intTypePromotion=3

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung phân cấp, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hoà Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH HÒA BÌNH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 23/2007/Q -UBND Hòa Bình, ngày 04 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH M T S N I DUNG PHÂN C P, QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH TRÊN NA BÀN T NH HOÀ BÌNH U BAN NHÂN DÂN T NH HÒA BÌNH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26-11-2003; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân ngày 03-12-2004; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07-02-2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 112/ 2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07- 02- 2005 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14-02-2007 c a B trư ng B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v l p, th m nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình; gi y phép xây d ng công trình và t ch c qu n lý d án u tư xây d ng công trình quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07-02-2005 và Ngh nh s 112/2006/ N -CP ngày 29-9-2006 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 06/2007/TT-BXD ngày 25-7-2007 c a B trư ng B Xây d ng hư ng d n h p ng trong ho t ng xây d ng; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s 106/SXD-KTG ngày 14 tháng 11 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh m t s n i dung phân c p, qu n lý d án u tư xây d ng công trình trên a bàn t nh Hoà Bình. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th các văn b n: s 787/UBND-CN ngày 31-5-2006 c a U ban nhân dân t nh v vi c th c hi n Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07-02-2005 c a Chính ph và Thông tư s 08/2005/TT-BXD ngày 06-5-2005 c a B trư ng B Xây d ng trên a bàn t nh Hoà Bình, s 1729/ UBND- XDCB ngày 13-10-2006 c a UBND t nh Hoà Bình v vi c i u ch nh b sung m t s n i dung c a công văn s 787/UBND-CN ngày 31-5-2006 c a U ban nhân dân t nh; thay th các Quy t nh: s 06/2002/Q -UB ngày 01-02- 2002 c a U ban nhân dân t nh v vi c ban hành quy nh m t s n i dung t ch c th c hi n Quy ch qu n lý u tư và xây d ng, quy ch u th u trên t nh Hoà Bình, s 25/2002/Q -UB ngày 17-7-2002 c a U ban nhân dân t nh v vi c b sung i u 10, i u 14 c a Quy t nh s 06/2002/Q -UB ngày 01-02-2002 c a U ban nhân
 2. dân t nh. Nh ng quy nh trư c ây trái v i n i dung nêu t i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Giao S K ho ch và u tư, S Tài chính, S Xây d ng theo ch c năng và nhi m v , hư ng d n, ki m tra U ban nhân dân các huy n, thành ph , các s , ban, ngành, oàn th , các ch u trong t nh th c hi n. i u 4. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Th trư ng các S , Ban, Ngành, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, thành ph , các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 4; - Chính ph ; - B K ho ch và u tư; - B Xây d ng; - B Tài chính; - C c ki m tra VB QPPL – B Tư pháp; Bùi Văn T nh - TT t nh U , oàn i bi u QH, TTH ND t nh, - Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND t nh; - Chánh, Phó VP/UB; - Chuyên viên CN, DA; - Lưu: VT, XDCB (TA50). QUY NNH M T S N I DUNG PHÂN C P, QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH TRÊN NA BÀN T NH HOÀ BÌNH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 23/2007/Q -UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007 c a U ban nhân dân t nh Hoà Bình) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích, yêu c u. - Vi c th c hi n Lu t Xây d ng, các Ngh nh hư ng d n th c hi n Lu t Xây d ng c a Chính ph và các Thông tư hư ng d n c a các B , Ngành Trung ương v qu n lý d án u tư xây d ng công trình là trách nhi m c a các c p, các ngành, m i t ch c, ơn v và cá nhân có liên quan trong ho t ng xây d ng. - Nh ng quy nh t i Văn b n này nh m c th m t s n i dung c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07-02-2005 và Ngh nh s 112/2006 /N -CP ngày 29-9-2006 c a Chính ph và ư c th ng nh t th c hi n trên a bàn t nh t o i u ki n ng b ,
 3. thu n l i cho công tác qu n lý d án u tư xây d ng công trình theo phân c p c a Chính ph . i u 2. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng: - Văn b n này quy nh trình t n i dung phân c p qu n lý d án u tư xây d ng công trình, l p, thNm nh và phê duy t d án u tư xây d ng công trình, l p, thNm nh phê duy t thi t k d toán xây d ng công trình, h p ng, hình th c qu n lý d án xây d ng công trình, các i u ki n kh i công xây d ng công trình thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c. - Các quy nh ư c nêu t i văn b n này áp d ng i v i các công trình xây d ng trên a bàn t nh ư c u tư b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c và các ngu n v n hình thành t ngân sách nhà nư c (tr các công trình xây d ng s d ng các ngu n v n có quy nh th c hi n riêng c a Chính ph và các hư ng d n c a các B , ngành, Trung ương), các công trình xây d ng trong khu công nghi p ã ư c phê duy t quy ho ch. - Các công trình ư c u tư xây d ng b ng các ngu n v n khác ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 3. K ho ch hoá u tư và xây d ng. Các d án u tư thu c m i ngu n v n Nhà nư c u ư c k ho ch hoá trên cơ s quy ho ch t ng th phát tri n kinh t , xã h i c a t nh, huy n, thành ph , xã phư ng th tr n; quy ho ch phát tri n ngành, và quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t. Các c p, các ngành, các cơ quan ơn v ph i l p k ho ch u tư xây d ng hàng năm g i v S K ho ch và u tư. S K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i S Tài chính t ng h p k ho ch u tư xây d ng t ngân sách Nhà nư c trình U ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh. Các d án ch ư c ghi và thông báo k ho ch v n th c hi n u tư khi ã có quy t nh u tư th i i m 31 tháng 10 trư c năm k ho ch. - Trên cơ s quy ho ch, k ho ch u tư xây d ng, và xu t c a các huy n, thành ph , các S , ban, ngành, oàn th ch m nh t h t tháng 6 trư c năm k ho ch, S K ho ch và u tư t ng h p trình U ban nhân dân t nh danh m c d án và k ho ch v n năm sau. Chương 2: TH M QUY N QUY T NNH U TƯ, L P, TH M NNH, PHÊ DUY T D ÁN U TƯ, BÁO CÁO KINH T - K THU T XÂY D NG CÔNG TRÌNH. i u 4. Ch u tư xây d ng công trình. 1. i v i các công trình do Ch t ch U ban nhân dân t nh, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n, Ch t ch U ban nhân dân c p xã quy t nh u tư.
 4. - Ch t ch U ban nhân dân các c p giao cho ơn v qu n lý s d ng công trình làm ch u tư xây d ng công trình. - Trư ng h p ơn v qu n lý, s d ng công trình không i u ki n v t ch c, nhân l c, th i gian và các i u ki n c n thi t khác th c hi n các nhi m v , quy n h n c a ch u tư ho c chưa xác nh ư c ơn v qu n lý, s d ng công trình thì ngư i quy t nh u tư giao cho ơn v có các i u ki n nêu trên làm ch u tư và th c hi n như sau: + i v i trư ng h p ơn v qu n lý, s d ng công trình không ư c giao làm ch u tư thì ơn v qu n lý, s d ng công trình ph i có văn b n c ngư i tham gia v i ch u tư qu n lý d án u tư xây d ng và t ch c ti p nh n công trình ưa vào khai thác s d ng. Ch u tư có trách nhi m b trí ngư i c a ơn v qu n lý, s d ng công trình vào v trí phù h p ư c tham gia qu n lý ngay t khâu l p d án n khi bàn giao ưa công trình vào s d ng m b o hi u qu và m c tiêu c a d án. Trư ng h p ch u tư thành l p Ban qu n lý d án thì m t trong các Phó giám c Ban qu n lý d án ph i là ngư i c a ơn v qu n lý, s d ng công trình. + i v i trư ng h p chưa xác nh ư c ơn v qu n lý, s d ng công trình thì trong quá trình tri n khai th c hi n d án ph i xác nh ư c ơn v qu n lý, s d ng công trình tham gia cùng v i ch u tư trong vi c nghi m thu và ti p nh n công trình ưa vào khai thác s d ng. 2. i v i công trình do các S , ngành ư c u quy n quy t nh u tư. - Giám c các S , Th trư ng các Ngành giao cho ơn v qu n lý s d ng công trình làm ch u tư. - i v i các công trình xây d ng mà các S , Ngành tr c ti p qu n lý s d ng thì giao cho Văn phòng các S , Ngành làm ch u tư. i u 5. ThNm quy n quy t nh u tư. 1. Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh u tư và phê duy t d án u tư, báo cáo kinh t - k thu t i v i các d án thu c nhóm A, B, C sau khi có k t qu thNm nh d án u tư c a S K ho ch và u tư. 2. Giám c các S , Ngành, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n, Ch t ch U ban nhân dân c p xã quy t nh u tư và phê duy t báo cáo kinh t - k thu t các công trình theo quy t nh phân c p, quy t nh u tư c a Ch t ch U ban nhân dân t nh. 3. Th i gian phê duy t d án u tư và báo cáo kinh t - k thu t: - Các d án nhóm C: Không quá 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ tài li u h p l theo quy nh. - Các d án nhóm B: Không quá 7 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ tài li u h p l theo quy nh.
 5. - Các d án nhóm A: Không quá 10 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ tài li u h p l theo quy nh. - Phê duy t báo cáo kinh t - k thu t: Không quá 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ, tài li u h p l theo quy nh. i u 6. Ch trương u tư xây d ng công trình. 1. Các d án do Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh u tư: Khi có nhu c u u tư các cơ quan, ơn v , t ch c l p t trình xin ch trương u tư, n i dung nêu khái quát ư c m t s i m chính như: S c n thi t u tư, d ki n qui mô, c p công trình, công su t, hi u qu u tư, d ki n m c v n u tư, ngu n v n u tư, th i gian u tư và d ki n ch u tư, g i S K ho ch và u tư. S K ho ch và u tư t ng h p, trình Ch t ch U ban nhân dân t nh phê duy t ch trương u tư (tr các công trình thu c ngu n v n s nghi p: Giao thông, Giáo d c, Y t , Thu l i và các công trình thu c v n s nghi p khác, các công trình s a ch a c i t o hay nâng c p ư c giao trong d toán chi thư ng xuyên c a các ơn v có m c v n nh hơn 500 tri u ng do Giám c các S , ngành phê duy t ch trương u tư). Sau khi có ch trương u tư, ch u tư t ch c l p d án u tư xây d ng công trình i v i nh ng công trình có m c v n t 7 t ng tr lên, l p báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình i v i nh ng công trình có m c v n dư i 7 t ng theo qui nh t i i u 7 c a Quy nh này. 2. Các d án do Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh u tư: N i dung t trình xin ch trương u tư c a các cơ quan, ơn v , t ch c nêu khái quát ư c m t s i m chính như: S c n thi t u tư, d ki n qui mô, c p công trình, công su t, hi u qu u tư, d ki n m c v n u tư, ngu n v n u tư, th i gian u tư và d ki n ch u tư, g i Phòng Tài chính - K ho ch. Phòng Tài chính- K ho ch t ng h p, trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n phê duy t ch trương u tư. Sau khi có ch trương u tư, ch u tư t ch c l p báo cáo kinh t k thu t theo qui nh t i i u 7 c a quy nh này. 3. Các d án do Ch t ch U ban nhân dân c p xã quy t nh u tư: N i dung t trình xin ch trương u tư c a các t ch c nêu khái quát ư c m t s i m chính như: s c n thi t u tư, d ki n qui mô, c p công trình, công su t, hi u qu u tư, d ki n m c v n u tư, ngu n v n u tư, th i gian u tư và d ki n ch u tư, g i b ph n qu n lý ngân sách xã là u m i xem xét t ng h p, trình Ch t ch U ban nhân dân c p xã phê duy t ch trương u tư. Sau khi có ch trương u tư, ch u tư t ch c l p báo cáo kinh t k thu t theo qui nh t i i u 7 c a quy nh này. i u 7. L p d án u tư và báo cáo kinh t k thu t: 1. L p d án u tư: D án u tư g m 02 ph n : thuy t minh d án u tư và thi t k cơ s c a d án:
 6. a. Thuy t minh d án u tư: - S c n thi t và m c tiêu u tư; ánh giá nhu c u th trư ng, tiêu th s n phNm i v i d án s n xu t; kinh doanh hình th c u tư xây d ng công trình; a i m xây d ng, nhu c u s d ng t; i u ki n cung c p nguyên li u, nhiên li u và các y u t u vào khác. - Mô t v quy mô và di n tích xây d ng công trình, các h ng m c công trình bao g m công trình chính, công trình ph và các công trình khác; phân tích l a ch n phương án k thu t, công ngh và công su t. - Các gi i pháp th c hi n bao g m: + Phương án gi i phóng m t b ng, tái nh cư và phương án h tr xây d ng h t ng k thu t n u có; + Các phương án thi t k ki n trúc i v i công trình trong ô th và công trình có yêu c u ki n trúc; + Phương án khai thác d án và s d ng lao ng; + Phân o n th c hi n, ti n th c hi n và hình th c qu n lý d án. - ánh giá tác ng môi trư ng, các gi i pháp phòng, ch ng cháy, n và các yêu c u v an ninh, qu c phòng. - T ng m c u tư c a d án; kh năng thu x p v n, ngu n v n và kh năng c p v n theo ti n ; phương án hoàn tr v n i v i d án có yêu c u thu h i v n; các ch tiêu tài chính và phân tích ánh giá hi u qu kinh t , hi u qu xã h i c a d án. b. N i dung thi t k cơ s c a d án: - N i dung ph n thi t k cơ s bao g m ph n thuy t minh và ph n b n v , m b o th hi n ư c các phương án thi t k , là căn c xác nh t ng m c u tư và tri n khai các bư c thi t k ti p theo. - Ph n thuy t minh thi t k cơ s bao g m các n i dung: + c i m t ng m t b ng, phương án tuy n công trình i v i công trình xây d ng theo tuy n, phương án ki n trúc i v i công trình có yêu c u ki n trúc, phương án công ngh i v i công trình có yêu c u công ngh . + K t c u ch u l c chính c a công trình, phòng ch ng cháy n , b o v môi trư ng, h th ng k thu t và h th ng h t ng k thu t công trình, s k t n i v i các công trình k thu t ngoài hàng rào. + Mô t t i tr ng và tác ng i v i công trình. + Danh m c các quy chuNn, tiêu chuNn ư c áp d ng. - Ph n b n v thi t k cơ s ư c th hi n v i các kích thư c ch y u, bao g m:
 7. + B n v t ng m t b ng, phương án tuy n công trình i v i nh ng công trình xây d ng theo tuy n. + B n v th hi n phương án ki n trúc i v i công trình có yêu c u ki n trúc. + Sơ công ngh i v i công trình có yêu c u công ngh . + B n v th hi n k t c u ch u l c chính c a công trình, b n v h th ng k thu t và h th ng h t ng k thu t công trình. 2. L p báo cáo kinh t k thu t: a. Ph n thuy t minh Báo cáo kinh t - k thu t: Yêu c u ph i nêu ư c s c n thi t u tư, m c tiêu u tư xây d ng công trình, a i m xây d ng, qui mô, công su t, c p công trình, ngu n kinh phí xây d ng công trình, th i h n xây d ng công trình, hi u qu c a công trình, phòng ch ng cháy n . b. B n v thi t k thi công và d toán công trình: B n v thi t k thi công ph i áp ng yêu c u thi công xây d ng công trình, i u ki n tính y các chi phí xây d ng công trình l p d toán; D toán công trình ư c tính úng, , úng ch chính sách theo các qui nh hi n hành. i u 8. ThNm nh d án u tư, báo cáo kinh t - k thu t. 1. ThNm nh d án u tư: Các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách Nhà nư c có m c v n t 7t ng tr lên, S K ho ch và u tư là cơ quan u m i thNm nh có trách nhi m m i các S , ngành chuyên môn liên quan và a phương s t i nơi có d án, tham gia thNm nh. Căn c k t qu thNm nh S K ho ch và u tư trình Ch t ch U ban nhân dân t nh phê duy t. Trư c khi thNm nh d án u tư, thi t k cơ s c a d án ph i ư c các S xây d ng chuyên ngành thNm nh. i v i nh ng d án c bi t có t ng m c u tư l n và quy mô ph c t p thì Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh thành l p H i ng thNm nh riêng. Th i gian thNm nh: - Các d án nhóm C: Không quá 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ tài li u h p l theo quy nh ( Trong ó th i gian thNm nh thi t k cơ s không quá 10 ngày làm vi c). - Các d án nhóm B: Không quá 30 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ tài li u h p l theo quy nh ( Trong ó th i gian thNm nh thi t k cơ s không quá 15 ngày làm vi c). - Các d án nhóm A: Không quá 40 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ tài li u h p l theo quy nh ( Trong ó th i gian thNm nh thi t k cơ s không quá 20 ngày làm vi c). 2. ThNm nh Báo cáo kinh t - k thu t:
 8. - Các công trình do Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh u tư: Giao S K ho ch và u tư là cơ quan ch trì thNm nh Báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình, tuỳ theo quy mô, yêu c u k thu t và m c ph c t p c a t ng công trình, S ch trì m i các S , ngành chuyên môn liên quan và a phương s t i nơi có công trình tham gia thNm nh, căn c k t qu thNm nh và ch trương u tư S ch trì thNm nh trình Ch t ch U ban nhân dân t nh phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình. - Các công trình do Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh u tư: Giao Phòng Tài chính k ho ch là cơ quan ch trì thNm nh Báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình, tuỳ theo quy mô, yêu c u k thu t và m c ph c t p c a t ng công trình, phòng ch trì m i các phòng ban chuyên môn liên quan và a phương s t i nơi có công trình tham gia thNm nh, căn c k t qu thNm nh và ch trương u tư phòng ch trì thNm nh trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n phê duy t Báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình. - Các công trình do Ch t ch U ban nhân dân c p xã quy t nh u tư: giao các b ph n chuyên môn v k ho ch u tư c a xã, phư ng, th tr n thNm nh Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình. Trư ng h p không i u ki n v chuyên môn thì có th thuê các t ch c tư v n thNm tra trư c khi thNm nh. Căn c k t qu thNm nh ch u tư trình Ch t ch U ban nhân dân c p xã phê duy t. - Các công trình do Giám c các S , Ngành quy t nh u tư các S , ngành s d ng b ph n chuyên môn v k ho ch u tư c a mình là u m i thNm nh Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình, trư ng h p không i u ki n chuyên môn có th thuê các t ch c tư v n thNm tra trư c khi thNm nh. Căn c k t qu thNm nh ch u tư trình Giám c các S , ngành phê duy t báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình. Th i gian thNm nh: T i a là 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ tài li u h p l theo quy nh (Trong ó th i gian t i a cho các ơn v tham gia ý ki n là 10 ngày làm vi c). i u 9. ThNm quy n thNm nh thi t k cơ s . 1. i v i d án nhóm A s do các B : B Công thương, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Giao thông v n t i và B Xây d ng thNm nh thi t k cơ s theo quy nh t i kho n 5, i u 1, Ngh nh 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . 2. i v i các d án nhóm B, C không phân bi t ngu n v n (tr các d án nhóm B, C ư c quy nh t i i m e kho n này) vi c thNm nh thi t k cơ s s do các S chuyên môn tr c thu c U ban nhân dân t nh Hoà Bình th c hi n như sau: a) S Công thương t ch c thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình h m m , d u khí, nhà máy i n, ư ng dây t i i n, tr m bi n áp, hoá ch t, v t li u n công nghi p, ch t o máy, luy n kim và các công trình công nghi p chuyên ngành.
 9. b) S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình thu l i, ê i u, nư c t ch y ph c v sinh ho t nông thôn. c) S Giao thông v n t i t ch c thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình giao thông. d) S Xây d ng thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình dân d ng, công nghi p v t li u xây d ng, công trình h t ng k thu t ô th , và các d án u tư xây d ng công trình khác do Ch t ch U ban nhân dân t nh yêu c u. ) Trư ng h p d án bao g m nhi u lo i công trình khác nhau liên quan t i nhi u chuyên ngành thì S ch trì thNm nh thi t k cơ s là m t trong nh ng s nêu trên có ch c năng qu n lý lo i công trình quy t nh tính ch t, m c tiêu c a d án. S ch trì thNm nh thi t k cơ s có trách nhi m l y ý ki n b ng văn b n c a các S qu n lý công trình chuyên ngành và các cơ quan liên quan thNm nh thi t k cơ s . e) i v i các d án nhóm B, C do B Công thương, B Nông nghi p & Phát tri n nông thôn, B Giao thông- V n t i, B Xây d ng, các t p oàn kinh t và các t ng công ty nhà nư c u tư thu c chuyên ngành do các B qu n lý thì các B và doanh nghi p này t t ch c thNm nh thi t k cơ s , sau khi có ý ki n c a U ban nhân dân t nh v qui ho ch và b o v môi trư ng. 3. Ch u tư có trách nhi m g i h sơ thi t k cơ s n cơ quan nhà nư c có thNm quy n trên ây l y ý ki n thNm nh thi t k cơ s . * Th i gian thNm nh thi t k cơ s : - Các d án nhóm A: Không quá 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ tài li u h p l theo quy nh. - Các d án nhóm B: Không quá 15 ngày k t ngày nh n h sơ tài li u h p l theo quy nh. - Các d án nhóm C: Không quá 10 ngày k t ngày nh n h sơ tài li u h p l theo quy nh. i u 10. Thi t k d toán xây d ng công trình. i v i các công trình yêu c u ph i l p d án u tư, ch u tư l a ch n nh ng t ch c tư v n có i u ki n năng l c theo qui nh, th c hi n các bư c thi t k ti p theo sau khi có thi t k cơ s ã ư c thNm nh, n i dung c th ư c qui nh t i các i u 14, i u 15 Ngh nh s 16/2005/N -CP. i v i các công trình yêu c u ch l p Báo cáo kinh t - k th t, ch u tư l a ch n nh ng t ch c tư v n có i u ki n năng l c theo qui nh th c hi n thi t k b n v thi công, d toán công trình theo các n i dung ã ư c c p trong ch trương u tư xây d ng công trình ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 11. Phê duy t thi t k k thu t, d toán.
 10. Ch u tư t ch c thNm nh và phê duy t thi t k d toán theo i u 16 Ngh nh s 16/2005/N -CP, ng th i óng d u xác nh n phê duy t t i các trang c a h sơ thi t k và giá tr d toán theo m u t i ph l c s 02 Thông tư s 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 c a B trư ng B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân trong ho t ng xây d ng và văn b n s 1078/BXD-KSTK ngày 06/6/2006 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n xác nh n thNm nh phê duy t thi t k . Trư ng h p ch u tư không i u ki n năng l c thNm nh thì ư c phép thuê các t ch c tư v n có năng l c thNm tra thi t k d toán công trình làm cơ s cho vi c phê duy t. Chương 3: TH C HI N D ÁN D U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 12. Các hình th c qu n lý d án. C p có thNm quy n quy t nh u tư, quy t nh hình th c qu n lý d án theo quy nh t i kho n 2, i u 45 c a Lu t Xây d ng bao g m 02 hình th c qu n lý d án. 1. Trư ng h p ch u tư tr c ti p qu n lý d án thì ch u tư ph i thành l p Ban qu n lý d án giúp ch u tư làm u m i qu n lý d án theo yêu c u c a ch u tư. Ban qu n lý d án có th thuê tư v n qu n lý d án, giám sát m t s ph n vi c mà Ban qu n lý d án không i u ki n năng l c th c hi n, nhưng ph i ư c s ng ý c a ch u tư. i v i d án có qui mô nh , ơn gi n có t ng m c u tư dư i 01 t ng thì ch u tư có th không thành l p Ban qu n lý d án mà s d ng b máy chuyên môn c a mình qu n lý, i u hành d án ho c thuê ngư i có chuyên môn kinh nghi m giúp qu n lý th c hi n d án. 2. Trư ng h p ch u tư thuê t ch c tư v n qu n lý i u hành d án thì t ch c tư v n ó ph i có i u ki n năng l c t ch c qu n lý d án phù h p v i qui mô tính ch t c a d án. Trách nhi m, quy n h n c a tư v n qu n lý d án ư c th c hi n theo h p ng tho thu n gi a hai bên. Tư v n qu n lý d án ư c thuê t ch c, cá nhân tư v n tham gia qu n lý nhưng ph i ư c ch u tư ch p thu n và phù h p v i h p ng ã ký v i ch u tư. Ch u tư ph i s d ng b máy c a mình ho c ch nh u m i ki m tra theo dõi vi c th c hi n h p ng c a tư v n qu n lý d án. - i v i các Ban qu n lý d án c a các S , ngành, U ban nhân dân các huy n, thành ph ã ư c giao làm ch u tư thì ư c phép ti p t c th c hi n ch c năng ch u tư cho n khi k t thúc quá trình u tư xây d ng các công trình ã ư c giao, sau ó ph i ư c x lý m b o nguyên t c Ban qu n lý d án do ch u tư thành l p, giao nhi m v và ki m tra th c hi n. Ban qu n lý d án không kiêm ch c năng làm ch u tư. - i v i các Ban qu n lý d án c a các S , ngành, U ban nhân dân các huy n, thành ph ã thành l p qu n lý nhi u d án thì ph i chuy n i thành t ch c tư v n qu n lý d án chuyên nghi p ho t ng theo quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p ho c gi i th . Trư ng h p các Ban qu n lý d án thu c các S , ngành, U ban nhân dân các huy n, thành ph ang th c hi n d dang nhi m v qu n lý m t ho c nhi u d án
 11. u tư xây d ng công trình thì ư c phép ti p t c th c hi n n t nh ng nhi m v còn l i sau ó ph i ư c gi i th ho c chuy n i ho t ng theo quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p. Khi ư c giao làm ch u tư xây d ng công trình U ban nhân dân các huy n, thành ph , các S , Ngành s l a ch n m t trong hai hình th c qu n lý d án như ã nêu t i i m 1 và i m 2, i u 12 c a Quy nh này. i u 13. V quy nh i v i các ch c danh Giám c Tư v n qu n lý d án, ch huy trư ng công trư ng, Giám sát thi công xây d ng ã ư c quy nh t i kho n 4, i u 48, Ngh nh 16/2005/N - CP. Vi c quy nh các ch c danh nêu trên không ư c m nh n quá m t công vi c trong cùng m t th i gian là nh m m b o qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng cũng như qu n lý ch t ch các ho t ng khác trên công trư ng. Tuy nhiên trên a bàn t nh có nhi u công trình nh n m r i rác trên các a bàn nên không l c lư ng th c hi n công vi c theo quy nh. Do v y tuỳ thu c vào tính ch t c a t ng d án và tình hình c th v i u ki n l c lư ng tư v n c a t ng a phương có th cho phép các cá nhân m nh n ch c danh Giám c tư v n qu n lý d án, ch huy trư ng công trư ng, giám sát thi công xây d ng ư c th c hi n hơn m t công vi c trong cùng m t th i gian nhưng v i i u ki n các công vi c này ph i cùng m t ch u tư và m b o nguyên t c công vi c ph i ư c ki m soát nghi m thu theo quy nh không làm gián o n th c hi n công vi c theo ti n , ng th i ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng, ti n c a công trình. i u 14. H p ng trong ho t ng xây d ng. - Th c hi n theo Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư, Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph . - Các ch u tư ch l a ch n và xu t v i c p có thNm quy n l a ch n ho c phê duy t k t qu u th u i v i nh ng nhà th u có i u ki n năng l c theo quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph ký k t h p ng tham gia các công vi c c a d án. - H p ng trong ho t ng xây d ng th c hi n theo các quy nh t i Thông tư s 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng hư ng d n h p ng trong ho t ng xây d ng. i u 15. i u ki n kh i công xây d ng công trình. - Có m t b ng xây d ng công trình theo d án ã ư c phê duy t, t dùng u tư xây d ng công trình ph i có y các văn b n pháp lý theo qui nh c a pháp lu t. - Có d án u tư, hay báo các kinh t k thu t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Thi t k cơ s ã ư c cơ quan có thNm quy n thNm nh (n u có).
 12. - H sơ thi t k b n v thi công c a h ng m c công trình, công trình và d toán ã ư c ch u tư thNm nh, phê duy t theo qui nh. - Có gi y phép xây d ng i v i nh ng công trình ph i có gi y phép xây d ng theo qui nh. - Có h p ng xây d ng theo Thông tư s 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng v hư ng d n h p ng trong ho t ng xây d ng. - Có ngu n v n m b o ti n xây d ng công trình theo ti n ã ư c phê duy t trong d án u tư hay báo các kinh t k thu t xây d ng công trình. - Có bi n pháp m b o v sinh môi trư ng trong quá trình thi công xây d ng. - i v i khu ô th m i ph i xây d ng xong toàn b hay t ng khu v c c l p các công trình h t ng k thu t thì m i ư c kh i công xây d ng các công trình ki n trúc. Chương 4: TH M NNH THI T K CƠ S CÁC CÔNG TRÌNH XÂY D NG TRONG KHU CÔNG NGHI P Ã CÓ QUY HO CH Ư C DUY T i u 16. i v i công trình có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài. 1. Cơ quan thNm nh: - Các công trình xây d ng thu c d án nhóm A s do B Xây d ng thNm nh ch p thu n thi t k cơ s ; - S Xây d ng thNm nh thi t k cơ s các công trình xây d ng thu c d án nhóm B, C. 2. H sơ thi t k cơ s trình thNm nh: Theo quy nh kho n 3, i u 1, Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . 3. N i dung thNm nh: - Tư cách pháp lý c a t ch c thi t k . - S tuân th tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam ho c tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài ư c B Xây d ng ch p thu n. - S phù h p v i qui ho ch chi ti t khu công nghi p ã ư c phê duy t. 4. Th i gian thNm nh: Nhóm A không quá 30 ngày, nhóm B không quá 20 ngày k t khi nh n h sơ h p l theo qui nh. i u 17. i v i công trình xây d ng thu c v n u tư trong nư c. 1. Cơ quan thNm nh:
 13. - Các công trình xây d ng thu c d án nhóm A s do B Xây d ng thNm nh thi t k cơ s ; - S Xây d ng ThNm nh thi t k cơ s các công trình xây d ng thu c d án nhóm B, C. 2. H sơ thi t k k thu t trình thNm nh: Theo quy nh t i kho n 3, i u 1, Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . 3. N i dung thNm nh: - Tư cách pháp lý c a t ch c thi t k . - S phù h p c a thi t k cơ s i v i d án u tư ư c c p phép. - S phù h p c a thi t k cơ s v i quy ho ch chi ti t khu công nghi p ư c duy t. - S phù h p c a thi t k cơ s v i quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn xây d ng Vi t nam hi n hành. - ánh giá m c b n v ng c a công trình xây d ng, an toàn c a h th ng công trình h t ng k thu t, n nh i v i các công trình lân c n. 4. Th i gian thNm nh: nhóm A không quá 30 ngày, nhóm B, C không quá 20 ngày k t khi nh n h sơ h p l theo quy nh. Chương 5: CH BÁO CÁO i u 18. Báo cáo k t qu th c hi n d án. 1. Hàng tháng, quý, 6 tháng và c năm các cơ quan ch u tư l p báo cáo k t qu th c hi n d án v S K ho ch và u tư, S Tài chính t ng h p báo cáo U ban nhân dân t nh. Riêng báo cáo v tình hình ch t lư ng công trình xây d ng 6 tháng, c năm g i S Xây d ng t ng h p báo cáo U ban nhân dân t nh và B Xây d ng. 2. S K ho ch và u tư, S Tài chính căn c các quy nh hi n hành, th ng nh t v i C c Th ng kê t nh ban hành văn b n hư ng d n, bi u m u báo cáo; ki m tra ôn c vi c báo cáo k t qu th c hi n d án c a các ch u tư; t ng h p k t qu th c hi n trong toàn t nh báo cáo U ban nhân dân t nh. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 19. Giám c các S , ban, ngành, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, thành ph , Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh Lu t xây d ng, các Ngh nh c a Chính ph hư ng d n th c hi n Lu t xây
 14. d ng, hư ng d n c a các B , ngành Trung ương và nh ng n i dung ư c quy nh t i văn b n này. i u 20. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c c n ph i kh c ph c gi i quy t. Các S , ngành, U ban nhân dân các huy n, thành ph báo cáo và ph n ánh k p th i v i U ban nhân dân t nh thông qua S Xây d ng ư c xem xét i u ch nh cho phù h p./. TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH Bùi Văn T nh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản