Quyết định số 23/2000/QĐ-CHK

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
58
lượt xem
4
download

Quyết định số 23/2000/QĐ-CHK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2000/QĐ-CHK về việc ban hành "Quy định về quản lý giấy phép hành nghề đối với những người làm việc trong lĩnh vực khai thác - kỹ thuật hàng không dân dụng"do Cục Hàng không dân dụng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2000/QĐ-CHK

  1. C C HÀNG KHÔNG DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM D NG VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 23/2000/Q -CHK Hà N i, ngày 16 tháng 08 năm 2000 QUY T NNH BAN HÀNH "QUY Đ NH V QU N LÝ GI Y PHÉP HÀNH NGH Đ I V I NH NG NGƯ I LÀM VI C TRONG LĨNH V C KHAI THÁC - K THU T HÀNG KHÔNG DÂN D NG" C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 25 tháng 10 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ; Căn c yêu c u nhi m v qu n lý gi y phép hành ngh trong ngành Hàng không dân d ng Vi t nam; Theo ngh c a ông Trư ng ban T ch c cán b - Lao ng. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v qu n lý gi y phép hành ngh i v i nh ng ngư i làm vi c trong lĩnh v c khai thác - k thu t hàng không dân d ng ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký; Bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Th trư ng các cơ quan, ơn v và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG Nơi g i: DÂN D NG VI T NAM - C c trư ng - Các Phó C c trư ng( bi t) - Văn phòng Chính ph - Quân ch ng PK-KQ - Các cơ quan, ơn v trong - Ngành HKDD Vi t nam - Công ty Pacific Airlines - Lưu VT. Nguy n Ti n Sâm QUY NNH V QU N LÝ GI Y PHÉP HÀNH NGH I V I NH NG NGƯ I LÀM VI C TRONG LĨNH V C KHAI THÁC - K THU T HÀNG KHÔNG DÂN D NG
  2. (Ban hành kèm theo quy t đ nh s : 23 /2000-QĐ-CHK ngày 16/8/2000 c a C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t nam) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG i u 1. Quy nh này ư c áp d ng i v i nh ng ngư i làm vi c trong lĩnh v c khai thác-k thu t hàng không dân d ng các v trí, công vi c chuyên môn theo quy nh c a pháp lu t ph i có gi y phép hành ngh . i u 2. Nh ng ngư i làm vi c các v trí, công vi c sau ây khi th c hi n nhi m v ph i có gi y phép hành ngh : 1. Các thành viên t lái , giáo viên bay ; 2. Ti p viên trên không ; 3. Nhân viên k thu t b o dư ng t u bay ; 4. Nhân viên không lưu ; 5. Nhân viên khai thác thông tin hàng không ; 6. Nhân viên quan tr c và d báo khí tư ng hàng không ; 7. Nhân viên i u hành khai thác bay (Flight operation officer / flight dispatcher) ; 8. Nhân viên ánh tín hi u ho c hư ng d n t u bay lăn ; 9. Nhân viên lái xe và nhân viên v n hành trang thi t b m t t t i khu bay ; Các i tư ng khác theo quy nh c a C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t nam. i u 3. Các thu t ng s d ng t i Quy nh này ư c hi u như sau : 1. "Gi y phép hành ngh " là gi y phép c a cơ quan qu n lý nhà nư c v hàng không dân d ng c p cho nh ng ngư i làm vi c các v trí, công vi c theo quy nh ph i có gi y phép hành ngh , bao g m : B ng lái t u bay, b ng ki m soát viên không lưu, ch ng ch ti p viên, ch ng ch b o trì t u bay, ch ng ch khai thác thi t b m t t, ch ng ch nhân viên k thu t qu n lý bay và các lo i gi y t khác do C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t nam quy nh . 2. "Qu n lý gi y phép hành ngh " là qu n lý vi c c p, công nh n, gia h n, i, ình ch , thu h i ho c hu b gi y phép hành ngh ; 3. "Các cơ quan, ơn v " là các C m c ng hàng không khu v c, Trư ng hàng không Vi t nam, T ng công ty hàng không Vi t nam, Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t nam, các cơ quan tr c thu c C c hàng không dân d ng Vi t nam ; Các ơn v thu c
  3. Quân ch ng Phòng không-Không quân và các doanh nghi p Vi t nam khác có ho t ng hàng không dân d ng ; 4. "Nhân viên khai thác, k thu t hàng không" là nh ng ngư i làm vi c tr c ti p các v trí, ch c danh công vi c ư c quy nh t i i u 2 c a Quy nh này ; 5. "Các thành viên t lái" là phi công, d n ư ng bay, cơ gi i bay ; 6. "Giáo viên bay" là giáo viên ào t o, hu n luy n lý thuy t và th c hành bay cho h c viên bay ; 7. "Giáo viên k thu t t u bay" là giáo viên ào t o, hu n luy n lý thuy t và th c hành cho nhân viên k thu t b o dư ng t u bay ; 8. "Nhân viên không lưu" là nh ng nhân viên làm nhi m v tr c ti p các v trí sau : Nhân viên th t c bay ; Nhân viên ki m soát ho t ng t i khu bay ; Ki m soát viên không lưu ư ng dài, ti p c n và t i sân ; Ki m soát viên Ra a ; Kíp trư ng không lưu và Hu n luy n viên không lưu ; 9. "Nhân viên khai thác thông tin hàng không" là nh ng nhân viên khai thác thông tin không - a - HF A/G ; Nhân viên khai thác thông tin c nh hàng không - AFTN ; Nhân viên khai thác tr m thông tin thu phát i không - VHF ; 10. "Nhân viên i u hành khai thác bay" (Flight operation officer / flight dispatcher) là nhân viên l p k ho ch bay c a nhà khai thác hàng không và nhân viên tr giúp t lái trong quá trình th c hi n chuy n bay; 11. "T u bay" là nh ng t u bay ư c s d ng cho m c ích dân d ng. Chương 2: QU N LÝ VÀ PHÂN C P QU N LÝ GI Y PHÉP HÀNH NGH i u 4. C c hàng không dân d ng Vi t nam th ng nh t qu n lý vi c c p, công nh n, gia h n, i, ình ch , thu h i ho c hu b gi y phép hành ngh trong lĩnh v c ho t ng hàng không dân d ng . i u 5. C p và công nh n gi y phép hành ngh : 1 - C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t nam c p ho c công nh n gi y phép hành ngh cho các i tư ng sau : a) Các thành viên t lái, giáo viên bay ; b) Ti p viên trên không ; c) Nhân viên k thu t b o dư ng t u bay ;
  4. d) Nhân viên không lưu ; e) Nhân viên khai thác thông tin hàng không ; f) Nhân viên quan tr c và d báo khí tư ng hàng không ; g) Nhân viên i u hành khai thác bay ; h) Các i tư ng là ngư i nư c ngoài làm vi c trong ngành Hàng không dân d ng Vi t nam . 2 - C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t nam u quy n cho các C m c ng hàng không khu v c c p gi y phép hành ngh cho các i tư ng sau : a) Nhân viên ánh tín hi u ho c hư ng d n t u bay lăn ; b) Nhân viên lái xe và nhân viên v n hành trang thi t b m t t t i khu bay . 3 - M u gi y phép hành ngh do C c hàng không dân d ng Vi t nam ban hành và ư c s d ng th ng nh t trong toàn ngành Hàng không dân d ng Vi t nam . i u 6. Gia h n, i, ình ch , thu h i, hu b gi y phép hành ngh : Gi y phép hành ngh có th ư c gia h n ho c i theo ngh c a ngư i ư c c p, th i gian gia h n không quá th i h n ư c quy nh trên gi y phép ang s d ng . Gi y phép hành ngh có th b ình ch , thu h i ho c b hu b n u ngư i ư c c p vi ph m các quy nh v qu n lý gi y phép hành ngh và các quy nh pháp lu t khác có liên quan . C p ra quy t nh c p gi y phép hành ngh và c p trên c a c p ó có quy n gia h n, i, ình ch , thu h i ho c hu b gi y phép hành ngh . i u 7. Ki m tra c p, gia h n gi y phép hành ngh : 1- C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t nam quy t nh thành l p H i ng ki m tra c p, gia h n gi y phép hành ngh (g i t t là H i ng ki m tra) i v i các i tư ng sau : + Thành viên t lái, giáo viên bay ; + Giáo viên k thu t t u bay; + Kíp trư ng không lưu và hu n luy n viên không lưu . 2 - C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t nam u quy n cho th trư ng các ơn v dư i ây thành l p H i ng ki m tra i v i các i tư ng: Các C m c ng hàng không khu v c :
  5. + Nhân viên ánh tín hi u ho c hư ng d n t u bay lăn ; + Nhân viên lái xe và nhân viên v n hành trang thi t b m t t t i khu bay ; + Nhân viên quan tr c và d báo khí tư ng hàng không ; + Nhân viên th t c bay, nhân viên ki m soát ho t ng t i khu bay . T ng công ty Hàng không Vi t nam : + Ti p viên trên không ; + Nhân viên k thu t b o dư ng t u bay ; + Nhân viên i u hành khai thác bay . Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t nam : + Nhân viên không lưu (không ph i là kíp trư ng và hu n luy n viên) ; + Nhân viên khai thác thông tin hàng không . 3 - Vi c t ch c ki m tra c p, gia h n gi y phép hành ngh c a các ơn v ph i tuân theo quy nh c a C c hàng không dân d ng Vi t nam và ch u s ki m tra, giám sát c a C c hàng không dân d ng Vi t nam . 4 - Trong trư ng h p nh ng ơn v có s ngư i tham d ki m tra quá ít ho c c n ư c ki m tra nhưng không ư c phép thành l p H i ng ki m tra thì ư c phép g i ho c ph i h p v i các ơn v khác ư c C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t nam u quy n th c hi n . i u 8. H i ng ki m tra c a các ơn v do Th trư ng ơn v quy t nh thành l p và trình C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t phê duy t . i u 9. Các H i ng ki m tra có trách nhi m t ch c th c hi n nhi m v theo quy nh c a pháp lu t . Ch t ch H i ng ki m tra có trách nhi m : Xây d ng n i dung ki m tra trình C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t nam phê duy t ; Xây d ng Quy ch ho t ng c a H i ng ki m tra trình th trư ng, cơ quan ra quy t nh thành l p H i ng phê duy t ; Ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t nam, Th trư ng ơn v v các ho t ng c a H i ng ki m tra và k t qu ki m tra.
  6. i u 10. C c hàng không dân d ng Vi t nam c cán b giám sát vi c t ch c ki m tra c a các ơn v như sau : 1 - Ban An toàn hàng không ch trì ph i h p v i Ban Khoa h c - Công ngh giám sát quá trình ki m tra và các ho t ng c a các H i ng ki m tra i v i các i tư ng : ti p viên trên không, nhân viên k thu t b o dư ng t u bay, nhân viên lái xe và nhân viên v n hành trang thi t b m t t t i khu bay . 2 - Ban Không t i - Không v n ch trì ph i h p v i Ban An toàn hàng không giám sát quá trình ki m tra và các ho t ng c a các H i ng ki m tra i v i các i tư ng: nhân viên không lưu, nhân viên khai thác thông tin hàng không, nhân viên i u hành khai thác bay, nhân viên quan tr c và d báo khí tư ng hàng không, nhân viên ánh tín hi u ho c hư ng d n t u bay lăn . 3 - Tuỳ t ng trư ng h p c th , C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t nam s c cán b các cơ quan khác tham gia giám sát. i u 11. Ngoài nh ng nhi m v quy nh t i i u 10 c a Quy nh này, các cơ quan ch c năng thu c C c hàng không dân d ng Vi t nam có nhi m v : 1 - Ban An toàn hàng không giúp C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t nam qu n lý th ng nh t các lo i gi y phép hành ngh trong lĩnh v c khai thác -k thu t hàng không dân d ng, ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng, thi t k m u gi y phép hành ngh trình C c trư ng ban hành 2 - Các Ban : Không t i-Không v n, Khoa h c công ngh , T ch c cán b - Lao ng có nhi m v ph i h p v i Ban An toàn hàng không qu n lý, ch o, hư ng d n, theo dõi, ki m tra, giám sát các ơn v trong quá trình th c hi n vi c c p và s d ng gi y phép hành ngh và các n i dung khác có liên quan theo ch c năng chuyên môn . 3 - Ban Tài chính có nhi m v ch o, hư ng d n các ơn v thu và s d ng các kho n phí và l phí liên quan n vi c c p, gia h n gi y phép hành ngh theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 3: TRÌNH T , TH T C C P, GIA H N GI Y PHÉP HÀNH NGH i u 12. Th t c xin c p gi y phép hành ngh : 1 - Nh ng ngư i xin c p, gia h n gi y phép hành ngh ph i qua m t kỳ ki m tra do H i ng ki m tra v c p gi y phép hành ngh c a C c hàng không dân d ng Vi t nam ho c c a ơn v ư c C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t nam u quy n t ch c theo úng quy nh . 2 - Trong trư ng h p c bi t có th ư c c cách gia h n gi y phép hành ngh (mi n ki m tra), ngư i ư c c cách gia h n gi y phép hành ngh do th trư ng ơn v ngh C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t nam quy t nh .
  7. 3 - Vi c c cách gia h n gi y phép hành ngh không ư c áp d ng 2 l n liên t c i v i m t ngư i . i u 13. Vi c ki m tra c p, gia h n gi y phép hành ngh ư c t ch c hàng năm theo ngh c a ơn v . Th trư ng các ơn v l p k ho ch t ch c ki m tra, thành ph n H i ng ki m tra, danh sách (kèm theo h sơ) ngư i tham gia ki m tra g i v C c hàng không dân d ng Vi t nam trư c 15 ngày so v i ngày d nh ki m tra xem xét phê duy t . i u 14. Nh ng ngư i tham d ki m tra xin c p gi y phép hành ngh ph i có b ng ho c ch ng ch ào t o cơ b n v chuyên ngành ho c ngh phù h p v i lĩnh v c xin c p gi y phép do cơ s ào t o có thNm quy n c p . i u 15. Nh ng ngư i xin c p, gia h n gi y phép hành ngh ph i có y h sơ g m: 1 - H sơ xin c p gi y phép hành ngh : a) ơn xin c p, gia h n gi y phép hành ngh ; b) Sơ y u lý l ch có dán nh và xác nh n c a ơn v tr c ti p qu n lý ; c) B ng, ch ng ch ào t o chuyên ngành, ngh phù h p ; Công văn ngh c a th trư ng ơn v tr c ti p qu n lý . 2 - H sơ xin gia h n gi y phép hành ngh : a) ơn xin gia h n gi y phép hành ngh ; Công văn ngh c a th trư ng ơn v tr c ti p qu n lý . i u 16. i v i các i tư ng ư c nêu t i Kho n 1 i u 5 c a Quy nh này, sau khi có k t qu ki m tra, H i ng ki m tra các ơn v ph i báo cáo C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t nam phê duy t và ra quy t nh c p ho c gia h n gi y phép hành ngh cho nh ng ngư i ã t yêu c u trong kỳ ki m tra . i v i các i tư ng ư c nêu t i Kho n 2 i u 5 c a Quy nh này, các ơn v ph i báo cáo k t qu ki m tra v C c hàng không dân d ng Vi t nam . i u 17. Th i h n hi u l c c a gi y phép hành ngh : 60 tháng i v i các thành viên t lái, nhân viên k thu t b o dư ng t u bay thu c i tư ng áp d ng theo Quy ch v nhân viên xác nh n hoàn thành b o dư ng (QCHK- 66) t i t ch c b o dư ng theo QCHK -145 .
  8. 36 tháng i v i : giáo viên bay, giáo viên k thu t t u bay . 24 tháng i v i : kíp trư ng không lưu, hu n luy n viên không lưu, nhân viên lái xe và nhân viên v n hành trang thi t b m t t t i khu bay, nhân viên k thu t b o dư ng t u bay không thu c i tư ng áp d ng theo QCHK-66 . 12 tháng i v i các i tư ng khác . Giá tr hi u l c c a gi y phép hành ngh ph thu c vào hi u l c c a năng nh chuyên môn và giám nh y khoa ư c ghi trong gi y phép hành ngh . i u 18. i v i các i tư ng là thành viên t lái, nhân viên k thu t b o dư ng t u bay, ngoài nh ng n i dung ã quy nh t i văn b n này, các chi ti t khác áp d ng theo các văn b n pháp lu t có liên quan do C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t nam ban hành. i u 19. Nh ng ngư i ư c c p gi y phép hành ngh có trách nhi m : 1. B o qu n gi gìn, tránh làm m t mát, hư h ng gi y phép hành ngh ; 2. Không ư c s a ch a, tNy xoá n i dung ghi trong gi y phép hành ngh ; 3. Không ư c i, mư n ho c cho mư n gi y phép hành ngh ; 4. Ph i mang theo m i khi làm nhi m v ; Ph i báo ngay cho cơ quan có thNm quy n khi gi y phép b m t ho c b hư 5. h ng ; Ph i n p tr gi y phép hành ngh cho cơ quan có thNm quy n khi thay i ngh ho c công vi c khác.
Đồng bộ tài khoản