Quyết định số 23/1999/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
8
download

Quyết định số 23/1999/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/1999/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/1999/Q -BCN Hà N i, ngày 04 tháng 05 năm 1999 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ D ÁN NHÀ MÁY NHI T I N NA DƯƠNG THU C T NG CÔNG TY THAN VI T NAM B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và s a i b sung theo Ngh nh s 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 1083/Q -TTg ngày 03 tháng 12 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph cho phép u tư nhà máy nhi t i n Na Dương thu c T ng Công ty Than Vi t Nam; Theo ngh c a H i ng qu n tr T ng Công ty Than Vi t Nam (t i công văn s : 885/CV-H QT ngày 17 tháng 4 năm 1999) và V trư ng V T ch c - Cán b , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban qu n lý D án nhà máy nhi t i n Na Dương, là ơn v s nghi p kinh t tr c thu c T ng Công ty Than Vi t Nam; có tư cách pháp nhân y , có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Tr s chính c a Ban: Th tr n Na Dương, huy n L c Bình, t nh L ng Sơn. Đi u 2. Nhi m v , quy n h n c a Ban qu n lý D án nhà máy nhi t i n Na Dương th c hi n theo quy nh c a i u l Qu n lý u tư xây d ng và Quy t nh s :19/BXD-CSXD ngày 10 tháng 6 năm 1995 c a B Xây d ng. B trư ng B Công nghi p u quy n cho Ch t ch H i ng qu n tr T ng Công ty Than Vi t Nam quy t nh t ch c b máy và nhân s c a Ban qu n lý D án theo các quy nh hi n hành. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng V ch c năng tr c thu c B , Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c T ng Công ty Than Vi t Nam và Ban qu n lý D án nhà máy nhi t i n Na Dương có trách nhi m thi hành Quy t nh này ./.
  2. KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như trên, - T ng Công ty ThanVN, - U ban ND t nh L ng Sơn, - Lưu VP, v TCCB. Thái Ph ng Nê
Đồng bộ tài khoản