Quyết định số 2218/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 2218/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2218/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bảng giá thu một phần viện phí áp dụng tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng trẻ tàn tật vận động trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2218/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 2218/Q -BYT Hà N i, ngày 19 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ THU M T PH N VI N PHÍ ÁP D NG T I TRUNG TÂM CH NH HÌNH VÀ PH C H I CH C NĂNG TR TÀN T T V N NG TR C THU C B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 95-CP ngày 27/8/1994 c a Chính ph v vi c thu m t ph n vi n phí và Thông tư liên B s 14/TTLB ngày 30/9/1995 c a liên B Y t - Tài chính – Lao ng TB & Xã h i – Ban V t giá Chính ph hư ng d n th c hi n thu m t ph n vi n phí; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BL TB&XH ngày 26/01/2006 c a liên B Y t - Tài chính – Lao ng Thương binh và Xã h i v vi c “B sung Thông tư liên B s 14/TTLB ngày 30/9/1995 c a liên B Y t - Tài chính – Lao ng Thương binh và Xã h i - Ban V t giá Chính ph hư ng d n th c hi n vi c thu m t ph n vi n phí”; Xét ngh c a Trung tâm Ch nh hình và Ph c h i ch c năng tr tàn t t v n ng t i t trình s 084/CV-TTCHPHCNTTTV ngày 02/4/2009 và các tài li u b sung v vi c phê duy t b ng giá thu vi n phí áp d ng t i Trung tâm; Theo ngh c a các ông, bà V trư ng các V : K ho ch – Tài chính, B o hi m y t , Pháp ch và C c trư ng C c Qu n lý khám ch a b nh – B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này B ng giá thu m t ph n vi n phí áp d ng t i Trung tâm Ch nh hình và Ph c h i ch c năng tr tàn t t v n ng tr c thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i. (Chi ti t theo ph l c ính kèm Quy t nh này) i u 2. Giao Giám c Trung tâm Ch nh hình và Ph c h i ch c năng tr tàn t t v n ng ch u trách nhi m t ch c th c hi n vi c thu m t ph n vi n phí t i Trung tâm và thanh toán v i cơ quan BHXH theo úng giá thu m t ph n vi n phí kèm theo quy t nh này; qu n lý và s d ng ngu n thu m t ph n vi n phí theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành.
  2. i u 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Qu n lý khám ch a b nh, V trư ng các V : K ho ch – Tài chính, B o hi m Y t , Pháp ch - B Y t , Giám c Trung tâm Ch nh hình và Ph c h i ch c năng tr tàn t t v n ng và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng BYT ( báo cáo); - BHXH Vi t Nam; - Các V , C c: QLKCB, BHYT, PC; - Lưu VT, KH-TC. Nguy n Th Xuyên B NG GIÁ THU M T PH N VI N PHÍ ÁP D NG T I TRUNG TÂM CH NH HÌNH VÀ PHCN TR TÀN T T V N NG TP H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2218/BYT-Q ngày 19 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Y t ) PH N A. KHÁM B NH VÀ KI M TRA S C KH E TT D ch v M c thu ( ng) 1 Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa 3.000 2 Khám b nh theo yêu c u riêng (ch n th y thu c) 20.000 3 Khám, c p gi y ch ng thương (không k xét nghi m, X 30.000 quang) PH N B. GIÁ M T NGÀY GIƯ NG B NH TT Lo i giư ng theo chuyên khoa M c thu ( ng) 1 H is cc pc u 12.000 2 Khoa ông y, ph c h i ch c năng 4.000 3 Ngo i khoa sau ph u thu t 10.000 PH N C. GIÁ CÁC DNCH V K THU T VÀ XÉT NGHI M C1. CÁC TH THU T, PH C H I CH C NĂNG TT Lo i d ch v M c thu ( ng) 1 Giao thoa 10.000 2 Bàn kéo 20.000
  3. 3 B n xoáy 10.000 4 T p do li t th n kinh trung ương 10.000 5 T p do c ng kh p 12.000 6 T p do li t ngo i biên 10.000 7 Ho t ng tr li u ho c ngôn ng tr li u 15.000 8 ChNn oán i n 10.000 9 Kéo dãn c t s ng th t lưng b ng máy ELTRAC 20.000 10 Kéo dãn c t s ng c b ng máy ELTRAC 10.000 11 T p v i xe pt p 5.000 12 T p v i h th ng ròng r c 5.000 13 Th y tr li u (c thu c) 50.000 14 V t lý tr li u hô h p 10.000 15 V t lý tr li u ch nh hình 10.000 16 V t lý tr li u phòng ng a bi n ch ng do b t ng 10.000 18 i n vi dòng gi m au 10.000 19 Kéo n n bàn chân khoèo 15.000 20 Xoa bóp b ng máy 10.000 21 Xoa bóp c c b b ng tay (60 phút) 30.000 22 Xoa bóp toàn thân (60 phút) 50.000 24 Giác hơi 12.000 25 Bó êm c ng tay 7.000 26 Bó êm c ng chân 8.000 27 Bó êm ùi 12.000 28 ChNn oán i n th n kinh cơ 20.000 29 i n t trư ng cao áp 10.000 30 H ng ngo i 10.000 31 T ngo i 10.000 32 Siêu âm i u tr 15.000 33 Nhúng sáp 10.000 34 Laser chi u ngoài 10.000 35 Laser thNm m 25.000 36 Sóng xung kích i u tr 30.000 37 N p ch nh hình dư i g i có kh p 420.000
  4. 38 N p ch nh hình trên g i 700.000 39 N p c tay, bàn tay 280.000 40 Áo ch nh hình c t s ng th t lưng 800.000 41 Giày ch nh hình 430.000 42 N p ch nh hình ng i – ùi bàn chân 800.000 43 N p c t s ng c 340.000 44 Châm c u (k c ti n kim châm) 5.000 45 i n châm (k c ti n kim châm) 10.000 46 Th y châm (không k ti n thu c) 10.000 47 Chôn ch 15.000 48 Xoa bóp b m huy t/kéo n n c t s ng, kh p 15.000 C2. CÁC PH U THU T, TH THU T THEO CHUYÊN KHOA TT Lo i d ch v M c thu ( ng) C2.1 NGO I KHOA 1 Thay băng, c t ch , tháo b t 10.000 2 V t thương ph n m m, t n thương nông < 10cm 25.000 3 V t thương ph n m m, t n thương nông > 10cm 40.000 4 V t thương ph n m m, t n thương sâu < 10cm 40.000 5 V t thương ph n m m, t n thương sâu > 10cm 50.000 6 C t b nh ng u nh , cyst, s o c a da, t ch c dư i da 45.000 7 Chích nh t, apxe nh d n lưu 15.000 8 N n tr t kh p khu u kh p xương òn 40.000 9 N n tr t kh p vai 50.000 10 N n tr t kh p c chân, kh p g i 40.000 11 N n tr t kh p hang 75.000 12 N n bó b t xương ùi, ch u, c t s ng 80.000 13 N n bó b t gãy xương c ng chân 50.000 14 N n bó b t xương cánh tay 50.000 15 N n bó b t xương c ng tay 50.000 16 N n bó b t bàn chân, bàn tay 40.000 17 N n bó b t tr t kh p háng bNm sinh 60.000 18 N n bó b t bàn chân ng a v o vào, g i v o trong 50.000
  5. 19 C nh gãy xương sư n 35.000 20 N n, bó gãy xương òn 50.000 21 N n bó gãy xương bánh chè không ch nh m 50.000 22 N n, bó gãy xương gót 50.000 23 Ph u thu t c t b u ph n m m 120.000 24 Ph u thu t nang bao ho t d ch 120.000 25 Ph u thu t th a ngón 150.000 26 Ph u thu t dính ngón 200.000 27 Ph u thu t i u tr ngón tay cò súng 120.000 28 Thông ái 6.000 29 Th t tháo phân 6.000 B sung theo Thông tư liên t ch s 03 30 Ph u thu t k t h p xương b ng n p vis (chưa bao g m inh, 2.000.000 n p vis) 31 Ph u thu t chuy n gân do li t v n ng 1.500.000 32 Rút inh, tháo phương ti n k t h p xương: - Rút inh 500.000 - Tháo phương ti n k t h p xương (n p, vít) 1.000.000 33 Ph u thu t óng khuy t da b ng ph u thu t t o hình 1.100.000 34 Ph u thu t kéo dài chi (chưa bao g m