Quyết định số 2206/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 2206/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2206/QĐ-UBTDTT về việc ban hành tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên Đấu Kiếm do Uỷ Ban Thể Dục Thể Thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2206/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc S : 2206/Q -UBTDTT Hà N i , ngày 16 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N PHONG NG C P V N NG VIÊN U KI M B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 03 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a y ban Th d c Th thao; Theo ngh c a ông V trư ng V Th thao thành tích cao I. QUY T NNH: i u 1. Ban hành tiêu chuNn phong ng c p v n ng viên u Ki m. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các Quy nh trư c ây trái v i Quy nh này u b bãi b . i u 3. Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c y ban Th d c Th thao; Giám c S Th d c Th thao, S Văn hóa Thông tin và Th d c Th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Liên oàn u Ki m lâm th i Vi t Nam và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Nguy n Danh Thái TIÊU CHU N PHONG NG C P V N NG VIÊN U KI M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2206/Q -UBTDTT ngày 16 tháng 11 năm 2005 c a U ban Th d c Th thao) I. Y BAN TDTT CÔNG NH N DANH HI U KI N TƯ NG QU C T cho các v n ng viên Vi t Nam ư c Liên oàn u Ki m qu c t phong t ng. II. KI N TƯ NG QU C GIA 1. Gi i vô ch qu c gia, gi i i h i TDTT toàn qu c, gi i Cup các Câu L c B toàn qu c, Gi i Vô ch ng i toàn qu c: +V n ng viên t h ng Nh t, Nhì n i dung thi u cá nhân. +V n ng viên c a các i t h ng Nh t n i dung thi u ng i.
  2. 2. Gi i Vô ch tr , thi u niên toàn qu c: +V n ng viên t h ng Nh t n i dung thi u cá nhân tr . III. C P I QU C GIA 1. Gi i vô ch qu c gia, gi i i h i TDTT toàn qu c, Gi i Cup các Câu L c B toàn qu c, Gi i Vô ch ng i toàn qu c: +V n ng viên t h ng Ba n i dung thi u cá nhân. +V n ng viên c a các i t h ng Nhì, Ba n i dung thi u ng i. 2. Gi i Vô ch tr và thi u niên toàn qu c: +V n ng viên t h ng Nhì n i dung thi u cá nhân tr . +V n ng viên t h ng Nh t n i dung thi u cá nhân thi u niên./.
Đồng bộ tài khoản