m ph i ư c xem xét x lý k lu t theo các hình th c ki m i m, khi n trách, c nh cáo, cách ch c, chuy n công tác khác ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.
 15. 3. Cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan thNm nh d án ch u trách nhi m trư c pháp lu t và UBND Thành ph v k t qu thNm nh d án và các n i dung trình phê duy t c a mình; tùy theo m c vi ph m s b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ch u trách nhi m cá nhân và b x lý theo quy nh c a pháp lu t v quy t nh c a mình i v i nh ng d án u tư không hi u qu , gây th t thoát ho c lãng phí ti n b c c a ngân sách Nhà nư c. Chương 4. T CH C TH C HI N i u 21. Trách nhi m các cơ quan liên quan: 1. Th trư ng các S Ngành Thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các Qu n Huy n có trách nhi m c ng c t ch c, phân công n i b , b i dư ng và ào t o i ngũ cán b và t ch c th c hi n nghiêm túc các n i dung quy nh t i quy t nh này. Cơ quan hành chính nhà nư c tr c thu c UBND Thành ph ph i công b công khai quy trình ti p nh n, x lý h sơ i v i t ng lo i th t c hành chính trong lĩnh v c qu n lý u tư và xây d ng theo ch c năng nhi m v ư c giao. 2. y ban nhân dân các Qu n, huy n có trách nhi m: T ch c th c hi n các quy nh v qu n lý ngân sách, qu n lý u tư xây d ng, qu n lý tài s n nhà nư c theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph ; th c hi n các quy nh v phân c p qu n lý kinh t - xã h i theo Ngh quy t s 08/2006/NQ-H ND ngày 22 tháng 7 năm 2006 c a H i ng nhân dân Thành ph . 3. Giám c các S , Ngành có trách nhi m: a. S N i v nghiên c u rà soát, s a i, b sung, ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành k p th i các quy nh v ch trách nhi m c a t ch c ngư i ng u t ch c, cán b , công ch c, viên ch c trong vi c th c hi n gi i quy t các th t c hành chính liên quan n ho t ng u tư xây d ng; Ki m tra, rà soát ch c năng, nhi m v , mô hình Ban qu n lý d án thu c UBND Thành ph , UBND Qu n, Huy n, S , Ngành i u ch nh cho phù h p quy nh c a Nhà nư c và Thành ph . Ch u trách nhi m ki m tra vi c th c hi n gi i quy t th t c hành chính liên quan n u tư xây d ng và t ng h p báo cáo UBND Thành ph . T ch c thanh tra công v theo k ho ch, báo cáo UBND Thành ph có hình th c x lý i v i các t ch c, cá nhân vi ph m trong vi c gi i quy t th t ch hành chính trong qu n lý u tư và xây d ng. b. S Xây d ng ch trì, ph i h p v i các S qu n lý xây d ng chuyên ngành t p hu n, hư ng d n UBND các Qu n, huy n t ch c tri n khai công tác thNm nh thi t k cơ s , thi t k b n v thi công theo úng quy nh c a Lu t Xây d ng, Ngh nh s 16/2005/N -CP, 112/2006/N -CP c a Chính ph và quy nh này. S Xây d ng có trách nhi m l p và t ch c th c hi n k ho ch ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a Nhà nư c, Thành ph trong công tác thNm nh thi t k cơ s c a các cơ quan liên quan và t ng h p, báo cáo UBND Thành ph . Hư ng d n c th ch , chính sách qu n lý kinh t - k thu t trong xây d ng cơ b n th ng nh t th c hi n theo quy nh. c. S K ho ch và u tư có trách nhi m t p hu n hư ng d n các v n nghi p v chung v quy ho ch, k ho ch u tư, chuNn b u tư, thNm nh d án u tư, u th u, giám sát, ánh giá u tư;
 16. th c hi n vi c ki m tra, thanh tra công tác k ho ch và u tư và có trách nhi m t ng h p, báo cáo UBND Thành ph theo quy nh. d. S Tài chính ch u trách nhi m tham mưu, xu t v i UBND Thành ph trong vi c qu n lý thanh quy t toán kinh phí u tư; hư ng d n, ki m tra các Qu n, Huy n vi c thNm tra và phê duy t quy t toán các d án ư c UBND Thành ph phân c p. e. Các S , Ngành, các cơ quan theo ch c năng qu n lý, nhi m v ã ư c UBND Thành ph giao có liên quan n qu n lý ho t ng u tư, xây d ng có trách nhi m rà soát, phân công n i b , t ch c th c hi n nhi m v thu c ph m vi qu n lý theo úng thNm quy n và theo úng quy nh c a pháp lu t và c a UBND Thành ph . f. Thanh tra Thành ph có trách nhi m t ch c thanh tra theo quy nh, phát hi n hành vi vi ph m quy nh c a pháp lu t v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. g. Ban thi ua khen thư ng Thành ph ph i h p các ngành liên quan nghiên c u trình UBND Thành ph các hình th c khen thư ng ng viên k p th i các ơn v tri n khai th c hi n t t các quy nh t i quy t nh này. 3. ngh M t tr n T qu c thành ph Hà N i t ch c tuyên truy n, v n ng và hư ng d n nhân dân giám sát vi c th c hi n công khai công tác k ho ch và u tư theo quy nh; phát hi n và thông báo cho cơ quan có thNm quy n x lý k p th i các vi ph m v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong vi c th c hi n các d án u tư. i u 22. X lý các công vi c chuy n ti p. 1. V Ch u tư: i v i các d án u tư thu c nhóm B, C ã ư c phê duy t quy t nh u tư (tr nh ng d án có kh i lư ng hoàn thành trong năm 2006) do các Ban QLDA thu c S , Ngành, Qu n, Huy n làm ch u tư nay chuy n sang cho các S , Ngành, Qu n, Huy n làm ch u tư theo quy nh t i quy t nh này. Các S , Ngành, Qu n, Huy n có trách nhi m ki m tra, rà soát trình c p có thNm quy n phê duy t d án theo phân c p y quy n t i quy nh này i u ch nh ch u tư trong quý I năm 2007 và t ch c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . Trư ng h p c bi t ho c có khó khăn vư ng m c trong t ch c th c hi n, báo cáo UBND Thành ph ư c xem xét, gi i quy t. 2. i v i các d án thu c i tư ng phân c p qu n lý theo Ngh quy t s 08/2006/NQ-H ND ngày 22/7/2006 c a H i ng nhân dân Thành ph thu c các Qu n, Huy n qu n lý ph i bàn giao cho Thành ph qu n lý ho c ngư c l i, n u ã có quy t nh phê duy t d án thì ti p t c tri n khai th c hi n, n u chưa có quy t nh phê duy t d án thì chuy n ch u tư d án theo quy nh v phân c p m t s lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v kinh t - xã h i. Trư ng h p c bi t ho c có khó khăn vư ng m c trong t ch c th c hi n, báo cáo UBND Thành ph ư c xem xét, gi i quy t. i u 23. Trong quá trình tri n khai th c hi n quy nh này, n u có vư ng m c, các cơ quan hành chính nhà nư c tr c thu c UBND Thành ph , các ch u tư d án c n ph n nh k p th i v S K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo UBND Thành ph xem xét, quy t nh. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Qu c Tri u

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản