Quyết định số 223/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
6
download

Quyết định số 223/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 223/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy sản xuất bột giấy và giấy Thanh Hoá do Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 223/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 223/2003/Q -TTG Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH PHÊ DUY T D ÁN U TƯ PHÁT TRI N VÙNG NGUYÊN LI U CHO NHÀ MÁY S N XU T B T GI Y VÀ GI Y THANH HOÁ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v và Phát tri n r ng ngày 19 tháng 8 năm 1991; Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý y tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Theo ngh c a B K ho ch và u tư (công văn s 4392-BKH/VPT ngày 12 tháng 7 năm 2002 và công văn s 8231 BKH/VPT ngày 26 tháng 12 năm 2002), ý ki n c a các B : Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng nay là B Khoa h c và Công ngh (công văn s 3211/BKHCNMT-VPT ngày 17 tháng 11 năm 2001), Tài chính (công văn s 11905-TC/ T ngày 11 tháng 12 năm 2001), Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 512/BNN-PTLN ngày 27 tháng 02 năm 2002), Công nghi p (công văn s 880/CV-KH T ngày 14 tháng 3 năm 2002), Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (công văn s 214/NHNN-TD ngày 01 tháng 3 năm 2002), T ng c c a chính nay là B Tài nguyên và Môi trư ng (công văn s 199/TC C- KTK ngày 04 tháng 3 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t D án u tư phát tri n vùng nguyên li u cho nhà máy s n xu t b t gi y và gi y Thanh Hoá, g m các n i dung sau ây : 1. Tên d án : D án u tư phát tri n vùng nguyên li u cho nhà máy s n xu t b t gi y và gi y Thanh Hoá. 2. Ch u tư : T ng công ty Gi y Vi t Nam. 3. M c tiêu chính c a d án :
  2. Giai o n I : Khai thác tre, n a t r ng t nhiên, lu ng t r ng tr ng hi n có và t r ng lu ng tr ng m i cung c p 250.000 t n nguyên li u các lo i/năm cho nhà máy s n xu t b t gi y và gi y Thanh Hoá công su t 50.000 t n b t gi y/năm. Giai o n II : S ư c quy t nh sau, căn c vào quy ho ch chi ti t vùng nguyên li u cho nhà máy s n xu t b t gi y và gi y Thanh Hoá ư c c p có th m quy n phê duy t. 4. Quy mô di n tích s d ng cho d án : Giai o n I s d ng vùng lu ng hi n có; tr ng m i kho ng 4.700 ha do ch u tư và y ban nhân dân t nh Thanh Hoá quy ho ch và b trí c th . 5. a i m th c hi n d án g m các huy n : Mư ng Lát, Quan Sơn, Quan Hoá, Bá Thư c, Lang Chánh, Ng c L c và CNm Thu thu c t nh Thanh Hoá. 6. N i dung u tư : - u tư tr ng m i r ng nguyên li u gi y. - Qu n lý b o v r ng nguyên li u gi y. - u tư xây d ng m ng lư i ư ng v n chuy n t bãi I ra bãi II. - u tư cho nghiên c u khoa h c. - u tư khuy n nông, khuy n lâm. 7. V n u tư và ngu n v n : a) V n u tư d ki n bao g m các ngu n sau : - Ngân sách nhà nư c : 123. 863,5 tri u ng. - V n vay tín d ng ưu ãi : 844.177,5 tri u ng. - V n t có c a dân : 29. 413,9 tri u ng. Giai o n t 2002 n 2005 u tư : 469.555,6 tri u ng. Giai o n t 2006 n 2010 u tư : 464.578,0 tri u ng. Năm 2011 u tư : 63.321,2 tri u ng. V n tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c s d ng u tư cho tr ng, chăm sóc ki n thi t cơ b n, b o v r ng i v i r ng tr ng; mua s m thi t b . Ph n chi phí u tư cho khuy n nông, khuy n lâm, nghiên c u khoa h c, u tư t ngu n kinh phí s nghi p hàng năm. u tư xây d ng cơ s h t ng ư c h tr t ngân sách nhà nư c.
  3. Huy ng v n t có c a dân tham gia vào xây d ng cơ s h t ng và phát tri n vùng nguyên li u. b) T ng v n u tư d ki n trên ây ph i ư c xác nh l i c th sau khi T ng công ty Gi y Vi t Nam ã xác nh c th v trí và di n tích t, lo i cây tr ng m i r ng nguyên li u gi y cho giai o n I và các h ng m c u tư c a d án. 8. T ch c th c hi n d án : D án t ch c th c hi n theo mô hình g n vùng nguyên li u v i nhà máy s n xu t b t gi y và gi y Thanh Hoá thành m t công ty chung. Nhà máy có trách nhi m chăm lo phát tri n vùng nguyên li u, t ch c t t m i quan h ho c liên doanh liên k t v i các ơn v và h gia ình tr ng r ng nguyên li u gi y thông qua các h p ng kinh t ho c t ch c thành Công ty c ph n, trong ó nhà máy gi y và các ơn v tr ng r ng là các c ông nh m g n bó l i ích kinh t gi a ngư i tr ng r ng và nhà máy, b o m cung c p n nh lâu dài nguyên li u cho nhà máy. Trư c m t, khi nhà máy s n xu t b t gi y và gi y Thanh Hoá chưa i vào s n xu t, thành l p Công ty nguyên li u gi y Thanh Hoá tr c thu c T ng công ty Gi y Vi t Nam. Chuy n trung tâm nghiên c u lu ng Ng c L c và 3 lâm trư ng trong vùng nguyên li u : Lâm trư ng Bá Thư c, lâm trư ng CNm Thu , lâm trư ng lu ng (huy n Lang Chánh) sang tr c thu c Công ty này. 9. Th i gian th c hi n d án : T năm 2002 n năm 2011. Trư c m t cho tri n khai ngay vi c tr ng r ng, b o m nguyên li u cho giai o n I và quy ho ch chi ti t t tr ng r ng ph c v giai o n II c a nhà máy. 10. V cơ ch , chính sách i v i d án tr ng r ng nguyên li u gi y Thanh Hoá : - Các t ch c, h gia ình tr ng r ng nguyên li u gi y (ch r ng) cho d án ư c hư ng các ưu ãi theo quy nh hi n hành. - y ban nhân dân t nh Thanh Hoá ch o vi c giao t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p các ch t yên tâm u tư tr ng r ng nguyên li u cho nhà máy gi y. - B K ho ch và u tư cân i ph n v n ngân sách u tư cho xây d ng cơ s h t ng thu c vùng d án và kinh phí giao t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. y ban nhân dân t nh Thanh Hoá nh n ngu n v n này và ch o th c hi n theo n i dung d án. i u 2. Trên cơ s quy t nh phê duy t d án kh thi u tư phát tri n vùng nguyên li u gi y cho nhà máy s n xu t b t gi y và gi y Thanh Hoá, giao B trư ng B Công nghi p ch o ch u tư rà soát và tính toán chi ti t các d án thành ph n, xác nh c th quy mô di n tích vùng nguyên li u, kh i lư ng c th c a các h ng m c u tư và t ng m c v n u tư, trên cơ s b o m ti n và hi u qu c a d án xem xét và phê duy t theo quy nh hi n hành. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o y ban nhân dân t nh Thanh Hoá ti n hành công tác quy ho ch, xác nh c th ,
  4. chi ti t di n tích t chuyên canh tr ng r ng nguyên li u cho nhà máy s n xu t b t gi y và gi y Thanh Hoá giai o n II theo úng ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 98/TB-VPCP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Văn phòng Chính ph , b o m t phát tri n vùng nguyên li u gi y cho nhà máy, trên cơ s b o m năng su t cây tr ng và c ly v n chuy n hi u qu nh t, xác nh l i t ng m c u tư h p lý, trình thNm nh, phê duy t theo quy nh. i u 3. B trư ng B Công nghi p ch u trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân t nh Thanh Hoá ch o ch u tư t ch c th c hi n d án theo n i dung nêu trong Quy t nh này, b o m nguyên li u cho nhà máy s n xu t b t gi y và gi y Thanh Hoá ho t ng n nh. i u 4. Giao Ch t ch y ban nhân dân t nh Thanh Hoá ch u trách nhi m ch o vi c th c hi n quy ho ch b o m di n tích t tr ng r ng nguyên li u cho nhà máy s n xu t b t gi y và gi y Thanh Hoá. i u 5. i u kho n thi hành : - Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. - B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng giám c T ng công ty Gi y Vi t Nam, T ng giám c Qu H tr phát tri n, Ch t ch y ban nhân dân t nh Thanh Hoá, Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m t ch c thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n : KT. TH TƯ NG CHÍNH PH - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, PHÓ TH TƯ NG Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công nghi p, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, - Văn phòng Trung ương ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Nguy n T n Dũng - Toà án nhân dân t i cao, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - T ng công ty Gi y Vi t Nam, - Qu H tr phát tri n, - H ND, UBND t nh Thanh Hoá, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, V KTTH, - Lưu : NN (4b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản