Quyết định số 215/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định số 215/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 215/2003/QĐ-TTg về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 215/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 215/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 215/2003/Q -TTG NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2003 V CH I V I QUÂN NHÂN, CÔNG NHÂN VIÊN QU C PHÒNG TR C TI P LÀM CÔNG TÁC QU N LÝ, GIÁO D C, CHĂM SÓC, KHÁM CH A B NH HO C U TRANH V I NH NG I TƯ NG BN NHI M HIV/AIDS TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính s nghi p và l c lư ng vũ trang; Căn c Ngh nh s 34/CP ngày 01 tháng 6 năm 1996 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh Phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m, mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS); Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng, QUY T NNH: i u 1. Giám th , Phó giám th , tr lý giam gi , qu n giáo, cán b y t , c nh v công tác t i các tr i giam, tr i t m giam thu c l c lư ng quân i thư ng xuyên tr c ti p ti p xúc v i nh ng i tư ng b nhi m HIV/AIDS thì ư c hư ng ch ph c p theo m t trong hai m c sau: - M c 1: 120.000 ng/ngư i/tháng, áp d ng i v i các tr i giam, tr i t m giam có t l ph m nhân b nhi m HIV/AIDS t 10% t ng s i tư ng tr lên. - M c 2: 100.000 ng/ngư i/tháng, áp d ng i v i các tr i giam, tr i t m giam có t l ph m nhân b nhi m HIV/AIDS dư i 10% t ng s i tư ng. i u 2. Quân nhân, công nhân viên qu c phòng trong khi làm nhi m v b t i ph m t n công mà b nhi m HIV/AIDS, ư c khám, ch a b nh theo quy nh; ư c hư ng chính sách b nh binh; n u t tr n ư c xét công nh n li t sĩ theo các i u ki n, tiêu chuNn, th t c quy nh t i Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh Ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t sĩ và gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng.
  2. i u 3. Kinh phí chi tr cho các ch quy nh t i i u 1 và i u 2 c a Quy t nh này do ngân sách nhà nư c c p trong d toán chi thư ng xuyên hàng năm c a B Qu c phòng. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B N i v , B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản