Quyết định số 22-BXD/QLXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 22-BXD/QLXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22-BXD/QLXD về việc ban hành Quy chế đăng ký hành nghề xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22-BXD/QLXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22-BXD/QLXD Hà N i, ngày 26 tháng 1 năm 1993 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 22-BXD/QLXD NGÀY 26 THÁNG 1 NĂM 1993 V VI C BAN HÀNH QUY CH ĂNG KÝ HÀNH NGH XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t t ch c Chính ph quy nh ch c năng c a các B và cơ quan ngang B ư c Qu c h i thông qua ngày 30-9-1992; Căn c Ngh nh s 59-H BT ngày 14-4-1988 c a H i ng B trư ng quy nh ch c năng nhi m v và cơ c u t ch c c a B xây d ng; Căn c Ch th s 171-TTg ngày 16-12-1992 c a Th tư ng Chính ph giao trách nhi m cho B Xây d ng v vi c c p gi y phép hành ngh trong các lĩnh v c kh o sát - thi t k và xây l p; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n "Quy ch ăng ký hành ngh xây d ng" thay th cho "Quy ch ăng ký hành ngh kinh doanh xây d ng" ã ban hành kèm theo Quy t nh s 255 BXD/XDCB- T ngày 18-10-1989. i u 2. Quy ch này ư c thi hành th ng nh t trong c nư c b t u t ngày 01-03- 1993. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy ch này b bãi b . i u 3. Các ông Chánh văn phòng B , th trư ng các C c, V tr c thu c B và các ông Giám c s Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ph bi n, hư ng d n các ngành, các c p th c hi n b n quy ch này. Ngô Xuân L c ( ã ký) QUY CH ĂNG KÝ HÀNH NGH XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 22/BXD-QLXD ngày 26-1-1993)
 2. Chương 1 I U KHO N CHUNG i u 1. ăng ký hành ngh xây d ng là căn c xét c p gi y phép kinh doanh v xây d ng, nh m th c hi n s qu n lý th ng nh t c a Nhà nư c v các i u ki n và ph m vi ho t ng c a các t ch c xây d ng trong c nư c, b o m hi u qu kinh t và ch t lư ng trong xây d ng. Các t ch c kính t ho t ng kinh doanh v xây d ng, tư v n và d ch v trong xây d ng thu c m i thành ph n kinh t (sau ây g i chúng là doanh nghi p xây d ng) u ph i ăng ký hành ngh xây d ng t i cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a cơ ch này và ch ư c hành ngh xây d ng trong ph m vi gi y phép ư c c p. Gi y phép hành ngh xây d ng là i u ki n b t bu c d th u, ký k t h p ng kinh t và thanh toán các s n phNm trong xây d ng và tư v n, d ch v xây d ng. i u 2. Ho t ng xây d ng thu c ph m vi ăng ký hành ngh trong b n quy ch này bao g m: 1. Các công vi c theo ngh nghi p xây d ng như: ào p t á, n , m c, bê tông, s t thép trong xây d ng, l p t trang b i n nư c thông d ng, l p t thi t b công ngh , s n xu t - gia công c u ki n công trình, trang trí n i ngo i th t công trình, các ho t ng tư v n và d ch v trong xây d ng (tư v n). 2. Các công tác xây l p có kh i lư ng l n ho c có tính ch t c bi t như: san p n n và san p công trình; thi công các lo i c c móng công trình; n o vét lu ng l ch; phá á xây d ng công trình; xây g ch ch u l a, cách âm - cách nhi t; l p t h th ng i n l nh, h th ng thông tin, h th ng thi t b toàn b và dây chuy n công ngh ... 3. Xây d ng m i ho c c i t o, s a ch a, nâng c p các h ng m c công trình và công trình thu c các chuyên ngành xây d ng g m: - Xây d ng công nghi p và dân d ng (bao g m c công trình h t ng k thu t ô th , ư ng dây và tr m bi n th i n h th ). - Xây d ng giao thông. - Xây d ng th y l i. - Xây d ng h th ng thông tin - bưu i n. - Xây d ng h m m . - Xây d ng tr m bi n th i n và ư ng dây t i i n cao th . - Xây d ng qu c phòng. Chương 2
 3. I U KI N VÀ PH M VI HO T NG C A CÁC DOANH NGHI P XÂY D NG i u 3. Cá nhân hành ngh xây d ng: 1. Cá nhân hành ngh xây d ng là ngư i có ngh nghi p xây d ng ư c ào t o t i trư ng d y ngh ho c gia truy n, khi hành ngh u ph i có ch ng ch ngh nghi p - b c th do nhà trư ng có ch c năng ào t o ngh ó ho c do S qu n lý chuyên ngành xây d ng c p. 2. Cá nhân hành ngh xây d ng theo ngh nghi p dư i hình th c làm công theo t ng công vi c c th ho c h p ng lao ng v i các t ch c có s d ng ngh ó. 3. Cá nhân hành ngh xây d ng ch c n có ch ng ch ngh nghi p - b c th , không ph i ăng ký hành ngh và ch ư c làm các công vi c thu c tiêu chuNn b c th c a nình. 4. Các doanh nghi p xây d ng s d ng công nhân k thu t ph i có ch ng ch ngh nghi p. i u 4. Doanh nghi p xây d ng nh : 1. Doanh nghi p xây d ng do cá nhân ho c nhóm kinh doanh v xây d ng ư c thành l p theo Ngh nh s 66/H BT ngày 2-3-1992 c a H i ng B trư ng. 2. Ngư i ng tên ăng ký hành nghè xây d ng là ngư i có quy n công dân, lao ng tr c ti p, có ch ng ch ngh nghi p b c th xây d ng t b c 4/7 tr lên và có m c v n t i thi u b ng1/4 m c v n doanh nghi p tư nhân xây d ng nhà . 3. Doanh ngi p xây d ng nh ch ư c nh n khoán nhân công t ng ph n công vi c theo chuyên môn trong gi y phép hành ngh ư c c p và ch ư c nh n thi công nhà c p 4, và c p 3 n 2 t ng, không ư c nh n th u xây d ng công trình l n hơn và c p cao hơn. Doanh nghi p xây d ng nh ho t ng trong ph m vi qu n, huy n, th xã và t nh (thành ph tr c thu c Trung ương g i chung là t nh) nơi ăng ký. i u 5. Các công ty và xí nghi p xây d ng không thu c doanh nghi p nhà nư c: 1. Các công ty và xí nghi p xây d ng không thu c doanh nghi p nhà nư c là doanh nghi p xây d ng ư c thành l p theo Lu t doanh nghi p tư nhân và Lu t công ty g m các hình th c: Xí nghi p tư nhân xây d ng, Công ty trách nhi m h u h n xây d ng, Công ty c ph n xây d ng. M i doanh nghi p còn có tên riêng kèm theo. 2. Các doanh nghi p này ph i m b o i u ki n kinh t - k thu t chính sau ây: - Có v n i u l phù h p v i m c v n pháp nh do Nhà nư c quy nh. V n i u l ch bao g m các v n kinh doanh (c nh và lưu ng). Các b t ng s n và ng s n
 4. không tr c ti p ph c v kinh doanh (nhà , các phương ti n ph c v sinh ho t như xe máy, máy thu hình...) không tính vào v n i u l . - Có cán b k thu t, cán b qu n lý, lao ng có ngh và trang b k thu t phù h p v i quy mô hành ngh ăng ký (theo ph l c s 3 c a quy ch này). 3. Tuỳ theo quy mô năng l c th c t (v n, lao ng và trang b ) các doanh nghi p này có th ư c nh n th u thi công các công trình theo chuyên ngành ăng ký các quy mô và c p thích h p (theo ph l c s 1 và 2 c a quy ch này). 4. Gi i h n t ng giá tr kh i lư ng th c hi n xây l p trong năm c a doanh nghi p này không quá 6 l n v n lưu ng th c có c a ơn v ; n u vư t quá 6 l n thì ph i có b o lãnh v n ư c vay c a ngân hành tương ng v i m c vư t gi i h n nêu trên. 5. Các doanh nghi p này ho t ng trong ph m vi t nh nơi ăng ký. Các doanh nghi p ho t ng trong khu v c m t s t nh hay trong c nư c ph i ăng ký hành ngh t i B Xây d ng. i u 6. H p tác xã xây d ng. 1. H p tác xã xây d ng là lo i doanh nghi p xây d ng ư c thành l p theo các Ngh nh s 28-H BT ngày 9-3-1988 và s 146-H BT ngày 24-8-1988 c a H i ng B trư ng ho c theo Lu t h p tác xã. 2. H p tác xã xây d ng ph i b o m các i u ki n kinh t - k thu t chính sau ây: - Có v n i u l phù h p v i m c v n pháp nh do Nhà nư c quy nh (t m th i áp d ng b ng m c v n pháp nh c a doanh nghi p tư nhân). V n i u l ch bao g m các v n kinh doanh v i n i dung ã ghi t i i u 5 c a quy ch này. - Có cán b k thu t, cán b qu n lý, lao ng có ngh và trang b k thu t phù h p v i quy mô hành ngh ăng ký (theo ph l c s 3 c a quy ch này). 3. Tuỳ theo quy mô năng l c th c t (v n, lao ng và trang b ) các doanh nghi p này có th ư c nh n th u thi công các công trình theo chuyên ngành ăng ký các quy mô và c p thích h p (theo ph l c s 1 và 2 c a quy ch này). 4. Gi i h n giá tr kh i kư ng th c hi n xây l p trong năm c a H p tác xã xây d ng, không quá 6 l n v n lưu ng th c có c a ơn v ; n u vư t quá 6 l n thì ph i có b o lãnh v n ư c vay c a ngân hàng tương ng v i m c vư t trên gi i h n nêu trên. 5. H p tác xã xây d ng ho t ng trong ph m vi t nh nơi ăng ký. Các h p tác xã xây d ng ho t ng theo khu v c m t s t nh hay trong c nư c ph i ăng ký hành ngh t i B Xây d ng. i u 7. Các doanh nghi p nhà nư c kinh doanh xây d ng ư c thành l p theo Ngh nh s 388-H BT ngày 20-11-1991 c a H i ng B trư ng ho c theo Lu t doanh nghi p Nhà nư c:
 5. 1. Các doanh nghi p do Th tư ng Chính ph , các B , cơ quan tr c thu c Chính ph thành l p thì ho t ng trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c giao và phù h p v i quy mô năng l c c a ơn v (theo ph l c s 3 c a quy ch này). Các doanh nghi p này ho t ngtheo khu v c m t s t nh hay trong c nư c. 2. Các doanh nghi p do U ban nhân dân t nh (thành ph tr c thu c Trung ương) thành l p ho t ng trong ph m vi ch c năng nhi m v ư c giao và phù h p v i quy mô năng l c c a ơn v (theo ph l c s 3 c a Quy ch này). Các doanh nghi p này ho t ng trong ph m vi t nh (thành ph ) nơi ăng ký. Doanh nghi p ho t ng theo khu v c m t s t nh hay trong c nư c ph i ăng ký hành ngh t i B xây d ng ho c B Qu n lý chuyên ngành xây d ng khác nhau theo phân c p c a quy ch này. i u 8. Các t ch c hành ngh xây d ng khác: 1. Các t ch c tư v n và d ch v xây d ng c a các thành ph n kinh t thành l p theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v thành l p doanh nghi p, tùy theo quy mô, năng l c kinh t - k thu t ư c m nh n m t s ho c toàn b các công vi c sau: l p lu n ch ng kinh t k thu t, d án u tư, thi t k chuy n giao công ngh xây d ng, giúp ch u tư ch n th u, l p và ch o th c hi n gi i pháp thi công, giám sát k thu t thi công, x lý k thu t trong quá trình thi công, dich v qu n lý công trình thay ch u tư th c hi n trên cơ s thi t k và d toán ư c duy t và theo h p ng kinh t . V n pháp nh c a t ch c tư v n và d ch v xây d ng l y b ng m c v n pháp nh c a doanh nghi p tư nhân xây d ng dân d ng. Khi làm tư v n d ch v qu n lý công trình thay ch d u tư, doanh nghi p tư v n và d ch v xây d ng ph i có b o lãnh v n c a ngân hàng b ng 10% v n t ng công trình ho c th ch p tài s n v i giá tr tương ương. 2. Các doanh nghi p nhà nư c chuyên hành ngh thi t k công trình xây d ng g m: công ty ho c xí nghi p thi t k , công ty tư v n và thi t k (Vi n thi t k ) ư c th c hi n các công vi c tư v n và d ch v xây d ng t i i m 1 nêu trên tùy theo năng l c c a mình. Các t ch c này còn ư c nh n xây d ng th c nghi m m t ph n công trình hay toàn b công trình quy mô nh thu c tài mà ơn v làm ch trì nghiên c u và có v n th nghi m. 3. Các vi n nghiên c u, các trư ng i h c và trung h c chuyên nghi p, tuỳ theo năng l c, ư c ho t ng các công vi c tư v n và d ch v xây d ng t i i m 1 nêu trên. 4. Doanh nghi p kinh doanh t ng h p có ho t ng xây d ng: - i v i liên hi p các doanh nghi p: ph i có doanh nghi p tr c thu c v xây d ng có i u ki n theo quy nh c a cơ ch này.
 6. - i v i m t doanh nghi p nhi u ngh : ph i có ơn v tr c thu c pháp nhân không y chuyên hành ngh xây d ng có các i u ki n c a m t trong các lo i doanh nghi p xây d ng c a quy ch này. Chương 3 ĂNG KÝ HÀNH NGH XÂY D NG i u 9. Doanh nghi p có hành ngh xây d ng thu c m i thành ph n kinh t u ph i ăng ký hành ngh t i cá cơ quan có thNm quy n theo n i dung và trình t quy nh t i các i u 10, 11 và 12 c a Quy ch này. i u 10. H sơ xin ăng ký hành ngh xây d ng g m có: 1. ơn xin ăng ký hành ngh xây d ng (theo ph l c s 6 c a quy ch này). 2. Quy t nh ho c gi y phép thành l p doanh nghi p do cơ quan có thNm quy n c p kèm theo h sơ xin thành l p doanh nghi p (và gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh n u ã có). 3. B n kê khai v năng l c c a doanh nghi p (theo ph l c s 4 c a quy ch này). 4. Doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t do U ban nhân dân t nh (qu n, huy n) quy t nh ho c cho phép thành l p, khi c n ho t ng ra ngoài t nh, trư c h t ph i có gi y phép hành ngh xây d ng c a a phương mình, kèm theo công văn ngh c a S Xây d ng a phương g i B Xây d ng ho c B qu n lý chuyên ngành xây d ng khác. i u 11. H sơ xin i u ch nh ho c gia h n gi y phép: 1. ơn xin i u ch nh ho c gia h n gi y phép hành ngh xây d ng (theo ph l c s 8 c a Quy ch này). 2. Gi i trình nh ng thay i v t ch c, v n, trang b k thu t có xác nh n c a các cơ quan qu n lý c a a phương ho c Trung ương tùy theo i tư ng (theo m u ã kê khai khi thành l p và ăng ký hành ngh xây d ng). 3. Văn b n ngh c a cơ quan ch qu n ho c s xây d ng a phương tuỳ theo i tư ng. i u 12. Xét c p gi y phép hành ngh xây d ng: 1. Các B qu n lý chuyên ngành xây d ng xét c p gi y phép hành ngh xây d ng cho các ơn v do B mình sáng l p và cho doanh nghi p Nhà nư c thu c ngành mình a phương khi ho t ng ra ngoài t nh. - N i dung c p gi y phép c a các B qu n lý chuyên ngành xây d ng phân c p như sau:
 7. a) B Giao thông V n t i: c p gi y phép hành ngh xây d ng các công trình thu l i và thu nông như: ê, p, h ch a nư c, kênh mương, tuy nen d n nư c, ng d n nư c, tr m bơm. Riêng xây d ng công trình p nư c, B Thu l i c p gi y phép cho c ơn v thu c ngành mình a phương. b) B năng lư ng: c p gi y phép hành ngh xây d ng các công trình ư ng dây d n i n, tr m bi n th i n và h m m khai thác than. c) B công nghi p n ng: c p gi y phép hành ngh xây d ng các công trình h m m khai thác qu ng và á quý. Các B qu n lý chuyên ngành xây d ng khi c p n i dung hành ngh thu c chuyên ngành xây d ng khác ph i ư c tho thu n c a B Xây d ng. - Ph m vi cho phép ho t ng: theo khu v c m t s t nh hay c nư c. - Th i h n có giá tr c a gi y phép: tùy theo i u ki n th c t c a doanh nghi p mà gi y phép ư c c p có giá tr t 3 n 5 năm. 2. B xây d ng xét c p ăng ký hành ngh xây d ng cho các ho t ng xây d ng thu c t t c các ngành kinh t , các ho t ng tư v n và d ch v xây d ng, các ho t ng xây d ng khác chưa nêu i m 3, i u 2 c a quy ch này. - Các i tư ng sau ây do B xây d ng c p gi y phép hành ngh xây d ng: + Các doanh nghi p Nhà nư c thu c B xây d ng. + Các doanh nghi p Nhà nư c thu c các B và cơ quan thu c Chính ph . + Các doanh nghi p nhà nư c thu c các B qu n lý chuyên ngành xây d ng khi có hành ngh xây d ng thu c ngành khác. + Các doanh nghi p a phương thu c m i thành ph n kính t hành ngh xây d ng ngoài t nh nơi óng tr s chính. + Các xí nghi p liên doanh v i nư c ngoài v xây d ng và tư v n xây d ng ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. - Ph m vi cho phép ho t d ng: theo khu v c m t s t nh hay c nư c. - Th i h n có giá tr c a gi y phép: tuỳ theo i u ki n th c t c a doanh nghi p mà gi y phép ư c c p có giá tr t 3 n 5 năm. 3. Các S Xây d ng xét c p gi y phép hành ngh xây d ng và tư v n d ch v xây d ng cho các doanh nghi p Nhà nư c và doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác k c h p tác xã xây d ng thu c a phương (có s tham gia ý ki n c a các s qu n lý chuyên ngành xây d ng có liên quan). S xây d ng không c p n i dung gi y phép hành ngh xây d ng v thi công công trình p nư c.
 8. Ph m vi cho phép ho t ng: trong ph m vi t nh. Th i h n có giá tr c a gi y phép: tuỳ theo i u ki n th c t c a doanh nghi p mà gi y phép ư c c p có giá tr t 1 n 5 năm. 4. Th i h n xét c p gi y phép trong ph m vi 30 ngày sau khi nh n h sơ h p l theo quy nh. Trư ng h p có vư ng m c chưa c p ư c gi y phép ph i tr l i cho ương s . i u 13. Gi y phép hành ngh xây d ng do các c p có thNm quy n (theo i u 12) c p cho các doanh nghi p ư c l p theo m u c a ph l c s 7 quy ch này. Gi y phép g c ch có hai b n. M t b n lưu t i cơ quan c p gi y phép, m t b n giao cho ơn v ư c c p. - Hàng tháng cơ quan c p gi y phép hành ngh xây d ng l p thông báo t ng h p v gi y phép ã c p trong tháng g i t i cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan cùng c p như: Tài chính, ngân hàng, N i v , Tr ng tài kinh t , ng th i g i t i B xây d ng và B qu n lý chuyên ngành xây d ng ( i v i các doanh nghi p xây d ng chuyên ngành). - Doanh nghi p ư c s d ng b n sao gi y phép có công ch ng trong giao dich, d u th u, h p ng và thanh toán trong xây d ng. - Ba tháng trư c khi gi y phép h t h n, doanh nghi p ph i làm th t c gia h n ho c xin ăng ký l i. M i l n gia h n gi y phép không quá 2 năm. i u 14. Khi ăng ký hành ngh xây d ng, doanh nghi p ph i n p m t kho n l phí cho vi c ăng ký theo quy nh c a B Tài chính. i u 15. Khi ho t ng hành ngh xây d ng ngoài t nh nơi óng tr s , các doanh nghi p xây d ng ph i xu t trình gi y phép hành ngh xây d ng v i S qu n lý chuyên ngành xây d ng nơi nh n th u công trình. i u 16. Các doanh nghi p xây d ng, hàng năm vào quý I báo cáo k t qu hành ngh xây d ng năm trư c (theo ph l c s 4 bi u 4 c a quy ch này) g i v cơ quan c p gi y phép hành ngh xây d ng. Chương 4 QU N LÝ, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 17. Qu n lý. 1. B xây d ng th ng nh t qu n lý hành ngh xây d ng trong c nư c. Hàng năm, B xây d ng t ng h p tình hình ăng ký hành ngh xây d ng trong c nư c báo cáo Chính ph .
 9. 2. Các B qu n lý chuyên ngành xây d ng, qu n lý các ơn v ư c mình c p gi y phép hành ngh và hành năm t ng h p tình hình ăng ký hành ngh xây d ng c a các ơn v ó g i v B xây d ng (theo ph l c s 5 c a quy ch này). 3. S xây d ng các t nh th ng nh t qu n lý hành ngh xây d ng t i a phương và giám sát các ơn v trung ương và ơn v ngoài t nh vào hành ngh xây d ng trong t nh. Hàng năm, S xây d ng t ng h p tình hình hành ngh xây d ng c a các ơn v ư c mình c p gi y phép g i v B Xây d ng và B qu n lý chuyên ngành xây d ng i v i các doanh nghi p xây d ng chuyên ngành (theo ph l c s 5 c a quy ch này). i u 18. Ki m tra, thanh tra. 1. Các cơ quan có thNm quy n c p gi y phép hành ngh xây d ng có trách nhi m thi hành theo dõi, ki m tra ho t ông úng ăng ký c a các doanh nghi p xây d ng ho t ng trong a bàn. 2. S Xây d ng ch trì cùng các s qu n lý chuyên ngành xây d ng và U ban nhân dân qu n, huy n, ki m tra ăng ký v s ho t ng ăng ký c a các doanh nghi p xây d ng ho t ông trong a bàn. 3. B Xây d ng (ho c s xây d ng) có trách nhi m t ch c thanh tra ăng ký và ho t ng úng ăng ký hành ngh xây d ng c a các doanh nghi p xây d ng thu c các ngành và a phưong khi c n thi t. 4. Các cơ quan qu n lý nhà nư c trung ương và a phương theo ch c năng ph i h p v i B Xây d ng và S Xây d ng (ho c B và S qu n lý chuyên ngành xây d ng) ki m tra ăng ký hành ngh xây d ng có liên quan n công tác qu n lý c a mình. 5. Vi c ki m tra, thanh tra nh kỳ ho c t xu t u có báo trư c không gây nh hư ng n ho t ng bình thư ng c a doanh nghi p. i u 19. X lý vi ph m. 1. Các doanh nghi p xây d ng vi ph m quy ch này thì tuỳ theo tính ch t và m c sai ph m b x lý theo các hình th c sau: - Cho mư n, cho thuê gi y phép: b ph t và thu h i gi y phép t 1 n 2 năm. - T s a n i dung gi y phép: b ph t và thu h i gi y phép vĩnh vi n. - Ho t ng ngoài n i dung gi y phép: b ph t và ình ch công vi c ang ho t ng ngoài gi y phép. - Vi ph m tiêu chuNn, quy ph m k thu t xây d ng, không m b o ch t kư ng công trình và tr n tránh nhi m v b o hành công trình: b ph t, n bù thi t h i và thu h i gi y phép t m t năm n vĩnh vi n.
 10. - Không báo cáo nh kỳ hàng năm v hành ngh xây d ng ho c báo cáo không trung th c: b thu h i gi y phép t 6 tháng d n 1 năm. - Nh ng vi ph m nghiêm tr ng gây thi t h i l n v ngư i v tài s n thì b thu h i gi y phép và truy c u trách nhi m trư c Pháp lu t. 2. Nh ng vi ph m khác: - Không th c hi n y nghĩa v thu trong kinh doanh xây d ng: b thu h i t m th i gi y phép n khi hoàn thành nghĩa v thu . - Không th c hi n t t công tác ghi chép trong kinh doanh: b thu h i gi y phép t 6 tháng n 1 năm. - Vi ph m khác trong kinh doanh t i m c b ình ch kinh doanh thì gi y phép hành ngh xây d ng cũng b thu h i vĩnh vi n. 3. Khi x lý các vi ph m trong hành ngh xây d ng, cơ quan c p gi y phép hành ngh xây d ng ph i ph i h p v i các cơ quan ch c năng khác như tr ng tài kinh t , tài chính, thu v và cơ quan hành chính a phương. Chương 5 I U KHO N THI HÀNH i u 20. B n quy ch này, thay th cho b n quy ch ã ban hành theo quy t nh c a B Xây d ng s 255-BXD/XDCB- T ngày 18-10-1989 và b t u có hi u l c t 01- 03-1993. Các thông tư hư ng d n theo quy ch cũ nay u bãi b . Các ơn v ã ăng ký hành ngh xây d ng theo quy ch cũ u ph i n cơ quan c p gi y phép làm th t c c p l i gi y phép theo Quy ch này. i u 21. Các B qu n lý chuyên ngành xây d ng, U ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào b n quy ch này và các ph l c kèm theo hư ng d n và t ch c th c hi n ăng ký hành ngh xây d ng theo ngành và a phương; có th có hư ng d n b sung cho phù h p v i i u ki n c th c a ngành, a phuơng và th ng nh t v i B xây d ng trư c khi ban hành. PH L C CÁC BI U M U HÀNH NGH XÂY D NG PH L C S 1 PHÂN C P CÔNG TRÌNH (Theo TCVN-2748-91 và 20 TCVN-13-91) 1. Công trình dân d ng chia làm 4 c p:
 11. C p Ch t lư ng s Ch t lư ng xây d ng công trình S t ng công d ng trình b n v ng công trình ch u l a theo TCVN 2622-78 I B c1 B c2 B c II ho c I Không h n ch Ch t lư ng s B o m niên h n s d ng d ng cao trên 100 năm II B c2 B c2 B c III n5 T 1 t ng Ch t lư ng s B o m niên h n d ng khá s d ng trên 50 năm III B c3 B c3 B c IV n2 T 1 t ng Ch t lư ng s B o m niên h n s d ng d ng trung trên 20 năm bình IV B c4 B c4 B cV 1 t ng Ch t lư ng s B o m niên h n s d ng d ng th p dư i 20 năm 2. Công trình thu l i chia làm 5 c p: g m 4 c p chính và c p 5 là c p t m th i (theo quy nh trong QPVN-08-76). 3. C p tuy n ư ng ô tô chia làm 6 c p (c p VI là c p ư ng t m) theo TCVN-4054- 86). PH L C S 2 PHÂN LO I QUY MÔ CÔNG TRÌNH XDCB I. CÔNG TRÌNH QUY MÔ L N Công trình quy mô l n là công trình trên h n ng ch có năng l c thi t k và t ng m c v n u tư (theo giá năm 1991) c a công trình thu c m i ngành kinh t và xã h i trên m c quy nh sau: 1. Công trình xây d ng m i có năng l c ư c thi t k l n hơn m c sau: - Nhà máy i n: + Thu i n 5.000 KVA + Nhi t i n 10.000 KVA
 12. - M than khai thác l thiên: 100.000 t n/năm - Nhà máy g ch: 10 tri u viên/năm - Nhà máy ư ng: 500 t n/năm. - Nhà máy chè: 13,5 t n búp/năm. - Nhà máy xay sát: 15 t n/ca. - H th ng truy n t i i n cao th trên 35 KV. - ư ng dây i n 110 KV có chi u dài 25 km tr lên. - C u ư ng b c l p có chi u dài 100 m ho c có nh p 60 nét. - ư ng b c p I 10 km tr lên. - Thu l i (tư i tiêu) cho 1000 ha. - Nông trư ng: 1000 ha. - Lâm trư ng: 2000 ha. - B nh vi n tuy n huy n 100 giư ng. - Kho lương th c 5000 t n. - Kho l nh 100 t n. - Kho xăng 3000m3. - Các lo i kho khác có di n tích 2000 m2. - Nhà lo i nhà cơ quan 2000 m2 s d ng. - Công trình ào p 500.000 m3. 2. Công trình xây d ng m i có t ng m c v n u tư (tính theo giá u năm 1991) t 6 t ng tr lên thu c các công trình: - Công nghi p i n n ng (không k ư ng dây t i i n và tr m bi n th i n). - Công nghi p nhiên li u; luy n kim en, màu; d t, s i; ch t o máy công c , máy năng lư ng và thi t b v n t i óng toa xe, tàu thu ... - Công nghi p xenlulô và gi y. - Công nghi p xi măng.
 13. - ư ng s t, c u ư ng s t c l p. 3. Công trình xây d ng m i có t ng v n u tư t 3 t ng tr lên thu c các công trình: - Công trình cơ khí ch t o thi t b . - ư ng dây t i i n và tr m bi n th i n. - Công trình công nghi p k thu t i n và i n t . - Công nghi p hoá ch t, cao su, v t li u xây d ng. - Công nghi p khai thác g , sành s , thu tinh, lương th c th c phNm, máy, thu c da, in. - Nông nghi p (không k tr m tr i nông nghi p). - Lâm nghi p (không k tr m tr i lâm nghi p). - Xây d ng. - Giao thông v n t i (không k ư ng s t, c u ư ng s t) 4. Công trình xây d ng m i có t ng v n u tư 1,5 t ng tr lên thu c các công trình: - Các tr m tr i công nghi p - Các tr m tr i lâm nghi p - Thương nghi p, cung ng v t tư và thu mua - Nhà , công trình ph c v công c ng, tr s cơ quan - Cơ s nghiên c u khoa h c (không k trang thi t b khoa h c) - Giáo d c và ào t o (không k trang thi t b ào t o) - Văn hoá và ngh thu t (không k thi t b truy n thanh, truy n hình) - Y t b o hi m xã h i, th d c th thao - Các ngành khác 5. Công trình khôi ph c, c i t o m r ng ho c i m i k thu t có t ng v n u tư b ng 2/3 m c v n quy nh cho t ng lo i công trình ghi i m I.2, I.3, I.4. 6. Công trình nh p thi t b toàn b , công trình u tư có nhu c u ngo i t t 200.000 USD tr lên.
 14. 7. Công trình có t ng th i gian thi công liên t c trên 1 năm. II. CÔNG TRÌNH QUY MÔ NH 1. Công trình xây d ng m i, có công su t thi t k nh hơn ho c b ng 1/8 m c năng l c thi t k ã quy nh t i m c I.1 nêu trên. 2. Công trình xây d ng m i có t ng v n u tư (tính theo giá u năm 1991) nh hơn ho c b ng 1/5 m c v n u tư c a t ng lo i công trình ã ư c quy nh trong các m c I.2, I.3, I.4, I.5, I.6. 3. Công trình có th i gian thi công liên t c t i 6 tháng. III. CÔNG TRÌNH QUY MÔ V A Công trình quy mô v a là công trình có năng l c thi t k xây d ng m i ho c t ng v n u tư (tính theo giá u tư năm 1991) nh hơn m c công trình quy mô l n ghi ph n I và l n hơn m c công trình quy mô nh ph n II c a ph l c s 2 v phân lo i quy mô công trình xây d ng cơ b n. Riêng công trình dân d ng t i 5 t ng. PH L C S 3 TIÊU CHU N NĂNG L C XÂY L P XÉT C P GI Y PHÉP HÀNH NGH XÂY D NG I. V V N KINH DOANH ơn v hành ngh xây d ng ph i có v n c nh và v n lưu ng. Ph c v s n xu t kinh doanh thu c s h u (ho c nhà nư c giao v n) tính theo giá u năm 1992 như sau: Năng l c nh n th u xây l p M c v n t i thi u T ng s Trong ó v n lưu ng - Công trình công nghi p (giao thông thu l i) quy mô 3.000 tr. 1.200 tr. l n 1.500 tr. 700 tr. - Công trình dân d ng quy mô l n 1.500 tr. 800 tr. - Công trình công nghi p quy mô v a 1.000 tr. 500 tr. - Công trình dân d ng quy mô v a 300 tr. 200 tr. - Công trình công nghi p quy mô nh 200 tr. 100 tr. - Công trình dân d ng quy mô nh Ghi chú:
 15. - M c v n t i thi u nh n th u xây d ng công trình giao thông và thu l i t m tính theo công trình công nghi p. - i v i doanh nghi p Nhà nư c: V n lưu ng và v n c nh căn c vào v n ư c xác nh trong quy t nh thành l p doanh nghi p chuy n i v m t b ng giá năm 1992 theo h s b o toàn v n do cơ quan có thNm quy n quy nh. - i v i doanh nghi p khác: V n lưu ng và v n c nh ư c cơ quan tài chính xác nh n s li u khi thành l p và ư c th hi n trên báo cáo k toán theo quy nh c a nhà nư c. Khi ăng ký hành ngh xây d ng, các v n này ư c tính chuy n i v m t b ng giá năm 1992 theo h s b o m v n do cơ quan có thNm quy n quy nh. II. V NĂNG L C CHUYÊN MÔN M i doanh nghi p hành ngh xây d ng ph i có t ch c qu n lý kinh t k thu t c a doanh nghi p cũng như các ơn v tr c thu c, v i chuyên môn thích h p và n m trong biên ch chính th c c a ơn v ( ăng ký tên trong danh sách) g m: 1. K sư trư ng: M i doanh nghi p ph i có m t k sư trư ng t trình sau: Năng l c nh n th u xây l p Thâm niên ngh Kinh qua ch xây d ng nhi m 2 công trình - Công trình công nghi p quy mô l n t 15 năm tr lên Quy mô l n - Công trình dân d ng quy mô l n T 10 năm tr lên - nt - - Công trình công nghi p quy mô v a T 10 năm tr lên Quy mô v a - Công trình dân d ng quy mô v a T 5 năm tr lên - nt - - Công trình công nghi p quy mô nh T 5 năm tr lên Quy mô nh - Công trình dân d ng quy mô mh T 3 năm tr lên - nt - 2. K toán trư ng: M i doanh nghi p hành ngh xây d ng u ph i có m t k toán trư ng t yêu c u sau: - Có văn b ng v k toán trình trung h c hay i h c. - Có ch ng ch trình k toán trư ng v xây d ng cơ b n. 3. Ch nhi m k thu t công trình: Ch nhi m công trình Trình Thâm niên trong ngh xây d ng - Công trình công nghi p quy mô l n i h c XD trên 10 năm - Công trình công nghi p quy mô l n ph c t p v k thu t trên 15 năm
 16. - Công trình dân d ng quy mô l n trên 7 năm - Công trình dân d ng quy mô l n ph c t p v k thu t trên 10 năm - Công trình công ngh quy mô v a trên 7 năm - Công trình dân d ng quy mô v a trên 5 năm - Công trình công nghi p quy mô nh trên 5 năm - Công trình dân d ng quy mô nh trên 2 năm Trung c p XD trên 4 năm Ghi chú: S lư ng ch nhi m công trình c a m t doanh nghi p ph thu c vào s lư ng công trình quy mô v a và l n mà ơn v có kh năng nh n th u trong năm ư c tính trong phương án t ch c kinh doanh c a ơn v . M t cán b k thu t i u ki n nêu trên có th làm ch nhi m t m t n 2 công trình quy mô nh . 4. Cán b k thu t thi công tr c ti p i s n xu t: N i dung công vi c Yêu c u trình t i thi u A. Ch o k thu t t i các i chuyên môn K sư chuyên ngành, trung c p k thu t hoá m t lo i ngh : n , ho c m c, ho c bê chuyên ngành ho c công nhân k thu t tông, ho c i n dân d ng, ho c nư c, ho c chuyên ngành b c 5/7 tr lên v.v... B. Ch o k thu t t i các i t ng h p nhi u ngh : K sư - Xây d ng nhà hai t ng, mái che b ng ngói ho c t m l p thu c nhà c p 3. - Trung c p XD - Xây d ng công trình bê tông c t thép, công trình k t c u kim lo i ph i h p bê tông công trình dân d ng c p 2 nói chung; công trình công nghi p nói chung. - K sư xây d ng - L p t thi t b k thu t công trình và - K sư chuyên ngành v cơ khí, i n, thi t b công ngh các chuyên ngành hoá ch t, thu khí ng, tĩnh h c v.v... Ghi chú: Tuỳ theo yêu c u th c t mà cán b k thu t thi công là chuyên trách, ho c thuê cán b k thu t c a doanh nghi p tư v n xây d ng ho c ch nhi m công trình kiêm nhi m i v i công trình quy mô nh . 5. Công nhân k thu t: Năng l c th c hi n xây l p c a ơn v S lư ng công nhân tr c ti p t i thi u (Ngư i)
 17. - Công trình dân d ng quy mô nh 30 ngư i - Công trình công nghi p quy mô nh 50 ngư i - Công trình dân d ng quy mô v a 150 ngư i - Công trình dân d ng quy mô l n và 240 ngư i công trình công nghi p quy mô v a 480 ngư i - Công trình công nghi p quy mô l n Ghi chú: Công nhân th c hi n công vi c c th trên công trình ph i có ngh b c th theo tiêu chuNn b c th do nhà nư c quy nh. - Phân b lo i ngh và b c th tuỳ thu c vào i tư ng công trình mà doanh nghi p ăng ký th c hi n. 6. Trang b thi công: N i dung th c hi n yêu c u xây l p Ph i có trang b k thu t - Công trình công nghi p quy mô l n, Tr m tr n BT, máy tr n bê tông, máy tr n p bê tông, công trình thu i n, nhà v a, máy bơm bê tông, bơm v a, xe v n bê tông cao t ng... (ph n xây l p) chuy n bê tông, máy m bê tông các lo i, máy gia công c t thép và c p pha thép, máy hàn các lo i, c n tr c các lo i thích h p, xe v n chuy n. - Công trình công nghi p quy mô v a Máy tr n bê tông, máy tr n v a, máy m (ph n xây d ng) bê tông các lo i, máy gia công c t thép, máy hàn các lo i, c n tr c các lo i thích h p, xe v n chuy n. - L p ráp nhà bê tông và c u ki n nhà C n tr c tháp ho c c n tr c khác thích h p, xe v n chuy n c u ki n, máy hàn các lo i. - Công trình nhà 3 t ng tr lên (ph n Máy tr n bê tông nh , máy v n thăng ho c xây) c n tr c thi u nhi, máy hàn. - Ph c v công vi c chung Máy tr c a, ni vô, d i, eke, ng thăng b ng, thư c các lo i... - Công vi c san n n, ào p Máy ào, máy i, máy c p, máy san, máy m nén, ô tô ben... - Công vi c móng công trình Thi t b thi công c c móng các lo i, thi t b gia c móng. - Thi công l p t c u ki n công trình - Các máy cơ khí gia công c u ki n phi và thi t b công ngh tiêu chuNn.
 18. - Phương ti n v n chuy n và c n tr c các lo i thích h p. - Trang b ki m nghi m ch t lư ng l p t Ghi chú: ơn v có trang b lo i nào thì ư c nh n th u công vi c cơ gi i hoá thu c lo i ó. IV. I U KI N ƠN VN HO T NG NGOÀI T NH NƠI ÓNG TR S 1. i u ki n b t bu c: ã thành l p trên 2 năm, ho t ng có uy tín trong t nh, s n phNm luôn b o m ch t lư ng, không vi ph m v quy ph m - tiêu chuNn k thu t xây d ng, không vi ph m các chính sách khác nhau trong quá trình thi công, có công trình t ch t lư ng cao và ư c cơ quan qu n lý xây d ng a phương ho c trung ương xác nh n. 2. i u ki n b sung xét ưu tiên: - ơn v có nhi u công trình t ch t lư ng v m thu t cao. - ơn v thu c a phương có truy n th ng v ngh xây d ng. - Các ơn v có trang b cơ gi i hoá m nh. PH L C 4 CÁC BI U KHAI NĂNG L C Bi u 1 CÁN B CHUYÊN MÔN VÀ K THU T C A DOANH NGHI P TT Các b chuyên môn và S lương S năm trong ã kinh qua công kt theo ngh ngh trình quy mô và c p... - - t i 5 năm - - t i 10 năm - - t i 15 năm - - t i 15 năm - - -
 19. - (Ch ký và d u c a cơ quan qu n lý chuyên ngành a phương ho c cơ quan ch qu n doanh nghi p) Ghi chú: 1. i v i doanh nghi p Nhà nư c ch c n s li u t ng h p theo phân lo i ngh , không c n ghi tên c th . 2. i v i doanh nghi p khác ph i ghi tên c th và theo phân lo i ngh . Bi u 2 CÔNG NHÂN K THU T C A DOANH NGHI P TT Công nhân theo ngh S lư ng B c B c 7/7 (Ch ký và d u c a cơ quan qu n lý chuyên ngành a phương ho c cơ quan ch qu n doanh nghi p) Ghi chú: 1. i v i doanh nghi p nhà nư c ch c n s li u t ng h p theo phân lo i ngh , không c n ghi tên c th . 2. i v i doanh nghi p khác ph i ghi tên ngư i c th . Bi u 3 THI T BN C A DOANH NGHI P STT Lo i máy thi Nư c S Công su t ho c Giá tr Ghi chú công và mã s n lư ng s li u c trưng còn l i M c còn hi u xu t k thu t dùng ư c (Ch ký và d u c a cơ quan qu n lý v n và tài s n) Bi u 4 TÌNH HÌNH TH C HI N HÀNH NGH XÂY D NG TRONG M T NĂM TT Tên c c C p Kh i Giá Ti n Ghi chú
 20. công i m i m công lư ng tr (ch t trình ki n k t trình xây l p xây lư ng CT và a trúc c u ch y u l p khi bàn i m giao) Kh i Hoàn công thành (Ch ký và d u c a ơn v báo cáo) Ghi chú: Bi u này ư c dùng trong hai trư ng h p sau: 1. Làm tài li u cho h sơ, gia h n ho c ăng ký l i. 2. Doanh nghi p dùng bi u này báo cáo k t qu hành ngh xây d ng hàng năm g i v cơ quan c p gi y phép hành ngh cho mình.
Đồng bộ tài khoản