Quyết định số 234/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
67
lượt xem
3
download

Quyết định số 234/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 234/QĐ-BYT về việc công nhận bệnh viện đạt tiêu chuẩn xuất sắc toàn diện năm 2004 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 234/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM **** Đ c l p - T do - H nh phúc ********. S :234/QĐ-BYT Hà n i, ngày 02 tháng 02 năm 2005 QUY T Đ NH C AB TRƯ NG B Y T V VI C CÔNG NH N B NH VI N Đ T TIÊU CHU N XU T S C TOÀN DI N NĂM 2004 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph , quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t . Căn c Ngh đ nh s 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 c a Chính ph quy đ nh v hình th c khen thư ng, đ i tư ng, tiêu chu n khen thư ng th c hi n nhi m v kinh t -xã h i Căn c Quy t đ nh s 2833/ QĐ-BYT ngày 20/8/2004 c a B trư ng B Y t v vi c t ch c ki m tra các cơ s khám ch a b nh năm 2004. Căn c Công văn s 310/YT-ĐTr ngày 13/01/2003 c a B trư ng B Y t quy đ nh v tiêu chu n xét công nh n b nh vi n xu t s c toàn di n và Công văn s 6226/ YT- ĐTr ngày 26/8/2004 v/v hư ng d n ki m tra B nh vi n năm 2004 c a B trư ng B Y t Theo đ ngh c a H i đ ng xét duy t B nh vi n xu t s c toàn di n năm 2004. QUY T Đ NH: Đi u 1: Nay công nh n 362 Vi n có giư ng b nh, B nh vi n, Trung tâm Y t qu n, huy n (g i t t là đơn v ) đ t tiêu chu n B nh vi n xu t s c toàn di n năm 2004 (danh sách kèm theo). Đi u 2: T ng b ng khen c a B Y t đ i v i các đơn v đ t tiêu chu n b nh vi n xu t s c toàn di n năm 2004. Đi u 3:Quy t đ nh có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 4: Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng,V trư ng V Đi u tr ,V trư ng V Pháp ch , V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Y h c c truy n, Chánh thanh tra B Y t ; Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng Y t các ngành có đơn v đ t tiêu chu n B nh vi n xu t s c toàn di n năm 2004 và các đơn v có tên trong Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n
 2. DANH SÁCH CÁC ĐƠN V Đ T TIÊU CHU N B NH VI N XU T S C TOÀN DI N NĂM 2004 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 234 /2005/QĐ-BYT ngày 02 tháng 02 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) 1/ Các đơn v tr c thu c B Y t (25 đơn v ) STT Tên đơn v 1. BV Nhi TW 2. BV ĐK Uông Bí-Qu ngNinh 3. BV B ch Mai 4. BV ĐK TW Thái Nguyên 5. BV H u Ngh 6. BV 71 (Thanh Hoá) 7. BV N i Ti t 8. BV Lao và B nh ph i TW Phúc Yên- Vĩnh Phúc 9. BV Phong và Da li u Quỳnh L p 10. BV Tai Mũi H ng TW 11. BV M t TW 12. BV Tâm th n TW 1 (Thư ng Tín - Hà Tây) 13. BV Lao & B nh ph i TW 14. BV ĐK TW Hu 15. BV C Đà N ng 16. BV Phong và Da li u-Quy hoà 17. BV Tâm th n TW 2 ( Biên Hoà- Đông Nai) 18. BV Răng Hàm M t TW TP H Chí Minh 19. BV Th ng Nh t 20. BV Yh c c truy n TW 21. BV Ch R y 22. BV Châm c u TW 23. BV H u ngh Vi t Đ c 24. Vi n Răng Hàm M t Hà N i 25. Vi n B ng Qu c gia Lê H u Trác 2/ Các đơn v thu c các s Y t (331 đơn v ) Tên S Y t TT đơn Tên đơn v v 1. Hà N i 1. BV Thanh Nhàn 2. BV TTh n ban ngày Mai Hương 3. BV M t
 3. 4. BV Vi t Nam -Cu Ba 5. BV Lao &B nh ph i 6. BV YHCT 7. BV Tâm th n 8. BV Ph S n 9. TT Th n h c & L c máu ngoài th n 10. BV Đ c Giang 11. BV B c Thăng Long 12. BV U bư u 13. BV Đ ng Đa 14. BV Sóc Sơn 15. BV Đông Anh 16. BV Tim Hà N i 17. BV ĐK tư nhân Tràng An 2. H i Phòng 18. BV H u ngh Vi t Ti p 19. BV Tr em 20. BV Lao & B nh ph i 21. BV Tâm th n 22. TTYT Qu n H ng Bàng 23. TTYT Qu n Ngô Quy n 24. TTYT Qu n Ki n An 25. TTYT Huy n An Lão 26. TTYT Huy n An Dương 27. TTYT Huy n Vĩnh B o 28. TTYT Huy n Ki n Thu 29. TTYT Huy n Tiên Lãng 3. Vĩnh Phúc 30. BV ĐK T nh 4. Hà tây 31. BV KV Sơn Tây 32. BV YHCT t nh 33. BV Tâm th n 34. TTYT Huy n Ba Vì 35. TTYT Huy n Hoài Đ c 36. TTYT Huy n Chương M 37. TTYT Huy n M Đ c 38. TTYT Huy n Thanh Oai 39. TTYT Huy n Thư ng Tín 40. TTYT Huy n Đan Phư ng
 4. 41. TTYT Huy n Th ch Th t 5. B c Ninh 42. BV Đi u dư ng -PHCN 43. BV YHCT 44. BV Huy n Tiên Du 6. H i Dương 45. BV ĐK T nh 46. BV Lao và B nh Ph i 47. BV YHCT 48. BV Tâm th n 49. BV Huy n Nam Sách 50. BV Huy n Ninh Giang 51. BV Huy n C m Giàng 52. BV Huy n Thanh Mi n 53. BV Huy n Kinh Môn 7. Hưng Yên 54. BV ĐK T nh 55. BV YHCT 56. BV Lao & B nh ph i 57. TTYT Huy n Khoái Châu 8. Hà Nam 58. BV Lao và B nh ph i 59. BV Thanh Liêm 60. BV Kim B ng 9. Nam Đ nh 61. BV ĐK T nh 62. BV E 63. BV Lao & B nh ph i 64. BV Egape 65. BV Tâm Th n 66. TTYT Huy n Giao Thu 67. TTYT Huy n Xuân Trư ng 68. TTYT Huy n Nghĩa Hưng 69. TTYT Huy n H i H u 70. TTYT Huy n V B n 71. TTYT Huy n Tr c Ninh 72. TTYT Huy n Y Yên 10. Thái Bình 73. BV ĐK T nh 74. BV Đi u dư ng-PHCN 75. BV Phong-Da li u Văn Môn 76. BV YHCT 77. TTYT Huy n Ti n H i
 5. 11. Ninh Bình 78. BV Đi u dư ng-PHCN 79. BV Huy n Yên Khánh 80. BV Huy n Nho Quan 81. BV Huy n Kim Sơn 82. BV Huy n Yên Mô 83. BV Th xã Tam Đi p 12. Phú Th 84. BV ĐK T nh 85. TTYT Huy n H Hoà 86. TTYT Huy n C m Khê 13. Đi n biên 87. BV ĐK t nh 88. BV YHCT 14. Lào Cai 89. BV ĐK s 2 90. BV TTYT Huy n B o Th ng 15. Hà Giang 91. BV ĐK T nh 92. BV TTYT Huy n V Xuyên 16. Cao B ng 93. BV YHCT 94. TTYT Huy n Hoà An 95. TTYT Huy nTrùng Khánh 17. B c C n 96. BV Huy n Ch m i 18. Thái Nguyên 97. BV C 98. BV A 99. BV Lao &B nh ph i 100. BV YHCT 101. BV Gang Thép 102. TTYT Huy n Phú Bình 103. TTYT Huy n Ph Yên 104. TTYT Huy n Đ nh Hoá 105. TTYT Huy n Đ ng H 19. Tuyên Quang 106. BV ĐK T nh 107. BV YHDT T nh 108. BV Ch ng Lao T nh 20. Yên Bái 109. BVĐK Thành ph Yên Bái
 6. 110. BV ĐK Huy n Văn Yên 21. L ng sơn 111. BV ĐK Trung tâm t nh 112. BV YHCT t nh 113. BV Huy n Bình Gia 114. BV Huy n B c Sơn 115. BV Huy n Chi Lăng 116. BV Huy n L c Bình 22. Qu ng Ninh 117. BV Bãi Cháy 118. BV ĐKKV C m Ph 119. BV YHCT 120. BV Lao & B nh ph i 121. TTYT Huy n Đông Tri u 23. B c Giang 122. BV Lao 123. BV Đi u dư ng-PHCN 124. TTYT Huy n Sơn Đ ng 125. TTYT Huy n Yên Th 126. TTYT Huy n Yên Dũng 24. Hoà Bình 127. TTYT Huy n Mai Châu 128. TTYT Huy n L c Thu 129. TTYT Huy n Tân L c 130. TTYT Huy n Yên Thu 131. TTYT Huy n Kim Bôi 132. TTYT Huy n Lương Sơn
 7. 25. Sơn La 133. BV M c Châu 26. Thanh Hoá 134. BV ĐK T nh 135. BV Ph S n 136. BV Lao & B nh ph i 137. BV Tâm th n 138. TTYT Huy n Qu ng Xương 139. TTYT Huy n Đông Sơn 140. TTYT Huy n Hà Trung 141. BVĐK Ng c L c 142. TTYT Huy n Nông C ng 143. TTYT Huy n Tĩnh Gia 144. TTYT Huy n Thi u Hoá 27. Ngh An 145. BV YHCT 146. TTYT TP Vinh 147. TTYT Huy n Qu Phong 148. TTYT Huy n Nghi L c 149. TTYT Huy n Di n Châu 150. TTYT Huy n Yên Thành 28. Hà Tĩnh 151. BV YHCT 152. BV Huy n Đ c Th 153. BV Huy n Nghi Xuân 154. BV Th xã Hà Tĩnh 29. Qu ng Bình 155. BV Vi t Nam Cu Ba- Đ ng H i
 8. 156. BV TP Đ ng H i 157. BV Huy n Qu ng Tr ch 158. BV Huy n L Thu 159. BV Huy n Minh Hoá 30. Qu ng Tr 160. BV ĐK T nh 161. BV KV Tri u H i 162. TTYT Tri u Phong 163. TTYT Gio Linh 164. TTYT Cam L 165. TTYT Đông Hà 31. Th aThiên- Hu 166. BV Thành ph Hu 167. BV Huy n Phú L c 168. BV Huy n Hương Trà 169. BV Huy n Hưong Thu 32. Đà N ng 170. BV Đà N ng 171. BV Da li u 172. BV Tâm th n 173. BV M t 174. BV Hoàn M 175. TTYT Hoà Vang 176. TTYT H i Châu 177. TTYT Liên Chi u 178. TTYT Sơn Trà
 9. 33. Qu ng Nam 179. BVĐK T nh 180. BV YHDT T nh 181. BV ĐKKV Mi n núi phía B c 182. BV Huy n Đi n Bàn 183. BV Huy n Qu Sơn 184. BV Huy n Thăng Bình 34. Qu ng Ngãi 185. BV Huy n Đ c Ph 186. BV Huy n Tư Nghĩa 35. Bình Đ nh 187. BV Chuyên khoa Lao 188. BV Chuyên khoa Tâm th n 189. BV Chuyên khoa YHCT 190. TTYT Tp Quy Nhơn 191. TTYT Tuy Phư c 192. TTYT Phù Cát 193. TTYT Phù M 194. TTYT Hoài Nhơn 36. Khánh Hoà 195. BVĐK T nh 196. BV Th xã Cam Ranh 37. Đ c L c 197. BV ĐK T nh 198. BV YHCT T nh 199. BV Huy n M Dr c 200. BV Huy n Krông Bông 201. BV Huy n Cư Mgar
 10. 202. BV TP Buôn Ma Thu t 38. Kon Tum 203. BV ĐK T nh 39. Phú Yên 204. BV Điêù dư ng- PHCN t nh 205. TTYT Huy n Tuy Hoà 206. TTYT Huy n Sông C u 207. TTYT Huy n Sơn Hoà 208. TTYT Huy n Tuy An 209. TTYT Huy n Sông Hinh 40. Lâm Đ ng 210. TTYT Huy n Đơn Dương 41. TP. H Chí Minh 211. BV Nhi t Đ i 212. BV Nhi Đ ng 2 213. BV Tai Mũi H ng 214. BV Ch n thương ch nh hình 215. BV Ph m Ng c Th ch 216. BV Hùng Vương 217. BV Ung bư u 218. BV An Bình 219. BV C p c u Trưng Vương 220. BV T Dũ 221. BV Nhi Đ ng 1 222. BV Răng Hàm M t 223. BV M t 224. BV Đi u dư ng-PHCN
 11. 225. BV YHCT 226. BV Y dư c h c dân t c 227. BV Nguy n Trãi 228. BV Nguy n Tri Phương 229. BV Nhân dân Gia Đ nh 230. BV Tri u An 231. BV Ph s n Qu c t Sài Gòn 232. TTYT Qu n 1 233. TTYT Qu n 2 234. TTYT Qu n 3 235. TTYT Qu n 4 236. TTYT Qu n 5 237. TTYT Qu n 6 238. TTYT Qu n 8 239. TTYT Qu n 10 240. TTYT Qu n 11 241. TTYT Qu n 12 242. TTYT Qu n Bình Th nh 243. TTYT Qu n Tân bình 244. TTYT Huy n Hóc môn 245. TTYT Huy n C Chi 42. Ninh Thu n 246. BVĐK Khu v c Ninh Sơn 43. Tây Ninh 247. BVĐK T nh
 12. 248. BV YHCT T nh 249. TTYT Huy n Tr ng Bàng 250. TTYT Huy n Dương Minh Châu 251. TTYT Huy n Châu Thành 252. TTYT Huy n B n C u 253. TTYT Huy n Hoà Thành 44. Bình Dương 254. BV ĐK T nh 255. TTYT Cao su D u Ti ng 256. TTYT Huy n B n Cát 257. TTYT Huy n Thu n An 45. Đ ng Nai 258. BVĐK KV Xuân L c 259. BV Lao &B nh ph i 260. BV ĐK Khu v c Th ng Nh t 261. TTYT Xuân L c 262. TTYT TP Biên Hoà 263. BV ĐK Khu v cTân Phú 264. BV Nhi 265. TTYT huy n Vĩnh C u 46. Bình Thu n 266. BV Huy n Đ c Linh 267. BV B c Bình 47. Bà R a-Vũng Tàu 268. BV Bà R a 269. BV Lê L i 270. TTYT Huy n Châu Đ c
 13. 271. TTYT Huy n Tân Thành 272. TTYT Huy n Xuyên M c 48. Long An 273. BV ĐK t nh 274. BV YHCT 275. BVĐK Khu v c M c Hoá 276. TTYT Huy n C n Giu c 277. TTYT Huy n B n L c 278. TTYT Huy n C n Đư c 49. Đ ng Tháp 279. BVĐK Đ ng Tháp 280. BVĐK Sa Đéc 281. BV YHCT 50. An Giang 282. BV Huy n Phú Tân 283. BV Huy n Tho i Sơn 284. BV Huy n Tân Châu 51. Ti n Giang 285. BV ĐK Trung tâm T nh 286. BV ĐK Khu v c Cai L y 287. BV Ph S n 288. BV M t 289. BV YHCT 290. BVĐK Huy n Châu Thành 291. BVĐK Huy n Gò Công Tây 52. B n Tre 292. BVĐK Nguy n Đình Chi u 293. BVYHCT Tr n Văn An
 14. 294. BVĐK Khu v c Cù Lao Minh 295. TTYT Th nh Phú 296. TTYT Gi ng Trôm 53. H u Giang 297. BV ĐK H u Giang 298. TTYT Long M 299. TTYT Châu Thành 300. TTYT Ph ng Hi p 54. Sóc Trăng 301. BVĐK t nh 302. TTYT Huy n Long Phú 303. TTYT Huy n M Tú 304. TTYT Huy n Vĩnh Châu 305. TTYT Huy n M Xuyên 306. TTYT Huy n K Sách 55. C n Thơ 307. BV Lao & B nh ph i 308. BV Tai Mũi H ng 309. Trung tâm Da Li u 310. TTYT Qu n Ô môn 311. TTYT Huy n Ninh Ki u 312. TTYT Huy n Th t N t 56. Vĩnh Long 313. TTYT Huy n Long H 314. TTYT Huy n Tam Bình 315. TTYT Huy n Vũng Liêm 57. Trà Vinh 316. BV ĐK T nh
 15. 317. BV YHCT 318. BV Huy n Càng Long 58. Kiên Giang 319. BV YHCT 320. BV ĐK t nh 321. BV Huy n Vĩnh Thu n 322. BV Huy n Gi ng Ri ng 59. B c Liêu 323. BV ĐK B c Liêu 324. BV Huy n H ng Dân 325. BV Huy n Phư c Long 326. BV Huy n Giá Rai 60. Cà Mau 327. BV T nh Cà Mau 328. BVĐK Khu v c Cái Nư c 329. BV Huy n Th i Bình 330. BV Huy n Tr n Văn Th i 331. BV Thành ph Cà Mau 3/ Các đơn v thu c các b , ngành ( 6 đơn v ) Tên b , ngành TT Tên đơn v đơn v 1. B Nông nghi p & PTNT 1. BV Nông Nghi p 2. BV Cà phê Vi t Đ c 2. T ng C.ty Bưu chínhvi n thông 3. BV Đi u dư ng-PHCN Bưu Đi n 1 4. BV Đi u dư ng -PHCN Bưu Đi n 2 5. BV Bưu Đi n 6. BV Bưu Đi n 2 (T ng s : 362 đơn v )
Đồng bộ tài khoản