intTypePromotion=3

Quyết định số 230/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 230/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 230/2006/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 230/2006/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 230/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2006 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH I N BIÊN TH I KỲ 2006 - 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh i n Biên t i t trình s 1115/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2005, văn b n s 341/CV-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2006 và ý ki n c a B K ho ch và u tư t i công văn s 5808/BKH-T &GS T ngày 08 tháng 8 năm 2006 v Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh i n Biên th i kỳ 2006 - 2020, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh i n Biên th i kỳ 2006 - 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Quan i m phát tri n a) Gi v ng n nh chính tr , b o m an ninh qu c phòng, tr t t an toàn xã h i, t o môi trư ng thu n l i phát tri n kinh t - xã h i; c ng c h th ng chính tr cơ s và kh i i oàn k t các dân t c trong T nh, b o v v ng ch c ch quy n và toàn v n lãnh th c a T qu c; b) Phát huy n i l c, gi i phóng s c s n xu t khai thác t t các ti m năng, t o s t phá v tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t , s m thoát kh i tình tr ng t nh nghèo, c bi t khó khăn. T ng bư c thu h p kho ng cách, nh t là kho ng cách v hư ng th văn hóa - xã h i và m t s lĩnh v c v kinh t so v i các t nh khác trong vùng và c nư c; c) N m v ng th i cơ, l i th và các cơ h i m i trong u tư và m r ng h p tác kinh t i ngo i thu hút m nh u tư trong và ngoài nư c, phát tri n nhanh g n v i s phát tri n chung c a vùng và c nư c. Phát tri n m nh kinh t c a khNu, tăng nhanh các ngành công nghi p và d ch v ; Ny m nh ch t lư ng tăng trư ng, nâng cao hi u qu , tính c nh tranh và b n v ng; d) Ny m nh s n xu t hàng hoá theo cơ ch th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, gi i quy t cơ b n tình tr ng s n xu t thu n nông, t túc t c p. u tư t p trung, có tr ng i m phát tri n các ngành có l i th , hình thành m t s s n phNm ch l c và các vùng
 2. kinh t ng l c có quy mô s n phNm l n, làm n n t ng thúc Ny tăng trư ng, chuy n d ch cơ c u kinh t và t ch c, s p x p l i dân cư trong T nh, k c dân tái nh cư c a công trình th y i n Sơn La; ) i m i và phát tri n m nh giáo d c - ào t o nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c; ưa nhanh các ti n b khoa h c - công ngh vào s n xu t. K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t v i ti n b xã h i, nâng cao dân trí. G n tăng trư ng kinh t v i gi i quy t công b ng xã h i, xoá ói, gi m nghèo, khuy n khích làm giàu, kh c ph c chênh l ch gi a các vùng. v.v…. L y phát tri n kinh t thúc Ny ti n b xã h i, b o m công b ng, n nh xã h i và s oàn k t nh t trí gi a các c ng ng dân cư trong T nh; e) Phát tri n kinh t g n li n v i b o v môi trư ng sinh thái, b o v và phát tri n r ng u ngu n, c bi t là u ngu n sông à, b o m ch c năng phòng h cho các công trình th y i n l n c a qu c gia. 2. M c tiêu phát tri n a) M c tiêu t ng quát Phát tri n nhanh, hi u qu và b n v ng n n kinh t - xã h i c a i n Biên nh m th c hi n m c tiêu xóa ói, gi m nghèo; ph n u trong giai o n 2006 - 2010, ưa i n Biên ra kh i danh sách các t nh c bi t khó khăn, t ng bư c thu h p kho ng cách v m c s ng c a nhân dân so v i các vùng khác trong c nư c theo tinh th n Ngh quy t 37-NQ/TW c a B Chính tr và Ngh quy t i h i ng b t nh i n Biên l n th XI; giai o n 2011 - 2020, ưa i n Biên thoát kh i tình tr ng kém phát tri n, ti n t i tr thành m t t nh mi n núi biên gi i v ng m nh, an ninh chính tr n nh, kinh t phát tri n, xã h i văn minh và có kh i i oàn k t các dân t c v ng ch c. b) Các m c tiêu phát tri n c th - Các m c tiêu kinh t + T c tăng trư ng GDP bình quân th i kỳ 2006 - 2020 t 12,5%/năm. Trong ó, giai o n 2006 - 2010 t 12%/năm và giai o n 2011 - 2020 t 12,8%/năm; nâng m c GDP bình quân u ngư i c a T nh so v i trung bình c nư c t 45% năm 2005 lên 50% năm 2010, kho ng 65% năm 2015 và 80% năm 2020; + T o s chuy n bi n rõ nét v cơ c u kinh t theo hư ng tích c c, gi m t tr ng nông, lâm nghi p, tăng d n t tr ng công nghi p và d ch v trong t ng GDP c a T nh. n năm 2010, cơ c u kinh t là: nông, lâm, th y s n chi m 29 - 30%, công nghi p - xây d ng chi m 34%, d ch v chi m 36 - 37%; n năm 2020: nông, lâm, th y s n chi m 18%, công nghi p, xây d ng chi m 40%, d ch v chi m 42%; + n năm 2010, t ng kim ng ch xu t khNu trên a bàn t 16 - 17 tri u USD, trong ó xu t khNu c a a phương t trên 8 tri u USD; n năm 2020, t kho ng 100 tri u USD, trong ó xu t khNu c a a phương t 45 - 50 tri u USD; + T l huy ng ngân sách trên a bàn so v i t ng GDP năm 2010 t i thi u t 5% và năm 2020 t trên 10%.
 3. - Các m c tiêu xã h i: + T nay n năm 2010, t o vi c làm cho kho ng 5.000 lao ng/năm; giai o n 2011 - 2020 là 7.000 - 8.000 lao ng/năm; + T nay n năm 2010, m i năm gi m 5% t l h ói nghèo. Ph n u n năm 2010 không còn h ói, gi m t l h nghèo (theo chuNn qu c gia năm 2005) xu ng còn dư i 20%; n năm 2015 còn dư i 10% và n năm 2020 còn dư i 3%; + Duy trì k t qu ph c p giáo d c b c ti u h c và xoá mù ch . Ph n u t chuNn ph c p giáo d c b c trung h c cơ s trong toàn T nh vào năm 2008; ph c p b c trung h c ph thông thành ph i n Biên Ph , th xã Mư ng Lay vào năm 2010 và t chuNn ph c p trung h c ph thông trong toàn T nh trư c năm 2020; + Ny m nh công tác ào t o d y ngh . a d ng hoá các lo i hình ào t o, m r ng quy mô và hình th c ào t o các trư ng chuyên nghi p trong T nh v i các ngành ngh phù h p v i nhu c u phát tri n s n xu t a phương. Ph n u nâng t l lao ng ư c ào t o c a T nh t 16,4% hi n nay lên 25% vào năm 2010 và hơn 35% vào năm 2020: trên 70% s h c sinh ph thông ư c hư ng nghi p d y ngh t i các trung tâm vào năm 2010 và 100% vào năm 2020; + Hoàn thi n m ng lư i y t t t nh n xã, b n. n năm 2010, t trên 5,5 bác sĩ/1v n dân; 50% tr m xá xã t tiêu chuNn qu c gia v y t ; kho ng 60 - 70% s tr m xá có bác sĩ, 100% s thôn, b n có y tá, 100% tr em trong tu i ư c tiêm ch ng m r ng, gi m t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng xu ng còn dư i 20%. n năm 2020, t 10 bác sĩ/1v n dân, gi m t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng xu ng còn dư i 10% và 100% s xã t chuNn qu c gia v y t ; + n năm 2010, toàn b các tuy n ư ng ô tô n trung tâm xã i l i ư c c 2 mùa, trong ó kho ng 50% s ư ng ư c nâng c p, r i nh a ho c bê tông; 100% s xã có i n và ít nh t 80% dân s ư c dùng i n; 95% dân s ư c xem truy n hình, 100% dân s ư c nghe ài phát thanh. n năm 2015, toàn b h th ng ư ng t nh, huy n và ư ng n trung tâm xã, c m xã ư c r i nh a ho c bê tông: trên 50% s thôn b n có ư ng ô tô, 100% dân s ư c dùng i n, 100% dân s ư c xem truy n hình. n năm 2020, trên 95% s thôn b n có ư ng ô tô i l i ư c c 2 mùa; + Hoàn thành vi c nh canh, nh cư và s p x p l i dân cư trong toàn T nh trư c năm 2010. S p x p n nh s n xu t và i s ng cho s dân tái nh cư c a D án th y i n Sơn La. - M c tiêu b o v môi trư ng: Nâng t l che ph c a r ng t 38,5% hi n nay lên kho ng 50% vào năm 2010 và 65% vào năm 2020 nh m b o m ch c năng phòng h u ngu n và óng góp l n vào n n kinh t . n năm 2010, t t c các ô th trong T nh có công trình thu gom và x lý ch t th i t p trung; 90% dân s ô th ư c c p nư c sinh ho t s ch và 80% dân s nông thôn ư c c p nư c sinh ho t; kho ng 50% s h nông thôn có công trình v sinh h p quy cách. n năm 2020, 100% dân s ô th ư c c p nư c sinh ho t s ch và 100% dân
 4. s nông thôn ư c c p nư c sinh ho t, trong ó trên 80% ư c c p nư c s ch; 100% s h nông thôn có công trình v sinh h p quy cách. - M c tiêu an ninh, qu c phòng: n nh chính tr , b o m qu c phòng, an ninh, gi v ng ch quy n biên gi i và kh i i oàn k t các dân t c; ki m ch gia tăng và Ny lùi t i ph m, nh t là t i ph m ma tuý, t n n xã h i. Ngăn ch n k p th i các t i ph m và âm mưu di n bi n hòa bình c a các th l c thù ch. Hoàn thành vi c phân gi i c m m c tuy n biên gi i Vi t - Trung trong năm 2006: tôn t o, c m dày m c trên tuy n biên gi i Vi t - Lào trư c năm 2010. Tăng s n, tr m biên phòng lên 20 km/ n. Xây d ng hoàn ch nh h th ng ư ng tu n tra biên gi i; kiên c hoá các n, tr m biên phòng theo tiêu chuNn. n năm 2015, hoàn ch nh h th ng ư ng vành ai biên gi i, ư ng ra biên gi i theo tiêu chuNn ư ng c p V, VI mi n núi. 3. Phương hư ng, gi i pháp phát tri n các ngành, lĩnh v c a) Phát tri n ngành nông, lâm, ngư nghi p: - Nông nghi p: phát tri n toàn di n ngành nông, lâm nghi p, t o bư c chuy n bi n căn b n n n s n xu t nông - lâm nghi p c a i n Biên theo hư ng s n xu t hàng hóa, a d ng hóa s n phNm và a d ng hóa cơ c u kinh t nông thôn. T c tăng trư ng nông, lâm nghi p và thu s n th i kỳ 2006 - 2020 t 6,3%/năm. Nâng t tr ng chăn nuôi trong giá tr s n xu t nông nghi p lên 26% vào năm 2010 và kho ng 35% vào năm 2020. Phát tri n n nh s n xu t lương th c. n năm 2010, s n lư ng lương th c t 220 - 230 nghìn t n và n năm 2020, t 270 - 280 nghìn t n, t bình quân 450 kg/ngư i, b o m an ninh lương th c và t o kh i lư ng hàng hoá l n. Phát tri n m nh cây công nghi p, cây ăn qu , hình thành các vùng s n xu t t p trung, các s n phNm ch l c. n năm 2010, di n tích các cây có giá tr kinh t cao chi m 18 - 20% và n năm 2020, chi m hơn 30% di n tích gieo tr ng c a T nh. - Lâm nghi p: m i năm tr ng m i kho ng 4.500 ha r ng, trong ó có 1.800 - 2.000 ha r ng s n xu t; n năm 2010 khoanh nuôi tái sinh kho ng 134 nghìn ha r ng và giai o n 2011 - 2020 khoanh nuôi tái sinh 190 - 200 nghìn ha, nâng t l che ph c a r ng lên 50% vào năm 2010 và 65% vào năm 2020, b o m ch c năng phòng h u ngu n và óng góp ngày càng l n cho n n kinh t . - Ngư nghi p: t n d ng t i a kh năng m t nư c c a các h , ao trên a bàn nuôi tr ng th y s n. Chú tr ng phát tri n các gi ng th y s n m i có giá tr kinh t cao. Cung c p các lo i gi ng t t v i giá c phù h p cho nông dân. Nâng t tr ng th y s n nuôi trong ngành th y s n lên 90%. b) Phát tri n công nghi p, ti u, th công nghi p:
 5. Phát tri n nhanh và v ng ch c các ngành công nghi p, ti u, th công nghi p làm ng l c thúc Ny tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t c a T nh theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá. T c tăng trư ng giá tr gia tăng công nghi p, xây d ng bình quân th i kỳ 2006 - 2020 t 17,5%/năm. Trong ó giai o n 2006 - 2010 t 16 - 17%/năm; giai o n 2011 - 2020 t g n 18%/năm. Nâng t tr ng công nghi p, xây d ng trong t ng GDP trên a bàn t 26,67% hi n nay lên kho ng 34% vào năm 2010 và 40% vào năm 2020, trong ó công nghi p chi m t tr ng hơn 60% giá tr gia tăng trong n i b khu v c công nghi p, xây d ng. n năm 2020, v cơ b n i n Biên có m t n n công nghi p v ng ch c v i cơ c u h p lý, phù h p v i i u ki n và ti m năng, l i th c a T nh, ng th i có kh năng c nh tranh cao. T p trung phát tri n các ngành công nghi p sau: - Ch bi n nông, lâm s n; - Công nghi p i n; - S n xu t v t li u xây d ng; - Khai khoáng; - Các ngành công nghi p khác. c) Phát tri n các ngành d ch v Phát tri n t ng h p kinh t d ch v theo hư ng a d ng hoá các lo i hình d ch v và các thành ph n kinh t tham gia khuy n khích m nh s n xu t và ph c v i s ng nhân dân. T c tăng trư ng d ch v bình quân th i kỳ 2006 - 2020 t 13,8%/ năm. Trong ó giai o n 2006 - 2010 t 13 - 14%/năm, giai o n 2011 - 2020 t 13,5 - 14%/năm. Nâng t tr ng d ch v trong GDP c a T nh lên 36% vào năm 2010 và 42% vào năm 2020. - Du l ch: xây d ng du l ch i n Biên thành Trung tâm du l ch có t m c c a vùng Tây B c và là m t tr ng i m du l ch trong h th ng du l ch qu c gia. Năm 2010, thu hút kho ng 300.000 lư t khách (trong ó có 50.000 lư t khách qu c t ) và năm 2020 t kho ng hơn 500.000 lư t khách (trong ó có kho ng 100.000 lư t khách qu c t ). KhNn trương hoàn thành vi c xây d ng c a khNu Tây Trang nâng c p thành c a khNu qu c t . Tri n khai xây d ng c a khNu Hu i Pu c ( i n Biên) và c a khNu A Pa Ch i (Mư ng Nhé) thành c a khNu qu c gia; m thêm m t s c a khNu khác m r ng buôn bán v i nư c b n Lào và Trung Qu c nh m thúc Ny thương m i c a T nh phát tri n; ng th i, t o i u ki n m r ng th trư ng, tăng nhanh kim ng ch xu t khNu. S m hoàn thành án Khu kinh t c a khNu i v i A Pa Ch i thu hút u tư phát tri n.
 6. i u ch nh chi n lư c phát tri n hàng xu t khNu, hình thành m t s m t hàng xu t khNu ch l c c a T nh như: chè, hoa qu , th t ch bi n, g ch bi n, măng ch bi n, xi măng, v t li u xây d ng, khoáng s n v.v…; ph n u nâng kim ng ch xu t khNu trên a bàn lên kho ng 16 - 17 tri u USD vào năm 2010, trong ó xu t khNu hàng c a a phương kho ng 8 tri u USD; n năm 2020 t kho ng 100 tri u USD, trong ó xu t khNu hàng a phương kho ng 45 - 50 tri u USD. - Các ngành d ch v khác: phát tri n ng b các ngành d ch v khác như tài chính, ngân hàng, b o hi m, d ch v v n t i, thông tin, bưu i n, tư v n k thu t, chuy n giao công ngh và các d ch v xã h i khác v.v… d) Phát tri n h th ng k t c u h t ng - Phát tri n h th ng giao thông Phát tri n ng b h th ng giao thông trên a bàn, b o m tính liên hoàn, liên k t trong vùng Tây B c và gi a các a phương trong T nh. Chú tr ng phát tri n giao thông hư ng ngo i. u tư phát tri n giao thông các ô th , các khu v c s n xu t hàng hóa t p trung, các vùng nh canh nh cư và vùng biên gi i g n v i qu c phòng, an ninh. + H th ng qu c l , t nh l : t nay n năm 2010, t p trung u tư nâng c p m r ng toàn b các tr c qu c l i qua a bàn (qu c l 279, qu c l 12 và qu c l 6A) t tiêu chuNn c p IV mi n núi v i 2 làn xe, o n khó khăn t tiêu chuNn ư ng c p V. Xây d ng hoàn ch nh tuy n tránh ng p c a thu i n Sơn La ( o n t km 91 n km 106 thu c qu c l 12), b o m giao thông thông su t gi a các vùng trong T nh. Tri n khai xây d ng m i và c i t o nâng c p các ư ng t nh l b o m giao thông thu n ti n trong c 4 mùa. Ph n u n năm 2007, hoàn thành nâng c p m r ng toàn b các ư ng qu c l và các t nh l quan tr ng ph c v kinh t và qu c phòng, b o m 100% ư c nh a hóa; + ư ng vành ai biên gi i, ư ng ra biên gi i: t p trung xây d ng cơ b n các tuy n ư ng vành ai biên gi i, ư ng ra biên gi i và ư ng tu n tra biên gi i, áp ng yêu c u cơ ng trong phòng th chi n lư c cũng như trong qu n lý và giao lưu kinh t , văn hoá, xã h i trong T nh. Hoàn thành vi c nâng c p, nh a hoá toàn b các tuy n ư ng vành ai biên gi i trên a bàn ( o n Si Pa Phìn - Mư ng Nhé t tiêu chuNn c p IV; o n Pác Ma - Mư ng Nhé và i n Biên - Sông Mã t tiêu chuNn c p V). Nâng c p, kéo dài các tuy n ư ng ra biên gi i; xây d ng ư ng n i các t nh l n các vùng s n xu t t p trung, t o i u ki n phát tri n s n xu t; + ư ng huy n, liên xã: th c hi n phương châm “Nhà nư c và nhân dân cùng làm” phát tri n giao thông nông thôn. Ph n u m i năm nâng c p r i nh a ho c bê tông hoá ư c 70 - 100 km ư ng huy n và liên xã n năm 2010 t t c các ư ng huy n u t tiêu chuNn ư ng c p V, VI, ư ng xã t tiêu chuNn ư ng giao thông nông thôn lo i A và B: t l ư ng giao thông nông thôn i l i c hai mùa t 90%; sau năm 2010, hoàn thành nâng c p ư ng Pom Lót - Hu i Pu c và toàn b h th ng ư ng huy n, liên xã. T nay n năm 2007, ưu tiên cho các tuy n ư ng vào trung tâm xã hi n ang là ư ng t; giai o n 2008 - 2010, ti p t c u tư kiên c hoá các tuy n hi n ư c r i c p ph i và ư ng n các vùng s n xu t tr ng i m, ng th i tri n khai xây d ng ư ng n trung tâm các xã s ư c chia tách. Sau năm 2010, ti p
 7. t c u tư xây d ng ư ng n trung tâm các xã trên và ư ng t trung tâm xã n các thôn, b n. Phát tri n h th ng giao thông ph c v cho vi c xây d ng các khu tái nh cư t p trung; + V giao thông ô th : phát tri n ng b , t ng bư c hi n i hóa h th ng giao thông ô th và v n t i công c ng trong toàn T nh, c bi t là c a thành ph i n Biên Ph , b o m n năm 2020, i n Biên có h th ng cơ s h t ng giao thông ô th hoàn ch nh và hi n i. Giai o n trư c m t t nay n năm 2010, t p trung xây d ng hoàn ch nh các tr c chính thu c trung tâm các huy n, th và thành ph i n Biên Ph theo quy ho ch (kho ng 150 km, riêng thành ph i n Biên Ph kho ng 35 km) áp ng yêu c u phát tri n c a các ô th . Dành qu t h p lý (kho ng 20 - 25%) cho phát tri n giao thông ô th , bao g m c giao thông tĩnh; + Giao thông ư ng thu : khi p thu i n Sơn La ư c hàn khNu, t nh i n Biên s có kho ng 100 km ư ng thu n i a. khai thác hi u qu tuy n ư ng thu này, d ki n s xây d ng m t s c ng ư ng sông quan tr ng như: c ng Hu i Xó (T a Chùa), c ng i Cao (th xã Mư ng Lay) ph c v phát tri n kinh t và qu c phòng. u tư c i t o, khai thông lu ng l ch; xây d ng ng b h th ng các phao tiêu, bi n báo hi u v.v…theo quy nh, b o m giao thông thu n ti n và an toàn. V giao thông ư ng s t: nghiên c u kh o sát xây d ng tuy n ư ng s t Hà N i - Hòa Bình - Sơn La - i n Biên; + V hàng không: sân bay i n Biên Ph là sân bay n i a có ho t ng bay qu c t : ti p t c u tư nâng c p t quy mô c p 3C theo tiêu chuNn ICAO, b o m ph c v bay ban ngày v i các lo i máy bay ART72/F70 ho c tương ương. Công su t d ki n 200 nghìn hành khách/năm và 500 t n hàng hóa/năm vào năm 2015. - Phát tri n h th ng th y l i u tư nâng c p và xây d ng m i các h ch a nư c, các công trình th y l i u m i và h th ng kênh mương. Ưu tiên u tư th c hi n trư c h th ng thu l i các vùng tr ng i m lúa nư c ư c quy ho ch, bao g m lòng ch o i n Biên, Chi ng Sinh, Búng Lao (Tu n Giáo). Xây d ng m i các công trình thu l i các khu v c có ti m năng v ngu n nư c và t ai tương i t p trung Ny m nh phát tri n s n xu t nông nghi p toàn di n, g n v i quy ho ch b trí s p x p l i dân cư và tái nh cư c a T nh. T p trung u tư xây d ng m t s công trình thu l i các huy n i n Biên, i n Biên ông, Mư ng Nhé và Tu n Giáo, b o m nư c tư i cho 17.000 ha lúa mùa và 8.050 ha lúa chiêm xuân trong khu v c. - Phát tri n h th ng c p i n Xây d ng hoàn thi n h th ng i n chi u sáng t i các khu ô th . u tư c i t o, nâng c p và xây d ng m i ng b h th ng chuy n t i i n và lư i i n h th trong toàn T nh. Nâng c p lư i i n Sơn La - Tu n Giáo t 110 KV lên 220 KV; lư i i n Tu n Giáo - T a Chùa - Lai Châu t 35 KV lên 110 KV. Xây d ng lư i i n 35 KV cho các khu v c i n Biên - Mư ng Nhà - Mư ng Lói; Hu i Lèng - Pa Khoang. C i t o và hoàn thi n lư i i n h th c a thành ph i n Biên Ph , c a các xã thu c lòng ch o i n Biên và toàn b các th tr n huy n l trong T nh. Xây d ng lư i i n nông thôn. Chú tr ng u tư xây d ng các công trình th y i n nh và m ng lư i c p
 8. i n cho các vùng tái nh cư, vùng sâu, vùng xa. B o m n năm 2007, toàn b 100% s xã, phư ng trong T nh có i n; n năm 2010, có ít nh t 80% dân s ư c dùng i n và t 100% trư c năm 2020. - Phát tri n h th ng c p, thoát nư c Xây d ng ng b h th ng c p thoát nư c cho thành ph i n Biên Ph . Nâng c p m r ng và xây d ng m i h th ng c p nư c cho các th tr n và các khu dân cư t p trung. n năm 2020, t t c các th tr n, huy n l trong T nh u có nhà máy nư c công su t t 2.000 m3/ngày êm tr lên, b o m nh m c t i thi u 90 lít/ngư i/ngày êm. K t h p vi c xây d ng h th ng c p, thoát nư c các khu ô th v i xây d ng h th ng giao thông n i th . Nâng c p m r ng nhà máy nư c i n Biên t 8.000 m3/ngày êm hi n nay lên 24.000 m3/ngày êm vào năm 2010, b o m cung c p nư c sinh ho t cho thành ph i n Biên Ph và th tr n i n Biên. Xây d ng ng b h th ng thoát nư c và các công trình x lý nư c th i sinh ho t c a thành ph i n Biên Ph . u tư xây d ng hoàn ch nh h th ng thoát nư c tr c chính cho t t c các th tr n huy n l trong T nh. Chú tr ng u tư xây d ng các công trình c p nư c sinh ho t nông thôn, c bi t là cho các xã vùng cao, vùng xa, các khu tái nh cư, các n biên phòng và vùng biên gi i theo Chương trình nư c s ch qu c gia; b o m n năm 2010, có hơn 90% s dân ô th ư c c p nư c s ch sinh ho t và 80% dân s nông thôn ư c c p nư c sinh ho t. - Thương m i: phát tri n ng b h th ng k t c u h t ng thương m i trong T nh. u tư và hoàn thi n ch u m i t i thành ph i n Biên Ph ; c i t o, nâng c p và xây d ng m i các ch và trung tâm thương m i các c a khNu, th xã, th tr n, th t và trung tâm c m xã; phát tri n m nh các ch , các i m thương m i t i các vùng nông thôn, vùng cao và vùng biên gi i. ) Phát tri n các ngành, lĩnh v c xã h i - Dân s , lao ng và vi c làm: gi m t l tăng dân s t nhiên còn 1,65% vào năm 2010 và 1,35% vào năm 2020. Ph n u tăng t l lao ng phi nông nghi p t 14% hi n nay lên 20% vào năm 2010 và trên 30% vào năm 2020. T nay n 2010, m i năm gi i quy t vi c làm cho kho ng 5.000 lao ng/năm; giai o n 2011 - 2020 gi i quy t vi c làm cho 7.000 - 8.000 lao ng/năm. Nâng t l lao ng ư c ào t o lên trên 25% vào năm 2010 và trên 35% vào năm 2020. Gi m t l h nghèo (theo chuNn qu c gia năm 2005) xu ng dư i 20% vào năm 2010 và còn dư i 3% vào năm 2020: t l tr em suy dinh dư ng còn 20% vào năm 2015 và còn dư i 10% vào năm 2020. - Giáo d c - ào t o: t chuNn ph c p b c trung h c cơ s vào năm 2008 và t chuNn ph c p b c trung h c ph thông trư c năm 2020. Hoàn thành chương trình kiên c hóa các cơ s giáo d c trong toàn T nh vào năm 2015. Ny m nh công tác ào t o ngh ; a d ng hóa các lo i hình ào t o, m r ng quy mô và hình th c ào t o.
 9. Ph n u n năm 2020, m i huy n u có trư ng d y ngh ; n năm 2010, trên 70% s h c sinh trung h c ph thông ư c hư ng nghi p d y ngh t i các trung tâm và t 100% vào năm 2020. - Khoa h c - công ngh : Ny m nh vi c phát tri n và ng d ng khoa h c - công ngh , chú tr ng phát tri n công ngh b o qu n sau thu ho ch và ch bi n s n phNm. - Y t : năm 2010, kho ng 60 - 70% tr m y t xã có bác sĩ và vào năm 2015 t 100%. n năm 2010, t 100% các b n có y tá, t 5,5 - 6 bác sĩ/1v n dân và n năm 2020 t hơn 10 bác sĩ/1 v n dân. Hoàn thành chương trình kiên c hóa các cơ s y t trong toàn T nh vào năm 2015. - Văn hóa - thông tin: n năm 2010, t 100% dân s trong T nh ư c nghe ài phát thanh; 95% dân s ư c xem truy n hình; 100% s xã có nhà bưu i n - văn hóa xã: t l s d ng i n tho i t 10 máy/100 dân và vào năm 2020 t hơn 20 máy/100 dân. Ny m nh các ho t ng văn hóa. M r ng giao lưu văn hóa, văn ngh . Tăng cư ng cơ s v t ch t áp ng nhu c u ho t ng văn hóa, thông tin c a nhân dân. Th c hi n có hi u qu vi c b o t n, tôn t o và phát huy giá tr các di tích l ch s i n Biên Ph và các di tích l ch s và danh th ng khác. Khôi ph c, b o t n và phát huy giá tr b n s c văn hóa các dân t c. Nâng cao ch t lư ng ho t ng báo chí, xu t b n v.v…. Th c hi n cu c v n ng "Toàn dân oàn k t, xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư", xây d ng làng văn hóa. Ny m nh xã h i hóa trong vi c phát tri n văn hóa nh m huy ng ngu n l c xã h i u tư cơ s v t ch t, các thi t ch văn hoá, b o t n, tôn t o di s n văn hoá. - Th d c - th thao: tăng cư ng xây d ng cơ s v t ch t cho ho t ng th d c, th thao. Ny m nh phong trào th d c, th thao, rèn luy n th ch t. Phát tri n th thao qu n chúng. Chú tr ng b i dư ng các v n ng viên năng khi u phát tri n m t s môn th thao thành tích cao. e) Phát tri n i ngo i Tăng cư ng quan h h u ngh c bi t và h p tác toàn di n v i các t nh B c Lào. Duy trì và m r ng quan h h p tác v i t nh Vân Nam - Trung Qu c, v i các nư c trong khu v c và các t ch c qu c t trên cơ s ư ng l i, chính sách i ngo i c a ng và Nhà nư c. K t h p ch t ch qu n lý b o v ch quy n biên gi i v i khai thác có hi u qu kinh t i ngo i qua các c a khNu. Th c hi n t t k ho ch công tác phân gi i c m m c trên tuy n biên gi i Vi t - Trung, c m dày m c biên gi i Vi t - Lào. Tìm hi u các th trư ng bên ngoài, trư c m t là t nh Vân Nam (Trung Qu c) và ba t nh B c Lào xúc ti n h p tác thương m i, du l ch v.v… ng th i xây d ng chi n lư c h p tác kinh t lâu dài v i t nh Vân Nam (Trung Qu c) và ba t nh B c Lào trong th i gian t i. Ny m nh công tác tuyên truy n i ngo i, kinh t i ngo i, chuNn b các i u ki n cùng c nư c tham gia h i nh p qu c t . Ph i h p qu n lý t t các oàn khách nư c ngoài n i n Biên và các oàn c a T nh ra nư c ngoài. Xúc ti n thành l p các t ch c H i h u ngh trên a bàn như H i h u ngh Vi t - Trung, H i h u ngh Vi t -
 10. Lào, H i h u ngh Vi t - Pháp. V n ng d án, chương trình vi n tr c a các t ch c phi Chính ph và th c hi n các công tác qu n lý d án b o m t hi u qu , úng m c ích, gi v ng m i quan h i ngo i theo quan i m, chính sách và pháp lu t c a Vi t Nam. Xây d ng các chương trình h p tác i ngo i c a T nh cho giai o n t i. g) nh hư ng c ng c qu c phòng, an ninh - Tăng cư ng, c ng c ti m l c qu c phòng Tăng cư ng và c ng c ti m l c qu c phòng g n v i chi n lư c phòng th vùng Tây B c và vùng trung du, mi n núi phía B c c a T qu c, gi v ng an ninh chính tr và tr t t , an toàn xã h i. B o v v ng ch c ch quy n và an ninh biên gi i, ch ng u tranh, phòng ng a, ngăn ch n k p th i và Ny lùi các ho t ng xâm ph m biên gi i, xâm ph m m c gi i qu c gia. Tăng cư ng cơ s v t ch t k thu t và năng l c qu n lý biên gi i cho l c lư ng biên phòng. Xây d ng hoàn ch nh các tuy n ư ng vành ai biên gi i, ư ng ra biên gi i và ư ng tu n tra biên gi i. Xây d ng b sung các n, tr m biên phòng, các tr m tu n tra, c m dày m c biên gi i trên tuy n Vi t - Lào. G n phát tri n kinh t v i c ng c an ninh, qu c phòng, xây d ng và c ng c n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Tăng cư ng u tư và năng l c cho các khu v c phòng th quan tr ng trên a bàn. Xây d ng m t khu v c phòng th v ng ch c t t nh n huy n, b o m tính cơ ng, s n sàng chi n u cao và ch ng i phó v i m i tình hu ng. Tăng cư ng quan h trao i, h p tác v i các a phương c a các qu c gia láng gi ng nh m xây d ng m t khu v c biên gi i hoà bình, n nh và phát tri n. - Xây d ng các khu kinh t , qu c phòng t i các xã biên gi i Th c hi n có hi u qu Chương trình 120 v phát tri n kinh t - xã h i các xã biên gi i Vi t - Trung, trong ó c bi t chú tr ng vi c th c hi n các m c tiêu ưa dân ra nh cư phát tri n s n xu t t i các khu v c biên gi i. H tr phát tri n s n xu t, u tư xây d ng k t c u h t ng và xây d ng b máy chính quy n a phương v ng m nh cùng v i các l c lư ng vũ trang th c hi n t t ch c năng qu n lý và b o v an ninh biên gi i. Ti n hành quy ho ch chi ti t Khu kinh t , qu c phòng Mư ng Chà ã ư c xây d ng và d ki n s m r ng ra khu v c vùng cao thu c các huy n Mư ng Nhé, Mư ng Lay. K t h p gi a xây d ng th tr n qu c phòng v i u tư phát tri n, c ng c chính quy n cơ s , n nh i s ng nhân dân. Ph i h p ch t ch v i Quân khu II b o m m c tiêu và ti n xây d ng Khu kinh t - qu c phòng sông Mã thu c a bàn t nh. - Gi gìn an ninh chính tr , tr t t xã h i Phát huy s c m nh t ng h p c a h th ng chính tr và s c m nh c a qu n chúng trong vi c ki m ch , gi m t i ph m, gi v ng an ninh xã h i trên a bàn. Ch ng u
 11. tranh, phòng ng a, ngăn ch n và làm th t b i âm mưu di n bi n hoà bình, b o lo n l t c a các th l c thù ch. Ti p t c tăng cư ng tuyên truy n v n ng k t h p v i các bi n pháp kinh t , hành chính kh c ph c ti n t i xoá b tình tr ng dân di cư t do và truy n o trái phép. Chăm lo phát tri n kinh t , s p x p dân cư, n nh và nâng cao i s ng ng bào t i các a bàn di cư t do. Ngăn ch n k p th i các h dân di cư t do vào a bàn t nh và các h di cư vào các t nh Tây Nguyên. T p trung l c lư ng u tranh gi i quy t t t tình tr ng nghi n hút, tr m c p, gây r i và các t n n s n xu t, tàng tr , buôn bán các ch t ma tuý. Xây d ng phong trào qu n chúng b o v tr t t xã h i trên a bàn, c bi t là i v i vùng biên gi i và các vùng dân t c ít ngư i. Tăng cư ng cán b an ninh cơ s , an ninh nhân dân các thôn, b n k p th i phát hi n và d p t t các ho t ng chia r kh i oàn k t dân t c, kích ng b o lo n, truy n o trái phép, phá ho i kinh t v.v… 4. nh hư ng t ch c kinh t theo lãnh th a) nh hư ng phát tri n h th ng ô th - Phát tri n m r ng thành ph i n Biên Ph Ti p t c tri n khai Ngh nh s 110/2003-N -CP ngày 26 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph v thành l p thành ph i n Biên Ph , t p trung u tư phát tri n toàn di n thành ph c v kinh t , v quy mô và di n tích, t ng bư c xây d ng i n Biên Ph tr thành m t trong nh ng ô th trung tâm c a vùng Tây B c có cơ c u kinh t hi n i, có s c lan to m nh n các khu ô th khác trong vùng. D ki n quy mô dân s c a thành ph năm 2010 s t 8 - 10 v n dân và năm 2020 tăng lên kho ng 13 - 14 v n dân. Ti n hành nâng c p thành ph i n Biên Ph lên Thành ph lo i II trư c năm 2015. - Phát tri n các ô th khác Ti n hành rà soát, i u ch nh quy ho ch các ô th khác trong toàn T nh. Ưu tiên phát tri n các ô th m i do yêu c u chia tách, di chuy n. Giai o n n năm 2010, t p trung u tư xây d ng cơ b n h th ng k t c u h t ng ô th c a th xã Mư ng Lay và các huy n Mư ng Nhé, Mư ng Chà, i n Biên. u tư xây d ng h th ng giao thông n i th , c p thoát nư c cho các th tr n Tu n Giáo, T a Chùa. Ti p t c phát tri n ng b h th ng các th tr n, th t cho các huy n khác và các trung tâm c m xã trong toàn T nh. Tăng cư ng công tác quy ho ch các trung tâm c m xã và trung tâm xã. T nay n năm 2010, u tư xây d ng xong toàn b 13 trung tâm c m xã và kho ng 50% trung tâm xã trong T nh, giai o n sau 2010, ti p t c xây d ng các trung tâm xã còn l i. b) nh hư ng t ch c không gian công nghi p T p trung xây d ng m t s khu, c m công nghi p t p trung quy mô t vài ha n vài ch c ha làm n n t ng cho tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá. Các khu, c m công nghi p c n xây d ng g n vùng nguyên
 12. li u, g n tr c giao thông, có i u ki n cung c p i n, nư c và x lý ch t th i thu n l i; ng th i, ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n các khu công nghi p, khu công nghi p c a c nư c. T nay n năm 2020, trên a bàn t nh i n Biên xây d ng, hình thành m t s khu, c m công nghi p t p trung sau: khu công nghi p ông Nam thành ph i n Biên Ph (quy mô 60 ha); khu công nghi p Tây lòng ch o i n Biên (quy mô 30 - 40 ha); c m công nghi p phía Tây thành ph i n Biên Ph ; c m công nghi p phía ông huy n i n Biên; c m công nghi p phía ông huy n Tu n Giáo; c m công nghi p phía Nam huy n T a Chùa; c m công nghi p Mư ng Lay. c) nh hư ng t ch c không gian du l ch Phát tri n không gian du l ch thành ph i n Biên Ph thành trung tâm du l ch chính, là i m u m i các ho t ng du l ch c a T nh, ng th i là i m d ng quan tr ng trong hành lang du l ch Tây B c và các vùng ph c n trong và ngoài nư c. Xây d ng th xã Mư ng Lay thành trung tâm du l ch khu v c phía B c c a T nh. Hình thành 2 tuy n du l ch tr ng i m trên a bàn là: tuy n du l ch d c qu c l 12 và qu c l 4 D (c a khNu Tây Trang - thành ph i n Biên Ph - th xã Mư ng Lay - Lào Cai) và tuy n du l ch d c qu c l 279 (thành ph i n Biên Ph - Tu n Giáo - èo Pha in - Sơn La). Ngoài 2 tuy n chính trên s hình thành m t s tuy n du l ch ph v i vai trò b tr cho tuy n chính a d ng thêm các lo i hình du l ch và kéo dài th i gian tham quan c a du khách. T p trung xây d ng m t s c m du l ch quan tr ng trên cơ s liên k t gi a các i m du l ch trong t ng khu v c, trong ó tr ng tâm là: + C m du l ch thành ph i n Biên Ph và vùng ph c n mà tr ng tâm là khu v c thành ph i n Biên - Pa Khoang - Mư ng Phăng ã ư c Chính ph phê duy t là Khu du l ch chuyên văn hóa - l ch s qu c gia. Các s n phNm du l ch chính c a c m du l ch này g m: du l ch văn hóa - l ch s , du l ch sinh thái, ngh dư ng, th thao m o hi m, vui chơi gi i trí, h i ngh , h i th o và thương m i, công v ... + C m du l ch th xã Mư ng Lay và vùng ph c n v i các s n phNm du l ch chính: du l ch sinh thái sông à, du l ch văn hóa l ch s , th thao, gi i trí v.v… + Các c m du l ch Tu n Giáo - Pha in, Mư ng Nhé, Pú Nhi, v i các s n phNm du l ch chính g m: du l ch sinh thái và nghiên c u khoa h c v.v... d) nh hư ng phát tri n các vùng kinh t , các khu tái nh cư t p trung Trư c nh ng yêu c u phát tri n trong giai o n t i, căn c vào i u ki n t nhiên, c i m dân cư và kinh t - xã h i c a t nh i n Biên, t p trung quy ho ch và u tư phát tri n 3 vùng kinh t là: tr c kinh t ng l c qu c l 279, vùng kinh t lâm, nông nghi p sinh thái sông à và vùng kinh t Mư ng Chà - Mư ng Nhé. Phát tri n t ng th các vùng, khu tái nh cư t p trung. Theo phương án quy ho ch t ng th di dân tái nh cư D án th y i n Sơn La ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 196/2004/Q -TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004: t nay n năm 2010, t i i n Biên s xây d ng 7 vùng, 22 khu
 13. v i 29 i m tái nh cư t p trung (thêm 2 khu, 2 i m th xã Mư ng Lay). Trong ó có 3 vùng tái nh cư ô th và 4 vùng tái nh cư nông thôn có kh năng ti p nh n 5.821 h (trư c m t b trí 2.735 h ), ngoài vi c s p x p n nh cho toàn b s h tái nh cư c a T nh, còn có th ti p nh n thêm g n 2.000 h t các t nh lân c n. Ph n u hoàn thành di dân tái nh cư trên a bàn vào năm 2008, bao g m các vùng, khu tái nh cư sau: t i th xã Mư ng Lay, thành ph i n Biên Ph , th tr n i n Biên, T a Chùa, các huy n i n Biên, Mư ng Chà, Mư ng Nhé; các khu tái nh cư Mo Phí - A Pa Ch i xã Sín Th u, Ph Phang xã Chung Ch i, xã Mư ng Toong, T Sì Phùng xã Mư ng Nhé, xã Nà Hì. ) T ch c s p x p l i các ơn v hành chính g n v i b trí l i dân cư trên toàn a bàn. Giai o n n năm 2010, xem xét vi c chia tách và i u ch nh a gi i hành chính cho 25 xã; i u ch nh và chia tách 2 huy n Mư ng Chà, Mư ng Nhé thành 3 huy n; chia tách huy n Tu n Giáo thành 2 huy n. Sau năm 2010, ti p t c nghiên c u chia tách và i u ch nh m t s huy n, xã cho phù h p. Theo quy ho ch, t nay n năm 2010, toàn T nh c n thành l p 251 b n m i n nh s n xu t và i s ng cho 9.137 h , v i 51.557 nhân khNu. 5. Các gi i pháp, chính sách chung th c hi n Quy ho ch a) T ch c tri n khai th c hi n Quy ho ch - Xây d ng cơ ch , chính sách th c hi n Quy ho ch; - Công khai hóa, tuyên truy n ph bi n Quy ho ch. Thư ng xuyên ki m tra, ánh giá và rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch cho phù h p v i tình hình và nhi m v trong t ng giai o n; - Làm t t công tác t ch c, phân công th c hi n Quy ho ch.; b) Gi i pháp huy ng v n u tư Nhu c u v n u tư c a T nh trong giai o n 2006 - 2020 là r t l n so v i ngu n l c và kh năng cân i c a T nh và s h tr c a Trung ương. áp ng ư c nhu c u v n u tư c a t nh i n Biên giai o n 2006 - 2020, T nh c n ph i có các bi n pháp huy ng v n m t cách tích c c, trong ó ngu n n i l c là ch y u, s d ng qu t h p lý t o v n u tư, chú tr ng thu hút v n t các thành ph n kinh t trong và ngoài t nh, thu hút v n u tư nư c ngoài, Ny m nh xã h i hoá trong các lĩnh v c y t , giáo d c, văn hoá - th thao v.v…; ng th i, xu t phương án huy ng v n cho t ng giai o n, s p x p l a ch n các d án ưu tiên nghiên c u u tư, phân kỳ u tư h p lý và có nh ng gi i pháp c th , thi t th c nh m thu hút v n u tư, b o m th c hi n ư c các m c tiêu ã ra. c) ào t o, phát tri n ngu n nhân l c M r ng ào t o, d y ngh b ng các hình th c chính quy, t i ch c, dài h n, ng n h n. Tăng cư ng năng l c ào t o c a các trư ng cao ng, trung h c chuyên nghi p trên a bàn, ti n t i thành l p trư ng i h c a ngành, chú tr ng u tư cho các trung tâm d y ngh . Xây d ng chính sách ưu tiên c bi t trong ào t o, b i dư ng cán b
 14. cơ s vùng biên gi i, vùng cao c bi t khó khăn, cán b là ngư i dân t c thi u s và cán b chuyên môn t mi n xuôi lên. Có chính sách h tr ào t o ngh i v i lao ng nông nghi p và ng bào dân t c Ny nhanh t c chuy n d ch cơ c u lao ng. Ny m nh liên k t gi a các cơ s ào t o c a T nh v i các trung tâm ào t o, d y ngh Hà N i v.v…. d) Phát tri n khoa h c, công ngh G n phát tri n khoa h c, công ngh v i s n xu t, t o i u ki n ng d ng nhanh các thành t u c a khoa h c, công ngh m i. Tăng cư ng u tư kinh phí cho công tác nghiên c u khoa h c và ng d ng i trà nh ng ti n b khoa h c vào s n xu t. Có chính sách ưu ãi cho các doanh nghi p u tư áp d ng các công ngh m i, tiên ti n vào s n xu t. Xây d ng và phát tri n m ng lư i thông tin. Ny nhanh ti n th c hi n án tin h c hóa các cơ quan ng và Nhà nư c. Phát tri n m nh ngu n nhân l c cho khoa h c, công ngh , tăng cư ng l c lư ng khoa h c cho cơ s . Có chính sách thu hút các cán b khoa h c v công tác t i i n Biên và chuy n giao công ngh cho t nh. Nghiên c u xây d ng m t s cơ ch , chính sách - Ưu tiên ngu n v n u tư t ngân sách, tín d ng c a Nhà nư c và ngu n v n h tr phát tri n (ODA) u tư h th ng k t c u h t ng kinh t - xã h i quan tr ng ph c v nhu c u phát tri n c a i n Biên và vùng Tây B c...; - B K ho ch và u tư cùng các B nghiên c u ưa t nh i n Biên vào danh m c ưu tiên tri n khai các d án s d ng ngu n v n ODA nh m ph c v quá trình phát tri n kinh t - xã h i và xóa ói, gi m nghèo c a T nh; - B K ho ch và u tư giúp t nh l p quy ho ch và xem xét h tr v n u tư hoàn ch nh h th ng Khu kinh t c a khNu và cho phép các Khu kinh t c a khNu trên a bàn T nh ư c hư ng m i ưu ãi m c cao nh t trong chính sách ưu ãi hi n hành chung i v i lo i hình này; - T nh c n nghiên c u ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p thu hút các thành ph n kinh t u tư vào t nh i n Biên nói riêng và vùng Tây B c nói chung; - T nh ph i h p v i B Công nghi p xây d ng cơ ch phân c p qu n lý các m khoáng s n trên a bàn trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 6. Danh m c các d án ưu tiên nghiên c u u tư n năm 2010 (xem Ph l c kèm theo) i u 2. Giao y ban nhân dân t nh i n Biên căn c m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nêu trong Quy ho ch ư c phê duy t; ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n theo quy nh các n i dung sau: - Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n; quy ho ch phát tri n h th ng ô th và các i m dân cư; quy ho ch xây d ng; quy ho ch, k ho ch s d ng t; quy ho ch phát tri n các ngành, các lĩnh v c; k ho ch 5 năm và hàng năm, các d án u tư trên a bàn b o m s phát tri n t ng th và ng b ;
 15. - Nghiên c u xây d ng, ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a T nh trong t ng giai o n nh m thu hút, huy ng các ngu n l c th c hi n Quy ho ch. i u 3. Giao các B , ngành liên quan, h tr y ban nhân dân t nh i n Biên nghiên c u l p các quy ho ch nói trên; nghiên c u xây d ng và trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong t ng giai o n nh m huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích, thu hút u tư b o m th c hi n t t m c tiêu, nhi m v và phư ng hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nêu trong Quy ho ch. Ny nhanh vi c u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t vùng và quan tr ng i v i s phát tri n c a T nh ã ư c quy t nh u tư. Nghiên c u xem xét, i u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch u tư các công trình, d án liên quan d ki n s ư c u tư nêu trong Quy ho ch. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Ch t ch y ban nhân dân t nh i n Biên, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, Nguy n T n Dũng thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P PH L C D KI N DANH M C CÁC D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ, GIAI O N 2006 - 2010 (Không bao g m các d án nhóm C và các d án ang ư c u tư)
 16. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 230 /2006/Q -TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ) TT Danh m c d án a i m Quy mô I Công nghi p 1 Th y i n N m M c Tu n Giáo 35 MW 2 Th y i n Nam Pay Tu n Giáo 2 MW 3 Th y i n N m He Mư ng Chà 4 MW 4 NM ch bi n th c ăn gia súc Tu n Giáo Tu n Giáo 2.000 T/năm 5 NM g ch tuy nen T a Chùa T a Chùa 10 tr.v/năm 6 NM g ch tuy nen Mư ng Nhé Mư ng Nhé 10 tr.v/năm 7 NM g ch tuy nen i n Biên ông i n Biên ông 10 tr.v/năm 8 Dây chuy n t m l p h u cơ i n Biên i n Biên 350.000m2/năm 9 MN ván dăm Tu n Giáo Tu n Giáo 18.000m3/năm 10 MN ch bi n tinh b t s n i n Biên i n Biên 1.200 T/năm 11 Lư i cao, trung th Toàn T nh 80km + 300km 12 Lư i i n h th Toàn T nh 200 km 13 KCN ông Nam i n Biên Tp. i n Biên 100 ha II Giao thông 1 Nâng c p qu c l 279 T.Giáo- .Biên 76 km 2 ư ng Chung Ch i - Sín Th u - A Pa Ch i Mư ng Nhé 35 km 3 ư ng t nh 126 Tx. Mư ng Lói 20 km 4 Nâng c p ư ng t nh 129 T a Chùa 20 km 5 ư ng Noong Lu ng - Pa Thơm i n Biên 15 km 6 ư ng Nà Nh n - Mư ng Phăng i n Biên 20 km 7 Các tuy n ư ng ngang Lòng ch o i n Biên 30 km 8 ư ng Km428/QL6A - Phinh Sáng Tu n Giáo 21 km 9 ư ng QL 279-Tênh Phông Tu n Giáo 21,5 km 10 ư ngKm30/QL279 - Hu i Ch n - Mư ng ăng Tu n Giáo 19 km 11 ư ng Mư ng Báng - T Phình T a Chùa 29 km 12 ư ng Mư ng Báng - Mư ng un T a Chùa 17 km 13 ư ng Chà T - Mư ng Tùng Mư ng Chà 55 km 14 ư ng phía Tây Lòng ch o i n Biên 17 km
 17. 15 ư ng Phinh Giàng - Mư ng Nhà .Biên ông 37 km 16 Qu c l 12 (Co - Hu i Mi 2) Mư ng Chà 32 km 17 ư ng Phinh Sáng - Khua Trá Tu n Giáo 15 km 18 ư ng Phi Nh - Chi ng Sơ .Biên ông 20,7 km 19 ư ng Mư ng Mùn - ThNm Mù Tu n Giáo 15 km 20 ư ng Nà Hỳ - Nà B ng Mư ng Nhé 27 km 21 ư ng Mư ng Nhé - N m Là Mư ng Nhé 23,5 km 22 ư ng Mư ng Tong - Na Co Sa Mư ng Nhé 34 km 23 ư ng Mư ng Tong - N m Mi Mư ng Nhé 17 km III Thương m i - D ch v 1 H th ng ch trung tâm th xã, huy n l Toàn T nh 18.000 m2 2 Khu du l ch ng Pa Thơm i n Biên 50 ha 3 Khu u m i c a khNu Hu i Pu c i n Biên 40 ha 4 Khu u m i c a khNu A Pa Ch i Mư ng Nhé 50 ha IV Th y l i 1 Kiên c hóa kênh mương c p I: 100km Các huy n 600 ha 2 Kiên c hóa kênh mương c p II Các huy n 750 ha 3 Kè ch nh tr sông N m R m Tp. .Biên Ph 10 km 4 H N m KhNu Hú i n Biên 400 ha 5 Th y nông N m Núa i n Biên 150 ha 6 H Na Hươm i n Biên 220 ha 7 Th y l i Hu i ún i n Biên 200 ha 8 Th y l i Nâm Khúm - Mương Luân .Biên ông 120 ha 9 Th y l i N m P Mư ng Nhé 200 ha 10 Th y l i N m Nhé Mư ng Nhé 300 ha 11 Th y l i Ph Phang Mư ng Nhé 250 ha 12 Th y l i N m S Mư ng Nhé 120 13 Th y l i Mo Phí Mư ng Nhé 100 ha 14 H th y l i N m Chím Mư ng Chà 500 ha 15 H th y l i B n Ph Tu n Giáo 150 ha 16 Th y l i Sáng L u T a Chùa 79 ha 17 Th y l i Sáng Nhè T a Chùa 30 ha 18 H N m Ngám .Biên ông 1.000 ha
 18. 19 Th y l i N m Pô Mư ng Nhé 150 ha lúa 20 H Hu i Cánh H. i n Biên 150 lúa 21 Th y l i b n Cang - Búng Lao Tu n Giáo 600 ha 22 Th y l i Xu n Lao Tu n Giáo 270 ha 23 H b n Cang Tu n Giáo 350 ha 24 H b n Ph Tu n Giáo 550 ha 25 Chu i công trình h th y l i Quài T Tu n Giáo 270 ha 26 Th y l i b n Hi u Tu n Giáo 150 ha 27 H Hu i V i n Biên 200 ha 28 H Na Hươm H. i n Biên 200 ha lúa V Giáo d c - ào t o 1 Trư ng dành cho tr Làng SOS Tp. .Biên Ph 2 Trung tâm giáo d c thư ng xuyên i n Biên 2.000h/s 3 Trư ng THPT Búng Lao - Tu n Giáo Tu n Giáo 1.500 h/s 4 Trư ng THPT Mư ng Nhà - i n Biên i n Biên 1.500 h/s 5 Trư ng THPT Nà T u - i n Biên i n Biên 2.000 h/s 6 Trư ng THPT Mư ng Luân - i n Biên ông .Biên ông 1.400 h/s 7 Nâng c p, s a ch a trư ng ph thông dân t c n i Tp. .Biên Ph 200 h/s trú t nh 8 Trung tâm giáo d c thư ng xuyên Mư ng Nhé Mư ng Nhé 700 h/s 9 Trư ngTHPT huy n Mư ng Nhé Mư ng Nhé 1.200 h/s 10 Trư ng THPT Mư ng Mùn - Tu n Giáo Tu n Giáo 1.000 h/s 11 Trư ng THPT th tr n i n Biên (m i) i n Biên 1.000 h/s 12 Khu h c xá h u ngh Vi t - Lào Tp. .Biên Ph 1.000 h/s 13 Trung tâm d y ngh các huy n, th xã Toàn T nh 500 h/s VI Yt 1 B nh vi n lao và b nh ph i Tp. .Biên Ph 50 giư ng b nh 2 Trung tâm y t huy n i n Biên i n Biên 50 giư ng b nh 3 XD m i 11 phòng khám khu v c Các huy n 4 Nâng c p h th ng phòng khám khu v c và tr m y Các huy n t xã, phư ng 5 H tr y t d phòng ( u tư thi t b ) Các huy n VII Văn hóa - xã h i 1 B o tàng dân t c t nh (B o tàng t ng h p) Tp. .Biên Ph
 19. 2 Làng tr em SOS Tp. .Biên Ph 900 h/s 3 XD nhà văn hóa xã, phư ng Các huy n 20 xã. phư ng 4 XD trung tâm văn hóa huy n, th Các huy n 4 huy n th VIII Phát thanh, truy n hình 1 Trung tâm k thu t phát sóng phát thanh, truy n Tp. .Biên Ph 300 ch hình ài t nh (giai o n II) 2 XD ài truy n thanh - truy n hình huy n Mư ng Mư ng Nhé C t TH 90m Nhé 3 XD và nâng c p ài truy n thanh - truy n hình các huy n, thành ph IX Th d c - th thao 1 XD trung tâm TDTT (giai o n II) Tp. .Biên Ph 20.000 ch 2 XD nhà thi u TDTT các huy n, th , thành ph Các huy n 3 huy n X Qu n lý nhà nư c 1 Tr s cơ quan ng + qu n lý nhà nư c huy n Mư ng Nhé 130 ngư i Mư ng Nhé 2 Tr s cơ quan ng + qu n lý nhà nư c huy n i n Biên 130 ngư i i n Biên 3 Tr s cơ quan ng + qu n lý nhà nư c th xã Tx Mư ng Lay 130 ngư i Mư ng Lay 4 Nâng c p tr s các xã Toàn T nh 70 tr s 5 Tr s S Công nghi p Tp i n Biên Ph XI Ph c v công c ng - h t ng ô th 1 Nhà máy x lý rác th i (giai o n I) Tp i n Biên Ph 90 T/ngày 2 H th ng x lý nư c th i Tp i n Biên Ph 6.000 m3/ngày 3 Nhà máy nư c i n Biên Ph (giai o n II) Tp i n Biên Ph 8.000 m3/ngày 4 Nhà máy nư c i n Biên ông i n Biên ông 1.000 m3/ngày 5 Nhà máy nư c Mư ng Nhé Mư ng Nhé 1.000 m3/ngày 6 Nhà máy nư c Mư ng Chà Mư ng Chà 1.000 m3/ngày 7 ư ng n i th th tr n huy n i n Biên Th tr n i n Biên 24,2 km 8 ư ng n i th th tr n huy n T a Chùa Thi tr n T a Chùa 5 km 9 ư ng n i th th tr n huy n Tu n Giáo Th tr n Tu n Giáo 5 km 10 Th m nh a giao thông n i th thành ph i n Biên Tp i n.Biên Ph 10 km Ph (giai o n II) 11 ư ng n i th phư ng MT,TT,TB Tp i n.Biên Ph 29 km
 20. 12 H t ng khu ô th Noong Bua Tp i n Biên Ph 666 h 13 Công viên ven sông N m R m Tp i n Biên Ph 27 ha 14 Khu x lý rác th i các ô th TT các huy n XII Qu c phòng, an ninh 1 S ch huy Khu căn c h u phương Toàn T nh 2 S ch huy Khu căn c chi n u Toàn T nh 3 H th ng ư ng tu n tra biên gi i Toàn T nh 400 km 4 Các tuy n ư ng ra biên gi i Toàn T nh 150 km 5 Trung tâm hu n luy n Ti u oàn C nh sát cơ ng i n Biên 200 h/v * Ghi chú: v v trí, quy mô, di n tích chi m t, t ng m c u tư và ngu n v n u tư c a các d án nêu trên s ư c tính toán, l a ch n và xác nh c th trong giai o n l p và trình duy t d án u tư, tùy thu c vào nhu c u và kh năng cân i, huy ng các ngu n l c c a t ng th i kỳ./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản