Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư các công trình giao thông nông thôn và thiết kế văn hóa các xã, thị trấn năm 2006 do Ủy ban nhân dân Huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N C N GI NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 22/2006/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2006 QUY T NNH V T M GIAO CH TIÊU K HO CH U TƯ CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN VÀ THI T K VĂN HÓA CÁC XÃ, THN TR N NĂM 2006 Y BAN NHÂN DÂN HUY N C N GI Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý u tư và xây d ng; Căn c K ho ch phát tri n kinh t - xã h i huy n C n Gi năm 2006 và 2006-2010; Xét ngh c a Phòng Tài chính - K ho ch, QUY T NNH: i u 1. Nay t m giao ch tiêu k ho ch u tư các công trình giao thông nông thôn và thi t k văn hóa cho các xã và th tr n năm 2006 (thu c chương trình u tư 7 t ng cho m i xã trong 5 năm) t ngu n v n Ngân sách thành ph phân c p cho Huy n qu n lý (chi ti t theo ph l c danh m c công trình ính kèm); i u 2. Th trư ng các ngành liên quan và Giám c Ban qu n lý d án khu v c u tư xây d ng huy n có nhi m v khNn trương tri n khai th c hi n, ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân huy n v ti n th c hi n và ch p hành các quy nh v qu n lý u tư xây d ng hi n hành. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng Tài chính – K ho ch, Giám c Ban qu n lý d án khu v c u tư xây d ng huy n, Th trư ng các ngành liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. oàn Văn Thu CHI TI T DANH M C D ÁN U TƯ XÂY D NG CHO CHƯƠNG TRÌNH 7 XÃ M I XÃ 7 T TRONG 5 NĂM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 22/2006/Q -UBND ngày 12/6/2006 c a y ban nhân dân huy n C n Gi ) K Th i T ng ho ch S Tên danh m c Ch Năng l c thi t k gian KC v n v n Ghi chú TT công trình u tư và HT d u tư năm 2006 T NG C NG 49.000 7.800 Công trình kh i I 17.400 6.700 công m i C.trình XD Nhà I.1 3.950 1.800 văn hóa-Th thao DTKV 750m2, ang KS DTXD 200m2 nhà l p DA XD nhà văn hóa – Ban c p III, san l p, 2006- 1 Th thao Tân i n 700 350 QLDA láng sân, thoát 2007 xã Lý Nhơn nư c, xây tư ng rào, c ng DTKV 500m2, ang KS DTXD 200m2 nhà l p DA XD nhà văn hóa – Ban c p III, san l p, 2006- 2 Th thao Lý Hòa 700 350 QLDA láng sân, thoát 2007 Hi p xã Lý Nhơn nư c, xây tư ng rào, c ng DTKV 1.100m2, ang KS DTXD 200m2 nhà l p DA XD nhà văn hóa – Ban c p III, san l p, 2006- 3 Th thao TH. o 800 300 QLDA láng sân, thoát 2007 xã TTHi p nư c, xây tư ng rào, c ng XD nhà văn hóa – DTKV 500m2, ang KS Ban DTXD 200m2 nhà 2006- l p DA 4 Th thao Doi L u 550 300 QLDA c p III, san l p, 2007 xã AT. ông láng sân, thoát
  3. nư c, xây tư ng rào, c ng DTKV 2.000m2, ang KS DTXD 200m2 nhà l p DA XD nhà văn hóa – Ban c p III, san l p, 2006- 5 Th thao Thi ng 1.200 500 QLDA láng sân, thoát 2007 Li ng xã T.An nư c, xây tư ng rào, c ng C.trình ư ng I.2 giao thông các xã 13.450 4.900 và th tr n Nâng c p BTXM ang KS M t ư ng các ư ng GTNT Ban 2006- l p DA 1 BTXM, dài 2.100 1.000 p Tân i n xã Lý QLDA 2007 2.050m Nhơn Nâng c p BTXM ang KS các ư ng GTNT Ban M t ư ng 2006- l p DA 2 1.300 600 p Lý H.Hi p xã QLDA BTXM, dài 800m 2007 Lý Nhơn Nâng c p BTXM ang KS M t ư ng các ư ng GTNT Ban 2006- l p DA 3 BTXM, dài 4.000 600 còn l i xã Bình QLDA 2008 3.400m Khánh Nâng c p BTXM ang KS + T.nư c KDC p Ban m t 4,5 dài 700m, 2006- l p DA 4 2.500 1.000 An L c xã QLDA BTXM 2007 TT.Hi p Nâng c p BTXM ang KS Ban M t 4,5 dài , dài 2006- 5 + T.nư c KDC p 2.400 1.200 l p DA QLDA 1.200m, BTXM 2007 T.Li ng xã T.An Nâng c p BTXM ang KS M t ư ng các ư ng giao Ban 2006- l p DA 6 BTXM dài 1.150 500 thông xã Long QLDA 2007 1.500m Hòa Công trình chuNn II. 31.600 1.100 b u tư C.trình XD Nhà II.1 10.250 600 văn hóa-Th thao DTKV 500m2, ang KS DTXD 200m2 nhà l p DA XD nhà văn hóa – Ban c p III, san l p, 2007- 1 Th thao Bình M 800 50 QLDA láng sân, thoát 2008 xã B.Khánh nư c, xây tư ng rào, c ng
  4. DTKV 1.500m2, ang KS DTXD 200m2 nhà l p DA XD nhà văn hóa – Ban c p III, san l p, 2007- 2 Th thao Bình L i 1.100 50 QLDA láng sân, thoát 2008 xã B.Khánh nư c, xây tư ng rào, c ng DTKV 1.500m2, ang KS XD nhà văn hóa – DTXD 200m2 nhà l p DA Th thao Bình Ban c p III, san l p, 2007- 3 1.100 50 Th nh xã QLDA láng sân, thoát 2008 B.Khánh nư c, xây tư ng rào, c ng DTKV 850m2, ang KS DTXD 200m2 nhà l p DA XD nhà văn hóa – Ban c p III, san l p, 2007- 4 Th thao An Hòa 700 50 QLDA láng sân, thoát 2008 xã AT. ông nư c, xây tư ng rào, c ng DTKV 500m2, ang KS DTXD 200m2 nhà l p DA XD nhà văn hóa – Ban c p III, san l p, 2007- 5 Th thao An Bình 650 50 QLDA láng sân, thoát 2008 xã AT. ông nư c, xây tư ng rào, c ng DTKV 500m2, ang KS DTXD 200m2 nhà l p DA XD nhà văn hóa – Ban c p III, san l p, 2007- 6 Th thao R ch Lá 600 50 QLDA láng sân, thoát 2008 xã AT. ông nư c, xây tư ng rào, c ng DTKV 500m2, ang KS DTXD 200m2 nhà l p DA XD nhà văn hóa – Ban c p III, san l p, 2007- 7 Th thao An 600 50 QLDA láng sân, thoát 2008 Nghĩa xã At. ông nư c, xây tư ng rào, c ng DTKV 550m2, ang KS XD nhà văn hóa – DTXD 200m2 nhà l p DA Ban 2007- 8 Th thao ng c p III, láng sân, 750 50 QLDA 2008 Hòa xã Long Hòa thoát nư c, xây tư ng rào, c ng DTKV 600m2, ang KS XD nhà văn hóa – DTXD 200m2 nhà l p DA Ban 2007- 9 Th thao Hòa c p III, láng sân, 450 50 QLDA 2008 Hi p xã Long Hòa thoát nư c, xây tư ng rào, c ng
  5. DTKV 960m2, ang KS XD nhà văn hóa – DTXD 200m2 nhà l p DA Th thao Phong Ban 2007- 10 c p III, láng sân, 1.000 50 Th nh QLDA 2008 thoát nư c, xây TT.C.Th nh tư ng rào, c ng DTKV 1.900m2, ang KS XD nhà văn hóa – DTXD 200m2 nhà l p DA Ban 2007- 11 Th thao Mi u Ba c p III, láng sân, 1.100 50 QLDA 2008 TT.C.Th nh thoát nư c, xây tư ng rào, c ng DTKV 1.500m2, ang KS DTXD 200m2 nhà l p DA XD nhà văn hóa – Ban c p III, san l p, 2007- 12 Th thao Gi ng 1.400 50 QLDA láng sân, thoát 2008 Ao TT.C.Th nh nư c, xây tư ng rào, c ng C.trình ư ng II.2 giao thông các xã 21.350 500 và th tr n M ư ng ph c ang KS Ban M t ư ng á 0x4 2007- 1 v phát tri n giao 2.200 50 l p DA QLDA dài 2.000m 2008 thông xã Lý Nhơn N/c p BTXM + ang KS T.nư c ư ng Ban M t 4,5, dài 2007- l p DA 2 3.000 50 KDC p TH. o QLDA 2.000m, BTXM 2008 xã TT.Hi p N/c p BTXM ang KS M t ư ng ư ng giao thông Ban 2007- l p DA 3 BTXM dài 1.280 50 p Doi L u xã QLDA 2008 3.500m AT. ông N/c p BTXM ang KS M t ư ng ư ng giao thông Ban 2007- l p DA 4 BTXM dài 900 50 p An Nghĩa xã QLDA 2008 2.500m AT. ông N/c p BTXM ang KS M t ư ng ư ng giao thông Ban 2007- l p DA 5 BTXM dài 520 50 p An Hòa xã QLDA 2008 1.000m AT. ông N/c p BTXM ang KS M t ư ng ư ng giao thông Ban 2007- l p DA 6 BTXM dài 1.900 50 p An ông xã QLDA 2008 3.700m AT. ông XD ư ng d c b Ban M t 4,5, dài 2007- ang KS 7 3.400 50 kè trung tâm xã QLDA 1.600m, BTXM 2008 l p DA
  6. T.An Thoát nư c khu ang KS Ban Rãnh th.nư c h , 2007- 8 dân cư 4 p xã 1.350 50 l p DA QLDA dài 2.000m 2008 Long Hòa M ư ng ra bi n ang KS Long Th nh và Ban M t 4, dài 2007- l p DA 9 3.300 50 ng Hòa xã QLDA 2.000m, BTXM 2009 Long Hòa N/c p BTXM + ang KS T.nư c KDC Ban 4,5x2.000m, 2007- l p DA 10 3.500 50 Gi ng Ao QLDA BTXM + T.nư c 2008 TT.C.Th nh Y BAN NHÂN DÂN HUY N C N GI
Đồng bộ tài khoản