phương ti n c nh) 2.500.000 35 Ph u thu t t o hình b ng v t da có cu ng m ch li n 1.800.000 36 Ph u thu t ch nh bàn chân khoèo (chưa bao g m phương ti n 1.400.000 c nh) 37 Ph u thu t làm v n ng kh p g i 1.800.000 38 Ph u thu t óng c ng kh p c chân (chưa bao g m phương 1.400.000 ti n c nh) 39 Ph u thu t kéo dài gân gót 1.000.000 40 Ph u thu t ch nh s a tr t kh p bánh chè – ùi 1.700.000 41 Ph u thu t gi i phóng co rút g p g i, du i g i 1.700.000 42 Ph u thu t gi i phóng co rút kh p háng 1.700.000 43 Ph u thu t gi i phóng co rút vùng c tay, c ng tay 1.700.000 44 Ghép da r i m i chi u > 5cm 1.400.000 C3. XÉT NGHI M VÀ THĂM DÒ CH C NĂNG
  6. TT Lo i d ch v M c thu ( ng) C3.1 Xét nghi m máu 1 Huy t (s d ng máy mt ng) 30.000 2 nh lư ng Hemoglobine 6.000 3 T ng phân tích t bào máu b ng máy mt ng 30.000 4 H ng c u lư i 12.000 5 Hematocrit 6.000 6 Máu l ng (b ng máy t ng) 10.000 7 S lư ng ti u c u 6.000 8 nh nhóm ABO 6.000 9 Nhóm b ch c u 30.000 10 Th i gian máu ch y 3.000 11 Th i gian máu ông 3.000 12 Th ph n ng d ng thu c 65.000 13 Anti HCV (ELISA) 100.000 14 Anti HIV (ELISA) 90.000 15 HbsAg (nhanh) 50.000 16 Anti HCV (nhanh) 50.000 17 Anti HIV (nhanh) 50.000 18 Anti HBs (ELISA) 60.000 19 Anti Hbe (ELISA) 80.000 20 HbeAg (ELISA) 80.000 Xét nghi m hóa sinh 1 Gross 15.000 2 Maclagan 15.000 3 Amoniac 70.000 4 CPK 25.000 5 ACTH 75.000 6 Khí máu 100.000 7 T3/FT3/T4/FT4 (1 ch t) 60.000 8 TSH 55.000 9 i n gi i 12.000 10 Các XN ch c năng gan (bilirubin toàn ph n, tr c ti p, gián 15.000
  7. ti p, phosphataza ki m, SGOT, SGPT – m t ch t) 11 Tìm KST s t rét trong máu 6.000 12 nh lư ng tryglycerides/phospholipid/lipid toàn 15.000 ph n/cholesterol toàn ph n/HDL, LDL cholesterol) 13 C y máu, kháng sinh 30.000 14 i n di huy t thanh 30.000 C3.2 Xét nghi m nư c ti u 1 Nư c ti u 10 thông s (máy) 30.000 2 Protein, ư ng ni u 3.000 3 T bào c n nư c ti u, c n Adis 6.000 4 Ure, axit uric, mu i m t, urobilinogen 6.000 5 i n di Protein ni u 30.000 6 Xác nh t bào, tr hay các tinh th khác 3.000 7 Xác nh t tr ng nư c ti u, pH 4.500 8 Soi tươi tìm vi khuNn 9.000 9 Nuôi c y phân l p 15.000 10 Kháng sinh 15.000 C3.3 Xét nghi p phân 1 Tìm bilirubin 6.000 2 Xác nh canxi, phospho 6.000 3 Xác nh m trong phân 30.000 4 Xác nh máu trong phân 6.000 5 Soi tươi 9.000 6 Soi tươi tìm KST hay tr ng KST sau khi làm phong phú 12.000 7 Nuôi c y phân l p 15.000 8 Kháng sinh 15.000 C4. CH N OÁN HÌNH NH C4.1. CH N OÁN SIÊU ÂM TT Lo i d ch v M c thu ( ng) 1 Siêu âm t ng quát 20.000 2 i n tim 12.000 C4.2. CH P X QUANG
  8. TT Lo i d ch v M c thu ( ng) 1 Các t ngón tay hay ngón chân 10.000 2 Bàn tay, c tay, c ng tay, khu u tay, cánh tay 20.000 3 Bàn – c tay, ½ dư i c ng tay, ½ trên c ng tay 20.000 4 Khu u tay – cánh tay 20.000 5 Bàn chân, c chân, 1/2 dư i c ng chân 20.000 6 ½ trên c ng chân – g i, kh p g i, ùi 20.000 7 Kh p vai, k c xương òn và xương b vai 20.000 8 Kh p háng 20.000 9 Khung ch u 20.000 10 Xương s 20.000 11 Các xoang 20.000 12 Xương chũm, m m châm 20.000 13 Các t sang c 20.000 14 Các t s ng ng c 20.000 15 C t s ng th t lưng – cùng 20.000 16 C t s ng cùng c t 20.000 17 Ch p 2 o n liên t c 40.000 18 Ch p 3 o n tr lên 50.000 19 Ph i th ng/nghiêng 20.000 20 Xương c, xương sư n 20.000
Đồng bộ tài khoản