Quyết định số 2159/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 2159/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2159/qđ-byt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2159/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 2159/Q -BYT Hà N i, ngày 13 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C CÔNG B DANH SÁCH DOANH NGHI P NƯ C NGOÀI Ư C C P GI Y PHÉP HO T NG V THU C VÀ NGUYÊN LI U LÀM THU C T I VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Lu t Dư c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính Ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Thông tư 17/2001/TT-BYT ngày 01/08/2001 c a B Y t hư ng d n doanh nghi p nư c ngoài ăng ký ho t ng v thu c và nguyên li u làm thu c t i Vi t Nam Xét biên b n th m nh h sơ công ty nư c ngoài ăng ký ho t ng v thu c và nguyên li u làm thu c t i Vi t Nam; Theo ngh c a Ông C c trư ng C c Qu n lý dư c, QUY T NNH: i u 1. Công b danh sách 02 doanh nghi p nư c ngoài ư c c p gi y phép ho t ng v thu c và nguyên li u làm thu c t i Vi t Nam (có danh sách kèm theo) i u 2. Lĩnh v c ư c phép ho t ng c th t i Vi t Vi t Nam c a doanh nghi p ư c ghi trong gi y phép. i u 3. Doanh nghi p nư c ngoài ư c phép ho t ng v thu c và nguyên li u làm thu c t i Vi t Nam có quy n và trách nhi m theo hư ng d n t i Thông tư s 17/2001/TT-BYT ngày 01/08/2001 c a B Y t hư ng d n doanh nghi p nư c ngoài ăng ký ho t ng v thu c và nguyên li u làm thu c t i Vi t Nam. i u 4. Doanh nghi p nư c ngoài ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v nh ng hành vi vi ph m c a mình trong quá trình ho t ng t i Vi t Nam i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Gi y phép có giá tr 24 tháng k t ngày ra quy t nh này có hi u l c i u 6. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V có liên quan thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý Dư c, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, giám c Công ty nư c ngoài quy nh t i i u 1 Ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Cao Minh Quang DANH SÁCH CÁC DOANH NGHI P NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1224/Q -BYT ngày 07/04/2008) 1- Tên: Alkem Laboratories Ltd. a ch : Alkem house, Devashish, Senapati bapat Marg, Lower Parel - 100013, india i n tho i : 022 3892 99 99 Fax: 022 2494 10 30 2- Tên: S.I.A (Tenamyd Canada) Inc. a ch : 242, Varry street, St. Laurent, Quebec, H4N1A3, Canada i n tho i : 514 748 1654 Fax: 514 748 1654 T ng c ng 02 Doanh nghi p./.
Đồng bộ tài khoản