Quyết định số 227/2001/QĐ-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 227/2001/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 227/2001/QĐ-BKH về việc ban hành Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 227/2001/QĐ-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 227/2001/Q -BKH Hà N i, ngày 17 tháng 5 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B K HO CH U TƯ S 227/2001/Q -BKH NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2001 BAN HÀNH DANH M C V T TƯ XÂY D NG TRONG NƯ C Ã S N XU T Ư C B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v và quy n h n c a B K ho ch và u tư. Căn c Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài s a i. Căn c Công văn s 1360/VPCP-QHQT c a Văn phòng Chính ph ngày 06 tháng 4 năm 2001, Th tư ng Chính ph giao B K ho ch và u tư ban hành danh m c v t tư xây d ng trong nư c chưa s n xu t ư c hư ng d n th c hi n c th quy nh t i M c , Kho n 1, i u 57 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph . Sau khi có ý ki n th ng nh t c a các B , ngành liên quan, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c v t tư xây d ng trong nư c ã s n xu t ư c làm căn c phân bi t v t tư xây d ng trong nư c chưa s n xu t ư c mi n thu nh p khNu khi nh p khNu t o tài s n c nh c a các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các Bên h p doanh ư c quy nh t i M c , Kho n 1, i u 57 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph . i u 2. V t tư xây d ng là các nguyên v t li u u vào (không bao g m máy móc, thi t b công ngh và v t tư s n xu t) xây d ng các công trình hình thành tài s n c nh c a các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các Bên h p doanh ư c quy nh t i Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph . i u 3. Trong quá trình s d ng Danh m c n u có ý ki n không th ng nh t gi a cơ quan H i quan v i doanh nghi p thì cơ quan H i quan ph i h p v i các S K ho ch và u tư a phương xem xét x lý. Trư ng h p còn vư ng m c thì T ng c c H i quan ki n ngh B K ho ch và u tư xem xét quy t nh b xung ho c s a i Danh m c
  2. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và áp d ng c iv i các t khai hàng hoá nh p khNu thu c di n i u ch nh c a Quy t nh này k t khi Ngh nh 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph có hi u l c. L i Quang Th c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản