Quyết định số 221/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 221/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 221/2004/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế trong dự toán năm 2004 của các quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 221/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 221/2004/QĐ-UB Tp. H Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2004 QUY T Đ NH V ĐI U CH NH D TOÁN CHI S NGHI P Y T TRONG D TOÁN NĂM 2004 C A CÁC QU N TÂN BÌNH, TÂN PHÚ, BÌNH TÂN VÀ HUY N BÌNH CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINHÍ Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Quy t đ nh s 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v giao d toán ngân sách Nhà nư c năm 2004; Căn c Quy t đ nh s 191/2003/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu-chi ngân sách Nhà nư c năm 2004; Căn c Ngh quy t s 44/2003/NQ-HĐ ngày 03 tháng 12 năm 2003 c a H i đ ng nhân dân thành ph , Khóa VI, thông qua v d toán và phân b ngân sách; Xét đ ngh c a Liên S Tài chính - Y t t i Công văn s 5154/LS/TC-YT ngày 25 tháng 8 năm 2004; QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay đi u ch nh d toán chi s nghi p y t c a các qu n Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huy n Bình Chánh đã đư c giao trong ch tiêu d toán thu - chi ngân sách năm 2004 t i Quy t đ nh s 289/2003/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph theo ph l c đính kèm. Đi u 2. Các n i dung khác c a Quy t đ nh s 289/2003/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph không có gì thay đ i. Đi u 3. Sau khi nh n đư c ch tiêu v d toán b sung chi ngân sách năm 2004, y ban nhân dân các qu n - huy n nêu t i Đi u 1 th c hi n phân b ch tiêu ngân sách đư c giao cho các đơn v s d ng ngân sách tr c thu c đ th c hi n nhi m v theo đúng ch tiêu đư c giao. Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n nêu t i Đi u 1 ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph trong vi c đ m b o th c hi n ch tiêu đư c giao. Đi u 4. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Tài chính, Giám đ c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám đ c S Y t , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n nêu t i Đi u 1 và các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: KT. CH T CH - Như đi u 4 PHÓ CH T CH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i đ ng nhân dân TP - Thư ng tr c y ban nhân dân TP - Ban Kinh t - Ngân sách HĐND.TP - VP HĐ-UB : PVP/KT, VX - T TM, VX Nguy n H u Tín - Lưu (TM/P)
Đồng bộ tài khoản