Quyết định số 225/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
2
download

Quyết định số 225/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 225/2004/QĐ-UB về giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng và ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng trong việc điều hành thực hiện đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư theo Chỉ thị số 24/2004/CT-UB ngày 31 tháng 08 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 225/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 225/2004/QĐ-UB TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2004 QUY T Đ NH V GIAO NHI M V CHO S XÂY D NG VÀ Y QUY N CHO GIÁM Đ C S XÂY D NG TRONG VI C ĐI U HÀNH TH C HI N Đ U TƯ VÀ XÂY D NG 30.000 CĂN H CHUNG CƯ THEO CH TH S 24/2004/CT-UB NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2004 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Ch th s 24/2004/CT-UB ngày 31 tháng 8 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v đ u tư và xây d ng 30.000 căn h chung cư dành cho vi c tái đ nh cư trên đ a bàn thành ph H Chí Minh; Xét đ ngh c a Giám đ c S Xây d ng t i T trình s 1788/TT-XD-KHĐT ngày 19 tháng 8 năm 2004; QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay giao nhi m v cho S Xây d ng th c hi n cơ ch “m t c a” trong vi c x lý các n i dung có liên quan đ n vi c t ch c, th c hi n đ u tư, xây d ng 30.000 căn h chung cư dành cho tái đ nh cư trên đ a bàn thành ph H Chí Minh (sau đây g i t t là Chương trình) v i nh ng n i dung như sau : 1.1- Là đ u m i duy nh t trong vi c ph i h p v i các s -ngành, y ban nhân dân các qu n- huy n và các ch đ u tư đ gi i quy t các vư ng m c; đ c bi t là các th t c trong quá trình đ u tư, xây d ng các d án thu c Chương trình. 1.2- L p và trình y ban nhân dân thành ph ban hành quy trình ph i h p đ th c hi n Chương trình, nh m đ m b o th ng nh t, ch t ch và hi u qu . 1.3- Cùng v i các s -ngành liên quan, y ban nhân dân các qu n-huy n và các ch đ u tư có trách nhi m th c hi n nghiêm túc đ b o đ m s thành công c a chương trình c v ti n đ , ch t lư ng, giá thành c a các căn h chung cư tái đ nh cư. Trong quá trình th c hi n d án, các đơn v c n báo cáo thư ng xuyên, k p th i v ti n đ và nh ng vư ng m c tr c ti p đ n S Xây d ng trong th i gian ng n nh t đ S Xây d ng k p th i xem xĐt, gi i quy t ho c nghiên c u, đ xu t trình y ban nhân dân thành ph quy t đ nh. 1.4- Đư c quy n ký k t biên b n th a thu n v i ch đ u tư v ti n đ , ch t lư ng và giá thành c a t ng căn h chung cư thu c Chương trình này. Đi u 2. y quy n Giám đ c S Xây d ng tr c ti p gi i quy t nh ng v n đ thu c th m quy n c a y ban nhân dân thành ph trong th c hi n Chương trình nêu trên, v i nh ng n i dung c th như sau :
  2. 2.1- Tri u t p lãnh đ o các s -ngành có liên quan, y ban nhân dân các qu n-huy n và các ch đ u tư h p đ gi i quy t ho c x lý nh ng v n đ nh m đ y nhanh ti n đ th c hi n các d án có liên quan đ n Chương trình. 2.2- Yêu c u Th trư ng các s -ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và các ch đ u tư gi i trình nh ng n i dung thu c ch c trách c a các đơn v làm nh hư ng đ n ti n đ th c hi n các h ng m c trong t ng d án c a Chương trình. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 4. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Xây d ng, Giám đ c S N i v , Giám đ c S K ho ch và Đ u tư, Giám đ c S Tài chính, Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám đ c S Giao thông Công chánh, Giám đ c S Quy ho ch-Ki n trúc, Th trư ng các s -ngành liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, ch đ u tư các d án thu c Chương trình ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: CH T CH - Như đi u 4 - B N i v , B Xây d ng - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i đ ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Các Ban Đ ng Thành y Lê Thanh H i - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các đoàn th - Kho b c Nhà nư c thành ph - VPHĐ-UB : các PVP, Các T NCTH - Lưu (VX-Nh)
Đồng bộ tài khoản