intTypePromotion=3

Quyết định số 22/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 22/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 22/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A BAN QU N LÝ KHU KINH T C A KH U QU C T B Y TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a Lu t u tư; Xét ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 2462/TTr-BNV ngày 24 tháng 8 năm 2007; c a y ban nhân dân t nh Kon Tum t i công văn s 1228/UBND-TH ngày 22 tháng 6 năm 2007 và công văn s 04/UBND-TH ngày 02 tháng 01 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng c a Ban Qu n lý Khu kinh t c a kh u qu c t B Y 1. Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y (sau ây g i t t là Ban Qu n lý) ư c thành l p theo i u 15 Quy ch t ch c và ho t ng c a Khu kinh t c a khNu qu c t B Y ban hành kèm theo Quy t nh s 217/2005/Q -TTg ngày 05 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i t t là Quy ch t ch c và ho t ng c a Khu kinh t c a khNu qu c t B Y). 2. Ban Qu n lý là cơ quan qu n lý nhà nư c tr c ti p i v i Khu kinh t c a khNu qu c t B Y (sau ây g i t t là Khu kinh t ), ch u trách nhi m trư c pháp lu t trong vi c xây d ng và phát tri n Khu kinh t c a khNu qu c t B Y; có tr s t i Khu kinh t và Cơ quan i di n Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y t i thành ph Hà N i. 3. Ban Qu n lý th c hi n vi c xây d ng và phát tri n Khu kinh t theo quy ho ch, k ho ch, ti n ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và theo Quy ch t ch c và ho t ng c a Khu kinh t c a khNu qu c t B Y nh m qu n lý t p trung, th ng nh t các ho t ng trên các lĩnh v c: u tư; phát tri n kinh t - văn hóa - xã h i; t ch c cung ng d ch v công và d ch v h tr khác liên quan n ho t ng u tư và s n xu t, kinh doanh t i Khu kinh t . i u 2. M t s nhi m v , quy n h n c thù c a Ban Qu n lý 1. Th c hi n h p tác qu c t và các k ho ch h p tác phát tri n gi a các t nh trong tam giác phát tri n c a ba nư c Vi t Nam, Lào và Campuchia; ph i h p qu n lý gi a
  2. chính quy n các t nh b o m ho t ng c a Khu kinh t phù h p v i các i u ư c qu c t song phương ho c a phương gi a ba nư c Vi t Nam, Lào và Campuchia. 2. Ph i h p ch t ch v i B Qu c phòng và B Công an th c hi n t t công tác an ninh, qu c phòng và các d án liên quan n lĩnh v c an ninh, qu c phòng t i Khu kinh t . 3. Toàn b di n tích t, m t nư c ã ư c quy ho ch cho u tư phát tri n Khu kinh t ư c giao m t l n cho Ban Qu n lý giao ho c cho các nhà u tư thuê th c hi n d án u tư theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 4. Ph i h p v i các B , ngành, cơ quan liên quan t ch c nghiên c u và xây d ng các cơ ch , chính sách, quy ch v xu t c nh, nh p c nh, xu t khNu, nh p khNu, h p tác qu c t và các chính sách khác áp d ng t i Khu kinh t trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 3. Nhi m v và quy n h n c a Ban Qu n lý trong vi c xây d ng và qu n lý quy ho ch, k ho ch, u tư và xây d ng 1. Xây d ng trình Th tư ng Chính ph quy t nh: a) Cơ ch , chính sách ưu ãi c n thi t áp d ng i v i Khu kinh t phù h p v i i u ki n phát tri n th c t trong t ng th i kỳ; b) Phương án phát hành trái phi u công trình, trái phi u Chính ph theo quy nh v phát hành trái phi u Chính ph trình c p có thNm quy n quy t nh; phương án huy ng các ngu n v n khác nh m huy ng t i a các ngu n l c, v n u tư cho các d án h t ng quan tr ng và yêu c u phát tri n c a Khu kinh t ; c) Chính sách ưu ãi và khuy n khích c th phù h p v i các quy nh c a pháp lu t hi n hành trên các lĩnh v c: thu hút, tuy n d ng và s d ng lao ng t i a phương, ào t o ngh , xúc ti n u tư, thương m i. 2. Ch o và t ch c th c hi n các nhi m v : a) T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph và các văn b n c a các cơ quan có liên quan i v i t ng lĩnh v c t i Khu kinh t ; b) T ch c l p, thNm nh, phê duy t các quy ho ch chi ti t các khu ch c năng và d án u tư trong Khu kinh t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành, t ch c qu n lý và giám sát vi c th c hi n; c) Thanh tra, ki m tra i v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v t i Khu kinh t theo quy nh c a pháp lu t; d) Qu n lý u tư, xây d ng, u th u các d án thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c và các ngu n v n ư c cơ quan có thNm quy n giao, áp d ng như i v i y ban nhân dân c p t nh theo quy nh c a pháp lu t v u tư, xây d ng và u th u;
  3. ) ThNm nh, phê duy t các khung giá, m c phí và l phí th c hi n t i Khu kinh t ; e) ư c quy t nh u tư các d án nhóm B, C theo hình th c h p ng BOT, BTO, BT theo quy nh c a pháp lu t v u tư và xây d ng; ư c tr c ti p ti p nh n, qu n lý và s d ng ngu n v n ODA theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý và s d ng v n ODA; g) T ch c thNm tra, phê duy t các d án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng các khu ch c năng ( ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t ) do các t ch c kinh t trong và ngoài nư c làm ch u tư không thu c ngu n v n nhà nư c, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph và các cơ quan có thNm quy n theo quy nh. i u 4. Nhi m v và quy n h n c a Ban Qu n lý trong cung ng d ch v công và d ch v h tr khác 1. T ch c cung ng các d ch v công theo y quy n trên cơ s các quy nh v i u ki n, trình t , th t c do các B , cơ quan ngang B qu n lý ngành, lĩnh v c hư ng d n c p, i u ch nh ho c gia h n và thu h i các lo i gi y phép, gi y ch ng nh n, gi y xác nh n và ch ng ch sau: a) Th c hi n ăng ký u tư, thNm tra và c p, i u ch nh, thu h i Gi y ch ng nh n u tư i v i các d án u tư trong Khu kinh t ; b) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i các trư ng h p thành l p t ch c kinh t trong Khu kinh t ; Gi y phép kinh doanh mua bán hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t; c) Gi y phép thành l p doanh nghi p, văn phòng i di n, chi nhánh c a các t ch c kinh t và thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p nư c ngoài ho t ng trong Khu kinh t ; d) Ch ng ch quy ho ch, Gi y phép xây d ng i v i các d án u tư xây d ng trong Khu kinh t ; ) Gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài n làm vi c, ho t ng u tư; s lao ng cho ngư i lao ng làm vi c t i Khu kinh t ; e) C p gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa và các ch ng ch khác theo thNm quy n; xác nh n danh m c, s lư ng nguyên li u s n xu t, v t tư, linh ki n và bán thành phNm nh p khNu t ng năm ph c v yêu c u s n xu t c a các d án u tư c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c trong Khu kinh t . 2. Qu ng bá, gi i thi u, àm phán trong và ngoài nư c, làm u m i gi i quy t các v n phát sinh trong quá trình hình thành, tri n khai th c hi n các d án u tư, các vư ng m c sau c p phép u tư, kinh doanh và tham gia ho t ng bao g m c vi c th a thu n m c thu ti n s d ng h t ng, các công trình d ch v và ti n ích công c ng trong Khu kinh t .
  4. i u 5. Nhi m v và quy n h n c a Ban Qu n lý trong qu n lý, b o v tài nguyên và môi trư ng, ngân sách, t ai 1. ThNm nh và phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo y quy n c a B Tài nguyên và Môi trư ng, xác nh n b ng ăng ký tiêu chuNn môi trư ng c a các d án u tư trong Khu kinh t . 2. Qu n lý, ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp b o v tài nguyên và môi trư ng; x lý ho c ki n ngh c p có thNm quy n x lý các trư ng h p vi ph m các quy nh v b o v tài nguyên và môi trư ng c a các t ch c, cá nhân ho t ng trong Khu kinh t . 3. Qu n lý v n ngân sách nhà nư c: a) Qu n lý v n u tư t ngu n ngân sách nhà nư c, qu n lý và th c hi n vi c thu chi hành chính, s nghi p, các chương trình m c tiêu và các ngu n v n khác ư c Nhà nư c giao theo quy nh c a pháp lu t; b) T ch c thu các kho n thu ngân sách trong Khu kinh t theo phân c p, qu n lý và s d ng theo quy nh. 4. Qu n lý, s d ng toàn b qu t, m t nư c trong Khu kinh t theo k ho ch và quy ho ch ư c duy t: a) Ph i h p v i chính quy n a phương, các cơ quan liên quan th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng i v i di n tích t, m t nư c ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n thu h i giao cho Ban Qu n lý; b) Quy t nh m c thu, mi n gi m ti n s d ng t, m t nư c; ti n thuê t, theo d án u tư trong Khu kinh t trên cơ s giá t và chính sách mi n gi m theo khung giá do y ban nhân dân t nh Kon Tum quy nh i v i t ng trư ng h p giao l i t, cho thuê t mà không thông qua u giá quy n s d ng t ho c u giá d án có s d ng t; c) ư c t ch c u giá quy n s d ng t i v i qu t ã ư c quy ho ch trong Khu kinh t t o v n u tư xây d ng k t c u h t ng Khu kinh t ; d) T ch c th c hi n quy ho ch chi ti t và tái nh cư i u chuy n dân cư ô th và nông thôn trong Khu kinh t theo nhi m v quy ho ch ư c duy t t i Quy t nh s 225/Q -TTg ngày 08 tháng 02 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . i u 6. Nhi m v và quy n h n c a Ban Qu n lý trong qu n lý t ch c b máy, biên ch , tài chính, tài s n và ào t o 1. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c; t ch c ào t o b i dư ng v chuyên môn, nghi p v cho cán b , công ch c, viên ch c thu c Ban Qu n lý Khu kinh t .
  5. 2. Quy t nh tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong ch tiêu biên ch ư c giao theo quy nh c a pháp lu t v tiêu chuNn, i u ki n, trình t , th t c qu n lý cán b , công ch c; quy t nh nâng b c lương thư ng xuyên t chuyên viên chính tr xu ng i v i các cán b , công ch c làm vi c t i Ban Qu n lý. 3. Thanh tra, ki m tra; phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, tiêu c c; qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ki m tra vi c tuy n d ng và ch p hành các ch , chính sách trong s d ng lao ng; t ch c và qu n lý ào t o ngu n nhân l c i v i các t ch c s nghi p tr c thu c Ban Qu n lý. i u 7. Nhi m v và quy n h n c a Ban Qu n lý trong qu n lý m t s lĩnh v c khác 1. Ph i h p v i chính quy n a phương và các cơ quan liên quan trong vi c b o m an ninh tr t t xã h i, phòng cháy, ch a cháy và m i ho t ng phù h p v i Quy ch t ch c và ho t ng c a Khu kinh t . 2. T ch c và ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c trong vi c thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m hành chính trong các lĩnh v c ho t ng t i Khu kinh t . 3. Cơ quan u m i k ho ch v khoa h c và công ngh ; t ch c và ch o th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh i v i các lĩnh v c khoa h c - công ngh trong Khu kinh t . 4. i v i các lĩnh v c không ư c y quy n ho c phân c p qu n lý, Ban Qu n lý có trách nhi m làm u m i ph i h p v i các cơ quan nhà nư c liên quan gi i quy t các khó khăn, vư ng m c theo cơ ch “m t c a, t i ch ”. 5. ánh giá hi u qu u tư trong Khu kinh t theo hư ng d n c a các B , ngành ch c năng qu n lý nhà nư c v t ng lĩnh v c u tư. 6. Tham gia các h i ngh trong tam giác phát tri n c a ba nư c Vi t Nam, Lào, Campuchia; ng th i, tham gia ho c phân công cán b tham gia h i ngh v các lĩnh v c liên quan do y ban nhân dân t nh Kon Tum t ch c. 7. Hàng năm báo cáo sơ k t và 05 năm t ng k t công tác, trình Th tư ng Chính ph và g i văn b n n các B , ngành liên quan và y ban nhân dân t nh Kon Tum v tình hình tri n khai quy ho ch, k ho ch u tư xây d ng và phát tri n Khu kinh t . 8. Th c hi n các nhi m v khác do Th tư ng Chính ph giao trong t ng th i kỳ ho c theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Cơ c u t ch c và biên ch c a Ban Qu n lý 1. Lãnh o Ban Qu n lý:
  6. Ban Qu n lý có Trư ng ban và không quá 03 Phó Trư ng ban ư c b nhi m, mi n nhi m theo quy nh c a pháp lu t. 2. B máy giúp vi c g m có: a) Các t ch c hành chính: - Văn phòng Ban Qu n lý; - Thanh tra; - Ban T ch c, ào t o và Văn xã; - Ban K ho ch và u tư; - Ban Quy ho ch và Ki n trúc; - Ban Tài chính và Doanh nghi p; - Ban Tài nguyên và Môi trư ng; - Ban Công nghi p - Thương m i - Du l ch; - Tr m Ki m soát liên h p C a khNu qu c t B Y; - Cơ quan i di n Ban Qu n lý t i thành ph Hà N i. b) Các t ch c s nghi p: - Ban Tư v n ThNm nh các d án u tư; - Trung tâm Xúc ti n u tư và Thương m i; - Các Ban Qu n lý các d án u tư; - Các ơn v s nghi p khác theo quy nh c a pháp lu t. c) Công ty phát tri n h t ng Khu kinh t c a khNu qu c t B Y. Tuỳ tình hình và yêu c u phát tri n Khu kinh t trong t ng giai o n c th , Trư ng ban Ban Qu n lý quy t nh cơ c u t ch c b máy giúp vi c c a Ban Qu n lý. 3. Trư ng ban Ban Qu n lý quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c và quy t nh b nhi m, mi n nhi m các ch c danh qu n lý c a b máy giúp vi c và các ơn v tr c thu c quy nh t i kho n 2 i u này. 4. Biên ch c a Ban Qu n lý: a) Biên ch hành chính c a Ban Qu n lý ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t;
  7. b) Biên ch s nghi p c a Ban Qu n lý do Trư ng ban quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Các quy nh chuy n ti p Các cơ ch , chính sách, quy ho ch, k ho ch liên quan n phát tri n Khu kinh t ư c quy nh t i Quy ch t ch c và ho t ng c a Khu kinh t c a khNu qu c t B Y ban hành kèm theo Quy t nh s 217/2005/Q -TTg ngày 05 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph , Quy t nh s 225/Q -TTg ngày 08 tháng 02 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t c a khNu qu c t B Y và các văn b n pháp lu t khác liên quan ư c ti p t c th c hi n. i u 10. Trách nhi m và hi u l c thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Kon Tum, Trư ng ban Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y và các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - T nh y, H ND, UBND t nh Kon Tum; - Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t B Y; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCB (5b). A.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản