Quyết định số 2229/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 2229/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2229/2005/QĐ-UBND về việc Ban hành Đề án “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh An Giang đến năm 2010”do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2229/2005/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Long Xuyên, ngày 10 tháng 08 năm 2005 Số: 2229/2005/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2010” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ Chương trình hành động số 06-Ctr-TU ngày 14/11/2002 của Tỉnh ủy về Phát triển khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2005 và 2010; Căn cứ đề nghị tại Tờ trình số 223/TT-KHCN ngày 25/7/2005 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đề án “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh An Giang đến năm 2010” Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký; Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lâm Minh Chiếu
Đồng bộ tài khoản