Quyết định số 216/TTg về việc đầu tư dự án Nhà máy Xi măng Nghệ An do Thủ tứơng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
6
download

Quyết định số 216/TTg về việc đầu tư dự án Nhà máy Xi măng Nghệ An do Thủ tứơng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 216/TTg về việc đầu tư dự án Nhà máy Xi măng Nghệ An do Thủ tứơng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 216/TTg về việc đầu tư dự án Nhà máy Xi măng Nghệ An do Thủ tứơng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 216/TTg Hà N i, ngày 15 tháng 4 năm 1996 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 216/TTG NGÀY 15-4-1996 V VI C U TƯ D ÁN NHÀ MÁY XI MĂNG NGH AN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 177/CP ngày 20 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Ngh An (các công văn s 263-VP/UB ngày 14 tháng 12 năm 1994; 41/VPUB ngày 6 tháng 3 năm 1996; 37-CV/UB ngày 4 tháng 3 năm 1996; 265/VPUB ngày 12 tháng 2 năm 1996; 29/VPUB ngày 12 tháng 2 năm 1996; 27/VPUB ngày 12 tháng 2 năm 1996; 45/VPUB ngày 11 tháng 3 năm 1996; 53/VPUB ngày 14 tháng 3 năm 1996) và ngh c a H i ng th m nh c p Nhà nư c (công văn s 275 UB/VPT ngày 27 tháng 1 năm 1995), c a B K ho ch và u tư (công văn s 786 BKH/VPXT ngày 29 tháng 2 năm 1996, 1199 BKH/VPT ngày 25 tháng 3 năm 1996); c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (công văn s 16/CV- NH8 ngày 12 tháng 1 năm 1995; 160/CV-NH14 ngày 21 tháng 3 năm 1996); c a B Xây d ng (công văn s 18/BXD-VLXD ngày 6 tháng 1 năm 1995; 377 BXD/VLXD ngày 22 tháng 3 năm 1996), QUY T NNH: i u 1. u tư D án Nhà máy xi măng Ngh An v i các n i dung sau: 1- Tên d án: Nhà máy xi măng Ngh An. 2- Công su t thi t k và thi t b công ngh : - 4000 t n clinker/ngày tương ng 1,4 tri u t n xi măng/năm; - S n phNm chính PC30, PC40, PC50 (TCVN 2682-92). Xi măng s n xu t b ng lò quay theo phương pháp khô. Công ngh , thi t b s n xu t, thi t b ki m tra o lư ng vào lo i tiên ti n nh t c a th gi i hi n nay. M t s ch tiêu cơ b n như sau: + Tiêu hao nhi t năng: 730-750 Kcal/t n clinker.
  2. + Tiêu hao i n năng 96 Kwh/t n xi măng. + Nhiên li u s d ng: 100% than Antraxit Qu ng Ninh. + N ng b i th i ra qua u thi t b l c b i, khí th i, ch t th i b o m các tiêu chuNn v v sinh môi trư ng. + Lao ng: 800 ngư i. 3- a i m xây d ng: Xã Quỳnh Vinh, huy n Quỳnh Lưu, t nh Ngh An. 4- Ch u tư: Công ty xi măng Ngh An. Giao Ch t ch U ban nhân dân t nh Ngh An t ch c l i công ty xi măng Ngh An theo úng quy nh c a Ngh nh s 388/H BT ngày 20 tháng 11 năm 1991 và Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 90/TTg ngày 7 tháng 3 năm 1994. 5- Ngu n nguyên li u chính và v n t i: - á vôi: M á vôi Hoàng Mai B, tr lư ng 132 tri u t n. - t sét: M t sét Quỳnh Vinh, tr lư ng 18 tri u t n. - Ph gia á bazan: M á Quỳ H p, Nghĩa àn, tr lư ng 93,1 tri u t n. - Th ch cao: L y t ng Hà, Qu ng Tr . - X pyrit: L y t Nhà máy Super ph t phát Lâm Thao, Vĩnh Phú. - Nhiên li u: Nung clinker dùng than cám 3 và 4A Qu ng Ninh. - i n: T lư i i n qu c gia tuy n 110 KV. - Nư c: L y t các m nư c ng m ã ư c kh o sát ánh giá v i kh năng c p là 4629 m3/ngày. - V n chuy n nguyên v t li u b ng ôtô và t u ho . - V n chuy n than và xi măng: b ng ôtô ho c t u ho n c ng C a Lò và v n chuy n ti p b ng ư ng bi n. 6- Quy mô và k t c u xây d ng công trình: a) T ng di n tích s d ng t c a nhà máy: 332.500 m2. Trong ó: - Di n tích t xây d ng nhà xư ng: 72.000 m2. - Di n tích t xây d ng ư ng, bãi: 38.000 m2.
  3. b) C p công trình: C p II. c) B c ch u l a: - B c I (TCVN) i v i các h ng m c công trình d có nguy cơ cháy n . - B c II (TCVN) i v i các công trình còn l i. d) K t c u công trình: Khung, c t bê tông c t thép ho c b ng thép phù h p v i tính năng s d ng c a t ng h ng m c công trình. 7- T ng m c u tư và ngu n v n: a) T ng m c u tư: 231,62 tri u USD (theo d tính c a B Xây d ng). Trong ó: - V n thi t b : 102,01 tri u USD. - V n xây l p: 60,88 tri u USD. - Chi phí khác: 28,07 tri u USD. - V n d phòng: 9,23 tri u USD. - Lãi vay trong th i gian xây d ng: 26,43 tri u USD. - V n lưu ng: 5,00 tri u USD. b) ngu n v n u tư: Vay v n 100% t ngu n vay trong nư c và nư c ngoài. Vi c tìm ngu n v n vay th c hi n d án ư c th c hi n như ngh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trong công văn s 160/CV-NH14 ngày 21 tháng 3 năm 1996. Giao Ngân hàng Nhà nư c b o lãnh v n vay nư c ngoài. 8- Th i gian xây d ng và th i gian hoàn v n u tư: - Th i gian chuNn b u tư: 6 tháng k t ngày có quy t nh u tư. - Th i gian xây d ng: 28 tháng. - Th i gian ch y th : 2 tháng. - Th i gian hoàn v n u tư: 9 năm. 9- Phương th c t ch c qu n lý th c hi n d án: - Ch u tư tr c ti p qu n lý d án, có ch nhi m i u hành d án b o m ti n xây d ng, ch t lư ng công trình.
  4. - u th u qu c t ch n nhà th u chính th c hi n thi t k nhà máy (c công ngh và xây d ng), cung c p thi t b toàn b k c ào t o, chuy n giao công ngh . - u th u trong nư c v xây l p, gia công ch t o s n phNm cơ khí trong nư c. 10- Các quy nh khác i v i d án: - Ch u tư ư c phép thuê chuyên gia chính cùng i u hành nhà máy m t s năm u, ư c phép thuê ào t o cán b k thu t, cán b qu n lý, công nhân k thu t trong nư c và nư c ngoài tính trong t ng m c u tư kh năng ti p thu chuy n giao công ngh và t v n hành nhà máy lâu dài. - Ch u tư ư c phép thuê t ch c tư v n trong và ngoài nư c ki m tra, giám sát th c hi n h p ng và nghi m thu, nh n bàn giao công trình. i u 2. T ch c th c hi n: Các B , ngành Trung ương theo ch c năng, nhi m v , trách nhi m c a mình giúp U ban nhân dân t nh Ngh An và ch u tư th c hi n nghiêm túc các n i dung ch o c a Th tư ng Chính ph và các B , ngành có liên quan, th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i d án u tư. U ban nhân dân t nh Ngh An tr c ti p ch o i u hành, tri n khai u tư v i s giúp c a các B , ngành Trung ương b o m t ng m c u tư và ti n xây d ng; ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph vi c ch p hành quy t nh u tư d án và th c hi n úng các quy nh v qu n lý u tư và xây d ng hi n hành c a Nhà nư c. i u 3. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Tư pháp, Xây d ng, Công nghi p, Giao thông v n t i, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Thương m i, Qu c phòng, N i v , Ngo i giao; Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Ch t ch U ban nhân dân t nh Ngh An, Giám c Công ty xi măng Ngh An và th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản