Quyết định số 2286/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
4
download

Quyết định số 2286/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2286/QĐ-UBND về việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư và sân Golf Vườn Dừa tại phường Long Trường, quận 9 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2286/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ------ S : 2286/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V DUY T NHI M V QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN T L 1/2000 KHU DÂN CƯ VÀ SÂN GOLF VƯ N D A, PHƯ NG LONG TRƯ NG, QU N 9 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c nhi m v i u ch nh quy ho ch chung qu n 9 ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 3216/Q -UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 584/TTr-SQHKT ngày 27 tháng 02 năm 2008 v vi c phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 khu dân cư và sân Golf Vư n D a, qu n 9 do Công ty C ph n Sài Gòn Gôn làm ch u tư, QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 khu dân cư và sân Golf Vư n D a t i phư ng Long Trư ng, qu n 9. V i các n i dung chính như sau: 1. V trí, quy mô và gi i h n ph m vi quy ho ch: - Quy mô khu v c quy ho ch (theo phương án xu t): kho ng 296,42ha. - V trí và gi i h n ph m vi quy ho ch: + Phía ông : giáp Sông T c. + Phía Tây : giáp sông ng Nai và sông Ông Nhiêu. + Phía Nam : giáp sông ng Nai. + Phía B c: giáp ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây. 2. Cơ c u s d ng t và ch tiêu quy ho ch ki n trúc:
  2. 2.1. Cơ c u s d ng t: Di n tích T l (trên di n tích STT Lo i t (ha) toàn khu quy ho ch) A t dân d ng 246,82 83,27 1 t 33,19 11,20 2 t CTCC 20,32 6,86 2a) Công trình thương m i - d ch v 12,84 2b) Công trình công c ng khu 7,48 3 t công viên cây xanh 36,21 12,21 3a) Cây xanh t p trung 9,11 3b) Cây xanh c nh quan ven sông, 16,72 r ch 3c) Công viên du l ch sinh thái 10,38 4 t giao thông in i 18,08 6,10 5 t sân Golf 139,02 46,90 5a) Bi t th cho thuê 23,69 5b) Công trình d ch v sân Golf 3,95 5c) Giao thông 6,14 5d) t xây d ng sân Golf (sân ánh 105,24 Golf, cây xanh, m t nư c) B t ngoài dân d ng 49,60 16,73 6 Giao thông i ngo i 26,34 7 Cây xanh cách ly ư ng cao t c 2,96 8 H t ng k thu t 2,00 9 Sông, r ch 18,30 T ng c ng 296,42 100,00 2.2. Ch tiêu quy ho ch ki n trúc: STT Lo i ch tiêu ơn v tính 1 Dân s d ki n ngư i 11.000 2 M t xây d ng toàn khu % 10 - 20 T i a t ng 30 3 T ng cao xây d ng T i thi u t ng 02
  3. 4 H s s d ng t Kho ng 1 Ch tiêu s d ng t khu (không tính t m2/ng 55 - 75 d ch v - thương m i - du l ch sinh thái, t sân Golf) + t m2/ng 25 - 30 5 + t CTCC m2/ng 5 - 10 + t cây xanh m2/ng 10 - 15 + t giao thông m2/ng 15 - 20 Ch tiêu h t ng k thu t + Tiêu chuNn c p nư c lít/ngư i/ngày 200 + Tiêu chuNn thoát nư c lít/ngư i/ngày 200 6 + Tiêu chuNn c p i n kWh/ngư i/năm 2.000 - 2.500 + Tiêu chuNn rác th i và v sinh môi kg/ngư i/ngày 1 - 2,5 trư ng 3. T ch c không gian ki n trúc c nh quan và thi t k ô th : Khu quy ho ch ư c t ch c thành 2 khu: - Khu t phía B c (ngoài Nông trư ng D a) quy ho ch khu dân cư k t h p thương m i d ch v : + Ph n t ti p giáp ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây quy ho ch các công trình thương m i d ch v cao t ng (t ch c dãy cây xanh cách ly ư ng cao t c và ư ng gom trư c khi ti p c n công trình). Quy ho ch các công trình thương m i d ch v cao t ng t o i m nh n xung quanh nút giao thông cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây và ư ng Vành ai 3. + Ph n t n m bên trong giáp ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây quy ho ch công trình du l ch sinh thái, nhà vư n và các công trình công c ng. - Khu t phía Nam (Nông trư ng D a) quy ho ch khu sân Golf k t h p nhà cho thuê và các công trình d ch v sân Golf. 4. Các i m lưu ý khi tri n khai án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000: - V t ng cao công trình: Do khu quy ho ch n m t i khu v c có kh năng phát tri n trong tương lai (giáp tuy n ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành và ư ng Vành ai 3) nên c n cân i quy mô dân s , các ch tiêu s d ng t có th tăng t ng cao t i khu v c (lên trên 30 t ng) trong quá trình tri n khai các d án u tư.
  4. - V ki n trúc c nh quan - thi t k ô th khu v c: lưu ý ki n trúc c nh quan d c tr c ư ng Vành ai 3, ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây và nút giao 2 tuy n ư ng này; c nh quan các tuy n ư ng ven sông, r ch. - Lưu ý ranh m c gi i tuy n ư ng Vành ai 3 và ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây, nút giao khác c t ư ng Vành ai 3 và ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây, tĩnh không c u trên ư ng Vành ai 3, c p nh t tuy n ư ng s t song hành ư ng Vành ai 3 theo Quy t nh s 101/Q -TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . - Lưu ý u n i h t ng v i các án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 và các d án ư c duy t ti p giáp khu v c quy ho ch. - Hành lang an toàn sông r ch: c n th c hi n theo úng n i dung Quy t nh s 150/2004/Q -UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . Vi c san l p r ch trong ph m vi quy ho ch c n có ý ki n S Giao thông - Công chính theo quy nh. - Hi n nay h sơ án i u ch nh quy ho ch chung qu n 9 ang trong quá trình thi t l p, chưa ư c thNm nh, phê duy t. Trong quá trình l p án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 c n c p nh t nh ng thay i (n u có) theo án i u ch nh quy ho ch chung qu n 9 ư c duy t. i u 2. Trên cơ s nhi m v quy ho ch chi ti t ư c duy t, giao Công ty C ph n Sài Gòn Gôn l p án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 g i S Quy ho ch - Ki n trúc thNm nh, trình y ban nhân dân qu n 9 phê duy t theo quy nh. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân qu n 9, Công ty C ph n Sài Gòn Gôn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản