intTypePromotion=3

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
82
lượt xem
10
download

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH ĂK LĂK NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 23/2009/Q -UBND Buôn Ma Thu t, ngày 24 tháng 6 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÂN C P QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH. Y BAN NHÂN DÂN T NH ĂK LĂK Căn c Lu t t ch c H ND & UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u th u ngày 29/11/2005; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh 03/2008/N -CP ngày 07/01/2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c; Căn c Thông tư s : 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 c a B Tài chính V/v Hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c; Căn c Thông tư s : 98/2007/TT-BTC ngày 09/08/2007 V/v S a i, b sung m t s i u c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c; Căn c Thông tư s 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 c a B Xây d ng V/v Quy nh chi ti t m t s n i dung c a Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Theo ngh c a S Xây d ng t i T trình s 558/TTr-SXD ngày 12/6/2009; QUY T NNH: i u 1. Nay quy nh v phân c p trong lĩnh v c qu n lý d án u tư xây d ng công trình cho Giám c các S , Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph ; Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n; Ch u tư, c th như sau: 1. Ch trương u tư: - Giao cho S K ho ch và u tư là cơ quan u m i tham mưu giúp UBND t nh v ch trương u tư thu c thNm quy n c a UBND t nh.
  2. - Trư ng h p theo yêu c u t xu t, c p bách, c n thi t, UBND t nh xem xét, quy t nh ch trương u tư t ng d án theo thNm quy n quy t nh c a UBND t nh. 2. ThNm quy n quy t nh u tư: a) Ch t ch UBND huy n, th xã và thành ph , ư c quy t nh u tư các d án nhóm B, C thu c ngu n v n h tr t ngân sách c p trên có m c v n u tư t 10 t ng tr xu ng trong danh m c d án, ư c H i ng nhân dân cùng c p thông qua. b) Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n ư c quy t nh u tư các d án nhóm C thu c ngu n v n h tr t ngân sách c p trên có m c v n u tư t 3 t ng tr xu ng trong danh m c d án, ư c H i ng nhân dân xã, phư ng, th tr n thông qua. c) Các d án ã phê duy t theo phân c p t i các i m a và b nêu trên khi i u ch nh d án do nh m c, ơn giá và ch chính xác c a Nhà nư c có s thay i ( tr trư ng h p v kh i lư ng, quy mô c a d án), t ng m c u tư tăng vư t m c ã phân c p thì ư c phép ti p t c i u ch nh d án, t ng m c u tư d án theo úng các quy nh hi n hành và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v Quy t nh c a mình. 3. ThNm nh và phê duy t d án u tư xây d ng công trình, báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình: a) Giao cho S K ho ch và u tư là cơ quan u m i giúp UBND t nh t ch c thNm nh d án u tư xây d ng các công trình nhóm A, B, C và báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình thu c thNm quy n phê duy t c a UBND t nh ( tr các công trình ã ư c phân c p theo kho n 2 i u này). b) Giao cho Giám c S K ho ch và u tư phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình thu c thNm quy n quy t nh u tư c a UBND t nh (tr các công trình ã ư c phân c p theo kho n 2 i u này). c) Các công trình quan tr ng có liên quan n các lĩnh v c phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng – an ninh a phương, UBND t nh quy t nh thành l p H i ng thNm nh riêng cho t ng công trình. d) i v i các d án ư c b trí b ng v n chi s nghi p trong d toán ngân sách nhà nư c s a ch a, c i t o, m r ng, nâng c p các công trình xây d ng hi n có, có giá tr t 01 t ng tr xu ng, Ch u tư t t ch c thNm nh và phê duy t. 4. ThNm quy n tham gia ý ki n v thi t k cơ s i v i các d án u tư xây d ng công trình c a các cơ quan qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành: a) S Xây d ng tham giá ý ki n v thi t k cơ s dd i v i các d án u tư xây d ng công trình dân d ng, công nghi p v t li u xây d ng, khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t , khu công ngh cao, h t ng k thu t ô th ( bao g m: k t c u h t ng giao thông ô th ; c p nư c, thoát nư c, x lý nư c th i, chi u sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, ch t th i r n ô th ) và các d án u tư xây d ng công trình khác do Ch t ch UBND t nh yêu c u;
  3. S Xây d ng tham gia ý ki n v thi t k cơ s i v i d án u tư xây d ng m t công trình dân d ng dư i 20 t ng thu c d án nhóm A. b) S Công thương tham gia ý ki n v thi t k cơ s i v i các d án u tư xây d ng công trình h m m , d u khí, nhà máy i n ( nhi t i n, th y i n và các ngu n năng lư ng tái t o), ư ng xây t i i n, tr m bi n áp, hóa ch t, v t li u n công nghi p, ch t o máy, luy n kim và cá d án u tư xây d ng công trình công nghi p chuyên ngành khác, tr công trình công nghi p v t li u xây d ng. c) S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tham giá ý ki n v thi t k cơ s iv i cá d án u tư xây d ng công trình th y l i, ê i u, và các công trình nông lâm nghi p chuyên nghành khác. d) S Giao thông V n t i tham gia ý ki n v thi t k cơ s i v i các d án u tư xây d ng công trình giao thông ( tr ư ng o th theo a gi i hành chính n i thành, n i th ). i v i các d án bao g m nhi u lo i công trình khác nhau thì S ch trì tham gia ý ki n v thi t k cơ s là m t trong các S nêu trên có ch c năng qu n lý lo i công trình quy t nh n tính ch t, m c tiêu c a d án. S ch trì tham gia ý ki n v thi t k cơ s có trách nhi m l y ý ki n b ng văn b n c a các S qu n lý công trình chuyên ngành và cơ quan liên quan tham gia ý ki n v thi t thi t k cơ s . e) H sơ trình xin ý ki n v thi t k cơ s c a d án u tư xây d ng công trình theo m u s 1 ư c ban hành kèm theo Quy t nh này. 5. u th u: a) Giám c S K ho ch và u tư thNm nh k ho ch u th u; thNm nh và phê duy t h s m i th u các gói th u c a d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a Ch t ch UBND t nh ( tr các công trình ã ư c phân c p theo kho n 2 i u này). b) Giám c S K ho ch và u tư thNm nh k t qu u th u các gói th u c a d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a Ch t ch UBND t nh ( tr các công trình ã ư c phân c p theo kho n 2 i u này). c) Ch t ch UBND các huy n, th xã và thành ph ; Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n t ch c thNm nh, phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u và k t qu u th u thu c thNm quy n quy t nh u tư ã ư c phân c p theo kho n 2 i u này. d) Ch u tư ch nh th u i v i các d án ư c b trí b ng v n s nghi p trong d toán ngân sách nhà nư c s a ch a, c i t o, m r ng, nâng c p các công trình xây d ng hi n có, có giá tr t 01 t ng tr xu ng. 6. ThNm tra và phê duy t quy t toán: a) Giao cho S Tài chính thNm tra quy t toán v n u tư các d án nhóm A, B, C ( ho c thNm tra quy t toán v n u tư các h ng m c công trình ã hoàn thành, c l p, v n hành s d ng, không nh hư ng n toàn b d án và Ch u tư ngh n u xét
  4. th y c n thi t) thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c c p t nh (tr các công trình ã ư c phân c p cho Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph ; Ch t ch UBND xã, phư ng tr tr n phê duy t). b) Giao cho Giám c S Tài chính phê duy t quy t toán v n u tư i v i các công trình xây d ng do S K ho ch và u tư phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình. c) Ch t ch UBND các huy n, th xã và thành ph ; Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n, t ch c thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư i v i các d án ã phân c p quy t nh u tư theo kho n 2 i u này. d) Các d án ư c b trí b ng v n chi s nghi p trong d toán nhà nư c s a ch a, c i t o, m r ng, nâng c p các công trình xây d ng hi n có do Ch u tư phê duy t Báo cáo Kinh t - k thu t xây d ng công trình cơ quan Tài chính cùng c p thNm tra, phê duy t quy t toán. i u 2. T ch c th c hi n - Các n i dung khác v qu n lý u tư xây d ng công trình không phân c p trong Quy t nh này, thì th c hi n theo úng quy nh hi n hành; - Các d án u tư xây d ng công trình ã ư c phê duy t trư c ngày Quy t nh này có hi u l c, nhưng chưa tri n khai ho c ang th c hi n d dang thì không ph i làm l i th t c phê duy t d án, các công vi c ti p theo ư c th c hi n theo quy nh t i Quy t nh này và các quy nh hi n hành các liên quan; - Th trư ng các S , ngành; Ch t ch UBND các huy n, th xã và thành ph ; Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n; Ch u tư, th c hi n các quy nh t i i u 1 Quy t nh này, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình; - Giám c S Xây d ng ch trì, ph i h p v i cá S , Ngành có liên quan hư ng d n và ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. i u 3. i u kho n thi hành Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 33/2007/Q -UBND ngày 05/9/2007 c a UBND t nh, v vi c phân c p, y quy n qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Quy t nh s 31/2008/Q -UBDN ngày 22/7/2008 c a UBND t nh, v vi c s a i b sung kho n 2, i u 1 Quy t nh s 33/2007/Q -UBND ngày 05/9/2007 c a UBND t nh, v vi c phân c p, y quy n qu n lý d án u tư xây d ng công trình. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các S , Ngành; Ch t ch UBND các huy n, th xã và thành ph ; Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n; Th trư ng các ơn v , t ch c và cá nhân có liên quan, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN
  5. CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - B xây d ng (b/c); - TT T nh y, TT H ND t nh (b/c); - CT, các PCT UBND t nh; - UBMTTQVN t nh; - oàn i bi u Qu c h i t nh (b/c); - V pháp ch - B Xây d ng; L Ng c Cư - C c ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Công báo t nh; - TT tin h c - Website c a t nh; - Báo k L k; - Lãnh o VP UBND t nh - ài phát thanh – Truy n hình t nh; - Lưu VT-NC-NL-TH-TM-VX-NC-CN (CH-300) (Q phân c p QLDA-T6/2009) Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH ĂK LĂK c l p - T do - H nh phúc ------- --------- (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 23/2009/Q -UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 c a UBND t nh) TÊN ƠN VN CH QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN ƠN VN c l p – T do – H nh Phúc ------- S /CV-….. Buôn Ma Thu t, ngày…. tháng….năm 200… V/v xin ý ki n v thi t k cơ s công Trình………………………………… Kính g i: S Xây d ng ( ho c S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành theo phân c p ) Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 c a B Xây d ng V/v Quy nh chi ti t m t s n i dung c a Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s …./2009/Q -UBND ngày …/6/2009 c a UBND t nh, v vi c phân c p qu n lý d án u tư xây d ng công trình ; Căn c Công văn s ……. (Công văn ch trư ng u tư ư c c p quy t nh u tư)…… ( tên ơn v trình)…… ngh S Xây d ng ( ho c S qu n lý công trình xây
  6. d ng chuyên ngành theo phân c p) có ý ki n v thi t k cơ s côgn trình: ……… ( tên công trình )………….., kèm theo h sơ thi t k cơ s do: ………… (tên ơn v l p thi t k cơ s ) l p, v i các n i dung như sau: 1. Tên công trình: 2. Lo i và c p công trình: Theo phân lo t và c p công trình c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph , v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 3. Thu c d án: 4. D ki n t ng m c u tư c a d án: 5. Ch u tư: 6. a i m xây d ng: 7. Di n tích s d ng t c a d án: 8. Nhà th u l p thi t k cơ s : 9. Quy mô xây d ng, công su t, các thông s ch y u c a d án: 10. Các quy chuNn, tiêu chuNn ư c áp d ng 10.1. Các quy chuNn áp d ng: 10.2. Các tiêu chuNn áp d ng: 11. N i dung h sơ g i kèm theo: 11.1. B n sao ch trương u tư c a c p quy t nh u tư. 11.2. Thuy t minh d án. 11.3. Thuy t minh thi t k cơ s 11.4. B n v thi t k cơ s . 11.5. Các tài li u liên quan n quy ho ch chi ti t c a khu v c t c a d án. 11.6. H sơ năng l c c a nhà th u l p thi t k cơ s ( bao g m: Gi y phép ăng ký kinh doanh, ch ng ch hành ngh c a các cá nhân tham gia vào d án và b ng t t nghi p c a các cán nhân tham gia vào d án ….. (tên ơn v trình)……… ngh S Xây d ng ( ho c S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành theo phân c p) có ý ki n v thi t k cơ s công trình………..(tên công trình)……… làm cơ s c p quy t nh u tư phê duy t d án u tư xây d ng công trình./.
  7. Nơi nh n: GIÁM C - Như trên; ( Ch c danh, ch ký, h tên và óng d u) - ……………; - ……………; - ……………; - Lưu VT;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản