intTypePromotion=1

Quyết định số 2279/QĐ-UBND

Chia sẻ: Cung Hoangdao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 2279/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2012 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2907/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2279/QĐ-UBND

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Thái Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2012 Số: 2279/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2012 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2907/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất và quy định về mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2012; Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 119/HĐND-CTHĐ ngày 21/9/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung Mục C (Bảng giá đất phi nông nghiệp các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp), Bảng giá đất năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau: - Tên Cụm công nghiệp: Xuân Quang; - Địa điểm: Xã Đông Xuân, Đông Quang, huyện Đông Hưng; - Giá đất năm 2012: 700.000 đồng/m2 (Bảy trăm nghìn đồng một mét vuông). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  2. Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Các Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Bộ Tài nguyên và MT; - TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Lưu: VT, NN, TM, TH. Phạm Văn Sinh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản