Quyết định số 2155/1999/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 2155/1999/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2155/1999/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt Dengue, sốt xuất huyết Dengue" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2155/1999/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2155/1999/Q -BYT Hà N i, ngày 21 tháng 7 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 2155 /1999/Q -BYT NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH "HƯ NG D N GIÁM SÁT VÀ PHÒNG CH NG B NH S T DENGUE, S T XU T HUY T DENGUE" B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Theo ngh c a ông V trư ng V Y t d phòng và V Khoa h c ào t o- B Y t ; QUY T NNH i u 1: Nay ban hành theo quy t nh này "Hư ng d n giám sát và phòng ch ng b nh s t Dengue, s t xu t huy t Dengue" i u 2: Hư ng d n giám sát và phòng ch ng b nh s t Dengue, s t xu t huy t Dengue" là tài li u hư ng d n ư c áp d ng trong các cơ s Y t d phòng và các cơ s khám, ch a b nh; có th tham kh o làm tài li u gi ng d y trong các trư ng thu c h th ng y, Dư c. i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 4: Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V Y t d phòng, V trư ng V Khoa h c ào t o, V trư ng V i u tr và V trư ng các V c a cơ quan B Y t , Giám c S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các Trung tâm Y t d phòng, hi u trư ng các trư ng y, dư c, th trư ng Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Ng c Tr ng ( ã ký) B YT M U1 D ÁN M C TIÊU QGPC SXH PHI U I U TRA B NH NHÂN S T DENGUE/S T XU T HUY T DENGUE
  2. T nh / thành ph : .................................. Qu n / huy n: ...................................... 1. S xác nh ca b nh Năm m c b nh: [ __ / __ /__ /__] Mã s c a t nh: [ __ / __ ] S th t trong s : [ __ / __ / __ ] 2. Xác nh i u tra ca b nh (khoanh tròn vào câu thích h p) H và tên b nh nhân:.................................................................................... Gi i: Nam / N / Không rõ Ngày tháng năm sinh: [ ____ / ____ / ____ ] Ngh nghi p: ................................................................................................ Nơi làm vi c: ............................................................................................... a ch nơi : S nhà, ph , thôn: ................. Phư ng / xã:........................ Qu n / huy n:........................T nh / thành ph : .................. B nh nhân ã khám, i u tr t i y t xã / phư ng: Có / Không / Không rõ B nh nhân ã khám, i u tr t i b nh vi n: Có / Không / Không rõ N u có, b nh vi n tuy n: ................................................................................ Ngày nh p vi n: [ ____ / ____ / ____ ] Tên b nh vi n: ............................................................................................... 3. Ti n s d ch t ã m c SXH bao gi chưa? Có / Không / Không rõ Ngày m c b nh: [ ____ / ____ / ____ ] Ti p xúc v i b nh nhân SXH trong vòng 1 tu n: Có / Không / Không rõ N u có, nơi ti p xúc: 1. Gia ình 2. Nơi làm vi c 3. B nh vi n 4. Khác:.....................
  3. 4. Tri u ch ng lâm sàng Ngày b t u s t: [ ____ / ____ / ____ ] Nhi t cao nh t: [ ____ / ____ / ____ ] S ngày s t: [ ____ / ____ / ____ ] au: 1. u 2. Mình 3. Cơ, xương, kh p 4. Khác......................... D u hi u dây th t: Dương tính / Âm tính / Không rõ Nh p m ch (l n / phút): [ ____ ] Huy t áp t i a / t i thi u: [ ____ / ____ ] Xu t huy t: 1. Ch m xu t huy t 2. Ban xu t huy t 3. M ng xu t huy t 4. Ch y máu mũi 5. Nôn ra máu 6. i ti u ra máu 7. Khác......................... Gan to: Có / Không / Không rõ N u có, kích thư c (cm): [ ____ ] Sưng h ch b ch huy t: Có / Không / Không rõ Ti n choáng và choáng: 1. V t vã 6. Chân tay l nh 2. Li bì 7. Da l nh Nm 3. Da xung huy t m nh 8. Nh p m ch (l n / phút): [ ____ ]
  4. 4. au vùng gan 9. Huy t áp t i a / t i thi u: [ ____ / ____ ] 5. Chư ng b ng Tri u ch ng khác: ..................................................................... Xét nghi m Huy t h c: Hematocrit: ...................................... Ti u c u:............................................ H ng c u: ......................................... B ch c u: ........................................... Ngày l y máu phân l p virut dengue: [ ____ / ____ / ____ ] K t qu : ................................................................................................... Huy t thanh h c: Ngày l y huy t thanh 1: [ ____ / ____ / ____ ] K t qu :...................................................................................................... Ngày l y huy t thanh 2: [ ____ / ____ / ____ ] K t qu : ...................................................................................................... ChNn oán cu i cùng ChNn oán SD/SXHD: Xác nh / Lo i b / Không rõ Phân lâm sàng: I/ II / III / IV i u tr : Có / Không / Không rõ K t qu : Kh i / T vong / Chuy n vi n / M t theo dõi Ngày tháng năm: [ ____ / ____ / ____ ] Cán b i u tra Ngày............ tháng...........năm........... (Ký, ghi rõ h tên) Th trư ng ơn v (Ký, óng d u) B YT M U3
  5. D ÁN M C TIÊU QGPC SXH BÁO CÁO K T QU HO T NG PHÒNG CH NG S T XU T HUY T Ngày...........tháng...........năm............. (Quý.........) T nh / thành ph : ...................................................... Qu n / huy n: ............................................................ I. T p hu n * S l p cho tuy n huy n: T l % so v i k ho ch: * S h c viên: T l % so v i k ho ch: * S l p cho tuy n xã: T l % so v i k ho ch: * S cán b chính quy n a phương (huy n và xã) ã ư c t p hu n trong tháng: T l % so v i t ng s : * S giáo viên ( c p I, c p II) ã ư c t p hu n: T l % so v i t ng s : * S h c sinh (c p I, c p II) ã ư c t p hu n: T l % so v i t ng s : * S c ng tác viên ư c t p hu n: T l % so v i t ng s : II. Giám sát d ch t * S xã có giám sát b nh nhân: T l %so v i k ho ch: * S huy n có giám sát b nh nhân: T l %so v i k ho ch:
  6. * S b nh nhân I, II ư c i u tra t i y t cơ s /c ng ng: T l % so v i t ng s : * S huy n có giám sát huy t thanh, virut: T l % so v i k ho ch: * S m u xét nghi m huy t thanh; * S m u g i phân l p virut: * S huy n có giám sát vectơ: *S i m giám sát tr ng i m: III. Ho t ng tuyên truy n * S bu i phát truy n hình a phương: * S l n phát thanh, truy n thanh: * S tranh, khNu hi u, t rơi: * S xã có ho t ng tuyên truy n c a c ng tác viên (s xã/s huy n): * S xã có ho t ng tuyên truy n c a h c sinh nhà trư ng (s xã/s huy n): * S xã có ho t ng t ch c qu n chúng (s xã/s huy n): * Các ho t ng khác (ghi rõ): IV. Ho t ng di t b g y * S xã có ho t ng di t b g y c a c ng tác viên (s xã/s huy n): * S xã có ho t ng di t b g y c a h c sinh (s xã/s huy n): * S xã có ho t ng di t b g y c a các t ch c qu n chúng (s xã/s huy n): *S b g y ã x lý (l t úp, thau r a, hu b ...): * S chi n d ch thu gom ph th i: * S d ng c ph th i ã ư c x lý (ư c tính kg): * S xã th cá (s xã/s huy n): * S cá ư c th :
  7. * S xã th Mesocyclops (s xã/s huy n): * S DCCN ã th Mesocyclops: V. i n ki n t nhiên * Lư ng mưa: * Nhi t trung bình: * Nh ng bi n i b t thư ng: Cán b i u tra Ngày............ tháng.............năm............. (Ký, ghi rõ h tên) Th trư ng ơn v (Ký, óng d u)
Đồng bộ tài khoản