intTypePromotion=1

Quyết định số 236/QĐ-TTG

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định số 236/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 236/QĐ-TTG về việc phê duyệt Đề án "Thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 236/QĐ-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 236/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T ÁN “THÚC Y U TƯ C A VI T NAM RA NƯ C NGOÀI” TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh 78/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh v u tư tr c ti p ra nư c ngoài; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i t trình s 273/TTr-BKH ngày 12 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án “Thúc Ny u tư c a Vi t Nam ra nư c ngoài” v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu: a) Thúc Ny hơn n a ho t ng u tư c a các doanh nghi p ư c thành l p và ho t ng t i Vi t Nam ra nư c ngoài nh m ch ng trong h i nh p kinh t qu c t . b) Tăng cư ng các bi n pháp, t o i u ki n thu n l i thúc Ny u tư c a Vi t Nam ra nư c ngoài. c) Qu n lý có hi u qu ho t ng u tư ra nư c ngoài c a các doanh nghi p, c bi t là các doanh nghi p nhà nư c. 2. nh hư ng: a) V a bàn u tư ra nư c ngoài: Ti p t c khai thác và phát huy th m nh c a các thành ph n kinh t Vi t Nam trong u tư vào các th trư ng truy n th ng như Lào, Campuchia, các nư c trong khu v c, Liên Bang Nga..., t ng bư c m r ng u tư sang các nư c và th trư ng m i như M La Tinh, ông Âu, châu Phi d a trên cơ s l i th so sánh và th c l c c a các thành ph n kinh t Vi t Nam. b) V lĩnh v c ưu tiên u tư ra nư c ngoài:
  2. - H tr các d án u tư ra nư c ngoài trong lĩnh v c năng lư ng, s n xu t i n năng, khai thác tài nguyên thiên nhiên, trong ó c bi t chú tr ng các lĩnh v c thăm dò khai thác d u khí và khoáng s n khác, lĩnh v c tr ng cây công nghi p. - Khuy n khích và h tr các d án u tư ra nư c ngoài áp ng ư c các yêu c u trong nư c v nguyên li u ph c v s n xu t. 3. Gi i pháp h tr thúc Ny u tư ra nư c ngoài: a) Ti p t c xây d ng và hoàn thi n khung pháp lý, chính sách v u tư ra nư c ngoài nh m t o i u ki n thu n l i và nh hư ng cho các doanh nhân và doanh nghi p u tư ra nư c ngoài an toàn và hi u qu . b) C i ti n th t c hành chính i v i u tư ra nư c ngoài theo hư ng ơn gi n thu n ti n, m r ng hơn n a di n các d án thu c di n ăng ký, gi m b t s can thi p b ng các bi n pháp hành chính ngay c i v i các d án s d ng v n nhà nư c, tăng quy n ch ng, t ch u trách nhi m c a doanh nghi p. c) Quy nh ng b các bi n pháp khuy n khích và h tr u tư ra nư c ngoài m t cách c th , trong ó c bi t chú tr ng các bi n pháp h tr v cung c p thông tin môi trư ng, cơ h i u tư nư c s t i, b o h quy n l i c a doanh nghi p u tư ra nư c ngoài trong quá trình kinh doanh nư c ngoài. i u 2. T ch c th c hi n tri n khai th c hi n các m c tiêu, nh hư ng và gi i pháp nêu trên, Th tư ng Chính ph yêu c u các B , ngành th c hi n các nhi m v sau ây: 1. B K ho ch và u tư: a) T ch c tri n khai th c hi n th ng nh t n i dung các hi p nh, th a thu n song phương, a phương gi a Vi t Nam v i các nư c. ng th i, xúc ti n àm phán, ký k t các hi p nh khuy n khích và b o h u tư v i m t s nư c, vùng lãnh th mà các doanh nghi p Vi t Nam có ti m năng u tư vào. b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng trình Chính ph trong năm 2009 Ngh nh s a i, b sung ho c thay th Ngh nh s 78/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh v u tư tr c ti p ra nư c ngoài theo hư ng ti p t c ơn gi n hóa th t c u tư, m r ng quy mô d án thu c di n ăng ký và quy nh c th ngành ngh , lĩnh v c khuy n khích, h n ch , c m u tư ra nư c ngoài. c) Xây d ng danh m c các a bàn tr ng i m khuy n khích u tư ra nư c ngoài cùng chính sách ưu ãi, ch h tr i kèm. d) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương t ch c nghiên c u, xây d ng các chương trình xúc ti n u tư ra nư c ngoài phù h p v i c thù c a t ng a bàn; ưa n i dung xúc ti n u tư ra nư c ngoài thành m t n i dung c a Chương trình xúc ti n u tư qu c gia.
  3. ) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan; các cơ quan i di n ngo i giao u tư nư c ngoài nghiên c u, biên so n tài li u v lu t pháp, chính sách, môi trư ng và cơ h i u tư t i m t s a bàn tr ng i m nh m cung c p thông tin v cơ h i, chính sách, môi trư ng u tư c a m t s a bàn tr ng i m cho các doanh nghi p, cơ quan qu n lý các c p. e) Ch trì ban hành ch báo cáo c a doanh nghi p i v i ho t ng u tư ra nư c ngoài và bi n pháp ch tài, giám sát vi c th c hi n ch báo cáo; ban hành cơ ch cung c p thông tin v i tác u tư c a m t s qu c gia, lãnh th có ti m năng, cơ h i u tư. g) Ch u trách nhi m theo dõi và nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph v u tư c a Vi t Nam ra nư c ngoài. 2. B Tài chính: a) Xây d ng, ban hành cơ ch ưu ãi h tr v tài chính, tín d ng u tư i v i các doanh nghi p Vi t Nam u tư sang m t s a bàn tr ng i m, d án u tư vào ngành lĩnh v c và a bàn tr ng i m trình Th tư ng Chính ph trong năm 2009. b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n c th quy nh v chính sách tín d ng, b o m ngu n v n vay trong ho t ng u tư ra nư c ngoài. c) Ban hành thông tư m i thay th Thông tư s 97/2002/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2002 hư ng d n th c hi n nghĩa v thu i v i doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài trong quý III năm 2009. d) Nghiên c u và xây d ng phương án thành l p Qu h tr ho t ng u tư ra nư c ngoài c a Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph trong năm 2009. ) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xúc ti n àm phán, ký k t hi p nh tránh ánh thu trùng v i m t s nư c, vùng lãnh th chưa ký. 3. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam: a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u, ban hành quy nh v u tư ra nư c ngoài theo hình th c gián ti p trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2009. b) Xây d ng, ban hành văn b n hư ng d n v qu n lý ngo i h i i v i ho t ng u tư ra nư c ngoài c a ngư i cư trú là t ch c, cá nhân (bao g m c lĩnh v c u tư tr c ti p và gián ti p ra nư c ngoài) và báo cáo Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2009. 4. B Công Thương: Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư xây d ng danh m c ngành ngh , th trư ng ưu tiên u tư; ph i h p v i B Tài chính nghiên c u, xây d ng, cơ ch h tr , khuy n khích các d án thu c lĩnh v c, th trư ng ưu tiên u tư như năng lư ng, khai khoáng.
  4. 5. B Lao ng - Thương binh và Xã h i: a) Xây d ng cơ ch h p tác t o thu n l i cho doanh nghi p Vi t Nam trong vi c ưa lao ng Vi t Nam ra nư c ngoài trình Th tư ng Chính ph trong năm 2009. b) Trao i và tho thu n ưa n i dung an toàn lao ng, x lý vi ph m trong lĩnh v c lao ng vào Hi p nh ký k t v h p tác lao ng gi a Chính ph Vi t Nam v i Chính ph các nư c mà Vi t Nam có quan h h p tác, u tư báo cáo Th tư ng Chính ph trong năm 2009. 6. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: a) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư xây d ng danh m c ngành ngh , th trư ng ưu tiên u tư; ph i h p v i B Tài chính xây d ng, phê duy t cơ ch , chính sách h tr , khuy n khích các d án thu c lĩnh v c, th trư ng ưu tiên u tư, báo cáo Th tư ng Chính ph trong năm 2009. b) Xây d ng chi n lư c m r ng u tư c a Vi t Nam vào các qu c gia trong lĩnh v c nông - lâm nghi p và báo cáo Th tư ng Chính ph trong năm 2009. c) Chú tr ng tri n khai các d án u tư ư c th c hi n theo cam k t v i các nư c. 7. B Ngo i giao: a) Căn c các i u ư c tho thu n song phương ó ư c ký k t, cơ quan ngo i giao t i a bàn, nơi doanh nghi p Vi t Nam u tư, ch ng h tr nhà u tư trong x lý các v n vư ng m c trong quá trình ho t ng t i nư c s t i, b o v quy n l i h p pháp và t o i u ki n thu n l i cho doanh nghi p Vi t Nam ho t ng u tư nư c ngoài. b) Hàng năm t ch c g p m t các nhà u tư Vi t Nam t i nư c s t i, ng th i h tr thành l p Hi p h i doanh nghi p Vi t Nam nh m phát tri n u tư c a doanh nhân ngư i Vi t Nam trên a bàn nư c s t i. i u 3. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Giao B K ho ch và u tư ch trì, theo dõi, ôn c các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh, th c hi n nhi m v ư c phân công và báo cáo Th tư ng Chính ph vào cu i quý IV năm 2009. Trư ng h p phát sinh nh ng v n vư t quá thNm quy n, B K ho ch và u tư báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, cho ý ki n ch o th c hi n./.
  5. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các T p oàn kinh t và T ng công ty 91; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, QHQT (5b). XH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản