Quyết định số 221/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
6
download

Quyết định số 221/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 221/2005/QĐ-UB về việc thôi thí điểm tạm dừng đăng ký mô tô, xe máy tại các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Xuân do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 221/2005/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 221/2005/Q -UB Hà N i, ngày 14 tháng 12 năm 2005 QUY T NNH V VI C THÔI THÍ I M T M D NG ĂNG KÝ MÔ TÔ, XE MÁY T I CÁC QU N BA ÌNH, C U GI Y, NG A, HOÀN KI M, HAI BÀ TRƯNG, TÂY H , THANH XUÂN U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c ý ki n c a H i ng nhân dân Thành ph khóa XIII–Kỳ h p th 5 Căn c Biên b n cu c h p liên t ch gi a Thư ng tr c H i ng nhân dân Thành ph và UBND Thành ph ngày 14/12/2005; Căn c Quy t ngh c a UBND Thành ph t i Thông báo s 334/TB-UB ngày 14/12/2005; Xét ngh c a Giám c Công an Thành ph Hà N i và Giám c S Giao thông Công chính t i văn b n s 113/Tr/CATP(PV11) ngày 13/12/2005. QUY T NNH: i u 1. Thôi thí i m t m d ng ăng ký mô tô, xe máy t i các Qu n Ba ình, C u Gi y, ng a, Hoàn Ki m, Hai Bà Trưng, Tây H , Thanh Xuân. Quy t nh này thay th các quy t nh s 98/2003/Q -UB ngày 14/8/2003 và Quy t nh s 9294/Q -UB ngày 21/12/2004 c a UBND Thành ph . i u 2. Công an Thành ph có trách nhi m t ch c th c hi n hư ng d n và thông báo công khai cán b nhân dân bi t; Ph i h p v i S Giao thông Công chính nghiên c u các gi i pháp h u hi u tăng cư ng m b o tr t t an toàn giao thông trên a bàn Thành ph và xây d ng l trình gi m d n các phương ti n giao thông mô tô, xe máy i l i trong n i thành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c Công an Thành ph , Giám c S Giao thông Công chính, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n và Th trư ng các S , Ban, Ngành c a Thành ph có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH T CH
  2. PHÓ CH T CH Đ Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản