Quyết định số 22/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Pham Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 22/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2002/QĐ-BNN về việc quy định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Công ty In nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2002/QĐ-BNN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Số: 22/2002/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ nghị định số 73/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 19/2002/BNN/TCCB/QĐ ngày 18/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v đổi tên Xí nghiệp In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm thành Công ty In nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm; Xét đề nghị của Giám đốc Công ty In nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công ty In nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ: - Công nghiệp in bao gồm: In bản đồ, sách, báo, văn hoá phẩm, tem nhãn bao bì và các tài liệu phục vụ cho sự nghiệp phát triển ngành nông nghiệp và các ngành công nghiệp khác; - Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành in. Điều 2. Tổ chức bộ máy của Công ty: - Ban lãnh đạo Công ty có: Giám đốc, các Phó giám đốc và Kế toán trưởng. Giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng do Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định hiện hành; - Các phòng chức năng: Phòng Tổ chức hành chính, phòng kế toán tài vụ, phòng Kỹ thuật công nghệ, phòng Kế hoạch - vật tư; - Phân xưởng sản xuất: Phân xưởng in Offset;
  2. Phân xưởng thành phẩm; - Các tổ trực thuộc. Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ có liên quan và giám đốc Công ty In nôngnghiệp và công nghiệp thực phẩm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thiện Luân
Đồng bộ tài khoản