Quyết định số 2248/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 2248/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2248/2007/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá khảo sát thiết kế Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2248/2007/QĐ-UBND

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THANH HÓA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** ******* Số: 2248/2007/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 30 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ LÂM NGHIỆP TỈNH THANH HÓA. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dung công trình; Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng; Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/03/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng; Xét đề nghị của Giám đốc sở Xây dựng tại văn bản số 1498/SXD-KTKH ngày 12 tháng 7 năm 2007; văn bản thẩm định số 171/STP-VB ngày 13/03/2007 của Sở Tư pháp về việc đề nghị ban hành đơn giá khảo sát, thiết kế Lâm nghiệp thay đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 2895/QĐ-CT ngày 11/9/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá khảo sát thiết kế Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Điều 2. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn, kiểm tra và giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của các địa phương, đơn vị. Tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh xem xét giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định 2895/QĐ-CT ngày 11/9/2003 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Chánh văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 2. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận - Như điều 3, QĐ; - Tỉnh uỷ, HĐND Tỉnh (Để B/C); - Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh; - Bộ Tư pháp ( báo cáo); - Bộ NN&PTNT(báo cáo); Nguyễn Văn Lợi - Lưu: VT, KTTC (QĐCĐ 7020). ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2248 /2007/QĐ-UBND Ngày 30 tháng 07 năm 2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa) A. THUYẾT MINH ĐƠN GIÁ I. NỘI DUNG CỦA ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ LÂM NGHIỆP. 1. Đơn giá công tác khảo sát thiết kế Lâm nghiệp là biểu hiện bằng tiền của chi phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát, thiết kế (1 ha rừng khảo sát, thiết kế; 1 m3, 1 tấn, sản phẩm lâm nghiệp khai thác....) từ khi chuẩn bị, tiến hành khảo sát ngoại nghiệp, thiết kế lập dự toán, kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao thành quả theo đúng quy trình, quy phạm khảo sát thiết kế Lâm nghiệp do Nhà nước ban hành. 2. Đơn giá khảo sát thiết kế Lâm nghiệp gồm các chi phí sau: - Chi phí trực tiếp. - Chi phí chung (CPC). - Thu nhập chịu thuế tính trước (TNCTTT). 2.1. Chi phí trực tiếp: Là những chi phí liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công tác khảo sát, thiết kế như: Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy (thiết bị). 2.1.1. Chi phí vật liệu, bao gồm: - Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ (giấy, thước, bút, mực, xăng dầu, sơn....). - Chi phí nhiên liệu cho sử dụng máy (mực in, mực phô tô). - Giá vật liệu xây dựng tính trong đơn giá là giá vật liệu đến chân công trình, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng tại thời điểm quý I/2007.
 3. 2.1.2. Chi phí nhân công: Là toàn bộ chi phí nhân công trực tiếp thực hiện công tác khảo sát, thiết kế, kể cả nhân công điều khiển máy bao gồm: - Lương chính, lương phụ, phụ cấp lương. - Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương nhân viên chuyên môn nghiệp vụ ở các công ty nhà nước ban hành theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. + Phụ cấp lưu động: 20% lương tối thiểu. + Phụ cấp trách nhiệm: 2% lương tối thiểu. + Một số khoản lương phụ (nghỉ phép, lễ, tết,....): 12% lương cấp bậc. + Một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động: 4% lương cấp bậc. - Ngày công lao động tính trong tháng là 26 ngày. 2.1.3. Chi phí sử dụng máy: Bao gồm chi phí khấu hao, bảo dưỡng, sửa chữa máy, chi phí khác của máy. Trong chi phí sử dụng máy không bao gồm chi phí nhân công điều khiển máy và chi phí nhiên liệu vì hai khoản chi phí này đã được tính trong chi phí vật liệu và chi phí nhân công. 2.2. Chi phí chung: Bằng 70% trên chi phí nhân công trong đơn giá. 2.3. Thu nhập chịu thuế tính trước: Tính theo quy định hiện hành bằng 6% giá thành khảo sát, thiết kế. 3. Đơn giá khảo sát, thiết kế Lâm nghiệp bao gồm 11 chương: Chương 1: Đơn giá khảo sát thiết kế trồng rừng mới. Chương 2: Đơn giá khảo sát thiết kế chăm sóc rừng trồng. Chương 3: Đơn giá khảo sát thiết kế khoanh nuôi, tái sinh rừng có trồng bổ sung. Chương 4: Đơn giá khảo sát thiết kế khoanh nuôi tái sinh tự nhiên. Chương 5: Đơn giá khảo sát thiết kế bảo vệ rừng. Chương 6: Đơn giá khảo sát thiết kế tỉa thưa rừng trồng. Chương 7: Đơn giá khảo sát thiết kế khai thác rừng gỗ tự nhiên sản xuất. Chương 8: Đơn giá khảo sát thiết kế khai thác gỗ tận dụng rừng tự nhiên.
 4. Chương 9: Đơn giá khảo sát thiết kế khai thác gỗ tận thu. Chương 10: Đơn giá khảo sát thiết kế khai thác gỗ rừng trồng. Chương 11: Đơn giá khảo sát thiết kế khai thác rừng tre, nứa. Trong mỗi chương, mục có các loại công tác khảo sát ngoại nghiệp và thiết kế kỹ thuật. Trong mỗi danh mục đơn giá dự toán khảo sát, thiết kế có quy định nội dung công việc, điều kiện áp dụng và chi phí về vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước. II. CƠ SỞ XÂY DỰNG BỘ ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ LÂM NGHIỆP. - Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; Nghị định 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung 450.000 đồng/tháng, của Chính phủ; - Định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, bảo vệ rừng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005; Định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; - Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/08/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập đơn giá khảo sát xây dựng; - Bảng giá vật liệu bình quân quý I/2007 tại Thanh Hóa, III. CÁC QUY TRÌNH QUY PHẠM ÁP DỤNG: - Quyết định số 4361 QĐ/BNN-PTLN ngày 17/10/2002 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự nội dung lập hồ sơ thiết kế dự toán các công trình lâm sinh thuộc Dự án 661 và các dự án sử dụng vốn ngân sách hoặc vốn tài trợ; - Quyết định 516/QĐ-BNN - KHCN ngày 18/02/2002 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy trình khảo sát thiết kế trồng rừng, chăm sóc rừng trồng; - Quyết định 175/1998/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/11/1998 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy phạm phục hồi rừng bằng khoanh nuôi tái sinh (QPN 21-98); - Quyết định số 200/QĐ-KT ngày 31/03/1993 của bộ Lâm nghiệp cũ (nay là bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành quy phạm các giải pháp kỹ thuật lâm sinh (QPN -14-92); - Quyết định 40/QĐ- BNN-LN ngày 04/7/2005 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế khai thác gỗ, lâm sản,
 5. IV. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ. + Trong bảng đơn giá, phần nhân công khảo sát các công trình lâm nghiệp xác định hệ số Kkk = 1, tương ứng với vùng có phụ cấp khu vực từ 0,1 đến 0,2 khi thực hiện công tác khảo sát lâm nghiệp ở địa phương có mức phụ cấp khu vực khác thì điều chỉnh hệ số khu vực ở địa phương đó vào đơn giá khảo sát theo hệ số khó khăn (Kkk) như sau: - Địa phương không có phụ cấp khu vực thì áp dụng hệ số Kkk = 0,9. - Địa phương có phụ cấp khu vực từ 0,1 đến 0,2 thì áp dụng hệ số Kkk = 1,0. - Địa phương có phụ cấp khu vực từ 0,3 đến 0,4 thì áp dụng hệ số Kkk = 1,1. - Địa phương có phụ cấp khu vực từ 0,5 đến 0,6 thì áp dụng hệ số Kkk = 1,2. - Địa phương có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên thì áp dụng hệ số Kkk = 1,3. Mức phụ cấp khu vực của từng địa phương trong tỉnh xác định theo Phụ lục 1. + Dự toán công tác khảo sát lâm nghiệp được xác định: * Chi phí lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát bằng 5% tổng giá trị khảo sát. * Chi phí chỗ ở tạm cho cán bộ khảo sát bằng 5% tổng giá trị khảo sát. + Công tác thiết kế các công trình lâm nghiệp áp dụng hệ số Kkk = 1,0 cho tất cả các địa phương trong Tỉnh. + Đơn giá khảo sát thiết kế lâm nghiệp là căn cứ để lập dự toán công tác khảo sát thiết kế lâm nghiệp cho từng loại công tác khảo sát, thiết kế phục vụ cho việc đấu thầu để lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế trên địa bàn Tỉnh thanh Hóa. Khi các chế độ của Nhà nước có thay đổi thì đơn giá này được điều chỉnh, bổ sung theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. + Những công việc khảo sát và thiết kế hoàn toàn mới, theo quy trình, quy phạm mới không vận dụng được đơn giá này thì phải xây dựng đơn giá riêng. + Những công việc khảo sát và thiết kế có điều kiện địa hình và yêu cầu kỹ thuật tương tự, chưa có trong bộ đơn giá này thì có thể vận dụng những mức giá tương ứng trong bộ đơn giá này. + Trong quá trình sử dụng bộ đơn giá, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về sở Xây dựng tập hợp báo cáo ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định./. B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 6. Chương 1: ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ TRỒNG RỪNG MỚI I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC. 1. Công tác chuẩn bị. - Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ sản xuất. - Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ tỷ lệ 1/25.000 ra tỷ lệ 1/10.000. Can bản đồ tiểu khu, khoảnh theo tỷ lệ 1/ 10.000. 2. Khảo sát ngoại nghiệp. - Chuyển quân đi và về. - Sơ thám, chọn đối tượng đất trồng rừng, bổ sung địa hình khu vực khảo sát. - Phát, đo đạc đường ranh giới lô bằng địa bàn 3 chân. Làm và chôn mốc lô, mốc đường đo theo khoảng cách 100m. - Vẽ, bình sai, tính diện tích lô. - Khảo sát các yếu tố tự nhiên gồm: độ cao, độ dốc, hướng dốc, nhóm loại thực bì, nhóm loại đất, xác định độ PH của đất. - Quan sát, xác định, chọn cây trồng. - Kiểm tra, nghiệm thu hiện trường khảo sát. 3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán. - Thiết kế kỹ thuật trồng rừng theo lô; lập dự toán theo lô hoặc nhóm lô theo công thức trồng. - Vẽ bản đồ thiết kế trồng rừng và sơ đồ vị trí khu vực khảo sát, thiết kế trồng rừng. - Viết thuyết minh thiết kế kỹ thuật và dự toán trồng rừng. - Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu. - Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ. II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ TRỒNG RỪNG:
 7. Đơn vị tính: đồng/ha Thu nhập Vật Nhân Chi phí chịu thuế Danh mục đơn giá Máy Đơn giá liệu công chung tính trước Cộng 5.194 171.994 1.776 120.396 17.962 317.322 - Khảo sát ngoại nghiệp 3.828 110.435 250 77.305 11.509 203.327 - Thiết kế kỹ thuật 1.366 61.559 1.526 43.091 6.453 113.995 - Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%. - Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1. Chương 2: ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC. 1. Công tác chuẩn bị. - Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ sản xuất. - Thu thập bản đồ thiết kế trồng rừng các năm trước. - Hồ sơ nghiệm thu kết quả trồng rừng cuối năm trước. 2. Khảo sát ngoại nghiệp. - Chuyển quân đi và về. - Kiểm tra diện tích, xác định lô trồng rừng có đúng vị trí và diện tích thiết kế không? - Lập các ô mẫu. Đo đếm các chỉ tiêu trong ô mẫu và mô tả hiện trạng lô chăm sóc. 3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán. - Thiết kế kỹ thuật chăm sóc và lập dự toán. - Viết thuyết minh thiết kế kỹ thuật và dự toán. - Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu.
 8. - Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ. II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ DỰ TOÁN CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG: Đơn vị tính: đồng/ha Thu nhập Vật Nhân Chi phí chịu thuế Danh mục đơn giá Máy Đơn giá liệu công chung tính trước Cộng 4.760 26.834 1.352 18.784 3.104 54.834 - Khảo sát ngoại nghiệp 3.127 15.628 - 10.939 1.782 31.476 - Thiết kế kỹ thuật 1.633 11.207 1.352 7.845 1.322 23.359 - Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%. - Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1. Chương 3: ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHOANH NUÔI TÁI SINH CÓ TRỒNG BỔ SUNG I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC. 1. Công tác chuẩn bị. - Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ sản xuất. - Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ tỷ lệ 1/25.000 ra tỷ lệ 1/10.000. Can bản đồ tiểu khu, khoảnh theo tỷ lệ 1/ 10.000. 2. Khảo sát ngoại nghiệp. - Chuyển quân đi và về. - Sơ thám, chọn đối tượng khoanh nuôi tái sinh trồng bổ sung, bổ sung địa hình khu vực khảo sát. - Phát, đo đạc đường ranh giới lô bằng địa bàn 3 chân. Làm và chôn mốc lô, mốc đường đo theo khoảng cách 100m. - Vẽ, bình sai, tính diện tích lô.
 9. - Khảo sát các yếu tố tự nhiên gồm: độ cao, độ dốc, hướng dốc, nhóm loại thực bì, nhóm loại đất. - Xác định, chọn cây trồng bổ sung. - Kiểm tra, chỉnh lý, nghiệm thu hiện trường khảo sát. 3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán. - Thiết kế kỹ thuật, lập dự toán khoanh nuôi tái sinh, trồng bổ sung. - Vẽ bản đồ thiết kế thành quả và sơ đồ vị trí khu vực khảo sát. - Viết báo cáo thuyết minh thiết kế kỹ thuật và dự toán. - Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu. - Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ. II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHOANH NUÔI TÁI SINH CÓ TRỒNG BỔ SUNG: Đơn vị tính: đồng/ha Thu nhập Vật Nhân Chi phí chịu thuế Danh mục đơn giá Máy Đơn giá liệu công chung tính trước Cộng 5.194 89.852 4.026 62.896 9.718 171.686 - Khảo sát ngoại nghiệp 3.828 55.495 2.500 38.846 6.040 106.709 - Thiết kế kỹ thuật 1.366 34.357 1.526 24.050 3.678 64.977 - Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%. - Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1. Chương 4: ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHOANH NUÔI TÁI SINH TỰ NHIÊN I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC. 1. Công tác chuẩn bị.
 10. - Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ sản xuất. - Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ tỷ lệ 1/25.000 ra tỷ lệ 1/10.000. Can bản đồ tiểu khu, khoảnh khảo sát theo tỷ lệ 1/ 10.000. 2. Khảo sát ngoại nghiệp. - Chuyển quân đi và về. - Sơ thám khu vực, chọn đối tượng khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, bổ sung địa hình khu vực khảo sát. - Phát đường ranh giới nhóm lô, đo đạc đường ranh giới nhóm lô bằng địa bàn cầm tay. Khoanh vẽ phân chia lô. Làm và chôn mốc lô, mốc đường đo theo khoảng cách 100m. - Vẽ, bình sai nhóm lô theo tỷ lệ 1/10.000, tính diện tích lô. - Lập ô đo đếm tái sinh và mô tả hiện trạng lô. - Kiểm tra, chỉnh lý số liệu ngoại nghiệp, nghiệm thu bàn giao hiện trường khảo sát. 3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán. - Xác lập giải pháp kỹ thuật khoanh nuôi tái sinh tự nhiên và tính dự toán theo lô, hộ gia đình…. - Vẽ bản đồ khảo sát thiết kế tỷ lệ 1/10.000. - Viết báo cáo thuyết minh thiết kế kỹ thuật và dự toán. - Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu. - Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ. II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHOANH NUÔI TÁI SINH TỰ NHIÊN: Đơn vị tính: đồng/ha Thu nhập Vật Nhân Chi phí chịu thuế Danh mục đơn giá Máy Đơn giá liệu công chung tính trước Cộng 5.961 45.423 3.052 31.797 5.174 91.407 - Khảo sát ngoại nghiệp 3.882 24.955 - 17.469 2.778 49.084
 11. - Thiết kế kỹ thuật 2.079 20.468 3.052 14.328 2.396 42.323 - Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%. - Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1 Chương 5: ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ BẢO VỆ RỪNG I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC. 1. Công tác chuẩn bị. - Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ sản xuất. - Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ tỷ lệ 1/25.000 ra tỷ lệ 1/10.000. Can bản đồ tiểu khu, khoảnh theo tỷ lệ 1/ 10.000. 2. Khảo sát ngoại nghiệp. - Chuyển quân đi và về. - Sơ thám, chọn đối tượng bảo vệ, bổ sung địa hình khu vực khảo sát. - Phát, đo đạc đường ranh giới khoảnh bằng địa bàn cầm tay. Khoanh lô, làm và đóng mốc lô, mốc đường đo. - Vẽ, bình sai, tính diện tích lô. - Lập ô tiêu chuẩn và mô tả trạng thái lô. - Kiểm tra, chỉnh lý số liệu ngoại nghiệp, nghiệm thu, bàn giao hiện trường khảo sát. 3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán. - Xác lập giải pháp kỹ thuật và tính dự toán theo lô. - Vẽ bản đồ khảo sát thiết kế tỷ lệ 1/10.000. - Viết báo cáo thuyết minh thiết kế kỹ thuật và dự toán. - Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu.
 12. - Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ. II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ BẢO VỆ RỪNG: Đơn vị tính: đồng/ha Thu nhập Vật Nhân Chi phí chịu thuế Danh mục đơn giá Máy Đơn giá liệu công chung tính trước Cộng 5.984 45.940 3.052 32.158 5.228 92.362 - Khảo sát ngoại nghiệp 3.905 25.890 - 18.123 2.875 50.793 - Thiết kế kỹ thuật 2.079 20.050 3.052 14.035 2.353 41.569 - Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%. - Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1. Chương 6: ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ TỈA THƯA RỪNG TRỒNG I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC. 1. Công tác chuẩn bị. - Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ sản xuất. - Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ tỷ lệ 1/25.000 ra tỷ lệ 1/5 000. Can bản đồ tiểu khu, khoảnh theo tỷ lệ 1/ 5.000. 2. Khảo sát ngoại nghiệp. - Chuyển quân đi và về. - Sơ thám, chọn đối tượng tỉa thưa, bổ sung địa hình khu vực khảo sát. - Phát, đo đạc đường lô bằng địa bàn 3 chân. - Làm và đóng mốc lô, mốc đường đo theo khoảng cách 100m. - Vẽ, bình sai, tính diện tích lô.
 13. - Lập ụ tiờu chuẩn thu thập cỏc nhân tố. - Bài cõy chặt. - Vẽ trắc đồ ngang, dọc. - Kiểm tra, chỉnh lý số liệu ngoại nghiệp, nghiệm thu, bàn giao hiện trường khảo sát và thiết kế tỉa thưa. 3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán công trỡnh. - Thiết kế kỹ thuật, tính toán sản lượng, công đầu tư, lập dự toán. - Vẽ bản đồ khảo sát tỷ lệ 1/5000. - Viết bỏo cỏo thuyết minh khảo sỏt thiết kế kỹ thuật và dự toỏn. - Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu. - Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ. II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ TỈA THƯA RỪNG TRỒNG: Đơn vị tính: đồng/ha Thu nhập Vật Nhân Chi phí chịu thuế Danh mục đơn giá Máy Đơn giá liệu công chung tính trước Cộng 5.823 113.388 1.806 79.371 12.024 212.412 - Khảo sát ngoại nghiệp 3.868 82.715 280 57.900 8.686 153.449 - Thiết kế kỹ thuật 1.955 30.673 1.526 21.471 3.338 58.963 - Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%. - Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1. Chương 7: ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THÁC RỪNG GỖ TỰ NHIÊN SẢN XUẤT I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC.
 14. 1. Công tác chuẩn bị. - Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ sản xuất. - Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ tỷ lệ 1/25.000 ra tỷ lệ 1/5.000. Can bản đồ tiểu khu, khoảnh theo tỷ lệ 1/ 5.000. 2 - Khảo sát ngoại nghiệp. - Chuyển quân đi và về. - Sơ thám, chọn đối tượng khai thác và bổ sung địa hỡnh khu vực khảo sỏt thiết kế . - Phát, đo đạc đường lô bằng địa bàn 3 chân. - Làm và đóng mốc lô, khoảnh, mốc đường đo 100m. - Vẽ, bình sai lụ theo tỷ lệ 1/5.000. Tính diện tớch lụ. - Điều tra ô tiêu chuẩn (5000 m2). Đo đếm tái sinh. - Tính toỏn cỏc nhân tố ụ tiờu chuẩn. - Bài cây, đóng búa bài cây khai thác. - Khảo sát đường vận chuyển và bói gỗ. - Phát, đo đạc đường vận xuất, bói gỗ, bằng địa bàn 3 chân. - Kiểm tra, chỉnh lý số liệu ngoại nghiệp, nghiệm thu, bàn giao hiện trường khảo sát. 3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán công trỡnh. - Thiết kế kỹ thuật tính toán sản lượng; Tính toán công đầu tư và lập dự toán công trỡnh. - Vẽ bản đồ sản phẩm và sơ đồ vị trí khu vực khảo sát, thiết kế. - Viết bỏo cỏo thuyết minh khảo sỏt, thiết kế kỹ thuật và dự toỏn. - Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu. - Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ. II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THỎC RỪNG GỖ TỰ NHIỜN:
 15. Đơn vị tính: đồng/m3 Thu nhập Vật Nhân Chi phí chịu thuế Danh mục đơn giá Máy Đơn giá liệu công chung tính trước Cộng 520 23.240 121 16.267 2.412 42.620 - Khảo sát ngoại nghiệp 344 15.775 28 11.042 1.631 28.820 - Thiết kế kỹ thuật 176 7.465 153 5.225 781 13.800 - Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%. - Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1. Chương 8: ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THÁC GỖ TẬN DỤNG RỪNG TỰ NHIÊN I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC. 1. Công tác chuẩn bị. - Thu thập tài liệu liờn quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật sản xuất. - Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ 1/25.000 ra 1/5.000; can bản đồ theo khoảnh, tiểu khu tỷ lệ 1/5.000. 2. Khảo sát ngoại nghiệp. - Chuyển quân đi và về. - Sơ thám, chọn đối tượng khai thác tận dụng và bổ sung địa hỡnh khu vực khảo sỏt thiết kế. - Phát, đo đạc đường lô bằng địa bàn 3 chân. - Làm và đóng mốc lô, khoảnh, mốc đường đo 100m. - Vẽ, bỡnh sai lụ theo tỷ lệ 1/5.000. Tính diện tớch lụ. - Điều tra ô tiêu chuẩn (5000 m2). Đo đếm tái sinh. - Tính toỏn cỏc nhân tố ụ tiờu chuẩn.
 16. - Bài cây, đóng búa bài cây khai thác. - Khảo sát đường vận chuyển và bói gỗ. - Phát, đo đạc đường vận xuất, bói gỗ, bằng địa bàn 3 chân. - Kiểm tra, chỉnh lý số liệu ngoại nghiệp. - Nghiệm thu, bàn giao hiện trường khảo sát. 3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán công trỡnh. - Thiết kế KT tính toán sản lượng; Tính toán công đầu tư và lập dự toán công trỡnh. - Vẽ bản đồ sản phẩm và sơ đồ vị trí khu vực khảo sát, thiết kế. - Viết bỏo cỏo thuyết minh khảo sỏt, thiết kế kỹ thuật và dự toỏn. - Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu. - Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ. II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THÁC GỖ TẬN DỤNG: Đơn vị tính: đồng/m3 Thu nhập Vật Nhân Chi phí chịu thuế Danh mục đơn giá Máy Đơn giá liệu công chung tính trước Cộng 520 25.854 181 18.098 2.679 47.332 - Khảo sát ngoại nghiệp 344 17.014 28 11.910 1.758 31.054 - Thiết kế kỹ thuật 176 8.839 153 6.188 921 16.277 - Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%. - Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1. Chương 9: ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THÁC GỖ TẬN THU I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC.
 17. 1. Công tác chuẩn bị. - Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật sản xuất. - Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ 1/25.000 ra 1/5.5000; - Can bản đồ theo khoảnh, tiểu khu tỷ lệ 1/5.000. 2. Khảo sát ngoại nghiệp. - Chuyển quân đi và về. - Sơ thám, chọn đối tượng khai thác và bổ sung địa hình khu vực khảo sát thiết kế. - Xác định ranh giới lô, khoảnh. Làm và đóng mốc lô. - Tìm gỗ tận thu và đóng búa bài cây. - Kiểm tra, chỉnh lý số liệu ngoại nghiệp. 3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán công trình. - Thiết kế kỹ thuật, tính toán sản lượng; Tính toán công đầu tư và lập dự toán công trình. - Vẽ bản đồ sản phẩm và sơ đồ vị trí khu vực khảo sát, thiết kế. - Viết báo cáo thuyết minh khảo sát thiết kế kỹ thuật và dự toán. - Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu. - Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ. II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THÁC GỖ TẬN THU: Đơn vị tính: đồng/m3 Thu nhập Vật Nhân Chi phí chịu thuế Danh mục đơn giá Máy Đơn giá liệu công chung tính trước Cộng 520 23.923 153 16.746 2.481 43.823 - Khảo sát ngoại nghiệp 344 15.283 - 10.698 1.580 27.905 - Thiết kế kỹ thuật 176 8.640 153 6.048 901 15.918
 18. - Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%. - Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1. Chương 10; ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC. 1. Công tác chuẩn bị. - Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ sản xuất. - Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ tỷ lệ 1/25.000 ra tỷ lệ 1/5.000. - Can bản đồ tiểu khu, khoảnh theo tỷ lệ 1/ 5.000. 2. Khảo sát ngoại nghiệp. - Chuyển quân đi và về. - Sơ thám, chọn đối tượng khai thác và bổ sung địa hình khu vực khảo sát thiết kế. - Phát, đo đạc đường lô bằng địa bàn 3 chân. - Làm và đóng mốc lô, khoảnh, mốc đường đo 100m. - Vẽ, bình sai lô theo tỷ lệ 1/5.000. Tính diện tích lô. - Kẹp kính và đánh dấu toàn bộ cây bài trong lô. Lập ô, điều tra trên ô tiêu chuẩn (200m2). - Khảo sát đường vận xuất và bãi gỗ. - Phát, đo đạc đường vận xuất, bãi gỗ. - Kiểm tra, chỉnh lý số liệu ngoại nghiệp, nghiệm thu, bàn giao hiện trường khảo sát. 3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán công trình. - Thiết kế kỹ thuật, tính toán sản lượng; Tính toán công đầu tư và lập dự toán công trình. - Vẽ bản đồ sản phẩm và sơ đồ vị trí khu vực khảo sát, thiết kế.
 19. - Viết báo cáo thuyết minh khảo sát thiết kế kỹ thuật và dự toán. - Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu. - Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ. II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG: Đơn vị tính: đồng/m3 Thu nhập Vật Nhân Chi phí chịu thuế Danh mục đơn giá Máy Đơn giá liệu công chung tính trước Cộng 260 5.026 90 3.518 534 9.428 - Khảo sát ngoại nghiệp 172 2.848 14 1.993 302 5.329 - Thiết kế kỹ thuật 88 2.178 76 1.525 232 4.099 - Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%. - Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1. Chương 11: ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THÁC RỪNG TRE, NỨA I. YÊU CẦU NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC. 1. Công tác chuẩn bị. - Thu thập tài liệu liên quan và chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ sản xuất. - Thu thập bản đồ, phóng bản đồ từ tỷ lệ 1/25.000 ra tỷ lệ 1/5.000. - Can bản đồ tiểu khu, khoảnh theo tỷ lệ 1/ 5.000. 2. Khảo sát ngoại nghiệp. - Chuyển quân đi và về. - Sơ thám, chọn đối tượng khai thác, bổ sung địa hình khu vực khảo sát thiết kế. - Phát, đo đạc đường lô bằng địa bàn cầm tay.
 20. - Làm và đóng mốc lô, khoảnh mốc đường đo 100m. - Vẽ, bình sai lô theo tỷ lệ 1/5.000. Tính diện tích lô. - Lập ô, thu thập các nhân tố trên ô tiêu chuẩn (100m2). - Khảo sát đường vận xuất và kho, bãi. - Phát, đo đạc đường vận xuất, kho bãi bằng địa bàn cầm tay. - Kiểm tra, chỉnh lý số liệu ngoại nghiệp. - Nghiệm thu, bàn giao hiện trường khảo sát, thiết kế. 3. Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán công trình. - Thiết kế kỹ thuật, tính toán sản lượng; Tính toán công đầu tư và lập dự toán công trình. - Vẽ bản đồ sản phẩm và sơ đồ vị trí khu vực khảo sát, thiết kế. - Viết báo cáo thuyết minh khảo sát thiết kế kỹ thuật và dự toán. - Đánh máy, in ấn nhân bản tài liệu, kiểm tra nghiệm thu. - Kiểm tra bàn giao sản phẩm: Hồ sơ gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế kỹ thuật, dự toán và bản đồ gồm 7 (bảy) bộ. II. BẢNG GIÁ KHẢO SÁT THIẾT KẾ KHAI THÁC RỪNG TRE, NỨA: Đơn vị tính: đồng/tấn Thu nhập Vật Nhân Chi phí chịu thuế Danh mục đơn giá Máy Đơn giá liệu công chung tính trước Cộng 100 11.528 31 8.070 1.184 20.913 - Khảo sát ngoại nghiệp 64 7.758 - 5.431 795 14.048 - Thiết kế kỹ thuật 36 3.770 31 2.639 389 6.865 - Trong bảng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng 10%. - Phần nhân công trong đơn giá khảo sát chưa tính hệ số khu vực, bảng giá này tính cho khu vực có hệ số Kkk = 1.
Đồng bộ tài khoản