Quyết định số 23/2005/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
60
lượt xem
6
download

Quyết định số 23/2005/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2005/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Luật đẩy gậy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2005/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 23/2005/QĐ-UBTDTT Hà N i, ngày 10 tháng 01 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH LU T Đ Y G Y B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh đ nh s 22/2003/NĐ- CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Th d c th thao. Xét yêu c u phát tri n và nâng cao thành tích môn Đ y g y. Theo đ ngh c a V Th d c th thao Qu n chúng. QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này Lu t đ y g y g m 5 chương và 30 đi u. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký áp d ng th ng nh t trong các cu c thi đ u t cơ s đ n toàn qu c và thi đ u qu c t t i Vi t Nam. Đi u 3. Các ông Chánh Văn Phòng, V trư ng, Th trư ng các đơn v tr c thu c, Giám đ c các S Th d c th thao, S văn hoá – thông tin và Th d c th thao các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, th trư ng các cơ quan Th d c th thao các ngành có trách nhi m thi hành quy t đ nh này. B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Nơi nh n: - B trư ng, Ch nhi m U ban TDTT - PCN U ban TDTT - C c ki m tra văn b n (B tư pháp) - Như đi u 3 - Lưu VT + V TDTTQC, PC Nguy n Danh Thái Chương I. SÂN BÃI – TRANG THI T B THI Đ U Đi u 1. Sân thi đ u 1.1. Sân thi đ u đ y g y hình tròn đư ng kính là 5m, v ch gi i h n r ng 0,05m và n m trong ph m vi c a sân có màu tr ng ho c khác v i màu n n sân. 1.2. Tâm c a sân thi đ u là đư ng tròn đư ng kính 0,2m. 1.3. Hình vuông bao quanh sân đ u (khu v c an toàn) cách sân đ u t i thi u 2m. Đi u 2. Đ a đi m t ch c
  2. 2.1. Sân thi đ u ph i đ m b o đ sáng, thoáng mát, an toàn và v sinh. Có th t ch c ngoài tr i, trong nhà t p, nhà thi đ u th thao… 2.2. M t (n n) sân thi đ u là đ t n n, xi măng, không trơn và khô ráo Đi u 3. Trang thi t b ph c v thi đ u (cho 1 sân) 3.1. Bàn gh đ ban t ch c, giám sát, tr ng tài, thư ký, y t … làm vi c 3.2. Gh cho 2 v n đ ng viên chu n b thi đ u 3.3. Tr ng cái 1 chi c, dùi đánh tr ng 2 chi c 3.4. Cân đi n t 1 chi c 3.5. Đ ng h b m gi 1 chi c 3.6. Còi 2 chi c 3.7. Đai lưng 4 chi c màu đ , 4 chi c màu xanh (đai lưng là m t m nh v i r ng 0,3m dài 1,2m – 1,5 m đ VĐV th t khi thi đ u). 3.8. G y thi đ u 4 chi c: làm b ng tre già (tre đ c) th ng, có chi u dài 2m, đư ng kính t 0,04 – 0,05m, đư c sơn 2 màu đ và tr ng (m i màu 1m); đ u và thân g y ph i đư c bào nh n và có đư ng kính b ng nhau. 3.9. Loa đài, Mirco dùng trong phát thanh. 3.10. Các d ng c sơ c u c a y t . Chương II. N I DUNG - TH TH C THI Đ U Đi u 4. Đi u ki n tham gia thi đ u. 4.1. T t c các v n đ ng viên có trình đ k chi n thu t, có s c kho (gi y ch ng nhân y t đ m b o đ s c kh e tham gia thi đ u), tư cách đ o đ c t t đư c cơ quan TDTT các c p đăng ký đ u có quy n tham gia thi đ u. 4.2. V n đ ng viên đ tu i thi đ u gi i tr có th tham gia thi đ u đ tu i trư ng thành (gi i vô đ ch) n u đơn v ch qu n VĐV có b n cam k t và đư c s đ ng ý c a Ban t ch c cu c thi khi xem xét c th quá trình hu n luy n và th l c c a v n đ ng viên đó. 4.3. V n đ ng viên h ng cân nào thì đăng ký thi đ u h ng cân đó. V n đ ng viên h ng cân dư i có th đăng ký thi đ u h ng cân trên li n k (vư t 1 h ng cân). 4.4. V n đ ng viên ph i hi u rõ lu t, đi u l gi i. 4.5. V n đ ng viên ph i tuy t đ i tuân th theo quy đ nh c a Ban t ch c và quy t đ nh c a tr ng tài. Đi u 5. Đ tu i và H ng cân thi đ u. Căn c t năm sinh đ n năm thi đ u đư c chia làm 3 đ tu i v i các h ng cân thi đ u như sau: 5.1. Gi i Thi u niên t 12 đ n 15 tu i (nam, n ). - Dư i 40 kg - Trên 40 kg đ n 45 kg - Trên 45 kg đ n 50 kg - Trên 50 kg đ n 60 kg - Trên 60 kg đ n 65 kg - Trên 65 kg 5.2. Gi i Tr t 16 đ n 18 tu i (nam, n ). - Dư i 45 kg - Trên 45 kg đ n 50 kg - Trên 50 kg đ n 55 kg - Trên 55 kg đ n 60 kg
  3. - Trên 60 kg đ n 65 kg - Trên 65 kg đ n 70 kg - Trên 70 kg 5.3. Gi i Vô đ ch t 19 đ n 45 tu i (nam, n ). - Dư i 50 kg - Trên 50 kg đ n 55 kg - Trên 55 kg đ n 60 kg - Trên 60 kg đ n 65 kg - Trên 65 kg đ n 70 kg - Trên 70 kg đ n 75 kg - Trên 75 kg đ n 80 kg - Trên 80 kg đ n 85 kg - Trên 85 kg đ n 95 kg - Trên 95 kg Đi u 6. Ki m tra cân n ng và th th c cân. 6.1. T t c các v n đ ng viên tham gia thi đ u đ u ph i cân chính th c trư c khi b c thăm, x p l ch thi đ u. 6.2. Trư c khi cân chính th c, Ban t ch c ph i b trí cho các v n đ ng viên đư c cân th trên cân chính th c này. 6.3. Các v n đ ng viên ch cân chính th c 1 l n đ b c thăm, x p l ch trư c khi ti n hành cu c thi t i thi u 6 ti ng. 6.4. Khi cân các v n đ ng viên ph i m c áo phông, qu n ng n, (n qu n soóc ho c qu n dài) chân đ t và ph i trình th VĐV do Ban t ch c c p. 6.5. Th t cân: cân t h ng cân nh đ n h ng cân l n. 6.6. K t qu cân đư c ghi vào biên b n. 6.7. Theo l ch ki m tra tr ng lư ng v n đ ng viên đ b c thăm x p l ch thi đ u, VĐV nào v ng m t (không tham gia ki m tra tr ng lư ng) s không đư c x p h ng thi đ u. 6.8. Trong khi cân n u v n đ ng viên th a cân có th đăng ký thi đ u lên h ng cân trên (h ng k ti p) v i đi u ki n h ng cân này đơn v chưa có v n d ng viên tham gia thi đ u. 6.9. Ti u ban cân đo g m tr ng tài, t ng thư ký, hai ho c ba tr ng tài và đ i di n các đoàn đư c phép ch ng ki n vi c ki m tra cân đo cho VĐV. Đi u 7. Th th c thi đ u. Căn c tình hình c th và đi u l gi i quy đ nh có th áp d ng các th th c thi đ u sau: 7.1. Thi đ u lo i tr c ti p 7.2. Thi đ u vòng tròn 7.3. Thi đ u h n h p Chương III. ĐI U LU T THI Đ U VÀ TH T C TR N Đ U Đi u 8. Hi p đ u và th i gian thi đ u: 8.1. M i tr n đ u đư c ti n hành trong 3 hi p, VĐV nào th ng 2 hi p là th ng tr n 8.2. Th i gian thi đ u m i hi p là 3 phút 8.3. Th i gian ngh gi a các hi p đ u là 1 phút rư i (90 giây) 8.4. Th i gian ngh đi u tr ch n thương trong 1 tr n đ u t i đa là 3 phút Đi u 9. Cách phân đ nh th ng thua trong 1 hi p đ u.
  4. VĐV th ng 1 hi p khi: 9.1. Đ y đ i phương ngã ho c có 1 đi m b t kỳ c a cơ th ngoài 2 bàn chân ch m n n sân. 9.2. Đ y 1 chân ho c c 2 chân c a đ i phương ra kh i v ch gi i h n c a sân đ u. 9.3. Làm cho đ i phương 2 tay r i kh i g y 9.4. Làm cho đ i phương đ đ u g y cao hơn vai 9.5. Làm cho đ i phương đ đ u g y ch m n n sân ho c vư t ra kh i v ch gi i h n c a sân đ u. 9.6. Làm cho đ i phương c m 1 ho c 2 tay vư t qua ph n g y c a mình. 9.7. Đ i phương b cu c ho c ngưng tr n do tr n thương không th thi đ u ti p. 9.8. Đ i phương b tru t quy n thi đ u. Đi u 10. Cách c m g y. 10.1. VĐV ch đư c dùng bàn tay và các ngón tay đ c m g y (có th đi găng tay) đư c phép tỳ vào ph n cơ th t th t lưng tr xu ng đ n đ u g i nhưng không đư c r i 2 tay kh i g y 10.2. Khi chu n b thi đ u, đi m gi a g y ph i đúng tâm c a sân thi đ u và VĐV ph i c m g y song song v i sân đ u, không đư c c m vư t quá ph n g y quy đ nh c a m i bên. Đi u 11. Cách tính đi m và x p h ng. (áp d ng trong thi đ u vòng tròn) 11.1. Cách tính đi m: VĐV th ng tr n đ u đư c 2 đi m, VĐV thua 1 đi m, VĐV b cu c 0 đi m. 11.2. Cách x p h ng: C ng t t c đi m VĐV đ t đư c trong t ng b ng đ u, vòng đ u n u VĐV nào nhi u đi m hơn s x p trên. - Trong trư ng h p 2 VĐV b ng đi m nhau thì VĐV nào th ng trong l n g p nhau tr c ti p s x p trên. - Trong trư ng h p 3 VĐV tr lên b ng đi m nhau thì xét hi u s hi p th ng trên hi p thua VĐV nào cao hơn s x p trên Đi u 12. L i vi ph m. 12.1. V n đ ng viên không đư c vi ph m các đi u c m sau đây: 12.1.1. C tình tháo đ u g y (gi t g y chuy n tư th khác tư th ban đ u 1 cách đ t ng t, r i tay kh i g y đ t ng t khi đang thi đ u). 12.1.2. Không nhi t tình thi đ u ho c có thái đ thi đ u không đúng m c (c tình không thi đ u d t đi m). 12.1.3. Có hành đ ng thô b o, có hành vi ph n ng, không tuân th l nh tr ng tài. 12.1.4. Có l i nói, hành vi thi u văn hoá xúc ph m ban t ch c, tr ng tài, đ i phương và khán gi … 12.2. Các VĐV vi ph m các đi u ki n c m trên s b tr ng tài x ph t tuỳ theo m c đ sai ph m: 12.2.1. Nh c nh (nh c nh 3 l n b ng 1 l n c nh cáo). 12.2.2. C nh cáo (c nh cáo 3 l n b tru t quy n thi đ u). 12.2.3. N u vi ph m l i (12.1.1) trong đi u 12 s b x thua hi p đó. 12.2.4. Tru t quy n thi đ u. Đi u 13. Th t c tr n đ u: 13.1. Khi b t đ u m t tr n đ u, tr ng tài phát thanh gi i thi u tr n đ u (tên VĐV, đơn v , màu đai, tr ng tài chính đi u khi n tr n đ u và tr ng tài biên. 2 VĐV chu n b cho tr n đ u v ng i t i gh dành cho VĐV. 13.2. Khi tr ng tài phát thanh gi i thi u VĐV nào thì VĐV đó đ ng d y cúi chào Ban t ch c và khán gi , sau đó tr ng tài phát thanh gi i thi u đ n t tr ng tài đi u khi n tr n đ u (tên tr ng tài chính và tr ng tài biên). 13.3. Tr ng tài chính đi u khi n tr n đ u ra gi a sân thi đ u m t hư ng v bàn Ban t ch c th i 2 h i còi đ ng th i hai tay giơ ngang vai, bàn tay ng a hư ng v phía 2 VĐV, sau đó làm đ ng
  5. tác g p khu u tay, hai lòng bàn tay hư ng vào nhau, mũi tay hư ng lên trên, khi 2 VĐV đã vào sân tr ng tài chính cho 2 VĐV b c thăm đ ch n sân và ch n đ u g y. 13.4. Chu n b cho tr n đ u: Sau khi các VĐV đã hoàn t t th t c chu n b thi đ u, tr ng tài chính dùng kh u l nh “ c m g y” các VĐV m i đư c phép c m g y theo quy đ nh c a lu t, tr ng tài chính m t tay c m chính gi a g y, m t quan sát 2 VĐV, khi các VĐV đã tư th s n sàng, đúng lu t hô d l nh “chu n b ” sau đó th i m t h i còi ng n làm “đ ng l nh” cho hi p đ u b t đ u đ ng th i buông tay c m g y ra. 13.5. Khi k t thúc hi p đ u tr ng tài chính tuyên b VĐV th ng hi p đ u b ng cách tr ng tài chính và VĐV m t hư ng v Ban t ch c, dùng tay c m tay VĐV th ng giơ lên cao đ báo hi u VĐV th ng, đ ng th i tr ng tài phát thanh tuyên b tên VĐV th ng hi p đ u, sau đó cho 2 VĐV ngh 90 giây. 13.6. Hi p 2 các v n đ ng viên đ i đ u g y và đ i v trí trên sân 13.7. N u sau 2 hi p chưa phân đ nh đư c VĐV th ng cu c, 2 VĐV ngh 90 giây sau đó ti p t c thi đ u hi p 3 (hi p quy t th ng) các VĐV s b c thăm l i đ ch n sân và ch n đ u g y. 13.8. Khi k t thúc tr n đ u tr ng tài chính và 2 VĐV m t hư ng v Ban t ch c tr ng tài chính hai tay c m tay 2 VĐV, khi tr ng tài phát thanh tuyên b tên VĐV th ng cu c và t s tr n đ u tr ng tài chính c m tay VĐV th ng cu c giơ lên cao, sau đó các VĐV r i sân. Chương IV. BAN T CH C VÀ TR NG TÀI Đi u 14. Thành ph n Ban t ch c. 14.1. Ban t ch c cu c thi do th trư ng cơ quan t ch c cu c thi tr c ti p ra quy t đ nh thành l p. 14.2. Ban t ch c cu c thi ch u trách nhi m toàn b v công tác t ch c gi i 14.3. Thành ph n c a Ban t ch c cu c thi g m: + Trư ng ban t ch c + Các phó trư ng ban t ch c + Các u viên ban t ch c 14.4. Trư ng ban t ch c ra quy t đ nh thành l p các ti u ban giúp vi c cho Ban t ch c như: Ti u ban chuyên môn, Ti u ban tài chính, Ti u ban cơ s v t ch t tuyên truy n khánh ti t, Ti u ban b o v Y t … Đi u 15. Nhi m v , quy n h n c a Ban t ch c. 15.1. Đi u hành các ti u ban th c hi n công vi c chu n b cho cu c thi. 15.2. Đi u hành cu c thi di n ra đúng Lu t và Đi u l . 15.3. Công nh n và công b k t qu thi đ u. 15.4.Gi i quy t các ý ki n khi u n i c a các đoàn. 15.5. Trao t ng huy chương, gi i thư ng, t ng ph m… 15.6. Xét và trao quy t đ nh các hình th c k lu t đ i v i các cá nhân, t p th vi ph m lu t, đi u l cu c thi. 15.7. Công b k t qu cu c thi cho các cơ quan tuyên truy n đ i chúng. Đi u 16. Nhi m v , quy n h n c a trư ng Ban t ch c. 16.1. Trư ng ban t ch c là ngư i ch u trách nhi m toàn b v cu c thi. 16.2. Phân công, đôn đ c và ki m tra m i công vi c c a ban t ch c và tr ng tài. 16.3. Tr c ti p đi u hành các cu c h p c a ban t ch c, tr ng tài và các trư ng đoàn, hu n luy n viên v công tác t ch c, chuyên môn. 16.4. Là ngư i có quy t đ nh cu i cùng v vi c gi i quy t các khi u n i Đi u 17. Nhi m v , quy n h n c a phó trư ng ban t ch c. Giúp vi c cho trư ng ban t ch c có các Phó trư ng ban t ch c.
  6. 17.1. Các phó trư ng ban t ch c ch u trách nhi m v các ph n vi c đư c trư ng ban t ch c phân công, 17.2. Phó trư ng ban t ch c đư c quy n thay th trư ng ban t ch c khi trư ng ban t ch c u quy n. Đi u 18. Thành ph n ban tr ng tài. 18.1. Ban tr ng tài do th trư ng cơ quan t ch c cu c thi ho c trư ng ban t ch c ra quy t đ nh thành l p. 18.2. Tuỳ thu c vào tính ch t c a gi i đ quy t đ nh thành ph n c a ban tr ng tài. Ban tr ng tài g m: 18.2.1. T ng tr ng tài và phó t ng tr ng tài. 18.2.2. Các tr ng tài khác như: tr ng tài b m gi , tr ng tài phát thanh, tr ng tài tr ng,… 18.2.3. T ng thư ký và các thư ký viên. 18.2.4. Ban tr ng tài có nhi m v đi u khi n các cu c thi theo chương trình thi đ u đã đư c ban t ch c quy t đ nh và theo các đi u kho n c a lu t đ y g y hi n hành. Đi u 19. Nhi m v và quy n h n c a t ng tr ng tài: 19.1. Nhi m v c a t ng tr ng tai: 19.1.1. H p các thành viên trong ban tr ng tài. T ch c t p hu n tr ng tài. 19.1.2. Giám sát, ch đ o, phân công nhi m v cho các thành viên trong ban tr ng tài. 19.1.3. Ki m tra toàn b cơ s v t ch t, trang thi t b , các đi u ki n đ m b o cho thi đ u theo đúng Lu t quy đ nh. 19.1.4. T ch c các cu c thi đ u theo đúng lu t và đi u l quy đ nh 19.1.5. S p x p chương trình thi đ u. 19.1.6. Phân công các tr ng tài cho t ng tr n đ u m t cách công b ng, khách quan. 19.1.7. Gi i quy t các trư ng h p khi u n i c a các đơn v và quy t đ nh k t qu c a tr n đ u sau khi tham kh o ý ki n c a các tr ng tài đi u khi n tr n đ u. 19.1.8. Ti n hành các cu c h p tr ng tài trư c ho c sau bu i thi đ u đ rút kinh nghi m và đánh giá công vi c c a t ng thành viên trong ban tr ng tài. 19.1.9. Là ngư i gi i quy t và ch u trách nhi m chính v k t qu c a gi i 19.1.10. Ký duy t vào biên b n t ng k t k t qu thi đ u sau khi k t thúc gi i 19.2. Quy n h n c a t ng tr ng tài 19.2.1. Tuy n b hoãn cu c thi n u đ a đi m, trang thi t b d ng c thi đ u không đ m b o theo đúng lu t và an toàn cho thi đ u (khi đã báo cáo và đư c phép c a trư ng ban t ch c) 19.2.2. D ng tr n đ u t m th i n u g p s c v th i ti t k thu t gây nh hư ng tr c ti p đ n cu c thi, th i gian t m ng ng t i đa là 60 phút, n u quá th i gian thì có quy n hoãn cu c thi. (khi đã báo cáo và đư c phép c a Trư ng ban t ch c) 19.2.3. Đư c phép đ ngh Trư ng ban t ch đình ch ho t đ ng c a tr ng tài t ng tr n đ u hay toàn b cu c thi n u tr ng tài không hoàn thành nhi m v ho c có nh ng sai ph m nghiêm tr ng gây nh hư ng đ n cu c thi. 19.2.4. Nh c nh c nh cáo, tru t quy n thi đ u khi v n đ ng viên không đ trình đ chuyên môn, th l c ho c vi ph m lu t Đi u 20. Nhi m v và quy n h n c a phó t ng tr ng tài: 20.1. Phó t ng tr ng tài ch u trách nhi m ph trách ph n vi c đư c t ng tr ng tài u nhi m. 20.2. Thay t ng tr ng tài gi i quy t, đi u hành công vi c khi đư c T ng tr ng tài u quy n (khi đã báo cáo và đư c phép c a trư ng ban t ch c) Đi u 21. Nhi m v c a t ng thư ký: 21.1. Đi u hành các công vi c c a ban thư ký. 21.2. Nh n h sơ đăng ký c a các đ i.
  7. 21.3. Ghi biên b n cân đo VĐV 21.4. Ghi biên b n cu c h p gi a ban t ch c, tr ng tài, và các lãnh đ i. 21.5. T ch c b c thăm, x p l ch thi đ u, chu n b văn b n cho t ng tr ng tài 21.6. Ghi biên b n t ng tr n đ u 21.7. T ng h p k t qu thi đ u 21.8. Trình t ng tr ng tài k t qu t ng h p c a toàn b cu c thi Đi u 22. Nhi m v và quy n h n c a tr ng tài chính 22.1. Nhi m v c a tr ng tài chính: 22.1.1. Đi u khi n tr n đ u theo lu t b ng ti ng còi và kh u l nh 22.1.2. Dùng ti ng còi ra l nh cho 2 VĐV thi đ u (1 h i còi ng n) ho c d ng thi đ u (2 h i còi ng n) 22.2. Quy n h n c a tr ng tài chính: Tr ng tài chính cho d ng tr n đ u b ng còi trong các trư ng h p sau 22.2.1. Khi đã xác đ nh đư c v n đ ng viên th ng 22.2.2. M t trong 2 VĐV vi ph m l i 22.2.3. VĐV b ch n thương 22.2.4. Khi t ng tr ng tai, phó t ng tr ng tài, tr ng tai biên có đè ngh 22.2.5. Khi v n đ ng viên có đ ngh (khi có lý do chính đáng) - Tr ng tài chính ph i theo dõi nh ng đ ng tác k thu t c a VĐV, nh c nh , c nh cáo ho c đ ngh tru t quy n thi đ u khi các VĐV vi ph m l i - Là ngư i quy t đ nh VĐV th ng, v n đ ng viên thua Đi u 23. Nhi m v và quy n h n c a tr ng tài biên 23.1. Tr ng tài biên di chuy n ngoài v ch gi i h n c a sân đ u đ theo dõi tr n đ u, giúp cho tr ng tài chính phát hi n và ngăn ch n k p thơi các VĐV b ph m l i ho c 1 trong 2 VĐV đã giành th ng l i 23.2. H i ý cùng tr ng tài chính đ th ng nh t, quy t đ nh VĐV th ng, trong TH khó phân đ nh th ng thua. 23.3. Ki m tra tư cách VĐV trư c khi thi đ u Đi u 24. Nhi m v c a tr ng tài phát thanh - Là ngư i phát ngôn chính th c c a ban t ch c 24.1. Gi i thi u m c đích, yêu c u, tính ch t n i dung, quy mô, ti n trình gi i 24.2. Gi i thi u tr n đ u: VĐV, tr ng tài đi u khi n tr n đ u… 24.3. Thông báo tr n đ u, hi p đ u b t đ u và k t thúc 24.4. Gi i thích v chuyên môn theo yêu c u c a ban t ch c và t ng tr ng tài 24.5. Công b k t qu hi p đ u và tr n đ u 24.6. Ph i h p cùng tr ng tài chính đi u khi n tr n đ u b ng loa Đi u 25. Nhi m v c a ti u ban y t 25.1. Theo dõi s c kho các VĐV trư c, trong và sau tr n đ u 25.2. Đư c phép vào sân khám và ki m tra s c kho cho VĐV b ch n thương theo l nh c a tr ng tài 25.3. Sau khi ki m tra, giám đ nh ch n thương c a VĐV, là ngư i quy t đ nh VĐV ti p túc thi đ u ho c không đư c thi đ u (ph i có biên b n v nguyên nhân đ trình t ng tr ng tài và ban t ch c cu c thi) 25.4. Nhân viên y t m c trang ph c áo blue tr ng
  8. Đi u 26. Trang ph c c a tr ng tài Các tr ng tài m c trang ph c qu n âu, áo sơ mi, gi y th thao (màu tr ng) Chương V. V N Đ NG VIÊN - CH Đ O VIÊN Đi u 27. Trang ph c thi đ u c a VĐV 27.1. Các VĐV tham gia thi đ u ph i m c trang ph c qu n, áo th thao ho c trang ph c theo dân t c, đi gi y th thao ho c đi chân đ t, tay có th đeo găng, th t đai lưng theo quy đ nh: v n đ ng viên g i tên trư c th t đai màu đ , VĐV g i tên sau th t đai màu xanh 27.2. Các VĐV không đeo đ ng h , nh n, vòng tay, các v t trang s c trong khi thi đ u Đi u 28. Nhi m v - quy n h n c a VĐV 28.1. VĐV ph i ch p hành t t lu t, đi u l gi i và các quy đ nh c a ban t ch c 28.2. Ph i tuân th theo quy t đ nh c a ban t ch c và tr ng tài 28.3. Ph i tôn tr ng hu n luy n viên, vân đ ng viên đ i b n, khán gi … 28.4. Nghiêm c m nh ng hành vi thi u văn hoá trái v i tinh th n th thao XHCN 28.5. VĐV ch đư c phép ra kh i sân đ u khi có l nh c a tr ng tài chính 28.6. Đ n gi thi đ u VĐV ph i có m t khu dành cho các VĐV, n u tr ng tài g i tên đ n l n th ba trong kho ng th i gian 5 phút mà VĐV đó không có m t coi nhu VĐV đó b cu c 28.7. Các VĐV không đư c có nh ng hành đ ng thô b o, c tình hãm h i đ i phương, các VĐV ph i tuy t đ i tuân theo kh u l nh c a tr ng tài. Khi tr ng tài có hi u l nh d ng hi p đ u, tr n đ u các VĐV ph i d ng thi đ u ngay. 28.8. Nh ng VĐV vi ph m lu t ho c có nh ng hành đ ng thô b o thì tuỳ theo m c đ vi ph m mà có th b nh c nh , c nh cáo ho c tru t quy n thi đ u. Đi u 29. Nhi m v - quy n h n c a trư ng đoàn, hu n luy n viên, ch đ o viên 29.1. Trư ng đoàn, hu n luy n viên, ch đ o viên ph i ch u trách nhi m toàn b v các thành viên c a đ i mình trong th i gian tham d gi i 29.2. Tham gia các cu c h p do Ban t ch c và ban tr ng tài tri u t p 29.3. Có quy n đ ngh thay đ i (n u h p l ) VĐV thi đ u 29.4. Đăng ký thi đ u c a đ i mình b ng văn b n 29.5. Có quy n xin cho VĐV c a đơn v mình thôi thi đ u (b cu c) khi xét th y kh năng ti p t c thi đ u 29.6. Khi th y có v n đè gì không rõ, không h p lý có quy n đòi h i ho c khi u n i lên Ban t ch c sau khi s vi c x y ra không quá 15 phút. Nh ng ý ki n khi u n i ph i ghi b ng văn b n và nói rõ n i dung, ch ng c , ch c danh, ký tên 29.7. Ph i ch p hành nghiêm túc các quy t đ nh c a Ban t ch c và tr ng tài 29.8. Trong khi VĐV thi đ u ch 1 HLV ho c ch đ o viên đư c ng i vào gh c a VĐV và ch đ o VĐV thi đ u Đi u 30. Nhi m v c a săn sóc viên: 30.1. Săn sóc viên có nhi m v săn sóc VĐV trư c và sau các hi p đ u, tr n đ u (vào th i gian ngh ) 30.2. M i v n đ ng viên ch có m t săn sóc viên 30.3. Săn sóc viên ph i m c trang ph c th thao và ng i đúng v trí Ban t ch c quy đ nh 30.4. Không đư c phép có nh ng hành vi, c ch thi u văn hoá trong khi VĐV đang thi đ u 30.5. N u c tình vi ph m ban t ch c có th tru t quy n săn sóc viên m t hay nhi u tr n đ u, VĐV c a đơn v đó có th b nh c nh ho c c nh cáo 30.6. Trong khi VĐV đang thi đ u săn sóc viên không đư c quy n ch đ o cùng hu n luy n viên mà ph i ra kh i v ch gi i h n an toàn c a sân đ u.
Đồng bộ tài khoản